Предложение за резолюция - B7-0138/2013Предложение за резолюция
B7-0138/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно ядрените заплахи и правата на човека в Северна Корея

11.3.2013 - (2013/2565(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Tarja Cronberg, Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Amelia Andersdotter, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda от името на групата Verts/ALE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0132/2013

Процедура : 2013/2565(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0138/2013
Внесени текстове :
B7-0138/2013
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0138/2013

Резолюция на Европейския парламент относно ядрените заплахи и правата на човека в Северна Корея

(2013/2565(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид резолюции 825 (1993), 1540 (2004), 1673 (2006), 1695 (2006), 1718 (2006), 1874 (2009), 1887 (2009), 2087 (2013) на Съвета за сигурност на ООН, и по-специално резолюция 2094 от 7 март 2013 г., с която бяха добавени допълнителни финансови ограничения и беше наложена забрана и задължение за инспекция на всички подозрителни кораби и товари,

–   като взе предвид предишните си резолюции от 26 февруари 2004 г.[1], 10 март 2005 г.[2], 17 ноември 2005 г.[3] и 14 март 2007 г.[4] относно неразпространението на ядрени оръжия и ядреното разоръжаване, и от 10 март 2010 г.[5] относно Договора за неразпространение на ядреното оръжие,

–   като взе предвид Стратегията на Европейския съюз срещу разпространението на оръжия за масово унищожение (ОМУ), приета от Европейския съвет на 12 декември 2003 г.,

–   като взе предвид декларацията на Съвета от 8 декември 2008 г. относно повишаването на международната сигурност, по-специално точки 6, 8 и 9 от нея, в която се изразява решимостта на ЕС за борба срещу разпространението на оръжия за масово унищожение и системите за тяхната доставка,

–   като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 18 февруари 2013 г. относно Корейската народнодемократична република (КНДР),

–   като взе предвид изявлението на върховния представител на ЕС Катрин Аштън на 12 декември 2012 г.относно изстрелването на спътник от КНДР,

–   като взе предвид съответните резолюции на Съвета по правата на човека на ООН, и най-вече резолюцията, приета чрез консенсус на 19 март 2012 г. относно положението с правата на човека в Корейската народнодемократична република,

–   като взе предвид доклада на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Корейската народнодемократична република, Марзуки Дарусман, от 1 февруари 2013 г.,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Корейската народнодемократична република (КНДР), и по-специално резолюцията си от 8 юли 2010 г.[6],

–   като взе предвид Всеобщия доклад за КНДР от 7 ноември 2009 г. и съгласието от страна на КНДР да разгледа 117 препоръки, съдържащи се в доклада на работната група за общия периодичен преглед, който Съветът по правата на човека прие на 18 март 2010 г.;

–   като взе предвид инициативата на Европейския съюз и Япония да сформират нова комисия на ООН, която да се занимава с наблюдението на случаи с нарушаване на правата на човека в КНДР, както беше съобщено на 27 февруари 2013 г. по време на срещата на Съвета по правата на човека на ООН,

–   като взе предвид осъждането от страна на Върховния комисар на ООН за правата на човека, Нави Пилай, на положението с правата на човека в КНДР през януари 2013 г.,

–   като взе предвид Хартата на ООН, Всеобщата декларация за правата на човека, международните пактове за правата на човека и други инструменти за правата на човека,

–   като взе предвид Конвенцията от 1984 г. против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

Неразпространение на ядреното оръжие

A. като има предвид, че на 11 февруари 2013 г. правителството на КНДР обяви, че е провело успешно ядрен опит – трети пореден за седем години, на устройство, което е достатъчно малко по размер да пасне на глава на ракета; като има предвид, че два месеца по-рано, на 12 декември 2012 г. правителството изстреля балистична ракета с далечен обсег;

Б.  като има предвид, че на 7 март 2013 г. Съветът за сигурност на ООН единодушно прие резолюция 2094, призовавайки за по-строги санкции срещу КНДР;

