Propunere de rezoluţie - B7-0139/2013Propunere de rezoluţie
B7-0139/2013

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la aranjarea meciurilor și corupția în sport

  11.3.2013 - (2013/2567(RSP))

  depusă pe baza declarației Comisiei
  în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

  Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann în numele Grupului ALDE

  Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0130/2013

  Procedură : 2013/2567(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B7-0139/2013

  B7‑0139/2013

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la aranjarea meciurilor și corupția în sport

  (2013/2567(RSP))

  Parlamentul European,

  –   având în vedere Comunicarea Comisiei din 23 octombrie 2012 intitulată „Către un cadru european global pentru jocurile de noroc online” (COM(2012)0596) și documentul de lucru al serviciilor Comisiei (SWD(2012)0345),

  –   având în vedere Declarația de la Nicosia din 20 septembrie 2012 privind combaterea aranjării meciurilor,

  –   având în vedere Comunicarea Comisiei din 18 ianuarie 2011 intitulată „Dezvoltarea dimensiunii europene a sportului” (COM(2011)0012),

  –   având în vedere Rezoluția sa din 2 februarie 2012 privind dimensiunea europeană a sportului[1],

  –   având în vedere Rezoluția sa din 15 noiembrie 2011 referitoare la jocurile de noroc online în piața internă[2],

  –   având în vedere Rezoluția sa din 10 martie 2009 referitoare la integritatea jocurilor de noroc on-line[3],

  –   având în vedere Cartea albă a Comisiei privind sportul (COM(2007)0391),

  –   având în vedere Rezoluția sa din 14 aprilie 2005 referitoare la combaterea dopajului în sport[4],

  –   având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Combaterea corupției în UE” (COM(2011)0308),

  –   având în vedere Recomandarea de decizie a Consiliului de autorizare a Comisiei Europene să participe, în numele UE, la negocierile referitoare la o convenție internațională a Consiliului Europei privind lupta împotriva manipulării rezultatelor sportive (COM(2012)0655),

  –   având în vedere Convenția Consiliului Europei din 19 august 1985 privind violența și ieșirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive și Convenția acestuia din 16 noiembrie 1989 împotriva dopajului,

  –   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A. întrucât echipa comună de anchetă (ECA) a Europol denumită „Operațiunea Veto” a relevat un fenomen foarte răspândit de aranjare a meciurilor în ultimii ani, 680 de meciuri fiind considerate suspecte la nivel mondial, dintre care 380 de meciuri în Europa, și întrucât aceasta a descris o rețea extinsă de aranjare a meciurilor care a afectat înseși valorile de bază ale sportului, mai bine de 425 de persoane fiind suspectate și alte 50 fiind arestate;

  B.  întrucât aceste cifre sunt doar „vârful aisbergului”;

  C. întrucât multe state membre au fost afectate de fenomenul aranjării meciurilor, care suscită probleme grave, dat fiind că este legat de crima organizată și este o sursă majoră de riscuri pentru instituțiile sportive practic în toate statele membre;

  D. întrucât aranjarea meciurilor reprezintă o infracțiune care aduce venituri ridicate organizațiilor criminale, iar procentajul cazurilor descoperite și pedepsite este extrem de scăzut, fiind astfel utilizată de organizațiile criminale în activități precum spălarea banilor și traficul de ființe umane și de droguri;

  E.  întrucât organizațiile criminale operează la o scară internațională extinsă și beneficiază de legături pe întregul glob, astfel încât nicio instituție, țară sau organizație nu ar putea aborda singură fenomenul aranjării meciurilor;

  F.  întrucât pot fi afectate toate sporturile, iar integritatea sportului riscă să fie distrusă;

  G. întrucât transparența, răspunderea și democrația – cu alte cuvinte, buna guvernanță – în cadrul organizațiilor sportive sunt condiții indispensabile pentru ca mișcarea sportivă să aibă vreo șansă să combată aranjarea meciurilor și frauda în sport;

  H. întrucât multe organizații sportive au luat deja măsuri în acest domeniu, precum elaborarea de coduri de conduită și adoptarea unor politici de toleranță zero,

  1.  solicită fiecărei părți interesate să-și asume responsabilitatea și să elaboreze o abordare cuprinzătoare prin completarea reciprocă a eforturilor de combatere a aranjării meciurilor în domeniul sportiv;

  2.  solicită Comisiei să elaboreze o strategie coordonată de combatere a aranjării meciurilor și a crimei organizate prin coordonarea eforturilor organizațiilor sportive, ale polițiilor și autorităților judiciare naționale și ale operatorilor de jocuri de noroc din acest domeniu și prin furnizarea unei platforme pentru discuții și schimb de informații și de bune practici;

  3.  solicită organizațiilor sportive să adopte o politică de toleranță zero față de corupție, atât la nivel intern, cât și la nivel extern, pentru a preveni cazurile în care membrii lor ar putea fi afectați de presiuni externe;

