Návrh uznesenia - B7-0130/2013Návrh uznesenia
B7-0130/2013

NÁVRH UZNESENIA o ovplyvňovaní výsledkov zápasov a korupcii v športe

11.3.2013 - (2013/2567(RSP))

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Emine Bozkurt, Petra Kammerevert, Mitro Repo v mene skupiny S&D
Roberta Angelilli, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie‑Thérèse Sanchez‑Schmid, Marco Scurria v mene poslaneckého klubu PPE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0130/2013

Postup : 2013/2567(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0130/2013

B7‑0131/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu o ovplyvňovaní výsledkov zápasov a korupcii v športe

(2013/2567(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na vyhlásenie z Nikózie z 20. septembra 2012 o boji proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. januára 2011 s názvom Rozvíjanie európskeho rozmeru v športe (KOM(2011)0012 v konečnom znení),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 2. februára 2012 o úlohe športu vo vzdelávaní[1],

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 10. marca 2009 o bezúhonnosti hazardných hier na internete[2],

–   so zreteľom na Bielu knihu Komisie o športe (KOM(2007)0391),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. apríla 2005 o boji proti dopingu v športe[3],

–   so zreteľom na oznámenie Komisie nazvané Boj proti korupcii v EÚ (COM(2011)0308),

–   so zreteľom na odporúčanie Komisie pre rozhodnutie Rady, ktorým sa povoľuje Európskej komisii zúčastniť sa v mene EÚ na rokovaniach o medzinárodnom dohovore Rady Európy o boji proti ovplyvňovaniu športových výsledkov (COM(2012)0655),

–   so zreteľom na výsledky štúdie z marca 2012 s názvom Ovplyvňovanie športových výsledkov, o ktorej vypracovanie požiadala Komisia,

–   so zreteľom na Dohovor Rady Európy o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí z 19. augusta 1985 a na jej dohovor o boji proti dopingu zo 16. novembra 1989,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy z 28. septembra 2011 o podpore čestnosti v športe v boji proti manipulácii výsledkov, najmä proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže spoločný vyšetrovací tím Europolu s tajným názvom „operácia veto” odhalil rozsiahle ovplyvňovanie výsledkov futbalových zápasov v posledných rokoch, pričom podozrivých je celosvetovo 680 zápasov, z toho 380 v Európe, a keďže tento tím opísal ďalekosiahlu sieť ovplyvňujúcu výsledky zápasov, ktorá zasiahla samé jadro športu a z účasti na ktorej je podozrivých 425 osôb a 50 ďalších bolo zatknutých;

B.  keďže Europol uviedol, že tieto čísla sú len „špičkou ľadovca“;

C. keďže ovplyvňovanie výsledkov zápasov sa dotýka značného počtu členských štátov a je dôvodom na vážne obavy, pretože súvisí s organizovaným zločinom a je významným zdrojom nebezpečenstva pre športové ustanovizne prakticky vo všetkých členských štátoch;

D. keďže ovplyvňovanie výsledkov zápasov je formou trestného činu, ktorý prináša vysoké zisky, pričom miera jeho potrestania alebo odhalenia je mimoriadne nízka, a keďže je preto využívaná zločineckými organizáciami v rámci ich nelegálnej činnosti, ako je pranie špinavých peňazí a obchod s ľuďmi a drogami;

E.  keďže zločinecké organizácie pôsobia v medzinárodnom meradle a majú kontakty všade vo svete, takže žiadna inštitúcia, krajina alebo organizácia by nebola schopná sama riešiť ovplyvňovanie výsledkov zápasov;

F.  keďže môže mať vplyv na všetky športy a ohrozuje integritu športu;

G. keďže súčasné kontrolné mechanizmy nie sú schopné okamžite odhaliť zmanipulované zápasy, pretože tieto nezákonné činnosti majú globálny charakter;

H. keďže stávky na zmanipulované zápasy ponúkajú predovšetkým prevádzkovatelia mimo EÚ, a preto je potrebné, aby na boj proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov bola zameraná medzinárodná pozornosť;

I.   keďže odborníci naznačujú, že rastú obavy z toho, že niektorí jednotlivci, ktorí získavajú kontrolu nad futbalovými klubmi, majú nekalé úmysly a chcú tieto kluby využívať k ďalšiemu ovplyvňovaniu výsledkov zápasov a ako prostriedok na pranie špinavých peňazí;

J.   keďže hráčske zväzy poukazujú na skutočnosť, že ovplyvňovanie výsledkov zápasov je tiež problém z hľadiska toho, že hráči nedostávajú odmenu včas, a že dochádza k ich zastrašovaniu a vydieraniu;

1.  vyzýva všetky hlavné zúčastnené strany, aby prevzali zodpovednosť a vypracovali komplexný prístup, v ktorom budú vzájomne dopĺňať svoje snahy o boj proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov v športe;

2.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala koordinovaný prístup boja proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov tak, že bude koordinovať snahy hlavných zúčastnených strán v tejto oblasti a poskytne platformu pre diskusiu a výmenu informácií a osvedčených postupov;

3.  vyzýva športové organizácie, aby prijali politiku nulovej tolerancie voči korupcii (a to vo vnútri i vo vzťahu k vonkajším zmluvným stranám), aby sa tak predišlo tomu, že ich členovia podľahnú vonkajšiemu tlaku;

4.  nalieha na športové organizácie, aby zaviedli kódex správania pre všetkých, ktorých sa to týka (hráčov, trénerov, rozhodcov, lekárov a technický personál), v ktorom sa stanovia nebezpečenstvá ovplyvňovania výsledkov vrátane jasného zákazu ovplyvňovania zápasov s cieľom stávok alebo na iné účely, súvisiace sankcie a zákaz uzatvárania stávok na vlastné zápasy, ako aj povinnosť oznámiť každý pokus o kontakt a ovplyvnenie výsledkov zápasov alebo poznatok o ňom s adekvátnym mechanizmom ochrany informátorov;

5.  vyzýva všetky riadiace orgány v oblasti športu, aby sa zaviazali k dodržiavaniu postupov dobrej správy s cieľom znížiť nebezpečenstvo, že sa stanú obeťou ovplyvňovania výsledkov zápasov;

6.  nabáda športové organizácie, aby začali vykonávať komplexné programy prevencie a vzdelávacie programy, ktoré budú obsahovať jednoznačné povinnosti pre kluby, ligy a zväzy, najmä pokiaľ ide o mladistvých, aby vytrvali v ich vykonávaní a aby zriadili disciplinárny orgán zaoberajúci sa ovplyvňovaním výsledkov zápasov;

7.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby všetky členské štáty výslovne zahrnuli ovplyvňovanie výsledkov zápasov do svojich vnútroštátnych trestnoprávnych predpisov, stanovili primerané sankcie a zaoberali sa existujúcimi nedostatkami;

8.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby všetky členské štáty zakázali stávky na súťaže, ktorých sa zúčastňujú neplnoleté osoby;

9.  žiada členské štáty, aby vytvorili špecializovaný subjekt presadzovania práva pre boj proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov, ktorý by slúžil ako informačné stredisko a stredisko pre spoluprácu s hlavnými zainteresovanými stranami, a aby vyžadovali od prevádzkovateľov stávkových kancelárií, aby tomuto špecializovanému subjektu a športovým organizáciám poskytovali informácie o nezákonných prípadoch uzatvárania stávok na účely ďalšieho vyšetrovania a posunutia orgánom činným v trestnom konaní;

10. vyzýva členské štáty, aby zlepšili spoluprácu pri presadzovaní európskeho práva prostredníctvom spoločných vyšetrovacích tímov a tiež spoluprácu medzi orgánmi oprávnenými viesť trestné stíhanie; zdôrazňuje potrebu zaviesť opatrenia na boj proti nezákonným stávkovým internetovým stránkam a anonymnému stávkovaniu; je presvedčený, že by sa mali vymieňať informácie o osobách, ktorých mená sa uvádzajú v súvislosti s tým, že kontaktovali hráčov s cieľom dohodnúť sa na ovplyvnení výsledkov zápasov, alebo za to boli odsúdené;

11. vyzýva členské štáty, aby zriadili regulačné orgány s cieľom zisťovať nezákonné činnosti a korupciu v oblasti športových stávok a bojovať proti nim; zdôrazňuje potrebu úzkej spolupráce s ostatnými regulačnými orgánmi vrátane orgánov vydávajúcich licencie, orgánov presadzovania práva a polície;

12. naliehavo vyzýva Komisiu, aby umožnila výmenu informácií medzi týmito regulačnými orgánmi, ktoré sa týkajú nezákonných či podozrivých činností v oblasti športových stávok;

13. žiada Komisiu a členské štáty, aby nadviazali spoluprácu s tretími štátmi v záujme boja proti organizovanej trestnej činnosti spojenej s ovplyvňovaním výsledkov zápasov okrem iného tým, že sa zúčastnia na rokovaniach o medzinárodnom dohovore Rady Európy o boji proti ovplyvňovaniu športových výsledkov;

14. víta skutočnosť, že piata medzinárodná konferencia ministrov a vyšších úradníkov zodpovedných za telesnú výchovu a šport (MINEPS) sa bude zaoberať otázkami integrity v športe a boja proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov, a domnieva sa, že je to vhodné fórum, ktoré by mohlo riešiť potrebu vytvoriť globálny subjekt zaoberajúci sa ovplyvňovaním výsledkov zápasov;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pri medzinárodných rokovaniach vyvinuli tlak na ázijské „stávkové raje“, ako je Hong Kong a Singapur;

16. vyzýva Radu, aby v rokovaniach o návrhu novej smernice o praní špinavých peňazí (COM (2013)0045), ktorá by sa mala venovať využívaniu športových stávok online na pranie špinavých peňazí, postúpila rýchlo a ambiciózne;

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, ako aj vládam a parlamentom členských štátov a európskym, medzinárodným a národným športovým federáciám.