Propunere de rezoluţie - B7-0140/2013Propunere de rezoluţie
B7-0140/2013

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la aranjarea meciurilor și corupția în sport

  11.3.2013 - (2013/2567(RSP))

  depusă pe baza declarației Comisiei
  în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

  Emma McClarkin în numele Grupului ECR  
                                                                                                             

  Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0130/2013

  Procedură : 2013/2567(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B7-0140/2013

  B7‑0110/2012

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la aranjarea meciurilor și corupția în sport

  (2013/2567(RSP))

  Parlamentul European,

  –   având în vedere Declarația de la Nicosia din 20 septembrie 2012 privind combaterea aranjării meciurilor,

  –   având în vedere Comunicarea Comisiei din 18 ianuarie 2011 intitulată „Dezvoltarea dimensiunii europene a sportului” (COM(2011)0012),

  –   având în vedere Rezoluția sa din 2 februarie 2012 privind dimensiunea europeană a sportului[1],

  –   având în vedere Rezoluția sa din 10 martie 2009 referitoare la integritatea jocurilor de noroc on-line[2],

  –   având în vedere Cartea albă a Comisiei privind sportul (COM(2007)0391),

  –   având în vedere Rezoluția sa din 14 aprilie 2005 referitoare la combaterea dopajului în sport[3],

  –   având în vedere Comunicarea Comisiei întitulată „Combaterea corupției în UE” (COM (2011)0308),

  –   având în vedere Recomandarea de decizie a Consiliului de autorizare a Comisiei Europene să participe, în numele UE, la negocierile referitoare la o convenție internațională a Consiliului Europei privind lupta împotriva manipulării rezultatelor sportive (COM(2012)0655),

  –   având în vedere rezultatele studiului din martie 2012 intitulat „Aranjarea meciurilor în sport”, solicitat de Comisie,

  –   având în vedere Convenția Consiliului Europei din 19 august 1985 privind violența și ieșirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive și Convenția acestuia din 16 noiembrie 1989 împotriva dopajului,

  –   având în vedere Recomandarea Consiliului de miniștri al Consiliului Europei din 28 septembrie 2011 privind promovarea integrității sportului și combaterea manipulării rezultatelor, în special a aranjării meciurilor,

  –   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A. întrucât echipa comună de anchetă (ECA) a Europol denumită „Operațiunea Veto” a relevat un fenomen foarte răspândit de aranjare a meciurilor de fotbal în ultimii ani, 680 de meciuri fiind considerate suspecte la nivel mondial, dintre care 380 de meciuri în Europa, și întrucât ECA a descris o rețea extinsă de aranjare a meciurilor care a afectat înseși valorile de bază ale sportului, mai bine de 425 de persoane fiind suspectate și alte 50 fiind arestate;

  B.  întrucât Europolul a declarat că aceste cifre sunt doar „vârful aisbergului”;

  C. întrucât mai multe state membre au fost afectate de fenomenul aranjării meciurilor, care suscită grave îngrijorări, fiind legat de crima organizată și constituind o sursă majoră de riscuri pentru instituțiile sportive din toate statele membre;

  D. întrucât aranjarea meciurilor o formă de criminalitate care generează venituri ridicate, iar procentajul cazurilor descoperite și pedepsite este extrem de scăzut; întrucât aranjarea meciurilor este utilizată de organizațiile criminale în activități ilegale precum spălarea banilor și traficul de ființe umane și de droguri;

  E.  întrucât organizațiile criminale operează la o scară internațională și beneficiază de legături pe întregul glob, astfel încât nicio instituție, țară sau organizație nu ar putea aborda singură fenomenul aranjării meciurilor;

  F.  întrucât pot fi afectate toate sporturile și este amenințată integritatea sportului;

  G. întrucât mecanismele de control actuale nu reușesc să detecteze meciurile aranjate imediat din cauza caracterului mondial al acestor activități ilegale;

  H. întrucât spot-fixingul, o activitate ilegală în sport constând în aranjarea unei anumite părți a unui joc, nu neapărat a rezultatului final, poate fi mai dificil de detectat decât activitățile tradiționale de aranjare a meciurilor;

  I.   întrucât pariurile asupra meciurilor aranjate sunt oferite în special unor operatori din afara UE, necesitând astfel eforturi la nivel internațional pentru combaterea aranjării meciurilor;

  J.   întrucât experții manifestă îngrijorări crescânde față de intențiile răuvoitoare ale unor persoane de a prelua cluburi de fotbal ca modalitate de a intensifica aranjarea meciurilor și a spăla bani;

  K. întrucât anumite sindicate ale jucătorilor atrag atenția asupra faptului că, în contextul aranjării meciurilor, este posibil ca jucătorii să nu își primească salariile la timp sau să fie intimidați sau șantajați;

  1.  solicită tuturor părților interesate să își asume responsabilitatea și să elaboreze o abordare cuprinzătoare prin completarea reciprocă a eforturilor de combatere a aranjării meciurilor în domeniul sportiv;

