Postup : 2013/2567(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0131/2013

Předložené texty :

B7-0131/2013

Rozpravy :

PV 14/03/2013 - 5
CRE 14/03/2013 - 5

Hlasování :

PV 14/03/2013 - 8.11
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0098

NÁVRH USNESENÍ
PDF 133kWORD 70k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0130/2013
11. 3. 2013
PE507.384v01-00
 
B7-0131/2013

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o manipulaci s výsledky zápasů a korupci ve sportu (2013/2567(RSP))


Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení Evropského parlamentu o manipulaci s výsledky zápasů a korupci ve sportu (2013/2567(RSP))  
B7‑0131/2013

Evropský parlament,

–   s ohledem na Nikosijské prohlášení o boji proti manipulaci s výsledky zápasů ze dne 20. září 2012,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. ledna 2011 nazvané „Rozvoj evropského rozměru v oblasti sportu“ (COM(2011)0012),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 2. února 2012 o evropském rozměru v oblasti sportu(1),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 22. května 2012 o přístupu EU k trestnímu právu(2),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 10. března 2009 o etické nezávadnosti hazardních her poskytovaných on-line(3),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2011 o on-line hazardních hrách na vnitřním trhu(4),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. října 2012 s názvem „Příprava uceleného evropského rámce pro on-line hazardní hry“ (COM(2012)0596),

–   s ohledem na bílou knihu Komise o sportu (COM(2007)0391),

–   s ohledem na zelenou knihu Komise ze dne 24. března 2011 o on-line hazardních hrách na vnitřním trhu (COM(2011)0128),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 14. dubna 2005 k boji proti dopingu ve sportu(5),

–   s ohledem na sdělení Komise nazvané „Boj proti korupci v EU“ (COM(2011)0308),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 15. září 2011 o úsilí EU v boji proti korupci(6),

–   s ohledem na přípravnou akci s názvem „Evropské partnerství ve sportu“, a zejména na projekty shromažďování údajů zaměřené na předcházení případů manipulace s výsledky zápasů prostřednictvím vzdělávání a poskytování informací příslušným zúčastněným stranám,

–   s ohledem na doporučení Komise pro rozhodnutí Rady, kterým se Evropská komise zmocňuje, aby se jménem EU účastnila jednání o mezinárodní úmluvě Rady Evropy o boji proti manipulaci se sportovními výsledky (COM(2012)0655),

–   s ohledem na úmluvu Rady Evropy ze dne 19. srpna 1985 o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech a na její Antidopingovou úmluvu ze dne 16. listopadu 1989,

–   s ohledem na doporučení Výboru ministrů Rady Evropy ze dne 28. září 2011 o prosazování integrity ve sportu, pokud jde o manipulace s výsledky, především pak o předem dohodnuté výsledky zápasů,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že společný vyšetřovací tým Europolu s krycím názvem „Operace veto“ odhalil, že v posledních letech došlo k rozsáhlé manipulaci s výsledky fotbalových zápasů, přičemž za podezřelé je považováno 680 zápasů po celém světě včetně 380 zápasů v Evropě, a vzhledem k tomu, že tento tým popsal dalekosáhlou síť manipulace s výsledky zápasů, která zasáhla samotné centrum fotbalového dění, přičemž v podezření je 425 osob a dalších 50 bylo zadrženo;

B.  vzhledem k tomu, že tato čísla jsou pouhým „vrcholem ledovce“, neboť celkové zisky v odvětví sportu jsou odhadovány na několik miliard EUR ročně;

C. vzhledem k tomu, že manipulace s výsledky zápasů postihuje mnoho členských států, a je tedy důvodem k vážným obavám, protože tento jev souvisí s organizovanou trestnou činností a představuje významný zdroj nebezpečí pro sportovní zřízení prakticky ve všech členských státech; vzhledem k tomu, že do korupce ve sportu mohou být zapojeny i příslušné orgány, což v konečném důsledku může vést k tomu, že lidé ztratí důvěru v účinnost demokratických institucí při zajišťování ochrany zásad právního státu;

