Πρόταση ψηφίσματος - B7-0138/2013Πρόταση ψηφίσματος
B7-0138/2013

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την πυρηνική απειλή και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βόρεια Κορέα

  11.3.2013 - (2013/2565(RSP))

  εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας
  σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

  Tarja Cronberg, Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Amelia Andersdotter, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

  Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0132/2013

  Διαδικασία : 2013/2565(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B7-0138/2013
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B7-0138/2013
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B7‑0138/2013

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πυρηνική απειλή και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βόρεια Κορέα

  (2013/2565(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, 825 (1993), 1540 (2004), 1673 (2006), 1695 (2006), 1718 (2006), 1874 (2009), 1887 (2009), 2087 (2013) και, ιδιαίτερα, 2094 της 7ης Μαρτίου 2013, που αυξάνουν τους οικονομικούς περιορισμούς και καθιστούν υποχρεωτικό τον έλεγχο όλων των ύποπτων πλοίων και φορτίων,

  –   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, της 26ης Φεβρουαρίου 2004[1], της 10ης Μαρτίου 2005[2], της 17ης Νοεμβρίου 2005[3] και της 14ης Μαρτίου 2007[4], σχετικά με τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και τον πυρηνικό αφοπλισμό, και της 10ης Μαρτίου 2005[5] σχετικά με τη Συνθήκη Μη Διασποράς των Πυρηνικών Όπλων

  –   έχοντας υπόψη τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής (ΟΜΚ), που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2003,

  –   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με την αύξηση της διεθνούς ασφάλειας, και ιδιαίτερα τα σημεία 6, 8 και 9, όπου εκφράζεται η αποφασιστικότητα της ΕΕ να καταπολεμήσει τη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής και των φορέων τους,

  –   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, της 18ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ),

  –   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ, Catherine Ashton, σχετικά με την εκτόξευση «δορυφόρου» από τη ΛΔΚ στις 12 Δεκεμβρίου 2012,

  –   έχοντας υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και ιδιαίτερα εκείνο που εγκρίθηκε συναινετικά στις 19 Μαρτίου 2012, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση του Marzuki Darusman, Ειδικού Εισηγητή για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας της 1ης Φεβρουαρίου 2013,

  –   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, και ιδίως το ψήφισμά του της 8ης Ιουλίου 2010[6],

  –   έχοντας υπόψη την οικουμενική έκθεση ομοτίμων σχετικά με τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ), της 7ης Νοεμβρίου 2009, και τη συμφωνία της ΛΔΚ να εξετάσει 117 συστάσεις της έκθεσης της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την Οικουμενική Περιοδική Εξέταση, η οποία εγκρίθηκε στις 18 Μαρτίου 2010,

  –   έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας για τη συγκρότηση μιας νέας επιτροπής του ΟΗΕ για την παρακολούθηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΛΔΚ, που εξαγγέλθηκε κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις 27 Φεβρουαρίου 2013,

  –   έχοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο του 2013 η Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Navi Pillay, καταδίκασε την κατάσταση που επικρατεί στη ΛΔΚ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

  –   έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τις οικουμενικές διακηρύξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα διεθνή σύμφωνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα μέσα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα,

  –   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1984 κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Τρόπων Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

  Μη διάδοση των πυρηνικών όπλων

  A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 11 Φεβρουαρίου 2013 η κυβέρνηση της ΛΔΚ ανακοίνωσε την επιτυχημένη διεξαγωγή πυρηνικής δοκιμής –της τρίτης μέσα σε εφτά χρόνια- μιας συσκευής αρκετά μικρής ώστε να χωράει σε πύραυλο· έχοντας υπόψη ότι δύο μήνες νωρίτερα, στις 12 Δεκεμβρίου 2012, η κυβέρνηση είχε εκτοξεύσει βαλλιστικό πύραυλο μεγάλης εμβέλειας·

