Πρόταση ψηφίσματος - B7-0139/2013Πρόταση ψηφίσματος
B7-0139/2013

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το στήσιμο αγώνων και τη διαφθορά στον αθλητισμό

11.3.2013 - (2013/2567(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0130/2013

Διαδικασία : 2013/2567(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0139/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0139/2013
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0139/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το στήσιμο αγώνων και τη διαφθορά στον αθλητισμό

(2013/2567(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Οκτωβρίου 2012 με τίτλο «Προς ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση» (COM(2012)0596) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας (SWD(2012)0345),

–   έχοντας υπόψη τη Δήλωση της Λευκωσίας για την καταπολέμηση του στησίματος αγώνων της 20ής Σεπτεμβρίου 2012,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Ιανουαρίου 2011 με τίτλο «Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό» (COM(2011)0012),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό[1],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τα επιγραμμικά τυχερά παιχνίδια στην εσωτερική αγορά[2],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την τιμιότητα των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση[3],

–   έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για τον αθλητισμό (COM(2007)0391),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Απριλίου 2005 σχετικά με την καταπολέμηση της χρήσης απαγορευμένων ουσιών (ντόπινγκ) στον αθλητισμό[4],

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας στην ΕΕ (COM(2011)0308),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής για την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμμετάσχει, εξ ονόματος της ΕΕ, στις διαπραγματεύσεις για διεθνή σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αποτελεσμάτων αθλητικών εκδηλώσεων (COM(2012)0655),

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης της 19ης Αυγούστου 1985 σχετικά με την βία και τις παρεκτροπές των θεατών κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων και σχετικά με την καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης, της 16ης Νοεμβρίου 1989,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μεικτή ερευνητική ομάδα της Europol με κωδική ονομασία «Επιχείρηση Βέτο» αποκάλυψε εκτεταμένο στήσιμο ποδοσφαιρικών αγώνων κατά τα τελευταία έτη, με 680 αγώνες να κρίνονται ύποπτοι παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων 380 αγώνων στην Ευρώπη, και λαμβάνοντας υπόψη ότι περιέγραψε ευρύτατο δίκτυο στησίματος αγώνων που έπληττε τον πυρήνα του αθλητισμού, με 425 άτομα να θεωρούνται ύποπτα και 50 άλλα να έχουν συλληφθεί·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αριθμητικά αυτά στοιχεία είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος αριθμός κρατών μελών έχει επηρεαστεί από το στήσιμο αγώνων, κάτι που αποτελεί αιτία σοβαρής ανησυχίας, διότι το στήσιμο αγώνων σχετίζεται με το οργανωμένο έγκλημα και αποτελεί μείζονα πηγή κινδύνου για τον αθλητικό κόσμο σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το στήσιμο αγώνων είναι μια μορφή εγκλήματος που δημιουργεί υψηλά έσοδα, ενώ τα ποσοστά των καταδικών και του εντοπισμού είναι εξαιρετικά χαμηλά, και ότι, κατά συνέπεια, χρησιμοποιείται ως μέσο από εγκληματικές οργανώσεις στις δραστηριότητές τους όπως το ξέπλυμα χρήματος και η παράνομη εμπορία ανθρώπων και ναρκωτικών ουσιών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εγκληματικές οργανώσεις λειτουργούν σε διεθνή κλίμακα και έχουν διασυνδέσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη, με αποτέλεσμα κανένα θεσμικό όργανο, χώρα ή οργάνωση να μην είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τους στημένους αγώνες κατά μόνας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα αθλήματα μπορούν να επηρεαστούν και ότι απειλείται να καταρρακωθεί η ακεραιότητα του αθλητισμού·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια, η λογοδοσία και η δημοκρατία – με άλλα λόγια, η καλή διακυβέρνηση – στις αθλητικές οργανώσεις αποτελούν προαπαιτούμενα προκειμένου το αθλητικό κίνημα να διαδραματίσει κάθε είδους εποικοδομητικό ρόλο στην καταπολέμηση των στημένων αγώνων και της απάτης στον αθλητισμό·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές αθλητικές οργανώσεις έχουν ήδη λάβει μέτρα σε αυτόν τον τομέα, όπως η κατάρτιση κωδίκων συμπεριφοράς και η υιοθέτηση πολιτικών μηδενικής ανοχής·

1.  καλεί όλους τους κύριους ενδιαφερομένους σε ατομικό επίπεδο να αναλάβουν την ευθύνη τους και να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, αλληλοσυμπληρώνοντας τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση των στημένων αγώνων στον αθλητισμό·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει μια συντονισμένη προσέγγιση στην καταπολέμηση των στημένων αγώνων και του οργανωμένου εγκλήματος συντονίζοντας τις προσπάθειες των αθλητικών οργανώσεων, των εθνικών αστυνομικών και δικαστικών αρχών και των φορέων εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών στο θέμα αυτό και παρέχοντας μία πλατφόρμα συζήτησης και ανταλλαγής πληροφοριών και καλύτερων πρακτικών·

3.  καλεί τις αθλητικές οργανώσεις να υιοθετήσουν μια πολιτική μηδενικής ανοχής έναντι της διαφθοράς, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο, έτσι ώστε τα μέλη τους να μην είναι εκτεθειμένα σε εξωτερικές πιέσεις·

4.  ζητεί από τις αθλητικές οργανώσεις να θεσπίσουν έναν Κώδικα Συμπεριφοράς για όλο το προσωπικό και τους υπαλλήλους (παίκτες, προπονητές, διαιτητές, ιατρικό και τεχνικό προσωπικό και πρόεδροι συλλόγων και ενώσεων), ο οποίος να εκθέτει τους κινδύνους των στημένων αγώνων, να ορίζει τις κυρώσεις λόγω εμπλοκής σε τέτοιους αγώνες και να περιλαμβάνει μια απαγόρευση - συνοδευόμενη από κυρώσεις - στοιχηματισμού επί ιδίων αγώνων και μια υποχρέωση αναφοράς οιασδήποτε γνώσης που σχετίζεται με το στήσιμο αγώνων, σε συνδυασμό με έναν κατάλληλο μηχανισμό προστασίας των καταγγελλόντων·

5.  υπογραμμίζει τη σημασία της εκπαίδευσης για την προστασία της ακεραιότητας του αθλητισμού· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη και τις αθλητικές ομοσπονδίες να ενημερώνουν και να διαφωτίζουν καταλλήλως τους αθλητές και τους καταναλωτές, αρχίζοντας από νεαρή ηλικία, σε όλα τα επίπεδα του αθλητισμού, τόσο το ερασιτεχνικό όσο και το επαγγελματικό·

6.  ενθαρρύνει τις αθλητικές οργανώσεις να δρομολογήσουν ολοκληρωμένα προγράμματα πρόληψης που να περιλαμβάνουν σαφείς υποχρεώσεις για τους συλλόγους, τις ενώσεις και τις ομοσπονδίες, και να συγκροτήσουν ένα πειθαρχικό όργανο για την αντιμετώπιση των στημένων αγώνων·

7.  ενθαρρύνει τις αθλητικές οργανώσεις να εφαρμόζουν υψηλά και πειστικά πρότυπα διαχείρισης·

8.  καλεί τις αθλητικές οργανώσεις που έχουν ήδη θεσπίσει πολιτικές μηδενικής ανοχής και κώδικες συμπεριφοράς, να επανεξετάζουν τακτικά τις πολιτικές αυτές και να βεβαιώνονται ότι λειτουργούν όπως επιδιώκετο να λειτουργήσουν·

9.  σημειώνει ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν ποινικοποιήσει το στήσιμο αγώνων και θεσπίσει σχετικές ποινές στο εθνικό τους δίκαιο, και ότι οι δυσκολίες στην ποινική δίωξη τέτοιων υποθέσεων τείνουν να είναι περισσότερο επιχειρησιακού παρά νομικού χαρακτήρα· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να βελτιωθεί η επιβολή των κανόνων κατά του στησίματος αγώνων·

10. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις δυσκολίες στα επίπεδα των κυρώσεων και των ποινών που επιβάλλονται για το στήσιμο αγώνων και, ενδεχομένως, να διερευνήσει τη δυνατότητα εισαγωγής ελάχιστων κοινών προτύπων·

11. χαιρετίζει τις εν εξελίξει συζητήσεις για μια πιθανή σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αποτελεσμάτων αθλητικών αγώνων, η οποία θα παράσχει στα εθνικά συστήματα τα εργαλεία, τις ειδικές γνώσεις και τους πόρους που απαιτούνται για την καταπολέμηση αυτής της απειλής· καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν ταχέως το διεθνές αυτό νομικό μέσο·

12. ζητεί από τα κράτη μέλη να συγκροτήσουν μια εξειδικευμένη μονάδα επιβολής του νόμου που θα καταπολεμά το στήσιμο αγώνων και θα χρησιμεύει ως κέντρο επικοινωνίας και συνεργασίας με τους βασικούς ενδιαφερόμενους, και να απαιτήσουν από τους φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών να παρέχουν πληροφορίες για παράτυπα μοτίβα στοιχηματισμού σε αυτή την εξειδικευμένη μονάδα και στις αθλητικές οργανώσεις, με στόχο την περαιτέρω διερεύνηση και την παραπομπή στις διωκτικές αρχές·

13. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη συνεργασία στην επιβολή του νόμου μέσω μεικτών ερευνητικών ομάδων και συνεργασίας μεταξύ των διωκτικών αρχών· τονίζει την ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την καταπολέμηση των παράνομων ιστοτόπων στοιχήματος και του ανώνυμου στοιχηματισμού·

14. καλεί τα κράτη μέλη να συγκροτήσουν εθνικές (κυβερνητικές) ρυθμιστικές υπηρεσίες (όπως η Επιτροπή Τυχερών Παιγνίων στο Ηνωμένο Βασίλειο) για την καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τυχερά παιχνίδια και της διαφθοράς· τονίζει την ανάγκη στενής συνεργασίας με άλλους ρυθμιστικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των αρχών αδειοδότησης και οργάνων όπως η αστυνομία·

15. τονίζει την επείγουσα ανάγκη συγκρότησης ενός φορέα πολλών ενδιαφερομένων για τη συλλογή, ανταλλαγή, ανάλυση και διάδοση στοιχέιων για το στήσιμο αγώνων, την απάτη στον αθλητισμό και άλλες μορφές διαφθοράς στον αθλητισμό, τόσο στην Ευρώπη όσο και πέραν αυτής· θεωρεί ότι ο φορέας αυτός θα πρέπει επίσης να συλλέγει τις καλύτερες πρακτικές στην καταπολέμηση της διαφθοράς στον αθλητισμό και να προωθεί ιδέες καλής διακυβέρνησης στον αθλητισμό· σημειώνει ότι η πρώτη ευκαιρία συζήτησης του θέματος αυτού μπορεί να είναι η Πέμπτη Διεθνής Διάσκεψη Υπουργών και Ανώτερων Αξιωματούχων Αρμόδιων για τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό (MINEPS), η οποία θα διεξαχθεί στο Βερολίνο τον Μάιο του 2013·

16. ζητεί από την Επιτροπή να επικοινωνεί και να καθιερώσει συνεργασία με τρίτες χώρες με στόχο την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος που σχετίζεται με το στήσιμο αγώνων·

17. καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει τις χώρες που εγείρουν συγκεκριμένα ζητήματα σε ό,τι αφορά το στήσιμο αγώνων που σχετίζεται με στοιχηματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο αθλητικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται εντός της ΕΕ και να αυξήσει τη συνεργασία της με τις χώρες αυτές στην καταπολέμηση του στησίματος αγώνων·

18. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο φόρουμ κατά των στημένων αγώνων στο οποίο θα μπορούν να συναντώνται, να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να συντονίζουν τη δράση τους όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στις ευρωπαϊκές, διεθνείς και εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες.