Πρόταση ψηφίσματος - B7-0140/2013Πρόταση ψηφίσματος
B7-0140/2013

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το στήσιμο αγώνων και την διαφθορά στον αθλητισμό

11.3.2013 - (2013/2567(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Emma McClarkin εξ ονόματος της Ομάδας ECR  
                                                                                                           

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0130/2013

Διαδικασία : 2013/2567(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0140/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0140/2013
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0110/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το στήσιμο αγώνων και την διαφθορά στον αθλητισμό

(2013/2567(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την Διακήρυξη της Λευκωσίας για την καταπολέμηση του στημένου παιχνιδιού, της 20ής Σεπτεμβρίου 2012,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Ιανουαρίου 2011 με τίτλο «Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό» (COM(2011)0012),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό[1],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την τιμιότητα των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση[2],

–   έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για τον αθλητισμό (COM(2007)0391),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Απριλίου 2005, σχετικά με την καταπολέμηση της χρήσης απαγορευμένων ουσιών (ντόπινγκ) στον αθλητισμό[3],

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καταπολέμηση της δωροδοκίας στην ΕΕ» (COM(2011)0308),

–   έχοντας υπόψη την σύσταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμμετάσχει, εξ ονόματος της ΕΕ, στις διαπραγματεύσεις για διεθνή σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης με αντικείμενο την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αποτελεσμάτων (COM(2012)0655),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της μελέτης του Μαρτίου 2012 με θέμα το στήσιμο αθλητικών αγώνων, η οποία εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής·

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την βία και τις παρεκτροπές των θεατών κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων, της 19ης Αυγούστου 1985, καθώς και την σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της φαρμακοδιέγερσης, της 16ης Νοεμβρίου 1989,

–   έχοντας υπόψη την σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προαγωγή της ακεραιότητας στον αθλητισμό κατά της χειραγώγησης των αποτελεσμάτων, ιδίως του στησίματος αγώνων, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεικτή ερευνητική ομάδα της Europol (JIT) με το κωδικό όνομα "Επιχείρηση Βέτο" αποκάλυψε ευρεία διάδοση του φαινομένου των στημένων ποδοσφαιρικών αγώνων τα τελευταία χρόνια, με 680 αγώνες να εγείρουν υποψίες σε όλο τον κόσμο, από τους οποίους οι 380 στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό που περιγράφεται είναι ένα μεγάλης εμβέλειας δίκτυο στημένων αγώνων που πλήττει τον πυρήνα του αθλήματος, με 425 υπόπτους και 50 συλληφθέντες·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Europol, τα στοιχεία αυτά αντιπροσωπεύουν απλώς την "κορυφή του παγόβουνου"·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι μεγάλος ο αριθμός των κρατών μελών που πλήττονται από τους στημένους αγώνες, γεγονός ιδιαιτέρως ανησυχητικό διότι το στήσιμο των αγώνων συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα και διότι συνιστά μείζονα απειλή για τα θεμέλια του αθλητισμού σε όλα τα κράτη μέλη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το στήσιμο αθλητικών αγώνων είναι μια μορφή εγκλήματος που αποφέρει μεγάλα κέρδη ενώ τόσο οι ποινές όσο και οι διάρκειες κράτησης είναι εξαιρετικά μικρές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το στήσιμο αγώνων χρησιμοποιείται από εγκληματικές οργανώσεις στο πλαίσιο των παράνομων δραστηριοτήτων τους όπως το ξέπλυμα χρημάτων και η εμπορία ανθρώπων και ναρκωτικών ουσιών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το οργανωμένο έγκλημα δρα σε παγκόσμια κλίμακα και ότι διαθέτει διασυνδέσεις σε όλο τον πλανήτη, γεγονός που καθιστά αδύνατη την πάταξη του φαινομένου των στημένων αγώνων από θεσμικά όργανα, κράτη ή οργανώσεις όταν δρουν μεμονωμένα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα αθλήματα μπορούν να πληγούν και ότι απειλείται η ακεραιότητα του αθλητισμού·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σημερινά συστήματα ελέγχου αδυνατούν να εντοπίσουν αμέσως τους στημένους αγώνες εξαιτίας της παγκόσμιας διάστασης αυτών των παράνομων δραστηριοτήτων·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι το στήσιμο των ειδικών στοιχημάτων (spot-fixing), παράνομη δραστηριότητα στην οποία στήνεται μια επιμέρους παράμετρος και όχι απαραιτήτως το τελικό αποτέλεσμα ενός αγώνα μπορεί να είναι ακόμη δυσκολότερο να εντοπιστεί από το σύνηθες στήσιμο των αγώνων·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυνατότητα να στοιχηματίσει κάποιος σε στημένους αγώνες προσφέρεται κυρίως από εταιρείες εκτός ΕΕ, γεγονός που καθιστά απαραίτητη μια διεθνή προσέγγιση στην καταπολέμηση του στησίματος των αγώνων·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εμπειρογνώμονες διατυπώνουν αυξημένες ανησυχίες σχετικά με τις κακόβουλες προθέσεις ορισμένων ατόμων οι οποίοι αποκτούν ποδοσφαιρικούς συλλόγους με σκοπό το στήσιμο ακόμη περισσότερων ποδοσφαιρικών αγώνων και το ξέπλυμα χρήματος·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες ενώσεις ποδοσφαιριστών επισημαίνουν ότι το φαινόμενο του στησίματος των αγώνων μπορεί να έχει ως συνέπεια την μη έγκαιρη καταβολή των μισθών των παικτών, καθώς και τον εκφοβισμό και εκβιασμό αυτών·