В.  като има предвид, че КНДР се оттегли от Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО) през 2003 г.и официално заяви през 2009 г., че е разработила ядрено оръжие;

Г.  като има предвид, че в отговор на резолюция 2094 Северна Корея обяви договора за примирие от 1953 г., сложил край на Корейската война, затвори военните горещи линии със САЩ и Южна Корея и отправи заплахи за ядрен удар срещу САЩ и Южна Корея;

Д. като има предвид, че разпространението на ОМУ и начините за тяхната доставка, както за държавни, така и за недържавни субекти, представлява една от най-сериозните заплахи за международната стабилност и сигурност;

Е.  като има предвид, че е нужно засилване на ДНЯО като крайъгълен камък на световния режим на неразпространение на ядрено оръжие, и признаване на неотложната необходимост от смело политическо лидерство и от предприемане на редица постепенни последователни действия с цел да се потвърди отново действието на ДНЯО и да се засилят споразуменията, договорите и агенциите, които съставляват съществуващия режим на разпространение и разоръжаване;

Ж. като има предвид, че ЕС пое ангажимент да използва всички инструменти, с които разполага за предотвратяване, възпиране, прекратяване и, ако е възможно, премахване на програмите за разпространение, предизвикващи загриженост на глобално равнище, който беше ясно заявен в Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение, приета от Европейския съвет на 12 декември 2003 г.;

З.  като има предвид, че със своята военно ориентирана икономика Северна Корея е далеч от постигането на заявената от нея цел да бъде силна и просперираща нация, а вместо това във все по-голяма степен изолира и прави по-беден своя народ чрез стремежа си към оръжия за масово унищожение;

Права на човека

И. като има предвид, че от много години насам КНДР постоянно нарушава правата на своите граждани, като лишава голяма част от населението от храна, прилага колективни наказания, принудителен труд и публични екзекуции, и държи над 200 000 души в затвори и поправителни лагери;

Й. като има предвид, че свободата на движение и достъп до информация е силно ограничена, и че правителството не разрешава организираната политическа опозиция, свободните и честни избори, свободата на медиите, свободата на словото, нито свободата на сдружаване;

К. като има предвид, че десетилетия наред народът на КНДР страда от недостатъчно развитие, лошо здравеопазване и високи нива на майчиното и детското недохранване, в контекста на политическа и икономическа изолация, повтарящи се природни бедствия и международни увеличения в цените на храните и горивата;

Л. като има предвид, че през ноември2012 г. Световната продоволствена програма и Организацията за прехрана и земеделие изчислиха, че 2,8 милиона уязвими лица, представляващи над 10% от всички севернокорейци, са изложени на недохранване и липса на жизненоважни протеини и мазнини в дневния им хранителен режим;

М. като има предвид, че в резултат на тези трудности, стотици севернокорейци са избягали страната, въпреки съществуването на огромен риск, ако бъдат открити, от колективно наказание и изчезване в затворнически лагери;

Н. като има предвид, че правителствени агенти са отвлекли стотици чужди граждани през годините, повечето от тях южнокорейци, като местонахождението на по-голямата част на тези хора остава неизвестно;

Неразпространение на ядреното оръжие

1.  осъжда извършените от КНДР ядрен опит и балистични дейности и изисква КНДР да се въздържа от опити в бъдеще;

2.  осъжда официалното съобщение на КНДР, че държавата си запазва правото да извършва предшестващ ядрен удар; призовава КНДР да се придържа към Хартата на ООН, която задължава държавите – страни по нея да се въздържат от заплахи или използването на сила срещу други държави;

3.  настоятелно призовава КНДР да се върне към Договора за неразпространение на ядреното оръжие и да ратифицира допълнителния протокол относно гаранциите на Международната агенция по атомна енергия (МААЕ); подчертава необходимостта всички държави – страни по Договора за неразпространение на ядреното оръжие да продължават да спазват всички аспекти на договорните си задължения; призовава КНДР отново да поеме предишните си ангажименти за мораториум върху опитите с ракети и да подпише и ратифицира Договора за пълна забрана на ядрените опити;

4.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с нарастващото напрежение на Корейския полуостров и агресивната риторика на ръководството на КНДР, и призовава страните да се въздържат от всякакви действия, които биха могли да влошат напрежението, включително военни учения;

5.  отбелязва консенсуса сред членовете на Съвета за сигурност на ООН във връзка с реакцията им по отношение на последния ядрен опит от КНДР, и ги призовава да предприемат съвместни и координирани политически и дипломатически усилия за прекратяване на военната конфронтация на Корейския полуостров и за намиране на устойчиво политическо решение; предлага нова инициатива за изграждане на доверие на Корейския полуостров на регионално ниво, формирана по подобие на Хелзинския процес;

6.  призовава Китайската народна република, в качеството й на постоянен член на Съвета за сигурност на ООН и на основен търговски партньор на КНДР, да използва влиянието си за деескалация на положението;

7.  настоятелно призовава участниците в шестстранните разговори да увеличат усилията си за бързото изпълнение на съвместното изявление от 19 септември 2005 г., направено от Китай, КНДР, Япония, Република Корея, Руската федерация и САЩ, с цел да се постигне проверимо превръщане на Корейския полуостров в безядрена зона;

8.  в този контекст подчертава необходимостта от увеличаване на световните усилия за ядрено разоръжаване, тъй като тези остарели оръжия са загубили своята възпираща функция за постоянните членове на Съвета за сигурност, а същевременно представляват риск от нарастващо разпространение, и призовава всички ядрени държави да дадат пример с едностранно намаляване на своите арсенали;

9.  призовава за временни мерки и мерки за изграждане на доверието, като например създаване на зони без ядрени оръжия, отрицателни гаранции за сигурност, обмен на данни и отхвърляне на опцията за нанасяне на „първи удар“;

10. призовава всички засегнати страни да работят за осъществяването на целта за пълно ядрено разоръжаване въз основа на международен договор за постепенно унищожаване на ядрените оръжия в световен мащаб и отново се противопоставя на използването на ядрената енергия както за военни, така и за граждански цели (с изключение на прилагане за медицински нужди), поради присъщите й рискове за двойна употреба;

Права на човека

11. изразява дълбоката си загриженост във връзка с влошаването на положението с правата на човека в КНДР, което е описано от минали и настоящи специални докладчици на ООН за Северна Корея като отделна категория, като несравнимо, широко разпространено и систематично, и като вероятно стигащо ранга на престъпления срещу човечеството;

12. призовава правителството на КНДР да действа неотложно по препоръките, съдържащи се в доклада на специалния докладчик, и да си сътрудничи със специалните процедури на ООН с оглед подобряване на положението с правата на човека за гражданите на страната;

13. счита, че сериозността на ситуацията и липсата на отговор от страна на севернокорейското правителство спешно изискват повече внимание от всички членки на ООН, и призовава за създаването на специална комисия на ООН за разследване на положението с правата на човека в КНДР; приветства съвместната инициатива на ЕС и Япония в Съвета по правата на човека на ООН;

14. изразява особената си загриженост за сериозността на положението с храните, пред което е изправена страната, и нейното въздействие върху икономическите, социалните и културните права на населението; подчертава, че основното задължение за прехраната на хората носи държавата, която трябва да предприеме всички необходими мерки за отстраняване на съществуващите недостатъци в системата за производство и разпространение, които са допринесли за недостига на храна; призовава правителството на КНДР да намали военните разходи и да осигури справедливо преразпределение на ресурсите, така че да отговори ефективно на кризата с храните и други области, които имат нужда от развитие;

15. призовава Комисията да продължи съществуващите програми за хуманитарна помощ и канали за комуникация с КНДР; настоятелно призовава правителството на Корейската народнодемократична република да осигури безопасен и безпрепятствен достъп на хуманитарната помощ, която се доставя безпристрастно въз основа на нуждите в съответствие с хуманитарните принципи;

16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителството на Корейската народнодемократична република, правителствата на държавите – членки на Съвета за сигурност на ООН и на генералния секретар на ООН.