Päätöslauselmaesitys - B7-0139/2013Päätöslauselmaesitys
B7-0139/2013

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS sopupeleistä ja lahjonnasta urheilussa

11.3.2013 - (2013/2567(RSP))

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann ALDE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0130/2013

Menettely : 2013/2567(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0139/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0139/2013
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0139/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma sopupeleistä ja lahjonnasta urheilussa

(2013/2567(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission 23. lokakuuta 2012 antaman tiedonannon "Kohti sähköisesti välitettävien rahapelien kattavaa eurooppalaista kehystä" (COM(2012)0596) ja tiedonantoon liittyvän komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SWD(2012)0345),

–   ottaa huomioon 20. syyskuuta 2012 annetun Nikosian julistuksen sopupelien torjunnasta,

–   ottaa huomioon 18. tammikuuta 2011 annetun komission tiedonannon urheilun eurooppalaisen ulottuvuuden kehittämisestä (COM(2011)0012),

–   ottaa huomioon 2. helmikuuta 2012 antamansa päätöslauselman urheilun eurooppalaisesta ulottuvuudesta[1],

–   ottaa huomioon 15. marraskuuta 2011 antamansa päätöslauselman sähköisesti välitettävistä rahapeleistä sisämarkkinoilla[2],

–   ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman online-rahapelien yhtenäisyydestä[3],

–   ottaa huomioon urheilua koskevan komission valkoisen kirjan (COM(2007)0391),

–   ottaa huomioon 14. huhtikuuta 2005 antamansa päätöslauselman dopingin torjumisesta urheilussa[4],

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Korruption torjuminen EU:ssa" (COM(2011)0308),

–   ottaa huomioon komission suosituksen neuvoston päätökseksi Euroopan komission valtuuttamisesta osallistumaan Euroopan unionin puolesta neuvotteluihin urheilutulosten manipuloinnin torjumista koskevasta Euroopan neuvoston kansainvälisestä yleissopimuksesta (COM(2012)0655,

–   ottaa huomioon 19. elokuuta 1985 tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen katsojien väkivallasta ja epäsopivasta käyttäytymisestä urheilutilaisuuksissa sekä 16. marraskuuta 1989 tehdyn Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Europolin yhteinen tutkimusryhmä, koodinimeltään "Operation Veto", paljasti laajalle levinneen jalkapallon sopupeliringin; toteaa, että tutkimusryhmä piti epäilyttävinä yhteensä 680:tä ottelua, joista 380 ottelua pelattiin Euroopassa, ja raportoi laaja-alaisesta sopupeliverkostosta, joka ulottui urheilulajin ytimeen saakka ja jonka yhteydessä 425:tä henkilöä epäiltiin ja lisäksi 50 henkilöä pidätettiin;

B.  ottaa huomioon, että nämä luvut ovat vasta "jäävuoren huippu";

C. ottaa huomioon, että sopupelit koskettavat suurta joukkoa jäsenvaltioita, mikä aiheuttaa suurta huolta, koska sopupelit ovat sidoksissa järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja uhkaavat vakavasti urheilualaa lähes kaikissa jäsenvaltioissa;

D. ottaa huomioon, että sopupelit ovat rikollisuuden muoto, josta saadaan suuria voittoja mutta langetetaan liian lieviä tuomioita ja jäädään harvoin kiinni ja sen vuoksi sitä hyödyntävät rikollisjärjestöt laittomassa toiminnassaan kuten rahanpesussa sekä ihmis- ja huumekaupassa;

E.  ottaa huomioon, että rikollisjärjestöt toimivat kansainvälisesti ja niillä on yhteyksiä kaikkialla maailmassa siten, että mikään yksittäinen instituutio, maa tai järjestö ei kykene yksin torjumaan sopupelejä;

F.  ottaa huomioon, että tämä koskee kaikkia urheilulajeja ja että urheilun rehellisyys on vaarassa tuhoutua;

G. toteaa, että avoimuus, vastuullisuus ja demokratia – toisin sanoen hyvä hallintotapa – urheilussa ovat ennakkoedellytyksiä sille, että urheiluliikkeen rooli sopupelien ja urheiluun liittyvien petosten torjunnassa on jollakin tavoin menestyksekäs;

H. ottaa huomioon, että monet urheilujärjestöt ovat jo toteuttaneet toimenpiteitä tällä alalla esimerkiksi kehittämällä käytännesääntöjä ja soveltamalla nollatoleranssin politiikkaa;

1.  kehottaa kaikkia alan tärkeimpiä toimijoita huolehtimaan henkilökohtaisesta vastuustaan ja noudattamaan johdonmukaista toimintatapaa, jolla he täydentävät toistensa ponnisteluja torjua sopupelejä urheilussa;

2.  pyytää komissiota laatimaan yhteisen toimintatavan sopupelien ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi koordinoimalla urheilujärjestöjen, kansallisen poliisin ja oikeusviranomaisten sekä vedonlyöntioperaattoreiden ponnisteluja tällä alalla ja perustamalla keskustelufoorumin, jonka kautta voidaan myös vaihtaa tietoja ja parhaita käytänteitä;

3.  kehottaa urheilujärjestöjä noudattamaan nollatoleranssia lahjonnan suhteen sekä sisäisesti että ulkoisesti estääkseen jäseniään antamasta periksi ulkoa päin tulevalle painostukselle;

4.  kehottaa urheilujärjestöjä laatimaan koko henkilöstöä ja virkailijoita (pelaajat, valmentajat, erotuomarit, lääkintä- ja tekninen henkilöstö sekä seurojen ja liittojen johtajat) koskevat käytännesäännöt, joissa korostetaan sopupelien vaaraa, vahvistetaan niihin sekaantumisesta aiheutuvat seuraamukset ja kielletään – ja sen lisäksi määrätään seuraamuksista – omia otteluita koskeva vedonlyönti ja velvoitetaan ilmoittamaan sopupelejä koskevista havainnoista sekä otetaan käyttöön riittävä epäkohtien paljastajien suojelujärjestelmä;

5.  korostaa valistuksen merkitystä urheilun rehellisyyden suojelussa; kehottaa siksi jäsenvaltioita ja urheiluseuroja tarjoamaan urheilijoille ja kuluttajille asianmukaista tietoa ja valistusta jo varhaisesta iästä lähtien ja kaikilla urheilun tasoilla, niin amatööri- kuin ammattilaistasolla;

6.  kannustaa urheilujärjestöjä käynnistämään kattavia ennaltaehkäisyohjelmia, joihin sisältyy seuroille, liigoille ja liitoille suunnattuja selkeitä velvoitteita, ja perustamaan sopupelejä käsittelevän kurinpitoelimen;

7.  kehottaa urheilujärjestöjä noudattamaan korkeatasoisia ja vakuuttavia hallintoa koskevia vaatimuksia;

8.  kehottaa urheilujärjestöjä, joilla on jo käytössä nollatoleranssipolitiikka ja käytännesäännöt, tarkistamaan näitä politiikkoja säännöllisesti ja varmistamaan, että ne toimivat suunnitelmien mukaisesti;

9.  panee merkille, että kaikki jäsenvaltiot ovat kriminalisoineet sopupelit ja säätäneet niitä koskevista seuraamuksista kansallisessa lainsäädännössään ja että niitä koskevissa syytetoimissa ilmenevät vaikeudet ovat yleensä pikemminkin luonteeltaan toiminnallisia kuin oikeudellisia; kehottaa komissiota tukemaan tietojen ja parhaiden käytänteiden vaihtoa jäsenvaltioiden välillä sopupelien vastaisten sääntöjen täytäntöönpanon tehostamiseksi;

10. kehottaa komissiota arvioimaan eroja sopupelejä koskevien seuraamusten ja rangaistusten tasossa ja tarvittaessa selvittämään mahdollisuutta ottaa käyttöön yhteiset vähimmäisvaatimukset;

11. suhtautuu myönteisesti parhaillaan käytävään keskusteluun urheilutulosten manipuloinnin torjumisesta tehtävästä Euroopan neuvoston yleissopimuksesta, jolla tarjotaan kansallisille järjestelmille välineitä, asiantuntemusta ja resursseja, joita tämän uhan torjumiseksi tarvitaan; kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään nopeasti tämän kansainvälisen oikeudellisen välineen;

12. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan erityisen lainvalvontayksikön, jonka tehtävänä on torjua sopupelejä ja toimia yhdyspisteenä viestintää ja yhteistyötä varten alan tärkeimpien toimijoiden kanssa, sekä velvoittamaan vedonlyöntioperaattorit toimittamaan tietoja epäilyttävistä vedonlyönti-ilmiöistä kyseiselle erityisyksikölle ja urheilujärjestöille lisätutkimuksia varten ja asian saattamiseksi syyttäjäviranomaisten tietoon;

13. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan lainvalvontayhteistyötä yhteisten tutkintaryhmien ja syyttäjäviranomaisten välisen yhteistyön avulla; korostaa, että on ryhdyttävä toimiin laittomien vedonlyöntisivustojen ja nimettömän vedonlyönnin torjumiseksi;

14. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan kansallisia (hallituksen) sääntelyviranomaisia (kuten Yhdistyneen kuningaskunnan rahapelikomissio) torjumaan laitonta vedonlyöntiä ja korruptiota; korostaa, että on toimittava tiiviissä yhteistyössä muiden sääntelijöiden kanssa, mukaan lukien lisenssin myöntävät viranomaiset ja poliisin kaltaiset elimet;

15. korostaa, että on pikaisesti perustettava monen sidosryhmän elin, jotta voidaan kerätä, vaihtaa, analysoida ja levittää sopupelejä, urheilupetoksia ja muita korruption muotoja urheilussa koskevia tietoja Euroopassa ja sen ulkopuolella; katsoo, että tällaisen elimen olisi myös koottava yhteen urheilussa esiintyvän korruption torjuntaa koskevat parhaat käytänteet ja edistettävä hyvän hallintotavan käsitteitä urheilussa; panee merkille, että ensimmäinen tilaisuus keskustella tästä voi olla liikuntakasvatuksesta ja urheilusta vastaavien ministereiden ja johtavien virkamiesten viides kansainvälinen kokous, joka järjestetään Berliinissä toukokuussa 2013;

16. kehottaa komissiota olemaan yhteydessä ja tekemään yhteistyötä kolmansien maiden kanssa sopupeleihin liittyvän järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi;

17. kehottaa komissiota selvittämään, missä maissa EU:ssa järjestettäviin urheilutapahtumiin vaikuttavat vedonlyöntiin liittyvät sopupelit ovat erityinen ongelma ja lisäämään näiden maiden kanssa tehtävää yhteistyötä sopupelien torjumiseksi;

18. kehottaa komissiota perustamaan sopupelien torjuntaa käsittelevän maailmanlaajuisen foorumin, jossa kaikki asianosaiset toimijat voivat tavata, vaihtaa tietoja ja koordinoida toimintaansa;

19. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä eurooppalaisille, kansainvälisille ja kansallisille urheilujärjestöille.