Förslag till resolution - B7-0140/2013Förslag till resolution
B7-0140/2013

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om uppgjorda matcher och korruption inom idrotten

11.3.2013 - (2013/2567(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Emma McClarkin för ECR-gruppen  
                                                                                                           

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0130/2013

Förfarande : 2013/2567(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0140/2013
Ingivna texter :
B7-0140/2013
Antagna texter :

B7‑0110/2012

Europaparlamentets resolution om uppgjorda matcher och korruption inom idrotten

(2013/2567(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Nicosiadeklarationen av den 20 september 2012 om kampen mot uppgjorda matcher,

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 18 januari 2011 Utveckling av idrottens europeiska dimension (COM(2011)0012),

–   med beaktande av sin resolution av den 2 februari 2012 om idrottens europeiska dimension[1],

–   med beaktande av sin resolution av den 10 mars 2009 om integriteten för hasardspel online[2],

–   med beaktande av kommissionens vitbok om idrott (COM(2007)0391),

–   med beaktande av sin resolution av den 14 april 2005 om kampen mot dopning inom idrotten[3],

–   med beaktande av kommissionens meddelande Insatser mot korruption på EU:s territorium (COM(2011)0308),

–   med beaktande av kommissionens rekommendation till rådets beslut om godkännande av Europeiska kommissionens deltagande på EU:s vägnar i förhandlingarna om en internationell konvention från Europarådet mot manipulation av resultat inom idrott (COM(2012)0655),

–   med beaktande av resultaten av studien från mars 2012 Uppgjorda matcher inom idrotten, som beställts av kommissionen,

–   med beaktande av Europarådets konvention av den 19 augusti 1985 om läktarvåld och olämpligt uppträdande vid idrottsevenemang och dess konvention av den 16 november 1989 mot dopning,

–   med beaktande av Europarådets ministerkommittés rekommendation av den 28 september 2011 om främjande av idrottens integritet och kamp mot otillbörlig påverkan av tävlingsresultat, framför allt uppgjorda matcher,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen och av följande skäl:

A. Europols gemensamma utredningsgrupp (JIT), med täcknamnet Operation Veto, har avslöjat att det har varit vanligt med uppgjorda fotbollsmatcher på senare år, med 680 misstänkta matcher globalt, varav 380 matcher i Europa. Gruppen har beskrivit ett omfattande nätverk för uppgjorda matcher som slog mot fotbollens innersta kärna, med 425 misstänkta och 50 gripna personer.

B.  Europol hävdar att dessa siffror bara är toppen av isberget.

C. Uppgjorda matcher har förekommit i många medlemsstater, vilket är mycket oroande eftersom uppgjorda matcher är kopplade till organiserad brottslighet och innebär ett allvarligt hot mot den organiserade idrotten i praktiskt taget alla medlemsstater.

D. Uppgjorda matcher är en form av brottslighet som genererar stora inkomster, medan straffen och riskerna för upptäckt är extremt låga, och därför utnyttjas uppgjorda matcher av kriminella organisationer i deras brottsliga verksamheter såsom penningtvätt, människohandel och narkotikahandel.

E.  Kriminella organisationer verkar internationellt och har förbindelser över hela världen. Ingen enskild institution, stat eller organisation skulle därför på egen hand kunna ta itu med uppgjorda matcher.

F.  Alla idrotter kan påverkas, och idrottens integritet hotas.

G. De nuvarande kontrollmekanismerna klarar inte av att direkt upptäcka uppgjorda matcher på grund av dessa olagliga aktiviteters globala karaktär.

H. Så kallad spotfixing, en olaglig verksamhet inom idrotten där en specifik del av en match – men inte nödvändigtvis slutresultatet – är uppgjord, kan vara svårare att upptäcka än uppgjorda matcher av det traditionella slaget.

I.   Vadhållning i samband med uppgjorda matcher erbjuds huvudsakligen av aktörer utanför EU, vilket gör att kampen mot uppgjorda matcher måste få ett internationellt fokus.

J.   Experter anger att det finns en växande oro för att vissa personer med onda avsikter tar över fotbollsklubbar för att ytterligare sprida praxisen med uppgjorda matcher och utnyttja detta för penningtvätt.

K. Några av spelarnas fackföreningar påpekar att uppgjorda matcher också leder till problem för spelare att få ut sin lön i tid och till att de utsätts för hot och utpressning.

1.  Europaparlamentet uppmanar alla viktiga intressenter att ta ett individuellt ansvar och utveckla ett heltäckande angreppssätt genom att komplettera varandras insatser i kampen mot uppgjorda matcher inom idrotten.

2.  Europaparlamentet ber kommissionen att utveckla en samordnad insats i kampen mot uppgjorda matcher och organiserad brottslighet genom att samordna de viktigaste aktörernas arbete på detta område och genom att tillhandahålla en plattform för diskussion, informationsutbyte och bästa praxis.

3.  Europaparlamentet uppmanar idrottsorganisationerna att införa nolltolerans mot korruption (både internt och gentemot externa kontraktspartner) för att förhindra att deras medlemmar ger efter för externa påtryckningar och för att trygga integriteten inom idrotten. Parlamentet välkomnar i anslutning till detta det snabba beslut som tagits av Internationella cricketförbundet om att omedelbart stänga av tre cricketspelare i väntan på utredning, efter det att en tidning lagt fram starka bevis för att spotfixing ägt rum.

4.  Europaparlamentet uppmanar enträget idrottsorganisationerna att införa en uppförandekod för alla involverade (spelare, tränare och övriga ledare, domare samt medicinsk personal) som förklarar farorna med uppgjorda matcher och som innehåller tydliga förbud mot manipulation av matcher för vadhållningssyften eller andra syften, fastställer påföljder för inblandning samt inkluderar ett förbud mot vadhållning avseende egna matcher och skyldighet att rapportera varje kontakt gällande eller kännedom om uppgjorda matcher, tillsammans med en adekvat mekanism för att skydda uppgiftslämnare.

5.  Europaparlamentet uppmanar alla styrande organ inom idrotten att förbinda sig att följa principen om gott styre, för att minska risken för att de tvingas till uppgjorda matcher.

6.  Europaparlamentet uppmuntrar idrottsorganisationerna att börja med och fortlöpande bedriva mångsidiga program med förebyggande åtgärder och utbildning, med tydliga skyldigheter för klubbar, ligor och förbund, särskilt sådana där minderåriga deltar, och att inrätta en disciplinär enhet som ska ta sig an uppgjorda matcher och korruption.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra alla medlemsstater att beteckna uppgörandet av matcher på förhand som ett brott i sin nationella strafflagstiftning, med lämpliga påföljder, och att täppa till eventuella luckor i lagstiftningen.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att alla medlemsstater förbjuder vadhållning i tävlingar med minderåriga deltagare.

9.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inrätta en specialiserad brottsbekämpningsenhet som ska arbeta mot uppgjorda matcher och fungera som en samlingspunkt för kontakter och samarbete mellan de viktigaste intressenterna, samt att kräva att aktörer som bedriver hasardspelsverksamhet rapporterar om avvikande hasardspelsmönster till denna specialenhet och till idrottsorganisationerna för vidare utredning och hänskjutning till åklagarmyndigheter.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stärka de rättsvårdande myndigheternas samarbete på europeisk nivå genom gemensamma utredningsgrupper och samarbete mellan åklagarmyndigheter. Parlamentet understryker att det krävs åtgärder för att bekämpa webbplatser för olaglig vadhållning och anonym vadhållning. Parlamentet anser att man bör utbyta uppgifter om personer som namngetts i samband med, eller som dömts för, kontakter med spelare om uppgjorda matcher.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inrätta tillsynsorgan som ska kartlägga och bekämpa olaglig verksamhet och korruption i samband med vadhållning inom idrotten. Parlamentet understryker att dessa organ måste ha ett nära samarbete med andra myndigheter, däribland tillståndsmyndigheter, rättsvårdande myndigheter och polisen.

12. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att underlätta uppgiftsutbytet mellan dessa tillsynsorgan om olaglig eller misstänkt vadhållningsverksamhet.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inrätta ett samarbete med tredjeländer i syfte att bekämpa organiserad brottslighet som kan knytas till uppgjorda matcher, bland annat genom att delta i förhandlingar om en internationell konvention från Europarådet mot manipulation av resultat inom idrotten.

14. Europaparlamentet välkomnar att den femte internationella konferensen för ministrar och ledande tjänstemän med ansvar för skolidrott och idrott (Mineps) kommer att ta upp frågan om integritet inom idrotten och kampen mot uppgjorda matcher och anser att detta är ett lämpligt forum för att diskutera behovet av att inrätta ett internationellt organ som ska hantera problemet med uppgjorda matcher.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utöva påtryckningar i de internationella förhandlingarna om asiatiska ”vadhållningsparadis”.

16. Europaparlamentet uppmanar rådet att snabbt och ambitiöst fortsätta diskussionerna om förslaget till ett nytt direktiv om penningtvätt (COM(2013)2045) för att bekämpa att vadhållning online inom idrott utnyttjas för penningtvätt.

17. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt europeiska, internationella och nationella idrottsförbund.