Postup : 2013/2567(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0131/2013

Predkladané texty :

B7-0131/2013

Rozpravy :

PV 14/03/2013 - 5
CRE 14/03/2013 - 5

Hlasovanie :

PV 14/03/2013 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0098

NÁVRH UZNESENIA
PDF 133kWORD 70k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0130/2013
11.3.2013
PE507.384v01-00
 
B7-0131/2013

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o ovplyvňovaní športových výsledkov a korupcii v športe (2013/2567(RSP))


Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o ovplyvňovaní športových výsledkov a korupcii v športe (2013/2567(RSP))  
B7‑0131/2013

Európsky parlament,

–   so zreteľom na vyhlásenie z Nikózie z 20. septembra 2012 o boji proti ovplyvňovaniu športových výsledkov,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. januára 2011 s názvom Rozvíjanie európskeho rozmeru v športe (COM(2011)0012),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 2. februára 2012 o európskom rozmere v športe(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 22. mája 2012 o prístupe EÚ k trestnému právu(2),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 10. marca 2009 o bezúhonnosti hazardných hier na internete(3),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2011 o hazardných hrách online na vnútornom trhu(4),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 23. októbra 2012 s názvom Smerom ku komplexnému európskemu rámcu v oblasti online hazardných hier (COM(2012)0596),

–   so zreteľom na Bielu knihu Komisie o športe (COM(2007)0391),

–   so zreteľom na Zelenú knihu Komisie z 24. marca 2011 o online hazardných hrách na vnútornom trhu (COM(2011)0128),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. apríla 2005 o boji proti dopingu v športe(5),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Boj proti korupcii v EÚ (COM(2011)0308),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 15. septembra 2011 o úsilí EÚ v boji proti korupcii(6),

–   so zreteľom na prípravnú akciu nazvanú Európske partnerstvá v oblasti športu, a najmä na zbierku projektov zameraných na predchádzanie prípadom ovplyvňovania športových výsledkov prostredníctvom výchovy a informovania príslušných zainteresovaných subjektov;

–   so zreteľom na odporúčanie Komisie pre rozhodnutie Rady, ktorým sa povoľuje Európskej komisii zúčastniť sa v mene EÚ na rokovaniach o medzinárodnom dohovore Rady Európy o boji proti ovplyvňovaniu športových výsledkov (COM(2012)0655),

–   so zreteľom na Dohovor Rady Európy z 19. augusta 1985 o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí a jej Dohovor proti dopingu zo 16. novembra 1989,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy z 28. septembra 2011 o podpore čestnosti v športe v boji proti manipulácii výsledkov, najmä proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže spoločný vyšetrovací tím Europolu s tajným názvom „operácia veto” odhalil rozsiahle ovplyvňovanie športových výsledkov v posledných rokoch, pričom podozrivých je celosvetovo 680 zápasov, z toho 380 v Európe, a keďže tento tím opísal ďalekosiahlu sieť ovplyvňujúcu športové výsledky, ktorá zasiahla samé jadro športu a z účasti na ktorej je podozrivých 425 osôb a 50 ďalších bolo zatknutých;

B.  keďže tieto čísla sú len „vrcholom ľadovca” pretože sa odhaduje, že odvetvie športu vytvára celkové príjmy vo výške niekoľkých miliárd eur ročne;

C. keďže ovplyvňovanie športových výsledkov postihuje mnoho členských štátov, čo spôsobuje vážne obavy, pretože je spojené s organizovanou trestnou činnosťou a významne ohrozuje organizovaný šport prakticky vo všetkých členských štátoch; keďže korupcia v športe sa môže rozšíriť aj na príslušné orgány, čo v konečnom dôsledku ohrozuje dôveru ľudí v účinnosť demokratických inštitúcií pri ochrane demokratického štátu;

D. keďže ovplyvňovanie športových výsledkov je lukratívny biznis pre zločinecké organizácie vzhľadom na vysoké zisky, ktoré prináša a neúmerne nízku mieru potrestania a odhalenia; keďže členské štáty nezaujímajú jednotný prístup k ovplyvňovaniu športových výsledkov a len niektoré z nich zahrnuli opatrenia v tejto oblasti do svojich trestných zákonníkov;

E.  keďže zločinecké organizácie pôsobia v rozsiahlom medzinárodnom meradle a majú styky na celom svete, takže žiadna inštitúcia, krajina či organizácia nedokáže riešiť ovplyvňovanie športových výsledkov na vlastnú päsť;

F.  keďže tento jav môže zasiahnuť všetky športy a keďže hrozí porušenie integrity športu; keďže športovanie má mimoriadny význam pre rekreačné, výchovné či iné účely a zohráva pozitívnu spoločensko-kultúrnu úlohu;

G. keďže normy dobrej správy v športe, ako je zákaz stávkovania na svoj vlastný šport, pravidelné vyplácanie miezd hráčom, finančná stabilita a transparentnosť sú mimoriadne dôležité pri predchádzaní ovplyvňovania športových výsledkov a korupcie;

1.  vyzýva hlavné zúčastnené strany, aby prevzali individuálnu zodpovednosť a rozvíjali celkový prístup tým, že budú dopĺňať vzájomné úsilie v boji proti ovplyvňovaniu športových výsledkov;

2.  žiada Komisiu, aby rozvíjala koordinovaný prístup v boji proti ovplyvňovaniu športových výsledkov a organizovanej trestnej činnosti tak, že bude koordinovať úsilie hlavných zúčastnených subjektov v tejto oblasti a poskytne platformu pre diskusiu a výmenu informácií a najlepších postupov;

3.  vyzýva športové organizácie, aby prijali politiku nulovej tolerancie voči korupcii na vnútornej aj vonkajšej úrovni a zabránili tak svojim členom, aby boli náchylní na vonkajší nátlak;

4.  žiada športové organizácie, aby vypracovali kódex správania pre všetky zúčastnené strany (hráčov, trénerov, rozhodcov, lekárskych a technických pracovníkov a predsedov klubov, združení a zväzov), ktorý by vymedzoval nebezpečenstvá ovplyvňovania športových výsledkov, určoval tresty za zapojenie sa doň vrátane zákazu uzatvárania stávok na vlastné zápasy spolu s trestami, ako aj povinnosť nahlásiť každé zistenie ovplyvňovania výsledku, spolu s nástrojom primeranej ochrany „informátorov”, a ustanovuje možnosť pokutovania klubov za to, že nedodržali kódex správania alebo nezabránili ovplyvneniu výsledku;

5.  nabáda športové organizácie, aby spustili komplexné programy prevencie, ktoré budú obsahovať jednoznačné povinnosti pre kluby, ligy a zväzy a aby zriadili disciplinárny orgán zaoberajúci sa ovplyvňovaním športových výsledkov;

6.  žiada členské štáty, aby do svojich trestnoprávnych predpisov zahrnuli jednotnú definíciu podvodu v športe / ovplyvňovania športových výsledkov, pričom budú v plnej miere dodržiavať zásadu proporcionality, osobnej viny, právnej istoty, zákazu retroaktivity, ne bis in idem a prezumpcie neviny; konštatuje však, že problémy pri stíhaní prípadov ovplyvňovania športových výsledkov sú skôr operačnej než právnej povahy; vyzýva Komisiu, aby podporovala výmenu informácií a najlepších postupov medzi členskými štátmi s cieľom zlepšiť presadzovanie pravidiel proti ovplyvňovaniu športových výsledkov;

7.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala normy pre prevádzkovateľov stávkových kancelárií, na základe ktorých by mali v súlade s platnými normami pre ochranu údajov upovedomiť príslušné národné orgány o každej forme porušenia pravidiel stávkovania;

8.  víta prebiehajúcu diskusiu o možnom dohovore Rady Európy o boji proti manipulácii športových výsledkov, ktorý by systémom jednotlivých štátov zabezpečil potrebné nástroje, skúsenosti a zdroje pri riešení tohto problému;

9.  vyzýva členské štáty, aby zlepšili spoluprácu pri presadzovaní práva prostredníctvom spoločných vyšetrovacích tímov, a tiež spoluprácu medzi orgánmi oprávnenými viesť trestné stíhanie; zdôrazňuje potrebu opatrení na boj proti internetovým stránkam propagujúcim nezákonné stávkovanie a proti anonymnému stávkovaniu, no zároveň uznáva, že k ovplyvňovaniu športových výsledkov môže dôjsť aj zneužitím zákonných prostriedkov;

10. vyzýva členské štáty, aby ustanovili národné (štátne) regulačné orgány (ako je napr. stávkovacia komisia v Spojenom kráľovstve), ktoré by bojovali proti nelegálnym stávkovacím aktivitám a korupcii; zdôrazňuje potrebu úzkej spolupráce s ostatnými regulátormi vrátane orgánov vydávajúcich licencie a orgánov, ako je polícia;

11. vyzdvihuje naliehavú potrebu vytvoriť orgán viacerých zainteresovaných subjektov, ktorý by získaval, vymieňal, analyzoval a šíril dôkazy ovplyvňovania športových výsledkov, podvodov v športe a ostatných formách korupcie v športe v Európe aj mimo nej; domnieva sa, že tento orgán by mal tiež zhromaždiť najlepšie postupy v boji proti korupcii v športe a podporovať koncepcie dobrej správy v športe; konštatuje, že prvá príležitosť, na ktorej bude možné diskutovať o takomto orgáne, bude 5. medzinárodná konferencia ministrov a vysokých úradníkov zodpovedných za telesnú výchovu a šport (MINEPS), ktorá sa uskutoční v máji 2013 v Berlíne;

12. žiada Komisiu, aby komunikovala a nadviazala spoluprácu s tretími štátmi v záujme boja proti organizovanej trestnej činnosti spojenej s ovplyvňovaním športových výsledkov;

13. víta uverejnenie správy Komisie o boji proti korupcii spolu s analýzami týkajúcimi sa jednotlivých členských štátov a tiež konkrétnymi odporúčaniami (od roku 2013);

14. nabáda Komisiu, aby plnila ciele plánu práce Európskej únie pre šport na roky 2011 – 2014 a nástojí predovšetkým na rozvoji vzdelávacích programov v členských štátoch s cieľom zvýšiť povedomie o takých športových hodnotách, ako sú čestnosť, férovosť a rešpektovanie ostatných;

15. víta novú kapitolu o športe v rámci Programu EÚ pre výchovu, vzdelávanie, mládež a šport na roky 2014 – 2020 a zdôrazňuje hodnotu športu, najmä amatérskeho, pri podpore integrácie;

16. dôrazne tvrdí, že dobré riadenie v športe je základným prvkom boja proti ovplyvňovaniu športových výsledkov;

17. víta iniciatívu Komisie, ktorej cieľom je prijať v roku 2014 odporúčanie pre najlepšie postupy pri predchádzaní ovplyvňovaniu športových výsledkov spojenému so stávkovaním a boji proti nemu;

18. vyzýva Komisiu, aby zistila, ktoré krajiny sa zaoberajú konkrétnymi otázkami ovplyvňovania športových výsledkov pomocou stávkovania na športové podujatia, ktoré sa konajú v rámci EÚ, a aby zvýšila spoluprácu s týmito krajinami v boji proti ovplyvňovaniu športových výsledkov;

19. vyzýva Komisiu, aby vytvorila celosvetové fórum proti ovplyvňovaniu športových výsledkov, v ktorom sa budú môcť stretať všetci aktéri, vymieňať si informácie a koordinovať svoj postup;

20. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a európskym, medzinárodným a národným športovým zväzom.

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2012)0025.

(2)

Prijaté texty, P7_TA(2012)0208.

(3)

Ú. v. EÚ C 87 E, 1.4.2010, s. 30.

(4)

Prijaté texty, P7_TA(2011)0492.

(5)

Ú. v. EÚ C 33 E, 9.2.2006, s. 590.

(6)

Prijaté texty, P7_TA(2011)0388.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia