Förslag till resolution - B7-0138/2013Förslag till resolution
B7-0138/2013

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om kärnvapenhot och mänskliga rättigheter i Nordkorea

11.3.2013 - (2013/2565(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Tarja Cronberg, Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Amelia Andersdotter, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0132/2013

Förfarande : 2013/2565(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0138/2013
Ingivna texter :
B7-0138/2013
Debatter :
Antagna texter :

B7‑0138/2013

Europaparlamentets resolution om kärnvapenhot och mänskliga rättigheter i Nordkorea

(2013/2565(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 825 (1993), 1540 (2004), 1673 (2006), 1695 (2006), 1718 (2006), 1874 (2009), 1887 (2009), 2087 (2013) och i synnerhet nr 2094 av den 7 mars 2013, som innebar ytterligare finansiella restriktioner och gjorde det obligatoriskt att förbjuda och inspektera alla misstänkta fartyg och laster,

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner av den 26 februari 2004[1], den 10 mars 2005[2], den 17 november 2005[3] och den 14 mars 2007[4] om icke-spridning och nedrustning av kärnvapen och av den 10 mars 2010[5] om fördraget om icke-spridning av kärnvapen,

–   med beaktande av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen, vilken antogs av Europeiska rådet den 12 december 2003,

–   med beaktande av rådets uttalande av den 8 december 2008 om förstärkning av den internationella säkerheten, särskilt punkterna 6, 8 och 9, där rådet ger uttryck för EU:s fasta beslutsamhet att bekämpa spridningen av massförstörelsevapen och deras bärare,

–   med beaktande av slutsatserna från rådet (utrikes frågor) den 18 februari 2013 om Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea),

–   med beaktande av uttalandet av den 12 december 2012 från unionens höga representant, Catherine Ashton, om Nordkoreas ”satellituppskjutning”,

–   med beaktande av relevanta resolutioner från FN:s råd för mänskliga rättigheter, särskilt den resolution som antogs enhälligt den 19 mars 2012 om situationen för de mänskliga rättigheterna i Nordkorea,

–   med beaktande av rapporten av den 1 februari 2013 från Marzuki Darusman, FN:s särskilde rapportör om de mänskliga rättigheterna i Nordkorea,

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Nordkorea, särskilt resolutionen av den 8 juli 2010[6],

–   med beaktande av den allmänna referentgranskningsrapporten (Universal Peer Report) om Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea) av den 7 november 2009 och av att Nordkorea gått med på att undersöka 117 rekommendationer i den rapport om den allmänna återkommande utvärderingen som människorättsrådets arbetsgrupp antog den 18 mars 2010,

–   med beaktande av EU:s och Japans initiativ om att inrätta en ny FN-kommitté för övervakning av människorättsbrott i Nordkorea, såsom meddelades den 27 februari 2013 i FN:s råd för mänskliga rättigheter,

–   med beaktande av att FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Navi Pillay, fördömt människorättssituationen i Nordkorea i januari 2013,

–   med beaktande av FN-stadgan, den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter och andra människorättsinstrument,

–   med beaktande av 1984 års konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

Icke-spridning av kärnvapen

A. Den 11 februari 2013 tillkännagav Nordkoreas regering att landet framgångsrikt genomfört ett kärnvapenprov, det tredje inom loppet av sju år, med en anordning som är liten nog att få plats i en raketspets. Två månader tidigare, den 12 december 2012, hade man skjutit upp en ballistisk långdistansrobot.

B.  Den 7 mars 2013 antog FN:s säkerhetsråd enhälligt resolution 2094 med krav på hårdare nya sanktioner mot Nordkorea.

C. Nordkorea lämnade icke-spridningsfördraget 2003 och förklarade 2009 officiellt att landet hade utvecklat ett kärnvapen.

D. Som en reaktion på resolution 2094 förklarade Nordkorea vapenstilleståndsavtalet från 1953, som markerade slutet på Koreakriget, ogiltigt, stängde sina militära direktlinjer med USA och Sydkorea och kom med hotelser om ett kärnvapenangrepp på dessa länder.

