Πρόταση ψηφίσματος - B7-0141/2013Πρόταση ψηφίσματος
B7-0141/2013

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τους "στημένους" αγώνες και τη διαφθορά στον αθλητισμό

11.3.2013 - (2013/2567(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Willy Meyer, Τάκης Χατζηγεωργίου εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Διαδικασία : 2013/2567(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0141/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0141/2013
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0141/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους "στημένους" αγώνες και τη διαφθορά στον αθλητισμό

(2013/2567(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του αρμοδίου δικαστηρίου – και ιδιαίτερα την απόφαση της 8ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την «αίτηση έκδοσης προδικαστικής απόφασης – Άρθρο 49 ΕΚ – Περιορισμοί στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών –Εκμετάλλευση τυχερών παιχνιδιών μέσω διαδικτύου» – και τις αποφάσεις της Επιτροπής σε θέματα αθλητισμού,

–    έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας στρατηγικής για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αποτελεσμάτων της 26ης και 27ης Νοεμβρίου 2012,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης της 5ης Απριλίου 2012 σχετικά με την ανάγκη αντιμετώπισης του φαινομένου των "στημένων" αγώνων,

–   έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για τον αθλητισμό (COM(2007)0391),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Απριλίου 2005 σχετικά με την καταπολέμηση του ντόπινγκ στον αθλητισμό,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Μαρτίου 2007 σχετικά με το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τον ρόλο του αθλητισμού στην παιδεία,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαΐου 2008 με τίτλο «Λευκή Βίβλος για τον αθλητισμό»,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση (παράρτημα 4 των συμπερασμάτων) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Νίκαιας το Δεκέμβριο του 2000, σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά του αθλητισμού και την κοινωνική του αποστολή στην Ευρώπη, που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή των κοινών πολιτικών,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισμού του Νοεμβρίου του 2011,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σωματική δραστηριότητα και ο αθλητισμός είναι απαραίτητα για τη διαμόρφωση και την υγεία του ανθρώπου σε όλα τα στάδια της ζωής, ότι συμβάλλουν στην κοινωνική, σωματική, και πνευματική ανάπτυξη, και ότι είναι, ως εκ τούτου, απαραίτητοι παράγοντες χειραφέτησης ανδρών και γυναικών, και πρέπει, επομένως, να θεωρηθούν ως δικαίωμα·

 

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθέρωση πολλών αθλημάτων με τη δημιουργία ανταγωνιστικών συλλόγων, η μετατροπή του καθεστώτος του αθλητικού μάνατζερ σε απλό πράκτορα, καθώς και η ταχεία αύξηση των διαδικτυακών στοιχημάτων τα τελευταία χρόνια, βλάπτει το πνεύμα του ίδιου του κλάδου, ενθαρρύνοντας τα στημένα παιχνίδια και τη διαφθορά στον τομέα αυτό·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεσή του της 5ης Απριλίου 2012, το Συμβούλιο της Ευρώπης εκτιμά ότι η "χειραγώγηση των αθλητικών αποτελεσμάτων έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις· τα μεγάλα χρηματικά ποσά που εμπλέκονται στα αθλητικά στοιχήματα έχουν συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων μορφών διαφθοράς, και οι εγκληματικές οργανώσεις έχουν βρει μια πηγή παράνομων κερδών και ένα μέσον νομιμοποίησης εσόδων από άλλες παράνομες δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, το φαινόμενο αυτό είναι όχι μόνο επιζήμιο για τις αξίες του αθλητισμού ή το συμφέρον του αθλητικού κινήματος και τους πράκτορες αθλητικών στοιχημάτων, αλλά απειλεί τη δημόσια τάξη και το κράτος δικαίου."

