Ontwerpresolutie - B7-0130/2013Ontwerpresolutie
B7-0130/2013

ONTWERPRESOLUTIE over wedstrijdmanipulatie en corruptie in de sportwereld

11.3.2013 - (2013/2567(RSP))

naar aanleiding van een verklaring van de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement

Emine Bozkurt, Petra Kammerevert, Mitro Repo namens de S&D-Fractie
Roberta Angelilli, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie‑Thérèse Sanchez‑Schmid, Marco Scurria namens de PPE-Fractie

Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0130/2013

Procedure : 2013/2567(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B7-0130/2013
Ingediende teksten :
B7-0130/2013
Aangenomen teksten :

B7‑0130/2013

Resolutie van het Europees Parlement over wedstrijdmanipulatie en corruptie in de sportwereld

(2013/2567(RSP))

Het Europees Parlement,

–   gezien de Verklaring van Nicosia van 20 september 2012 over de bestrijding van wedstrijdmanipulatie,

–   gezien de mededeling van de Commissie van 18 januari 2011 getiteld "Ontwikkeling van de Europese dimensie van de sport" (COM(2011)0012),

–   gezien zijn resolutie van 2 februari 2012 over de Europese dimensie van de sport[1],

–   gezien zijn resolutie van 10 maart 2009 over de integriteit van online gokken[2],

–   gezien het Witboek Sport van de Commissie (COM(2007)0391),

–   gezien zijn resolutie van 14 april 2005 over de bestrijding van doping in de sport[3],

–   gezien de Mededeling van de Commissie getiteld "Corruptiebestrijding in de EU" (COM(2011)0308),

–   gezien de Aanbeveling van de Commissie voor een besluit van de Raad tot verlening van machtiging aan de Europese Commissie om namens de EU deel te nemen aan onderhandelingen over een internationaal verdrag van de Raad van Europa ter bestrijding van de manipulatie van sportuitslagen (COM(2012)0655),

–   gezien de resultaten van de studie van maart 2012 getiteld "Wedstrijdmanipulatie in de sport", waar door de Commissie om was gevraagd,

–   gezien de Overeenkomst van de Raad van Europa van 19 augustus 1985 inzake gewelddadigheden gepleegd door en wangedrag van toeschouwers rond sportevenementen en de Overeenkomst ter bestrijding van doping van de Raad van Europa van 16 november 1989,

–   gezien de Aanbeveling van het Comité van ministers van de Raad van Europa van 28 september 2011 over bevordering van de integriteit van de sport en bestrijding van de manipulatie van uitslagen, met name wedstrijdmanipulatie,

–   gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat een gezamenlijk onderzoeksteam van Europol met de codenaam "Operation Veto" grootschalige wedstrijdmanipulatie in de afgelopen jaren aan het licht heeft gebracht, met in de hele wereld 680 verdachte wedstrijden, waarvan 380 in Europa, en verder overwegende dat het team een wijdverbreid wedstrijdmanipulatienetwerk in kaart heeft gebracht dat de sport in het hart heeft geraakt, met 425 verdachten en 50 anderen die reeds zijn gearresteerd;

B.  overwegende dat Europol heeft aangegeven dat deze aantallen slechts "het topje van de ijsberg" vormen;

C. overwegende dat wedstrijdmanipulatie in een groot aantal lidstaten voorkomt, hetgeen zeer zorgwekkend is gezien de band tussen wedstrijdmanipulatie enerzijds en de georganiseerde criminaliteit anderzijds, en gezien het feit dat wedstrijdmanipulatie een grote bedreiging vormt voor het sportestablishment in bijna alle lidstaten;

D. overwegende dat wedstrijdmanipulatie een vorm van criminaliteit is die hoge inkomsten genereert, terwijl de pak- en veroordelingskans uitermate laag is, en verder overwegende dat wedstrijdmanipulatie om die redenen door criminele organisaties gebruikt wordt in hun illegale praktijken, zoals het witwassen van geld en de handel in verdovende middelen en mensen;

E.  overwegende dat criminele organisaties op een internationale schaal actief zijn en overal vertakkingen hebben, hetgeen betekent dat geen enkele instantie, geen enkel land en geen enkele organisatie wedstrijdmanipulatie alleen kan aanpakken;

F.  overwegende dat alle sporten het slachtoffer kunnen worden en de integriteit van de sport wordt bedreigd;

G. overwegende dat de bestaande controlemechanismen gemanipuleerde wedstrijden niet onmiddellijk herkennen als gevolg van de wereldwijde aard van deze illegale activiteiten;

H. overwegende dat weddenschappen op gemanipuleerde wedstrijden voornamelijk door wedkantoren buiten de EU worden aangeboden, hetgeen een internationale aanpak van de bestrijding van wedstrijdmanipulatie noodzakelijk maakt;

I.   overwegende dat deskundigen zich steeds meer zorgen maken over de kwaadwillige intenties van individuen die voetbalclubs overnemen als een middel om wedstrijdmanipulatie mogelijk te maken en geld wit te wassen;

J.   overwegende dat spelersvakbonden aangeven dat wedstrijdmanipulatie ook tot afgeleide problemen leidt, zoals het niet op tijd uitbetalen van salarissen aan spelers, en de intimidatie en afpersing van spelers;

1.  roept alle betrokken partijen op hun verantwoordelijkheid te nemen en een alomvattende aanpak te ontwikkelen door elkaars inspanningen op het vlak van de bestrijding van wedstrijdmanipulatie aan te vullen;

2.  verzoekt de Commissie voor een gecoördineerde aanpak van de bestrijding van wedstrijdmanipulatie te zorgen door de inspanningen van de belangrijkste betrokkenen op elkaar af te stemmen, en te zorgen voor een platform voor discussie en de uitwisseling van informatie en goede praktijken;

3.  verzoekt sportorganisaties zowel intern, als ten aanzien van externe contractanten een "zero tolerance"-beleid met betrekking tot corruptie te voeren, teneinde te voorkomen dat hun leden toegeven aan druk van buitenaf;

4.  verzoekt sportorganisaties voor alle betrokkenen (spelers, trainers, scheidsrechters, en medisch en technisch personeel) een gedragscode op te stellen, met een beschrijving van de gevaren van wedstrijdmanipulatie, een onomwonden verbod op het manipuleren van wedstrijden voor weddenschappen of andere doeleinden, de sancties die op wedstrijdmanipulatie staan en een verbod op het afsluiten van weddenschappen op eigen wedstrijden, en een verplichting om alle pogingen tot of kennis van wedstrijdmanipulatie te melden, in combinatie met een doeltreffend mechanisme voor de bescherming van klokkenluiders;

5.  verzoekt alle sportbonden en overkoepelende sportorganen zich aan de regels inzake goed bestuur te houden om de kans dat ze zelf het slachtoffer van wedstrijdmanipulatie worden te verkleinen;

6.  spoort sportorganisaties aan alomvattende, met name op minderjarigen gerichte preventie- en voorlichtingsprogramma's te ontwikkelen en te implementeren, met heldere verplichtingen voor clubs, competities en bonden, en een disciplinair orgaan in te stellen voor het bestraffen van personen die zich aan wedstrijdmanipulatie schuldig maken;

7.  verzoekt de Commissie erop toe te zien dat alle lidstaten wedstrijdmanipulatie uitdrukkelijk in hun strafrecht opnemen en passende straffen vaststellen, en dat bestaande achterdeurtjes worden gesloten;

8.  verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat alle lidstaten het afsluiten van weddenschappen op competities voor minderjarigen verbieden;

9.  verzoekt de lidstaten een gespecialiseerde wethandhavingseenheid in het leven te roepen voor de bestrijding van wedstrijdmanipulatie en als knooppunt voor communicatie en samenwerking tussen de belangrijkste betrokkenen, en wedkantoren te verplichten deze eenheid en sportorganisaties informatie over onregelmatige wedpatronen te verstrekken, zodat nader onderzoek kan worden gedaan en de desbetreffende situaties in voorkomend geval aan de vervolgende instanties kunnen worden doorverwezen;

10. verzoekt de lidstaten de samenwerking tussen de Europese wethandhavingsdiensten te verbeteren door middel van de oprichting van gezamenlijke onderzoeksteams en samenwerking tussen opsporingsautoriteiten; onderstreept het belang van het aanpakken van illegale wedsites en van het anoniem afsluiten van weddenschappen; is van oordeel dat gezorgd moet worden voor de uitwisseling van informatie over personen die genoemd zijn in connectie met, of die veroordeeld zijn voor, het benaderen van spelers met het oog op wedstrijdmanipulatie;

11. verzoekt de lidstaten regelgevende instanties in het leven te roepen voor het in kaart brengen en bestrijden van illegale activiteiten en corruptie bij sportweddenschappen; onderstreept het belang van nauwe samenwerking met andere regelgevende instanties, waaronder vergunningverlenende autoriteiten, handhavingsorganen en de politie;

12. verzoekt de Commissie met klem de uitwisseling van informatie tussen deze regelgevende instanties over illegale of verdachte wedactiviteiten in de sport te vergemakkelijken;

13. verzoekt de Commissie en de lidstaten met klem samenwerking met derde landen tot stand te brengen met het oog op het bestrijden van de georganiseerde criminaliteit in verband met wedstrijdmanipulatie, onder andere door deel te nemen aan de onderhandelingen over een overeenkomst van de Raad van Europa ter bestrijding van de manipulatie van sportuitslagen;

14. juicht het toe dat tijdens de vijfde internationale conferentie van ministers en hoge ambtenaren belast met lichamelijke opvoeding en sport (MINEPS) aandacht zal worden besteed aan de integriteit van de sport en de bestrijding van wedstrijdmanipulatie, en is van oordeel dat dit een passend forum is om te praten over een mondiaal orgaan voor het aanpakken van wedstrijdmanipulatie;

15. verzoekt de Commissie en de lidstaten in internationale onderhandelingen druk uit te oefenen op Aziatische "wedparadijzen", zoals Hongkong en Singapore;

16. verzoekt de Raad de discussies over het voorstel voor een nieuwe witwasrichtlijn (COM(2013)0045) snel en op ambitieuze wijze voort te zetten om het gebruik van sportweddenschappen voor het witwassen van geld aan te pakken;

17. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsook aan de regeringen en parlementen van de lidstaten, en de Europese, internationale en nationale sportbonden.