E.  Spridningen av massförstörelsevapen och deras bärare, både till statliga och icke-statliga aktörer, utgör ett av de allvarligaste hoten mot internationell stabilitet och säkerhet.

F.  Det är viktigt att stärka icke-spridningsfördraget som hörnstenen för det globala systemet för icke-spridning och att erkänna att det finns ett akut behov av djärvt politiskt ledarskap kombinerat med ett antal progressiva, stegvisa åtgärder för att på nytt bekräfta icke‑spridningsfördragets giltighet och för att stärka de avtal, fördrag och organ som tillsammans utgör den befintliga ordningen för icke-spridning och nedrustning.

G. EU har åtagit sig att använda alla tillgängliga instrument för att förebygga, avvärja, hejda och om möjligt eliminera spridningsprogram som inger oro på global nivå, vilket tydligt kommer till uttryck i EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen, som antogs av Europeiska rådet den 12 december 2003.

H. Med sin militariserade ekonomi är Nordkorea långt ifrån sitt uttalade mål om att bli en stark och välmående nation, och landet har i stället isolerat sin befolkning ytterligare och gjort den allt fattigare genom sin strävan att utveckla massförstörelsevapen.

Mänskliga rättigheter

I.   Nordkorea har i många år oupphörligt kränkt sina medborgares rättigheter, berövat stora delar av befolkningen mat, tillämpat kollektiva bestraffningar, tvångsarbete och offentliga avrättningar samt fängslat över 200 000 personer i fängelser och ”omskolningsläger”.

J.   Rörelsefriheten och tillgången till information är kraftigt begränsade, och regeringen tillåter ingen organiserad politisk opposition, inga fria och rättvisa val, inga fria medier och ingen yttrande- eller föreningsfrihet.

K. Befolkningen i Nordkorea har under årtionden lidit av underutveckling, med undermålig hälso- och sjukvård och omfattande undernäring bland mödrar och barn, politisk och ekonomisk isolering, återkommande naturkatastrofer och globala ökningar av priserna på livsmedel och bränsle.

L.  I november 2012 uppskattade Världslivsmedelsprogrammet (WFP) och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) att 2,8 miljoner sårbara personer, vilket motsvarar något mer än 10 procent av alla nordkoreaner, lider av undernäring och brist på livsviktigt protein och fett i sin dagliga kost.

M. Till följd av dessa umbäranden har tiotusentals nordkoreaner flytt landet, trots den stora risken att vid upptäckt drabbas av kollektiva bestraffningar och försvinnanden i fångläger.

N. Regeringens agenter har under åren bortfört tusentals utländska medborgare, flertalet av dem sydkoreaner, vilkas öde fortfarande är okänt.

Icke-spridning av kärnvapen

1.  Europaparlamentet fördömer den kärnsprängnings- och robotverksamhet som Nordkorea ägnar sig åt, och kräver att landet avstår från kärnvapenprov i framtiden.

2.  Europaparlamentet fördömer Nordkoreas officiella tillkännagivande att landet förbehåller sig rätten att genomföra ett förebyggande kärnvapenangrepp. Nordkorea uppmanas att följa FN-stadgan, som ålägger medlemsstaterna att avstå från hot om eller användning av våld mot andra stater.

3.  Europaparlamentet uppmanar Nordkorea med kraft att återvända till icke‑spridningsfördraget och att ratificera tilläggsprotokollet om Internationella atomenergiorganets (IAEA) säkerhetskontroller. Alla stater som är parter i icke-spridningsfördraget måste fortsätta att uppfylla sina skyldigheter enligt detta fördrag i alla avseenden. Parlamentet uppmanar Nordkorea att återta sina tidigare åtaganden om ett moratorium för robotprov och att underteckna och ratificera fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar (CTBT).

4.  De ökande spänningarna på Koreahalvön och den aggressiva retoriken från Nordkoreas ledarskikt är djupt oroande, och Europaparlamentet uppmanar de inblandade parterna att avstå från varje åtgärd som skulle kunna förvärra spänningarna, inbegripet militärövningar.