D. vzhledem k tomu, že manipulace s výsledky zápasů je vzhledem k vysokým ziskům, které přináší, a neúměrně nízkým sankcím a nízkému procentu odhalení lukrativním byznysem pro zločinecké organizace; vzhledem k tomu, že členské státy neuplatňují v souvislosti s manipulací s výsledky zápasů stejný přístup, přičemž pouze některé z nich zahrnuly opatření v boji proti tomuto jevu do svých trestních zákoníků;

E.  vzhledem k tomu, že zločinecké organizace působí v mezinárodním měřítku a mají kontakty všude ve světě, takže žádná instituce, země či organizace by nebyla schopná řešit manipulaci s výsledky zápasů sama;

F.  vzhledem k tomu, že zasaženy mohou být všechny sporty a že hrozí, že integrita ve sportu bude zničena; vzhledem k tomu, že sportovní činnost je zásadní pro rekreační, vzdělávací a jiné účely a plní pozitivní sociálně-kulturní funkci;

G. vzhledem k tomu, že pro předcházení manipulaci s výsledky zápasů a korupci mají zásadní význam standardy řádné správy ve sportu, jako je zákaz sázek na vlastní sportovní výsledek, pravidelné vyplácení platů hráčům, finanční stabilita a transparentnost;

1.  vyzývá všechny hlavní zúčastněné strany jednotlivě, aby převzaly odpovědnost a vypracovaly komplexní přístup tím, že budou vzájemně doplňovat své snahy o potírání manipulace s výsledky sportovních zápasů;

2.  vyzývá Komisi, aby vypracovala koordinovaný přístup boje proti manipulaci s výsledky zápasů a organizované trestné činnosti tak, že bude koordinovat snahy hlavních zúčastněných stran v této oblasti a že poskytne platformu pro diskusi a pro výměnu informací a osvědčených postupů;

3.  vyzývá sportovní organizace, aby v souvislosti s korupcí uplatňovaly politiku nulové tolerance, a to uvnitř i ve vztahu k vnějším smluvním stranám, s cílem zabránit tomu, aby jejich členové podléhali vnějšímu tlaku;

4.  naléhavě vyzývá sportovní organizace, aby zavedly kodex chování pro všechny zúčastněné (hráče, trenéry, rozhodčí, zdravotní a technický personál a předsedy klubů, sdružení a federací), který vyloží nebezpečí manipulace s výsledky zápasů, stanoví sankce za tuto činnost, bude zahrnovat zákaz sázení na vlastní zápasy spolu se sankcemi za jeho porušení a povinnost ohlašovat veškeré informace o manipulaci s výsledky zápasů, a který bude obsahovat vhodný mechanismus ochrany oznamovatelů a zahrnovat možnost udělovat pokuty klubům za nedodržení tohoto kodexu chování nebo za neschopnost manipulaci s výsledky zápasů zabránit;

5.  nabádá sportovní organizace, aby zahájily komplexní preventivní programy, které jasně stanoví povinnosti pro kluby, ligy a federace, a aby zřídily disciplinární orgán, který se bude zabývat otázkami manipulace s výsledky zápasů;

6.  žádá členské státy, aby do svých trestních právních předpisů zařadily jednotnou definici podvodů ve sportu / manipulace s výsledky zápasů, přičemž budou plně respektovat zásady proporcionality, individuální viny, právní jistoty, zákazu zpětné účinnosti, ne bis in idem a presumpci neviny; konstatuje nicméně, že stíhání případů manipulace s výsledky zápasů naráží spíše na provozní než na právní překážky; vyzývá Komisi, aby podporovala výměnu informací a osvědčených postupů mezi členskými státy s cílem zlepšit prosazování pravidel v boji proti manipulaci s výsledky zápasů;

7.  vyzývá Komisi, aby vytvořila standardy pro provozovatele sázkových her, na jejichž základě by měli v souladu s platnými standardy v oblasti ochrany údajů povinnost ohlásit příslušným vnitrostátním orgánům nedovolené modely sázení;

8.  vítá probíhající diskuse o možné úmluvě Rady Evropy pro boj proti manipulaci se sportovními výsledky, která vnitrostátním systémům poskytne nezbytné nástroje, odborné poznatky a zdroje k řešení tohoto problému;

9.  vyzývá členské státy, aby posílily spolupráci v oblasti vymáhání práva prostřednictvím společných vyšetřovacích týmů a spolupráce mezi orgány činnými v trestním řízení; zdůrazňuje, že jsou zapotřebí opatření pro boj proti nezákonným sázkovým internetovým stránkám a anonymnímu sázení, zároveň však uznává, že k manipulaci s výsledky zápasů může docházet i zneužitím právních prostředků;

10. vyzývá členské státy, aby zřídily vnitrostátní (vládní) regulační agentury (po vzoru komise pro hazardní hry ve Spojeném království), které se budou zabývat bojem proti nezákonným hazardním činnostem a korupci; zdůrazňuje, že je třeba, aby tyto agentury úzce spolupracovaly s ostatními regulačními orgány, jako jsou orgány a subjekty vydávající licence, např. policie;

11. zdůrazňuje naléhavou potřebu vytvořit orgán složený z nejrůznějších zúčastněných stran, který se bude zabývat shromažďováním, výměnou, analýzou a šířením důkazů o manipulaci s výsledky zápasů, podvodu ve sportu a dalších formách korupce ve sportu, a to jak v Evropě, tak mimo ni; domnívá se, že tento subjekt by měl rovněž shromažďovat osvědčené postupy v boji proti korupci ve sportu a propagovat zásady řádné správy ve sportu; konstatuje, že první příležitostí pro diskusi o této otázce by mohla být 5. mezinárodní konference ministrů a vyšších úředníků odpovědných za tělesnou výchovu a sport (MINEPS), která se uskuteční v květnu roku 2013 v Berlíně;

12. naléhavě žádá Komisi, aby zahájila komunikaci a navázala spolupráci se třetími zeměmi s cílem bojovat proti organizované trestné činnosti související s manipulací s výsledky zápasů;

13. vítá zveřejnění zprávy Komise o boji proti korupci doplněnou o analýzu situace týkající se jednotlivých členských států a obsahující konkrétní doporučení (od roku 2013);

14. nabádá Radu, aby usilovala o splnění cílů pracovního plánu EU v oblasti sportu na období 2011‑2014 a aby trvala především na vytvoření vzdělávacích programů v členských státech zaměřených na zvyšování povědomí o sportovních hodnotách, jako je poctivost, smysl pro fair play a respekt k ostatním;

15. vítá zařazení nové kapitoly o sportu do Programu EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014‑2020, v níž je zdůrazněn význam sportu, zejména amatérského sportu, pro podporu integrace;

16. trvá na tom, že řádná správa v oblasti sportu je klíčovou složkou boje proti manipulaci s výsledky zápasů;

17. vítá iniciativu Komise, která by v roce 2014 měla vést k přijetí doporučení o osvědčených postupech v předcházení případům manipulace s výsledky zápasů souvisejícím se sázením a boji proti němu;

18. vyzývá Komisi, aby určila, kterých zemí se týkají specifické problémy, pokud jde o manipulaci s výsledky zápasů související se sázením v případě sportovních akcí pořádaných v EU, a aby s těmito zeměmi posílila spolupráci v boji proti manipulaci s výsledky zápasů;

19. vyzývá Komisi, aby vytvořila celosvětové fórum proti manipulaci s výsledky zápasů, kde se všechny příslušné subjekty budou moci scházet, vyměňovat si informace a koordinovat svou činnost;

20. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi a vládám a parlamentům členských států a evropským, mezinárodním a národním sportovním federacím.

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2012)0025.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2012)0208.

(3)

Úř. věst. C 87 E, 1.4.2010, s. 30.

(4)

Přijaté texty, P7_TA(2011)0492.

(5)

Úř. věst. C 33 E, 9.2.2006, s. 590.

(6)

Přijaté texty, P7_TA(2011)0388.

Právní upozornění - Ochrana soukromí