  2.  solicită Comisiei să dezvolte o abordare coordonată în cadrul luptei împotriva aranjării meciurilor și a crimei organizate prin coordonarea eforturilor principalelor părți interesate din domeniu și prin furnizarea unei platforme pentru discuții și schimburi de informații și de bune practici;

  3.  solicită organizațiilor sportive să adopte o politică de toleranță zero față de corupție (atât la nivel intern, cât și în ceea ce privește contractanții externi), pentru a preveni cazurile în care membrii lor ar putea ceda presiunilor externe și pentru a menține integritatea sportului; salută, în acest context, acțiunea rapidă întreprinsă de Consiliul Internațional de Cricket suspendând imediat trei jucători de cricket care fac obiectul unei anchete pe baza unor dovezi solide privind aranjarea unor meciuri, dovezi obținute în cadrul unei anchete jurnalistice;

  4.  îndeamnă organizațiile sportive să elaboreze un cod de conduită pentru întregul personal (jucători, antrenori, arbitri, personal medical și tehnic) care să expună pericolele prezentate de aranjarea meciurilor, să includă interzicerea clară a manipulării meciurilor în scopul parierii sau în alte scopuri, să stipuleze sancțiunile asociate, să includă o interdicție de pariere pe propriile meciuri și obligația ca persoanele care cunosc cazuri de aranjare a meciurilor sau care sunt abordate pentru a aranja meciurile să raporteze aceste incidente și să instituie un mecanism adecvat de protejare a persoanelor care semnalează nereguli;

  5.  solicită tuturor organismelor de reglementare din sport să se angajeze să urmeze practici de bună guvernanță pentru a reduce riscul de a deveni victime ale aranjării meciurilor;

  6.  încurajează organizațiile sportive să demareze și să continue programe cuprinzătoare de prevenire și de educare care să impună obligații clare pentru cluburi, ligi și federații, în special în ceea ce privește minorii, și să instituie un organism disciplinar care să trateze cazurile de aranjare a meciurilor;

  7.  solicită Comisiei să încurajeze toate statele membre să includă aranjarea meciurilor în dreptul lor penal, să prevadă sancțiuni adecvate și să elimine lacunele existente;

  8.  solicită Comisiei să se asigure că toate statele membre interzic pariurile pe competițiile care implică minori;

  9.  solicită statelor membre să creeze o unitate specializată de aplicare a legii care să combată aranjarea meciurilor și să servească drept centru de comunicare și cooperare cu principalele părți interesate, precum și să impună operatorilor de jocuri de noroc să furnizeze acestei unități specializate și organizațiilor sportive informații referitoare la tiparele de joc anormale pentru a fi investigate și raportate organelor de urmărire penală;

  10. solicită statelor membre să intensifice cooperarea europeană în materie de aplicare a legii prin crearea unor echipe comune de anchetă și prin cooperarea dintre organele de urmărire penală; subliniază că este necesar să se adopte măsuri pentru a combate site-urile de internet de pariuri ilegale și parierea anonimă; consideră că ar trebui să se facă schimb de informații cu privire la persoanele care au fost nominalizate în contextul abordării jucătorilor pentru a aranja meciurile sau care au fost condamnate pentru astfel de fapte;

  11. solicită statelor membre să înființeze organisme de reglementare pentru identificarea și combaterea activităților ilegale legate de pariurile sportive și a corupției din acest domeniu; subliniază necesitatea cooperării strânse cu alte organisme de reglementare, inclusiv cu autoritățile responsabile de acordarea licențelor și cu organele de poliție;

  12. îndeamnă Comisia să faciliteze schimbul de informații dintre aceste organisme de reglementare cu privire la activitățile ilegale sau suspecte legate de pariurile sportive;

  13. îndeamnă Comisia și statele membre să instituie o cooperare cu țările terțe pentru a combate crima organizată asociată aranjării meciurilor, printre altele luând parte la negocierile referitoare la o convenție internațională a Consiliului Europei privind lupta împotriva manipulării rezultatelor sportive;

  14. salută faptul că A cincea conferință internațională a miniștrilor și înalților responsabili din domeniul sportului și educației fizice (MINEPS) va discuta chestiunea integrității în sport și modalitățile de combatere a aranjării meciurilor și consideră că acesta constituie un forum potrivit în care să se discute nevoia unui organism global împotriva aranjării meciurilor;

  15. solicită Comisiei și statelor membre ca, în cadrul negocierilor internaționale, să exercite presiune asupra „paradisurilor pariurilor” din Asia;

  16. solicită Consiliului să continue rapid și cu ambiție discuțiile referitoare la propunerea privind noua directivă privind spălarea banilor (COM(2013)0045) pentru a trata folosirea pariurilor sportive online pentru spălarea de bani;

  17. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și federațiilor sportive europene, internaționale și naționale.