1.  απευθύνει έκκληση προς όλους τους βασικούς παράγοντες να αναλάβουν, σε ατομικό επίπεδο, τις ευθύνες τους και να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα στηρίζεται στην αλληλοσυμπλήρωση των εκατέρωθεν προσπαθειών για την καταπολέμηση των στημένων αθλητικών αγώνων·

2.  καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει μια εναρμονισμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση του προβλήματος των στημένων αγώνων που θα συντονίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι βασικούς παράγοντες σε αυτόν τον τομέα και θα παρέχει βήμα συζήτησης και ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών·

3.  καλεί τους αθλητικούς φορείς να υιοθετήσουν πολιτική μηδενικής ανοχής στην διαφθορά (τόσο εσωτερικά όσο και σε σχέση με εξωτερικούς εργολήπτες), προκειμένου να μην κινδυνεύουν τα στελέχη τους να υποκύψουν σε εξωτερικές πιέσεις και προκειμένου να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα του αθλητισμού· εκφράζει σχετικά την ικανοποίησή του για την ταχεία παρέμβαση του International Cricket Council, το οποίο τιμώρησε με άμεσο αποκλεισμό τρεις παίκτες κρίκετ μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα κατόπιν ισχυρών αποδεικτικών στοιχείων περί στησίματος ειδικών στοιχημάτων που προέκυψαν από δημοσιογραφική έρευνα·

4.  καλεί τους αθλητικούς φορείς να θεσπίσουν κώδικα δεοντολογίας για όλους τους συμμετέχοντες (παίκτες, προπονητές, διαιτητές, ιατρικό και τεχνικό προσωπικό), με τον οποίο θα περιγράφονται οι κίνδυνοι που δημιουργούν τα στημένα παιχνίδια, θα προβλέπεται σαφής απαγόρευση χειραγώγησης αγώνων για λόγους στοιχηματισμού ή άλλους, θα ορίζονται οι συναφείς κυρώσεις και θα συμπεριλαμβάνεται απαγόρευση του να στοιχηματίζεις στον αγώνα σου, θα διατυπώνεται η υποχρέωση καταγγελίας οποιασδήποτε απόπειρας δωροδοκίας ή γνώσης για στημένους αγώνες, συνοδευόμενη από επαρκείς μηχανισμούς προστασίας όσων καταγγέλλουν στημένους αγώνες·

5.  καλεί όλες τις αθλητικές ομοσπονδίες να δεσμευτούν ότι θα εφαρμόζουν πρακτικές χρηστής διακυβέρνησης προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος να πέσουν θύμα στησίματος αγώνων·