5.  Europaparlamentet noterar samsynen bland medlemmarna i FN:s säkerhetsråd i deras reaktion på Nordkoreas senaste kärnvapenprov, och uppmanar dem att vidta gemensamma och samordnade politiska och diplomatiska åtgärder för att stoppa den militära konfrontationen på Koreahalvön och hitta hållbara politiska lösningar. Parlamentet föreslår att ett nytt förtroendeskapande initiativ för Koreahalvön införs på regional nivå, efter mönster av Helsingforsprocessen.

6.  Europaparlamentet vädjar till Folkrepubliken Kina att – som ständig medlem i FN:s säkerhetsråd och Nordkoreas främsta handelspartner – erbjuda sig att medla för att bidra till en avspänning av situationen.

7.  Europaparlamentet uppmanar samtliga deltagare i sexpartssamtalen att öka sina insatser för att snabbt och fullständigt verkställa det gemensamma uttalandet av den 19 september 2005 från Kina, Nordkorea, Japan, Sydkorea, Ryssland och USA, i syfte att åstadkomma en verifierbar kärnvapennedrustning på Koreahalvön.

8.  I detta sammanhang understryker Europaparlamentet att de globala ansträngningarna för kärnvapennedrustning måste intensifieras, eftersom dessa föråldrade vapen har förlorat sin avskräckande verkan för de ständiga medlemmarna i säkerhetsrådet, samtidigt som de orsakar en växande spridningsrisk. Parlamentet uppmanar samtliga kärnvapenstater att föregå med gott exempel genom förbehållslösa minskningar av sina arsenaler.

9.  Europaparlamentet efterlyser interimistiska och förtroendeskapade åtgärder såsom inrättande av kärnvapenfria zoner, negativa säkerhetsgarantier, utbyte av uppgifter samt att man avstår från att hävda rätten att slå till först.

10. Europaparlamentet uppmanar alla berörda parter att verka för en fullständig kärnvapennedrustning på grundval av ett internationellt fördrag för ett successivt avskaffande av kärnvapen i världen, och upprepar sitt motstånd mot användning av kärnenergi för både militära och civila ändamål (med undantag för medicinska behov), eftersom kärntekniken kan utnyttjas till både och.

Mänskliga rättigheter

11. Europaparlamentet uttrycker sin djupaste oro över den allt värre människorättssituationen i Nordkorea, som enligt FN:s tidigare och nuvarande särskilda rapportörer för Nordkorea saknar motstycke och utmärks av ohyggliga, utbredda och systematiska kränkningar vilka kan utgöra brott mot mänskligheten.

12. Europaparlamentet uppmanar Nordkoreas regering att snarast möjligt vidta åtgärder till följd av rekommendationerna i den särskilde rapportörens rapport och att samarbeta med FN:s särskilda förfaranden i syfte att förbättra människorättssituationen för landets medborgare.

13. Europaparlamentet anser att allvaret i situationen och bristen på svar från den nordkoreanska regeringen omgående kräver större uppmärksamhet från alla FN‑medlemmars sida. Parlamentet begär att FN inrättar en särskild undersökningskommission om situationen för de mänskliga rättigheterna i Nordkorea. Parlamentet välkomnar det gemensamma initiativet från EU och Japan i FN:s råd för mänskliga rättigheter.

14. Europaparlamentet uttrycker särskild oro över den allvarliga livsmedelssituation som landet befinner sig i och dess inverkan på befolkningens ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Parlamentet betonar att huvudansvaret för befolkningens livsmedelsförsörjning ligger hos staten, som måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att rätta till de brister i produktions- och distributionssystemet som bidragit till livsmedelsbristen. Parlamentet uppmanar Nordkoreas regering att minska militärutgifterna och omfördela resurserna på ett rättvist sätt, i syfte att reagera effektivt på livsmedelskrisen och hantera andra områden där utveckling behövs.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätthålla befintliga humanitära biståndsprogram och kommunikationskanaler med Nordkorea. Nordkoreas regering uppmanas med kraft att garantera säkert och obehindrat tillträde för humanitärt bistånd, som tillhandahålls på ett opartiskt och behovsbaserat sätt i enlighet med humanitära principer.

16. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Demokratiska folkrepubliken Koreas regering, regeringarna i de länder som är medlemmar i FN:s säkerhetsråd och FN:s generalsekreterare.