  B.  έχοντας υπόψη ότι στις 7 Μαρτίου 2013 το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε ομόφωνα το ψήφισμα 2094 που προέβλεπε νέες, αυστηρότερες κυρώσεις κατά της ΛΔΚ,

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΛΔΚ αποχώρησε από τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) το 2003, δεδομένου ότι από το 2006 διεξάγει πυρηνικές δοκιμές, και ότι το 2009 δήλωσε επίσημα ότι ανέπτυξε πυρηνικό όπλο·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βόρεια Κορέα κήρυξε άκυρη την εκεχειρία του 1953 που είχε σηματοδοτήσει το τέλος του κορεατικού πολέμου, έκλεισε τις στρατιωτικές ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Κορέα και εκτόξευσε απειλές για πυρηνική επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και της Νότιας Κορέας,

  E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάδοση των ΟΜΚ και των φορέων τους, τόσο μεταξύ κρατών όσο και μεταξύ μη κρατικών παραγόντων, αντιπροσωπεύει μια από τις μεγαλύτερες απειλές για τη διεθνή σταθερότητα και ασφάλεια,

  ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη να ενισχυθεί η ΣΜΔ ως ακρογωνιαίος λίθος του παγκόσμιου καθεστώτος μη διάδοσης και να αναγνωριστεί ότι χρειάζονται επειγόντως τολμηροί πολιτικοί ηγέτες και μια σειρά προοδευτικών, διαδοχικών ενεργειών για να επαναβεβαιωθεί το κύρος της ΣΜΔ και να ενισχυθούν οι συμφωνίες, οι συνθήκες και οι οργανισμοί που συναπαρτίζουν το υφιστάμενο καθεστώς μη διάδοσης και αφοπλισμού,

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεσμεύθηκε να κάνει χρήση όλων των μέσων που έχει στη διάθεσή της με στόχο την πρόληψη, την αποτροπή, την παύση και, ει δυνατόν, την εξάλειψη των προγραμμάτων διάδοσης τα οποία προκαλούν ανησυχία σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως αναφέρεται σαφώς στη Στρατηγική της ΕΕ κατά της διάδοσης ΟΜΚ που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2003,

  H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βόρεια Κορέα, έχοντας την οικονομία της εστιασμένη στον στρατιωτικό τομέα, πόρρω απέχει από την επίτευξη του δεδηλωμένου στόχου της να γίνει ένα ισχυρό και ευημερούν έθνος και ότι, αντίθετα, στην προσπάθειά της να αποκτήσει όπλα μαζικής καταστροφής απομονώνει και εξαθλιώνει τον λαό της όλο και περισσότερο,

  Ανθρώπινα δικαιώματα

  Θ. έχοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της ΛΔΚ παραβιάζει εδώ και πολλά χρόνια συνεχώς τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών της, στερώντας την τροφή από μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, με συλλογικές τιμωρίες, καταναγκαστική εργασία και δημόσιες εκτελέσεις, και με την κράτηση περισσότερων από 200.000 ανθρώπων σε φυλακές και στρατόπεδα «αναμόρφωσης»·

  Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία και η πρόσβαση στις πληροφορίες είναι άκρως περιορισμένες, και ότι κυβέρνηση της ΛΔΚ δεν επιτρέπει την οργανωμένη πολιτική αντιπολίτευση, τις ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης, ή ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι,

  ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λαός της ΛΔΚ αντιμετωπίζει εδώ και δεκαετίες υπανάπτυξη, ανεπαρκή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και υψηλά επίπεδα μητρικού και παιδικού υποσιτισμού, σε ένα πλαίσιο πολιτικής και οικονομικής απομόνωσης, συχνών φυσικών καταστροφών και αυξήσεων των τιμών των τροφίμων και των καυσίμων σε διεθνές επίπεδο,

  ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Νοέμβριο του 2012 το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) και ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) εκτίμησαν ότι 2,8 εκατ. άνθρωποι που βρίσκονται σε επισφαλή θέση, δηλαδή ποσοστό ελαφρά υψηλότερο του 10% του συνολικού πληθυσμού της Βόρειας Κορέας, αντιμετωπίζουν πρόβλημα υποσιτισμού και έλλειψης ζωτικής σημασίας πρωτεϊνών και λιπαρών ουσιών στην καθημερινή διατροφή τους,

  ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ως αποτέλεσμα των δεινών αυτών δεκάδες χιλιάδες Βορειοκορεάτες έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, παρά το γεγονός ότι διέτρεχαν κίνδυνο, σε περίπτωση που ανακαλύπτονταν, για συλλογική τιμωρία και εξαφάνιση σε στρατόπεδα κράτησης·

  ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κυβερνητικοί πράκτορες έχουν απαγάγει εκατοντάδες ξένους πολίτες τα τελευταία χρόνια, κυρίως Νοτιοκορεάτες, οι τύχες των οποίων αγνοούνται ακόμα,

  Μη διάδοση των πυρηνικών όπλων

  1.  καταδικάζει τις πυρηνικές δοκιμές και τις δοκιμές πυραύλων που διεξάγει η ΛΔΚ, και την καλεί να τις σταματήσει·

  2.  καταδικάζει την επίσημη ανακοίνωση της ΛΔΚ, σύμφωνα με την οποία η χώρα διατηρεί το δικαίωμά της να εξαπολύσει προληπτική πυρηνική επίθεση· καλεί τη ΛΔΚ να τηρήσει τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα μέλη να απόσχουν από την απειλή χρήσης βίας εναντίον άλλων κρατών·

  3.  καλεί τη ΛΔΚ να επιστρέψει στην NPT και να επικυρώσει το πρόσθετο πρωτόκολλο για τις διασφαλίσεις, του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ)· υπογραμμίζει ότι όλα τα συμβαλλόμενα κράτη της Συνθήκης NPT πρέπει να εξακολουθήσουν να συμμορφώνονται από κάθε άποψη προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη· καλεί τη ΛΔΚ να αποκαταστήσει τις προϋπάρχουσες δεσμεύσεις της για μορατόριουμ στις δοκιμές πυραύλων και να υπογράψει και να κυρώσει τη Συνθήκη για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών (CTBT)·

  4.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την αυξανόμενη ένταση στην κορεατική χερσόνησο και την επιθετική ρητορική της ηγεσίας της ΛΔΚ, και καλεί τα ενεχόμενα μέρη να απόσχουν από οποιαδήποτε δράση που θα μπορούσε να οξύνει τις εντάσεις, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών ασκήσεων·

  5.  επισημαίνει τη συναίνεση μεταξύ των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στην αντίδρασή τους στην πρόσφατη πυρηνική δοκιμή της ΛΔΚ, και τα καλεί να αναλάβουν κοινές και συντονισμένες πολιτικές και διπλωματικές προσπάθειες για να τεθεί τέλος στη στρατιωτική αντιπαράθεση στην κορεατική χερσόνησο και να βρεθούν βιώσιμες πολιτικές λύσεις· προτείνει μια νέα πρωτοβουλία οικοδόμησης εμπιστοσύνης για την κορεατική χερσόνησο σε περιφερειακό επίπεδο, στα πρότυπα της διαδικασίας του Ελσίνκι·

  6.  καλεί τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας –ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και κύριο εμπορικό εταίρο της ΛΔΚ- να προσφέρει τις καλές υπηρεσίες της για την αποκλιμάκωση της κατάστασης·

  7.  παροτρύνει όλους τους συμμετέχοντες στις εξαμερείς συνομιλίες να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την πλήρη και ταχεία εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης της 19ης Σεπτεμβρίου 2005, που εξέδωσαν η Κίνα, η ΛΔΚ, η Ιαπωνία, τη Δημοκρατία της Κορέας, η Ρωσική Ομοσπονδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να επιτευχθεί η επαληθεύσιμη αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου·

  8.  υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό την ανάγκη να ενταθούν οι παγκόσμιες προσπάθειες για πυρηνικό αφοπλισμό, δεδομένου ότι τα απαρχαιωμένα αυτά όπλα έχουν χάσει τον αποτρεπτικό χαρακτήρα τους για τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας αλλά εντείνουν τον κίνδυνο διάδοσης, και καλεί όλα τα κράτη που διαθέτουν πυρηνικά όπλα να δώσουν το παράδειγμα μειώνοντας μονομερώς τα οπλοστάσιά τους·

  9.  ζητεί τη λήψη προσωρινών μέτρων και μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως η δημιουργία αποπυρηνικοποιημένων ζωνών, οι αρνητικές εγγυήσεις ασφάλειας, η ανταλλαγή δεδομένων, και η αποποίηση της επιλογής του πρώτου χτυπήματος·

  10. καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να προαγάγουν τον στόχο του πλήρους πυρηνικού αφοπλισμού με βάση διεθνή συνθήκη για τη σταδιακή εξάλειψη των πυρηνικών όπλων σε παγκόσμια κλίμακα, και επαναλαμβάνει ότι αντιτίθεται στη χρήση πυρηνικής ενέργειας τόσο για στρατιωτικούς όσο και για πολιτικούς σκοπούς, δεδομένων των εγγενών κινδύνων διπλής χρήσης·

  Ανθρώπινα δικαιώματα

  11. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΛΔΚ, η παραβίαση των οποίων έχει περιγραφεί από τους πρώην και τους νυν ειδικούς εισηγητές των Ηνωμένων Εθνών για τη Βόρεια Κορέα ως μοναδική περίπτωση, κατάφωρη, εκτεταμένη και συστηματική, που πιθανώς συνιστά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας·

  12. καλεί επειγόντως την κυβέρνηση της ΛΔΚ να ακολουθήσει τις συστάσεις που περιέχει η έκθεση του Ειδικού Εισηγητή και να συνεργαστεί στο πλαίσιο των ειδικών διαδικασιών του ΟΗΕ προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών της χώρας·

  13. θεωρεί ότι η σοβαρότητα της κατάστασης και η έλλειψη ανταπόκρισης εκ μέρους της κυβέρνησης της Βόρειας Κορέας επιβάλλουν επειγόντως την αναβάθμιση του επιπέδου προσοχής από όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, και ζητεί τη σύσταση ειδικής εξεταστικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΛΔΚ· εκφράζει την ικανοποίησή του για την κοινή πρωτοβουλία ΕΕ Ιαπωνίας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ·

  14. εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τη σοβαρότητα της κατάστασης του επισιτισμού στη χώρα και τις επιπτώσεις της στα οικονομικά, κοινωνικά, και πολιτιστικά δικαιώματα του πληθυσμού, και υπογραμμίζει ότι η σίτιση του πληθυσμού είναι κατά κύριο λόγο υποχρέωση του κράτους, το οποίο οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση των υφιστάμενων αδυναμιών του συστήματος παραγωγής και διανομής που συνέβαλαν στην έλλειψη τροφίμων· καλεί την κυβέρνηση της ΛΔΚ να μειώσει τις στρατιωτικές δαπάνες και να εξασφαλίσει δίκαιη ανακατανομή των πόρων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά η επισιτιστική κρίση και άλλοι τομείς που πρέπει να αναπτυχθούν·

  15. καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει τα υφιστάμενα προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας και τους διαύλους επικοινωνίας με τη ΛΔΚ· καλεί την κυβέρνηση της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας να εξασφαλίσει ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση για την ανθρωπιστική βοήθεια, που χορηγείται αμερόληπτα με βάση την ανάγκη και σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές αρχές·

  16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την κυβέρνηση της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.