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την απόφαση της 8ης Σεπτεμβρίου 2009 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ο τομέας των τυχερών παιχνιδιών είναι ένας τομέας στον οποίο μπορεί να υπάρχουν "διαφορές ηθικής, θρησκευτικής ή πολιτιστικής φύσης", γεγονός που υποδηλώνει ότι η δραστηριότητα ενός φορέα εκμετάλλευσης διαδικτυακών παιχνιδιών σε άλλη χώρα δεν είναι επαρκής παράγοντας για να του επιτρέψει να ασκήσει την δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος, ελλείψει κοινοτικής εναρμόνισης, έχοντας υπόψη ότι, όχι μόνο ένα κράτος μπορεί να ρυθμίζει τα τυχερά παιχνίδια, αλλά ότι η υιοθέτηση ενός συστήματος γενικής απαγόρευσης για την προστασία των πολιτών είναι αποδεκτό μέτρο και δεν στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, εφόσον η διαδικασία του μονοπωλίου είναι ανάλογη προς τον επιδιωκόμενο στόχο καταπολέμησης της εγκληματικότητας, με περαιτέρω "το πλεονέκτημα της διοχέτευσης της εκμετάλλευσης" των τυχερών παιχνιδιών και έτσι της "αποτροπής του κινδύνου να χρησιμοποιηθούν για απάτες και εγκληματικές δραστηριότητες "·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου του 2013, η Europol ανέφερε ότι έχει ανακαλύψει ένα ευρύ εγκληματικό δίκτυο υπεύθυνο για νοθείες σε ποδοσφαιρικούς αγώνες σε όλη την Ευρώπη, και ότι σύμφωνα με την έρευνα της Europol, 380 αγώνες που έλαβαν χώρα στην Ευρώπη θεωρούνται ύποπτοι απάτης· λαμβάνοντας υπόψη, εξάλλου, ότι η Europol αποκάλυψε ότι 425 διαιτητές, παίκτες, πρόεδροι σωματείων και σοβαροί εγκληματίες ερευνήθηκαν, και 50 άτομα έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής·

1.  επαναβεβαιώνει την υποστήριξή του στην ιδέα του αθλητισμού ως παράγοντα ανάπτυξης του ατόμου, τόσο ερασιτεχνών όσο και επαγγελματιών· επιβεβαιώνει την ενότητα του αθλητικού κινήματος, ερασιτεχνικού και επαγγελματικού, καθώς και την ανάγκη για οικονομική αλληλεγγύη στο πλαίσιο των ομοσπονδιών μεταξύ επαγγελματικού και ομαδικού αθλητισμού·

2.  τονίζει την ανάγκη να εγκαταλειφθεί οριστικά από το άθλημα η λογική του εμπορικού ανταγωνισμού με την ενίσχυση της δημόσιας υπηρεσίας που προσφέρει ο αθλητισμός και την προώθηση μιας ισχυρής δημόσιας παρέμβασης·

3.  τονίζει ότι η αξιοποίηση του εθελοντισμού στα αθλήματα και η προστασία των αθλητικών σωματείων είναι απαραίτητες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές και δημοκρατικές προκλήσεις, και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να προφυλαχθούν τα σωματεία από κάθε εμπορική παρεκτροπή·

4.  ζητεί από τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τη διαφθορά και να μεριμνήσουν για την αθλητική δεοντολογία· ως εκ τούτου, θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να τεθούν σε εφαρμογή σε κάθε χώρα αυστηροί κανόνες οικονομικού ελέγχου των αθλητικών σωματείων·

5.  σημειώνει τη βούληση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εφαρμογή μιας σύμβασης σχετικά με την καταπολέμηση των "στημένων" αγώνων κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014· ελπίζει δε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμμετάσχουν πλήρως σε αυτή τη διαδικασία·

6.  εκτιμά ότι τα αθλητικά στοιχήματα είναι μια μορφή εμπορικής εκμετάλλευσης των αγώνων, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προστατεύουν την ακεραιότητα τους, επιβάλλοντας κυρώσεις σε κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση, ιδίως με την αναγνώριση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας των διοργανωτών των αγώνων· υποστηρίζει την κατάργηση των αθλητικών στοιχημάτων, και πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν προσπάθειες ώστε τουλάχιστον τα αθλητικά στοιχήματα να γίνουν κρατικό μονοπώλιο, όπως τονίζεται στην απόφαση της 8ης Σεπτεμβρίου 2009 του ΔΕΚ·

7.   καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την εφαρμογή της διακήρυξης "σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά του αθλητισμού και την κοινωνική του αποστολή στην Ευρώπη που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή των κοινών πολιτικών» που εγκρίθηκε κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας τον Δεκέμβριο του 2000·

8.  πιστεύει ότι η επιβολή ανώτατου ορίου αποδοχών των αθλητών θα συμβάλλει τόσο στην καλή διαχείριση και την αθλητική δεοντολογία, όσο και στην καταπολέμηση της διαφθοράς·

9.  υπογραμμίζει ότι ο επαγγελματικός αθλητισμός, οι εκδηλώσεις και η κάλυψή τους από τα ΜΜΕ (πρωταθλήματα, παραστάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις και διεθνείς αγώνες), η πρόσληψη νέων και το έργο που τους ανατίθεται, καθώς και η προσφυγή σε ξένους παίκτες, θα πρέπει να προωθούν ανθρωπιστικά κριτήρια για όλους·

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στις ευρωπαϊκές, διεθνείς και εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες.