Päätöslauselmaesitys - B7-0140/2013Päätöslauselmaesitys
B7-0140/2013

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS sopupeleistä ja lahjonnasta urheilussa

11.3.2013 - (2013/2567(RSP))

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Emma McClarkin ECR-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0130/2013

Menettely : 2013/2567(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0140/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0140/2013
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0140/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma sopupeleistä ja lahjonnasta urheilussa

(2013/2567(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 20. syyskuuta 2012 annetun Nikosian julistuksen sopupelien torjunnasta,

–   ottaa huomioon 18. tammikuuta 2011 annetun komission tiedonannon urheilun eurooppalaisen ulottuvuuden kehittämisestä (COM(2011)0012),

–   ottaa huomioon 2. helmikuuta 2012 antamansa päätöslauselman urheilun eurooppalaisesta ulottuvuudesta[1],

–   ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman online-rahapelien yhtenäisyydestä[2],

–   ottaa huomioon urheilua koskevan komission valkoisen kirjan (COM(2007)0391),

–   ottaa huomioon 14. huhtikuuta 2005 antamansa päätöslauselman dopingin torjumisesta urheilussa[3],

–   ottaa huomioon komission tiedonannon korruption torjumisesta EU:ssa (COM(2011)0308),

–   ottaa huomioon komission suosituksen neuvoston päätökseksi Euroopan komission valtuuttamisesta osallistumaan Euroopan unionin puolesta neuvotteluihin urheilutulosten manipuloinnin torjumista koskevasta Euroopan neuvoston kansainvälisestä yleissopimuksesta (COM(2012)0655,

–   ottaa huomioon komission tilaaman, maaliskuussa 2012 toteutetun "Sopupelit urheilussa" ‑tutkimuksen tulokset,

–   ottaa huomioon 19. elokuuta 1985 tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen katsojien väkivallasta ja epäsopivasta käyttäytymisestä urheilutilaisuuksissa sekä 16. marraskuuta 1989 tehdyn Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen,

–   ottaa huomioon 28. syyskuuta 2011 annetun Euroopan neuvoston ministerineuvoston suosituksen urheilun rehellisyyden edistämisestä urheilutulosten manipuloinnin ja etenkin sopupelien torjumiseksi,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Europolin yhteinen tutkimusryhmä, koodinimeltään "Operation Veto", paljasti laajalle levinneen jalkapallon sopupeliringin; toteaa, että tutkimusryhmä piti epäilyttävinä eri puolilla maailmaa 680:tä ottelua, joista 380 ottelua pelattiin Euroopassa, ja raportoi laaja-alaisesta sopupeliverkostosta, joka ulottui urheilulajin ytimeen saakka ja jonka yhteydessä 425:tä henkilöä epäiltiin ja lisäksi 50 henkilöä pidätettiin;

B.  ottaa huomioon, että Europol on todennut, että nämä luvut ovat vasta "jäävuoren huippu";

C. ottaa huomioon, että sopupelit koskettavat suurta joukkoa jäsenvaltioita, mikä aiheuttaa suurta huolta, koska sopupelit ovat sidoksissa järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja uhkaavat vakavasti urheilua kaikissa jäsenvaltioissa;

D. ottaa huomioon, että sopupelit ovat rikollisuuden muoto, josta saadaan suuria voittoja mutta langetetaan erittäin vähän tuomioita ja jäädään harvoin kiinni; ottaa huomioon, että sen vuoksi sopupelejä hyödyntävät rikollisjärjestöt laittomassa toiminnassaan kuten rahanpesussa sekä ihmis- ja huumekaupassa;

E.  ottaa huomioon, että rikollisjärjestöt toimivat kansainvälisesti ja niillä on yhteyksiä kaikkialla maailmassa siten, että mikään yksittäinen instituutio, maa tai järjestö ei kykene yksin torjumaan sopupelejä;

F.  ottaa huomioon, että tämä ilmiö koskee kaikkia urheilulajeja, minkä vuoksi urheilun rehellisyys on uhattuna;

G. ottaa huomioon, että nykyisillä valvontajärjestelmillä ei kyetä välittömästi havaitsemaan sopupelejä tämän laittoman toiminnan maailmanlaajuisen luonteen vuoksi;

H. ottaa huomioon, että yksittäiset vilpit urheilutapahtuman sisällä (spot-fixing), joissa osasta ottelua – muttei välttämättä ottelun lopputuloksesta – sovitaan, voivat olla vaikeampia havaita kuin perinteiset sopupelit;

I.   ottaa huomioon, että sopupelejä tarjoavat etupäässä EU:n ulkopuoliset toimijat, minkä vuoksi sopupelejä on torjuttava kansainvälisesti;

J.   ottaa huomioon, että asiantuntijalausuntojen mukaan huolta herättävät jalkapalloseuroja haltuunsa ottavien henkilöiden pahat aikeet edistää sopupelejä ja pestä rahaa;

K. ottaa huomioon, että eräät pelaajayhdistykset ovat todenneet sopupelien voivan johtaa siihen, että pelaajat eivät saa ajoissa palkkojaan ja heitä uhkaillaan ja kiristetään;

1.  kehottaa kaikkia alan tärkeimpiä toimijoita huolehtimaan henkilökohtaisesta vastuustaan ja noudattamaan johdonmukaista toimintatapaa, jolla he täydentävät toistensa ponnisteluja torjua sopupelejä urheilussa;