6.  παροτρύνει τους αθλητικούς φορείς να ξεκινήσουν και να εφαρμόσουν απαρέγκλιτα ολοκληρωμένα προγράμματα πρόληψης και εκπαίδευσης που θα καθορίζουν με σαφήνεια τις υποχρεώσεις των συλλόγων, των φορέων διοργάνωσης πρωταθλημάτων και των ομοσπονδιών, ιδίως όσον αφορά τους ανήλικους, και να συστήσουν πειθαρχικό όργανο αρμόδιο για τους στημένους αγώνες και την διαφθορά·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη ώστε να συμπεριλάβουν το στήσιμο των αγώνων στο εθνικό ποινικό δίκαιό τους, να προβλέψουν τις κατάλληλες κυρώσεις και να καλύψουν οποιαδήποτε υφιστάμενα νομικά κενά·

8.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να απαγορεύσουν όλα τα κράτη μέλη τον στοιχηματισμό σε διοργανώσεις που περιλαμβάνουν ανήλικους·

9.  ζητεί από τα κράτη μέλη να συστήσουν εξειδικευμένη μονάδα επιβολής του νόμου που θα καταπολεμά το στήσιμο αγώνων και θα λειτουργεί ως κόμβος επικοινωνίας και συνεργασίας με τους βασικούς παράγοντες· ζητεί επίσης από τα κράτη μέλη να απαιτούν από τις εταιρείες εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με αφύσικα στοιχηματικά μοτίβα στην εν λόγω εξειδικευμένη μονάδα και στους αθλητικούς φορείς με σκοπό την πραγματοποίηση περαιτέρω ερευνών και την παραπομπή στις διωκτικές αρχές·

10. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την συνεργασία στον τομέα της επιβολής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας μέσω της χρησιμοποίησης μεικτών ερευνητικών ομάδων και της συνεργασίας μεταξύ εισαγγελικών αρχών· επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των παράνομων ιστοτόπων στοιχημάτων και του ανώνυμου στοιχήματος· φρονεί ότι πρέπει να γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με άτομα τα οποία αναζητά η αστυνομία ή έχουν καταδικαστεί για απόπειρα επηρεασμού παικτών στο πλαίσιο στησίματος αγώνων·

11. καλεί τα κράτη μέλη να συστήσουν ρυθμιστικές αρχές με αποστολή τον εντοπισμό και την πάταξη παράνομων δραστηριοτήτων και κρουσμάτων διαφθοράς στον χώρο του αθλητικού στοιχήματος· επισημαίνει την ανάγκη εγγύς συνεργασίας με άλλους ρυθμιστικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των αρχών αδειοδότησης και με φορείς επιβολής του νόμου και αστυνομικές δυνάμεις·

12. παροτρύνει την Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αυτών των ρυθμιστικών αρχών όσον αφορά παράνομες ή ύποπτες δραστηριότητες αθλητικού στοιχηματισμού·

13. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθιερώσουν σχέσεις συνεργασίας με τρίτες χώρες με σκοπό την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος που συνδέεται με τους στημένους αγώνες, μέσω, μεταξύ άλλων, της συμμετοχής στις διαπραγματεύσεις για διεθνή σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης με αντικείμενο την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αποτελεσμάτων·

14. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η πέμπτη διεθνής διάσκεψη υπουργών και ανώτατων διοικητικών στελεχών με αρμοδιότητα την φυσική αγωγή και την άθληση (MINEPS) θα ασχοληθεί με το ζήτημα της ακεραιότητας στον αθλητισμό και της καταπολέμησης του στησίματος των αγώνων· φρονεί εξάλλου ότι η εν λόγω διάσκεψη αποτελεί ένα καλό βήμα για να συζητηθεί η ανάγκη σύστασης οικουμενικού οργάνου που θα είναι επιφορτισμένο με την καταπολέμηση του στησίματος των αγώνων·

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ασκήσουν πίεση στο πλαίσιο διεθνών διαπραγματεύσεων με θέμα τους ασιατικούς "παραδείσους των στοιχημάτων"·

16. καλεί το Συμβούλιο να κινηθεί κατά τρόπο ταχύ και φιλόδοξο σε σχέση με τις συζητήσεις για την πρόταση νέας οδηγίας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (COM(2013)0045) προκειμένου να εξεταστεί το ζήτημα της χρησιμοποίησης του αθλητικού διαδικτυακού στοιχήματος για την νομιμοποίηση εσόδων·

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στις ευρωπαϊκές, διεθνείς και εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες.