Návrh usnesení - B7-0132/2013Návrh usnesení
B7-0132/2013

NÁVRH USNESENÍ o jaderné hrozbě a lidských právech v Severní Koreji

11. 3. 2013 - (2013/2565(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Jelko Kacin, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake za skupinu ALDE

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0132/2013

Postup : 2013/2565(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0132/2013
Předložené texty :
B7-0132/2013
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0132/2013

Usnesení Evropského parlamentu o jaderné hrozbě a lidských právech v Severní Koreji

(2013/2565(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Korejském poloostrově,

–   s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2087, která byla jednomyslně přijata dne 22. ledna 2013,

–   s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 18. února 2013 o Korejské lidově demokratické republice (KLDR),

–   s ohledem na Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání přijatou v roce 1984,

–   s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 ze dne 14. října 2006 a č. 1874 ze dne 12. června 2009,

–   s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN (předloženou třetím výborem) o stavu lidských práv v Korejské lidově demokratické republice, která byla přijata na jeho 64. zasedání dne 19. listopadu 2009,

–   s ohledem na zprávu Rady OSN pro lidská práva předloženou zvláštním zpravodajem pro situaci v oblasti lidských práv v Severní Koreji Vititem Muntarbhornem[1] a na zprávu Valného shromáždění OSN předloženou zvláštním zpravodajem pro situaci v oblasti lidských práv v Severní Koreji Marzuki Darusmanem[2],

–   s ohledem na Chartu OSN, Všeobecnou deklaraci lidských práv, mezinárodní úmluvy o lidských právech a další nástroje v oblasti lidských práv,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že jaderná zkouška, kterou uskutečnila KLDR dne 12. února 2013, znamená vážné ohrožení míru a bezpečnosti v tomto regionu i ve světě, jakož i závažné porušení zásad stanovených ve Smlouvě o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBT);

B.  vzhledem k tomu, že provádění nezákonných jaderných programů a programů balistických raket ohrožuje mezinárodní režim nešíření jaderných zbraní a představuje riziko prohloubení regionálního napětí; vzhledem k tomu, že tyto programy nepřispívají k dosažení deklarovaného cíle KLDR, kterým je zvýšení vlastní bezpečnosti;

C. vzhledem k tomu, že EU jednoznačně podporuje představu Korejského poloostrova bez jaderných zbraní;

D. vzhledem k tomu, že KLDR v poslední době porušila všechny mírové dohody s Korejskou republikou a zrušila speciální telefonní linku mezi Pchjongjangem a Soulem;

Lidská práva

E.  vzhledem k tomu, že stav lidských práv a humanitární situace v KLDR jsou nadále žalostné a mimořádně znepokojivé a změna ve vedení nepřinesla žádné známky pozitivního vývoje v těchto oblastech;

F.  vzhledem k tomu, že vláda KLDR nezajišťuje velké části obyvatelstva dostatek potravin, uplatňuje kolektivní tresty, ukládá nucenou práci v pracovních táborech a vězní více než 200 000 osob v politických vězeňských táborech, čímž beztrestně porušuje lidská práva občanů tohoto státu; vzhledem k tomu, že státní orgány se soustavně dopouštějí provádění poprav bez soudního rozsudku, mučení a svévolného zadržování a podílejí se na zmizení osob;

G. vzhledem k tomu, že podle zvláštních zpravodajů pro Severní Koreu mohou některé případy porušování lidských práv ze strany vlády KLDR představovat zločiny proti lidskosti;

H. vzhledem k tomu, že vláda KLDR je rovněž zodpovědná za porušování práv tisíců cizinců, kteří byli uneseni a „zmizeli“, přičemž popírá jakoukoli účast na těchto případech a odmítá spolupracovat s vládami třetích zemí na jejich objasnění;

I.   vzhledem k tomu, že režim KLDR nespolupracuje s OSN a odmítá všechny rezoluce Rady OSN pro lidská práva a Valného shromáždění OSN týkající se lidských práv v Severní Koreji; vzhledem k tomu, že nespolupracuje se zvláštním zpravodajem OSN pro situaci v oblasti lidských práv v této zemi a odmítá veškerou pomoc vysoké komisařky OSN pro lidská práva;

J.   vzhledem k tomu, že soudní systém je podřízen státu a že za celou řadu protistátních trestných činů, jejichž rozsah trestní zákoník pravidelně rozšiřuje, je ukládán trest smrti, přičemž občané, včetně dětí, jsou nuceni k účasti na veřejných popravách;

K. vzhledem k tomu, že vláda KLDR nepřipouští organizovanou politickou opozici, svobodné a spravedlivé volby, svobodu sdělovacích prostředků, svobodu vyznání, svobodu sdružování či kolektivní vyjednávání;

1.  odsuzuje jadernou zkoušku, kterou KLDR uskutečnila dne 12. února 2013 a která byla v rozporu s mezinárodními povinnostmi KLDR vyplývajícími z rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718, 1874 a 2087, a žádá KLDR, aby se dalších zkoušek zdržela; vyzývá KLDR, aby bez odkladu podepsala a ratifikovala Smlouvu o všeobecném zákazu jaderných zkoušek;

2.  vítá výsledek hlasování Bezpečnostní rady OSN ze dne 7. března 2013 o posílení sankcí vůči KLDR v reakci na poslední jadernou zkoušku; rovněž ostře odsuzuje avizované vypovězení paktu o neútočení, který KLDR uzavřela s Korejskou republikou;

3.  vyjadřuje zklamání nad tím, že se KLDR vydala cestou provokace a izolace navzdory tomu, že mezinárodní společenství dne 12. prosince 2012 jednotně odsoudilo její použití technologie balistických raket; je přesvědčen, že skutečnost, že KLDR provádí své nezákonné jaderné programy a programy balistických raket, znamená závažné ohrožení mezinárodního režimu nešíření jaderných zbraní a představuje riziko prohloubení regionálního napětí;

4.  vyzývá KLDR, aby se znovu konstruktivně zapojila do jednání s mezinárodním společenstvím, a zejména se stranami šestistranných jednání, aby bylo možné pracovat na dosažení trvalého míru a bezpečnosti na Korejském poloostrově bez jaderných zbraní, což je zároveň nejlepší způsob, jak zajistit větší prosperitu a stabilitu KLDR v budoucnosti;

Lidská práva

5.  vyzývá KLDR, aby okamžitě skoncovala s přetrvávajícím závažným, všeobecně rozšířeným a soustavným porušováním lidských práv svých občanů, které může představovat zločiny proti lidskosti, a tudíž podléhat jurisdikci mezinárodního trestního soudu;

6.  vyzývá KLDR, aby: 1) zastavila veřejné popravy a zrušila trest smrti; 2) skoncovala s prováděním poprav bez soudního rozsudku a s násilnými zmizeními; 3) upustila od mučení a nucené práce; 4) skoncovala s uplatňováním kolektivních trestů; 5) propustila politické vězně a 6) umožnila svým občanům svobodně cestovat;

7.  vyzývá orgány KLDR, aby zajistily přístup všech občanů k potravinové a humanitární pomoci na základě jejich potřeb;

8.  vyzývá KLDR, aby umožnila svobodu projev a svobodu tisku, jakož i necenzurovaný přístup k internetu pro všechny občany;

9.  vyzývá vládu KLDR, aby předala všechny informace o občanech EU a státních příslušnících třetích zemí, u nichž existuje podezření, že byli v posledních desetiletích uneseni státními agenty Severní Koreje, aby zajistila komplexní vyšetření těchto případů s transparentním a uspokojivým výsledkem a aby okamžitě propustila všechny unesené osoby, které dosud zadržuje ve své zemi;

10. vyzývá OSN, aby ustavila vyšetřovací komisi, která se bude bezodkladně zabývat soustavným porušováním lidských práv, jehož se dopustila a dopouští vláda KLDR, se zvláštním ohledem na vězeňské tábory a s cílem stanovit, do jaké míry mohou tyto případy a beztrestnost jejich pachatelů představovat zločiny proti lidskosti; mimoto zdůrazňuje, že je nutné doporučit konkrétní opatření zacílená na porušování lidských práv na vnitrostátní i mezinárodní úrovni;

11. s ohledem na závažnost situace vyzývá EU, aby jmenovala zvláštního zástupce pro KLDR a zajistila tak trvalý dohled a koordinaci jak v rámci Unie, tak ve spolupráci s klíčovými partnery, jako jsou Spojené státy a Korejská republika;

12. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení členským státům, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám Korejské lidově demokratické republiky, Korejské republiky, Čínské lidové republiky a generálnímu tajemníkovi OSN.