2.  pyytää komissiota laatimaan yhteisen toimintatavan sopupelien ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi koordinoimalla alan tärkeimpien toimijoiden ponnisteluja ja perustamalla keskustelufoorumin, jonka kautta voidaan myös vaihtaa tietoja ja parhaita käytänteitä;

3.  kehottaa urheilujärjestöjä noudattamaan nollatoleranssia lahjonnan suhteen (sekä sisäisesti että suhteessa ulkoisiin alihankkijoihin) estääkseen jäseniään antamasta periksi ulkoa päin tulevalle painostukselle ja varmistaakseen urheilun rehellisyyden; panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille Kansainvälisen krikettiliiton ripeät toimet, kun se asetti välittömästi tutkimusten ajaksi kolme kriketinpelaajaa pelikieltoon sen jälkeen, kun lehdistötutkimuksen yhteydessä oli esitetty vahvoja todisteita vilpistä ottelun sisällä;

4.  kehottaa urheilujärjestöjä laatimaan kaikkia osapuolia (pelaajat, valmentajat, erotuomarit sekä lääkintähenkilöstö ja tekninen henkilöstö) koskevat käytännesäännöt, joissa esitellään sopupelien vaarat, kielletään selkeästi ottelujen manipulointi vedonlyöntiä tai muita tarkoituksia varten, säädetään tähän liittyvistä seuraamuksista, kielletään vedonlyönti omilla otteluilla ja velvoitetaan ilmoittamaan sopupelejä koskevista yhteydenotoista ja havainnoista sekä otetaan käyttöön riittävä epäkohtien paljastajien suojelujärjestelmä;

5.  kehottaa kaikkia urheilun hallintoelimiä sitoutumaan hyvään hallintotapaan, jotta vähennetään sopupelien uhreiksi joutumisen todennäköisyyttä;

6.  kannustaa urheilujärjestöjä käynnistämään ja ylläpitämään kattavia ennaltaehkäisy- ja koulutusohjelmia, joihin sisältyy seuroille, liigoille ja liitoille suunnattuja, erityisesti alaikäisiä koskevia selkeitä velvoitteita, ja perustamaan sopupelejä ja lahjontaa käsittelevän kurinpitoelimen;

7.  kehottaa komissiota kannustamaan kaikkia jäsenvaltioita sisällyttämään sopupelit kansalliseen rikoslakiinsa ja säätämään riittävistä seuraamuksista sekä tukkimaan nykyisiä porsaanreikiä;

8.  kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikki jäsenvaltiot kieltävät vedonlyönnin kilpailuissa, joihin osallistuu alaikäisiä;

9.  kehottaa jäsenvaltioita perustamaan erityisen lainvalvontayksikön, jonka tehtävänä on torjua sopupelejä ja toimia yhdyspisteenä viestintää ja yhteistyötä varten alan tärkeimpien toimijoiden kanssa, sekä velvoittamaan vedonlyöntioperaattorit toimittamaan tietoja epäilyttävistä vedonlyönti-ilmiöistä kyseiselle erityisyksikölle ja urheilujärjestöille lisätutkimuksia varten ja asian saattamiseksi syyttäjäviranomaisten tietoon;

10. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan lainvalvontayhteistyötä unionissa yhteisten tutkintaryhmien ja syyttäjäviranomaisten välisen yhteistyön avulla; korostaa, että on ryhdyttävä toimiin laittomien vedonlyöntisivustojen ja nimettömän vedonlyönnin torjumiseksi; katsoo, että olisi vaihdettava tietoja henkilöistä, jotka on tunnistettu heidän lähestyttyään pelaajia sopupeleistä sopimiseksi tai saatuaan tuomion tällaisesta toiminnasta;

11. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan sääntelyelimiä, joiden tehtävänä on tunnistaa ja torjua urheiluvedonlyöntiin liittyvää laitonta toimintaa ja lahjontaa; korostaa, että on toimittava tiiviissä yhteistyössä muiden sääntelijöiden kanssa, mukaan lukien lisenssin myöntävät viranomaiset, lainvalvontaviranomaiset ja poliisi;

12. kehottaa komissiota helpottamaan näiden sääntelyelinten välistä tietojenvaihtoa laittomasta tai epäilyttävästä urheiluvedonlyönnistä;

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toimimaan yhteistyössä kolmansien maiden kanssa sopupeleihin liittyvän järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi esimerkiksi osallistumalla neuvotteluihin urheilutulosten manipuloinnin torjumista koskevasta Euroopan neuvoston kansainvälisestä yleissopimuksesta;

14. panee tyytyväisenä merkille, että liikuntakasvatuksesta ja urheilusta vastaavien ministereiden ja johtavien virkamiesten viidennessä kansainvälisessä kokouksessa käsitellään urheilun rehellisyyden ja sopupelien torjunnan kysymystä, ja toteaa, että tämä on sopiva foorumi, jolla voidaan keskustella tarpeesta perustaa sopupelejä käsittelevä maailmanlaajuinen elin;

15. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita painostamaan kansainvälisissä neuvotteluissa Aasian "vedonlyöntikeitaita";

16. kehottaa neuvostoa käsittelemään ripeästi ja kunnianhimoisesti ehdotusta uudeksi rahanpesudirektiiviksi (COM(2013)0045), jotta torjutaan sähköisen urheiluvedonlyönnin käyttöä rahanpesuun;

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä eurooppalaisille, kansainvälisille ja kansallisille urheiluliitoille.