  4.  îndeamnă organizațiile sportive să instituie un cod de conduită pentru toate persoanele implicate (jucători, antrenori, arbitri, personal medical și tehnic, precum și președinții cluburilor și asociațiilor) care să expună pericolele prezentate de aranjarea meciurilor, să stipuleze sancțiunile pentru persoanele implicate în acest fenomen, să includă o interdicție - însoțită de sancțiuni - a pariurilor făcute cu privire la meciurile proprii și obligația ca persoanele care cunosc cazuri de aranjare a meciurilor să le și raporteze, măsuri ce ar trebui să fie completate de un mecanism adecvat de protejare a persoanelor care semnalează nereguli;

  5.  subliniază importanța educației pentru protejarea integrității sportului; invită, prin urmare, statele membre și federațiile sportive să informeze și să educe în mod adecvat sportivii și consumatorii, începând de la vârste fragede și la toate nivelurile activității sportive (atât amator, cât și profesionist);

  6.  încurajează organizațiile sportive să demareze programe cuprinzătoare de prevenire care să impună obligații clare pentru cluburi, ligi și federații și să instituie un organism disciplinar care să trateze cazurile de aranjare a meciurilor;

  7.  îndeamnă organizațiile sportive să aplice standarde de guvernanță ridicate și convingătoare;

  8.  solicită organizațiilor sportive care aplică deja politici de toleranță zero și coduri de conduită să revizuiască periodic politicile respective și să se asigure că își ating scopul prevăzut;

  9.  constată că toate statele membre au incriminat aranjarea meciurilor și au prevăzut sancționarea lor în legislația lor internă și că dificultățile legate de urmărirea penală a aranjării meciurilor tind să fie mai degrabă de natură operațională decât juridică; solicită Comisiei să sprijine schimbul de informații și de bune practici între statele membre pentru a îmbunătăți asigurarea respectării normelor de combatere a aranjării meciurilor;

  10. solicită Comisiei să evalueze diferențele dintre nivelurile de sancțiuni și penalități impuse pentru aranjarea meciurilor și, dacă este cazul, să analizeze posibilitatea introducerii unor standarde minime;

  11. salută discuțiile aflate în curs cu privire la posibila redactare a unei convenții a Consiliului Europei pentru combaterea manipulării rezultatelor sportive, lucru care va asigura sistemelor naționale instrumentele, cunoștințele specializate și resursele necesare pentru combaterea acestui pericol; solicită statelor membre să adopte rapid acest instrument juridic internațional;

  12. solicită statelor membre să creeze o unitate specializată de aplicare a legii pentru a combate aranjarea meciurilor și a servi drept centru de comunicare și cooperare cu principalele părți interesate, precum și să impună operatorilor de jocuri de noroc să furnizeze acestei unități specializate și organizațiilor sportive informații referitoare la tiparele de joc anormale pentru a fi investigate și raportate organelor de urmărire penală;

  13. solicită statelor membre să intensifice cooperarea în materie de aplicare a legii prin crearea unor echipe comune de anchetă și prin cooperarea dintre organele de urmărire penală; subliniază că este necesar să se adopte măsuri pentru a combate site-urile de internet de pariuri ilegale și parierea anonimă;

  14. solicită statelor membre să înființeze agenții de reglementare naționale (guvernamentale), precum Comisia de reglementare a jocurilor de noroc din Regatul Unit, pentru a combate jocurile de noroc ilegale și corupția; subliniază necesitatea cooperării strânse cu alte organisme de reglementare, inclusiv cu autoritățile responsabile de acordarea licențelor și cu organele de poliție;

  15. subliniază necesitatea urgentă de a înființa un organism multipartit destinat colectării, analizării, schimbului și diseminării de dovezi privind aranjarea meciurilor, frauda în sport și alte forme de corupție în sport, atât în Europa, cât și în afara acesteia; consideră că acest organism ar trebui să compileze bune practici în materie de combatere a corupției în sport și să promoveze concepte de bună guvernanță în domeniul sportiv; observă că prima ocazie de a discuta această chestiune ar putea fi la cea de A cincea conferință internațională a miniștrilor și înalților responsabili din domeniul sportului și educației fizice (MINEPS), care va avea loc la Berlin în mai 2013;

  16. solicită Comisiei să comunice și să instituie o cooperare cu țările terțe pentru a combate crima organizată asociată aranjării meciurilor;

  17. solicită Comisiei să identifice țările care pun probleme deosebite în ceea ce privește aranjarea meciurilor din perspective pariurilor în cazul evenimentelor sportive care au loc în UE și să își intensifice colaborarea cu țările respective în scopul combaterii aranjării meciurilor;

  18. solicită Comisiei să instituie un forum mondial împotriva aranjării meciurilor în care toți actorii relevanți să se poată întâlni, să poată schimba informații și să-și poată coordona acțiunile;

  19. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și organizațiilor sportive europene, internaționale și naționale.