Päätöslauselmaesitys - B7-0138/2013Päätöslauselmaesitys
B7-0138/2013

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Pohjois-Korean ydinaseuhasta ja ihmisoikeustilanteesta

11.3.2013 - (2013/2565(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Tarja Cronberg, Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Amelia Andersdotter, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0132/2013

Menettely : 2013/2565(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0138/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0138/2013
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0138/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma Pohjois-Korean ydinaseuhasta ja ihmisoikeustilanteesta

(2013/2565(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 825 (1993), 1540 (2004), 1673 (2006), 1695 (2006), 1718 (2006), 1874 (2009), 1887 (2009), 2087 (2013) ja erityisesti 7. maaliskuuta 2013 annetun päätöslauselma 2094, jolla lisättiin taloudellisia rajoituksia ja jolla kiellettiin kaikki epäilyttävät alukset ja rahdit ja määrättiin niiden tarkastukset pakollisiksi,

–   ottaa huomioon ydinaseiden leviämisen estämisestä ja ydinaseriisunnasta 26. helmikuuta 2004[1], 10. maaliskuuta 2005[2], 17. marraskuuta 2005[3] ja 14. maaliskuuta 2007[4] antamansa päätöslauselmat sekä ydinsulkusopimuksesta 10. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman[5],

–   ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 12. joulukuuta 2003 hyväksymän joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian,

–   ottaa huomioon neuvoston 8. joulukuuta 2008 antaman lausunnon kansainvälisen turvallisuuden kiristämisestä, etenkin lausunnon 6, 8 ja 9 kohdan, jossa ilmaistaan EU:n päättäväisyys torjua joukkotuhoaseiden ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmien leviäminen,

–   ottaa huomioon 18. helmikuuta 2013 annetut ulkoasioiden neuvoston päätelmät Korean demokraattisesta kansantasavallasta,

–   ottaa huomioon EU:n korkean edustajan Catherine Ashtonin lausunnon Korean demokraattisen kansantasavallan 12. joulukuuta 2012 toteuttaman "satelliittilaukaisun" johdosta,

–   ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston asiaan liittyvät päätöslauselmat, erityisesti sen 19. maaliskuuta 2012 yksimielisesti antaman päätöslauselman Korean demokraattisen kansantasavallan ihmisoikeustilanteesta,

–   ottaa huomioon Korean demokraattisen kansantasavallan ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan Marzuki Darusmanin 1. helmikuuta 2013 julkistaman raportin,

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Korean demokraattisesta kansantasavallasta, erityisesti 8. heinäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman[6],

–   ottaa huomioon 7. marraskuuta 2009 päivätyn raportin ("Universal Peer Report") Korean demokraattisesta kansantasavallasta sekä sen, että Korean demokraattinen kansantasavalta on suostunut tarkastelemaan 117:ää suositusta, jotka sisältyivät ihmisoikeusneuvoston työryhmän määräaikaisarviointia koskevaan, 18. maaliskuuta 2010 hyväksyttyyn raporttiin,

–   ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston kokouksessa 27. helmikuuta 2013 julkistetun Euroopan unionin ja Japanin aloitteen muodostaa uusi YK:n komitea, joka käsittelee Korean demokraattisen kansantasavallan ihmisoikeusrikkomusten seurantaa,

–   ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Navi Pillay tuomitsi tammikuussa 2013 Korean demokraattisen kansantasavallan ihmisoikeustilanteen,

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan, ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja muut ihmisoikeusvälineet,

–   ottaa huomioon vuonna 1984 tehdyn kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

Ydinaseiden leviämisen estäminen

A. toteaa, että Korean demokraattisen kansantasavallan hallitus ilmoitti 11. helmikuuta 2013 suorittaneensa menestyksekkäästi ydinkokeen – kolmannen kokeen seitsemässä vuodessa – räjäyttämällä laitteen, joka on kyllin pieni mahtuakseen raketin kärkiosaan; ottaa huomioon, että hallitus oli laukaissut kaksi kuukautta aiemmin, 12. joulukuuta 2012, pitkän matkan ballistisen ohjuksen;

B.  ottaa huomioon, että YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi 7. maaliskuuta 2013 yksimielisesti päätöslauselman 2094, jossa asetetaan uusia ja entistä tiukempia sanktioita Korean demokraattista kansantasavaltaa vastaan;

C. ottaa huomioon, että Korean demokraattinen kansantasavalta irrottautui ydinsulkusopimuksesta vuonna 2003 ja että se ilmoitti virallisesti vuonna 2009 kehittäneensä ydinaseen;

D. ottaa huomioon, että vastalauseena päätöslauselmalle 2094 Pohjois-Korea julisti Korean sodan vuonna 1953 päättäneen aseleposopimuksen mitättömäksi, katkaisi suorat sotilaalliset puhelinyhteydet Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean kanssa ja uhkasi Yhdysvaltoja ja Etelä-Koreaa ydiniskuilla;

E.  katsoo, että joukkotuhoaseiden ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmien leviäminen valtioiden ja muiden tahojen haltuun on vakavimpia kansainvälisen vakauden ja turvallisuuden vaaroja;

F.  katsoo, että on tärkeää lujittaa ydinsulkusopimusta maailmanlaajuisen ydinaseiden leviämisen estämistä koskevan järjestelmän kulmakivenä, ja korostaa, että tarvitaan kiireellisesti rohkeaa poliittista johtajuutta ja lukuisia eteenpäin vieviä peräkkäin toteutettavia toimia, jotta palautetaan luottamus ydinsulkusopimuksen tarkoituksenmukaisuuteen sekä lujitetaan sopimuksia ja elimiä, jotka muodostavat nykyisen ydinaseiden leviämistä ja aseistariisuntaa säätelevän järjestelmän;

G. ottaa huomioon, että EU on sitoutunut hyödyntämään kaikkia käytettävissään olevia välineitä, jotta voidaan ehkäistä, estää, pysäyttää ja mahdollisuuksien mukaan lakkauttaa ydinaseiden leviämistä edistäviä maailmanlaajuisesti huolestuttavia ohjelmia, mikä on todettu selkeästi Eurooppa-neuvoston 12. joulukuuta 2003 hyväksymässä joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisessa EU:n strategiassa;

H. katsoo, että Pohjois-Korea, jonka talous on valjastettu palvelemaan sotilaallisia tarkoitusperiä, on jäänyt kauaksi ilmoittamastaan tavoitteesta kehittyä voimakkaaksi ja vauraaksi valtioksi ja on sen sijaan tehnyt kansastaan entistäkin eristyneemmän ja köyhemmän joukkotuhoaseita tavoitellessaan;

Ihmisoikeudet

I.   toteaa, että Korean demokraattinen kansantasavalta on vuosien ajan rikkonut jatkuvasti kansalaistensa ihmisoikeuksia, pitänyt suurta osaa kansastaan nälässä, soveltanut joukkorangaistuksia, tuominnut kansalaisiaan pakkotyöhön ja pannut täytäntöön julkisia teloituksia sekä sulkenut yli 200 000 henkilöä vankiloihin ja "uudelleenkoulutusleireille",

J.   ottaa huomioon, että vapaata liikkuvuutta ja tiedonsaantia rajoitetaan ankarasti ja että hallitus ei salli järjestäytynyttä poliittista oppositiota, vapaita ja oikeudenmukaisia vaaleja, vapaata tiedonvälitystä eikä mielipide- tai yhdistymisvapautta;

K. ottaa huomioon, että Korean demokraattisen kansantasavallan väestö on kärsinyt vuosikymmeniä alikehittyneisyydestä, heikosta terveydenhuollosta ja laajamittaisesta äitien ja lasten aliravitsemuksesta oloissa, joita luonnehtivat poliittinen ja taloudellinen eristyneisyys, lukuisat luonnonkatastrofit ja kansainvälisten elintarvike- ja polttoainehintojen nousu;

L.  toteaa, että Maailman elintarvikeohjelma (WFP) ja elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) arvioivat marraskuussa 2012, että heikossa asemassa on hieman yli kymmenen prosenttia koko väestöstä, 2,8 miljoonaa ihmistä, jotka ovat aliravittuja ja joiden päivittäisessä ruokavaliossa on liian vähän elintärkeitä proteiineja ja rasvoja;

M. ottaa huomioon, että näiden koettelemusten seurauksena kymmenet tuhannet pohjoiskorealaiset ovat paenneet maasta huolimatta siitä, että kiinni jäädessään he ovat suuressa vaarassa tulla tuomituiksi joukkorangaistuksiin ja kadota vankileireille;

N. ottaa huomioon, että valtion asiamiehet ovat siepanneet tuhansia ulkomaiden kansalaisia, enimmäkseen eteläkorealaisia, joiden olinpaikka on useimmissa tapauksissa edelleen tuntematon;

Ydinaseiden leviämisen estäminen

1.  tuomitsee Korean demokraattisen kansantasavallan toteuttamat ydinkokeet ja ohjuslaukaisut ja vaatii sitä pidättäytymään kokeiden suorittamisesta vastaisuudessa;

2.  tuomitsee Korean demokraattisen kansantasavallan virallisen ilmoituksen, jonka mukaan se varaa itselleen oikeuden toteuttaa ennalta ehkäisevän ydiniskun; vaatii Korean demokraattista kansantasavaltaa noudattamaan Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjaa, jossa jäsenvaltiot velvoitetaan pidättäytymään uhkaamasta muita valtioita väkivallalla tai kohdistamasta niihin väkivaltaa;

3.  kehottaa Korean demokraattista kansantasavaltaa liittymään jälleen ydinsulkusopimukseen ja ratifioimaan sen Kansainvälisen atomienergiajärjestön suorittamaa valvontaa koskevan lisäpöytäkirjan; korostaa, että kaikkien ydinsulkusopimuksen sopimusvaltioiden on edelleen noudatettava sopimuksen mukaisten velvoitteidensa kaikkia näkökohtia; kehottaa Korean demokraattista kansantasavaltaa sitoutumaan uudelleen ohjuskokeiden keskeyttämiseen ja allekirjoittamaan ja ratifioimaan sopimuksen täydellisestä ydinkoekiellosta;

4.  esittää mitä vakavimman huolensa jännitteiden lisääntymisestä Korean niemimaalla ja Korean demokraattisen kansantasavallan johdon aggressiivisesta puhetyylistä, ja kehottaa asianomaisia osapuolia pidättäytymään kaikista toimista, jotka voivat lisätä jännitteitä, myös sotaharjoituksista;

5.  panee merkille YK:n turvallisuusneuvoston jäsenten yksimielisen reaktion Korean demokraattisen kansantasavallan hiljan suorittamaan ydinkokeeseen ja kehottaa jäseniä toteuttamaan yhteisiä ja koordinoituja poliittisia ja diplomaattisia toimia Korean niemimaalla vallitsevan sotilaallisen vastakkainasettelun lopettamiseksi ja kestävän poliittisen ratkaisun löytämiseksi; ehdottaa, että Korean niemimaalla käynnistetään uusi luottamusta lisäävä aluetason aloite Helsinki-prosessin tarjoaman mallin mukaisesti;

6.  vetoaa Kiinan kansantasavaltaan, YK:n turvallisuusneuvoston pysyvään jäseneen ja Korean demokraattisen kansantasavallan suurimpaan kauppakumppaniin, käyttämään hyviä suhteitaan jännityksen lieventämiseksi;

7.  kehottaa kaikkia kuuden osapuolen neuvotteluihin osallistujia tehostamaan ponnistelujaan Kiinan, Korean demokraattisen kansantasavallan, Japanin, Korean tasavallan, Venäjän federaation ja Yhdysvaltojen 19. syyskuuta 2005 antaman yhteisen julkilausuman täysimääräisen ja nopean täytäntöönpanon edistämiseksi;

8.  korostaa tässä yhteydessä tarvetta tehostaa maailmanlaajuisia pyrkimyksiä ydinaseiden riisumiseen, ottaen huomioon, että kyseiset vanhentuneet aseet ovat menettäneet pelotteluvaikutuksensa turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenten kannalta mutta niihin liittyy kasvava leviämisen riski, ja kehottaa kaikkia ydinasevaltioita näyttämään esimerkkiä vähentämällä yksipuolisesti ydinasevarastojaan;

9.  kehottaa toteuttamaan tilapäisiä ja luottamusta lisääviä toimenpiteitä, kuten ydinaseettoman vyöhykkeen perustaminen, kielteisten turvallisuustakuiden käyttöönotto, tietojen vaihtaminen ja ensi-iskun mahdollisuudesta luopuminen;

10. kehottaa kaikkia asianomaisia osapuolia pyrkimään täydelliseen ydinaseriisuntaan ydinaseiden asteittaista poistamista kaikkialta maailmassa koskevan kansainvälisen sopimuksen pohjalta, ja toistaa vastustavansa ydinenergian käyttöä sekä sotilas- että siviilitarkoituksiin (lääketieteellinen käyttö pois lukien) sen kahteen käyttötarkoitukseen liittyvien väistämättömien ongelmien vuoksi;

Ihmisoikeudet

11. on äärimmäisen huolestunut Korean demokraattisen kansantasavallan huononevasta ihmisoikeustilanteesta, joka on Korean demokraattisen kansantasavallan entisten erityisraportoijien ja nykyisen erityisraportoijan mukaan omassa luokassaan räikeydessään, mittavuudessaan ja järjestelmällisyydessään ja joka mahdollisesti vastaa rikoksia ihmisyyttä vastaan;

12. kehottaa Korean demokraattisen kansantasavallan hallitusta noudattamaan kiireesti erityisraportoijan raportissa esitettyjä suosituksia sekä osallistumaan yhteistyötä tehden YK:n erityismenettelyihin maan kansalaisten ihmisoikeustilanteen parantamiseksi;

13. katsoo, että tilanteen vakavuus ja Pohjois-Korean hallituksen järkähtämättömyys huomioon ottaen kaikkien YK:n jäsenvaltioiden on kiinnitettävä tähän kysymykseen enemmän huomiota, ja kehottaa perustamaan erityisen YK:n tutkintalautakunnan käsittelemään Korean demokraattisen kansantasavallan ihmisoikeustilannetta; suhtautuu myönteisesti EU:n ja Japanin YK:n ihmisoikeusneuvostossa käynnistämään yhteiseen aloitteeseen;

14. on huolestunut erityisesti maan elintarviketilanteen vakavuudesta ja sen vaikutuksesta väestön taloudellisiin, yhteiskunnallisiin ja kulttuurioikeuksiin, ja korostaa, että ensisijainen vastuu väestön ruokkimisesta kuuluu valtiolle, jonka on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimiin korjatakseen tuotanto- ja jakelujärjestelmän nykyongelmat, jotka ovat osaltaan aiheuttaneet elintarvikepulan; kehottaa Korean demokraattisen kansantasavallan hallitusta leikkaamaan sotilasmenojaan ja varmistamaan resurssien oikeudenmukaisen uudelleenjaon, jotta se voi vastata tehokkaasti elintarvikekriisiin ja muihin, alikehityksestä kärsiviin aloihin liittyviin kysymyksiin;

15. kehottaa komissiota jatkamaan humanitaarisen avun ohjelmia ja ylläpitämään muita viestintäkanavia Korean demokraattisen kansantasavallan kanssa; vaatii Korean demokraattisen kansantasavallan hallitusta takaamaan turvallisen ja esteettömän kulun humanitaarista apua toimittaville järjestöille, jotka jakavat tarpeiden mukaista apua puolueettomasti humanitaarisia periaatteita noudattaen;

16. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Korean demokraattisen kansantasavallan hallitukselle, YK:n turvallisuusneuvoston jäsenvaltioiden hallituksille sekä YK:n pääsihteerille.