Päätöslauselmaesitys - B7-0141/2013Päätöslauselmaesitys
B7-0141/2013

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS sopupeleistä ja lahjonnasta urheilussa

11.3.2013 - (2013/2567(RSP))

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta

Menettely : 2013/2567(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0141/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0141/2013
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0141/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma sopupeleistä ja lahjonnasta urheilussa

(2013/2567(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännön, erityisesti 8. syyskuuta 2009 asiassa "Ennakkoratkaisupyyntö – EY 49 artikla – Palveluiden tarjoamisen vapauden rajoittaminen – Rahapelien pitäminen pelattavana internetissä" annetun tuomion, sekä urheilualaan liittyvät komission päätökset,

–   ottaa huomioon 26. ja 27. marraskuuta 2012 annetut neuvoston puheenjohtajan päätelmät urheilutulosten manipuloinnin torjumista koskevasta strategiasta,

–   ottaa huomioon 5. huhtikuuta 2012 julkaistun Euroopan neuvoston raportin sopupelien torjunnasta,

–   ottaa huomioon komission urheilua koskevan valkoisen kirjan (COM(2007)0391),

–   ottaa huomioon 14. huhtikuuta 2005 antamansa päätöslauselman dopingin torjumisesta urheilussa,

–   ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman ammattilaisjalkapalloilun tulevaisuudesta Euroopassa,

–   ottaa huomioon 13. marraskuuta 2007 antamansa päätöslauselman urheilun asemasta koulutuksessa,

–   ottaa huomioon 8. toukokuuta 2008 antamansa päätöslauselman urheilua koskevasta valkoisesta kirjasta,

–   ottaa huomioon joulukuussa 2000 Nizzassa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston julkilausuman yhteisten politiikkojen täytäntöönpanossa huomioon otettavista eurooppalaisen urheilun erityispiirteistä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä (päätelmien liite IV),

–   ottaa huomioon urheilun eurooppalaisesta ulottuvuudesta marraskuussa 2011 laaditun Euroopan parlamentin mietinnön,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. katsoo, että liikunta ja urheilu ovat erittäin tärkeitä ihmisen koulutukselle ja terveydelle kaikissa elämänvaiheissa ja että ne edistävät osaltaan hänen sosiaalista, fyysistä ja henkistä hyvinvointiaan; katsoo, että ne ovat siten olennaisen tärkeitä kaikkien hyvinvoinnille ja että niitä on näin ollen pidettävä oikeutena;

 

B.  katsoo, että urheilutoiminnan vapauttaminen urheiluseurojen kilpailuttamisen myötä, urheiluagentin aseman muuttuminen pelkäksi välittäjäksi sekä verkossa tapahtuvan vedonlyönnin nopea lisääntyminen viime vuosina heikentävät koko alaa ja suosivat sopupelejä ja lahjontaa urheilussa;

C. ottaa huomioon, että Euroopan neuvosto katsoo 5. huhtikuuta 2012 julkaisemassaan raportissa, että "urheilutulosten manipulointi on saavuttanut huolestuttavat mittasuhteet; urheiluun liittyvässä vedonlyönnissä liikkuvat huomattavat rahasummat ovat edistäneet uudenlaisten lahjonnan muotojen syntymistä, ja rikollisjärjestöt ovat löytäneet niistä keinon saada laitonta tuottoa ja pestä muista laittomista toimista peräisin olevaa rahaa; tämän vuoksi ei ole kyse ainoastaan urheilun arvoihin tai urheiluliikkeen ja vedonvälittäjien intresseihin kohdistuvasta hyökkäyksestä: tämä ilmiö uhkaa yleistä järjestystä ja oikeusvaltiota";

D. ottaa huomioon, että unionin tuomioistuimen 8. syyskuuta 2009 antaman tuomion mukaan peleihin voi liittyä "moraalisia, uskonnollisia ja kulttuurisia ristiriitoja", minkä vuoksi online-pelioperaattorin toiminta toisessa maassa ei ole riittävä tekijä mahdollistamaan toiminnan harjoittamista toisessa jäsenvaltiossa ennen alan yhdenmukaistamista yhteisössä ottaen huomioon, ettei ainoastaan yksi valtio voi säännellä pelejä, vaan väestön suojelemiseksi olisi hyväksyttävää ottaa käyttöön yleinen kieltojärjestelmä, joka ei vääristä kilpailua, ottaen huomioon, että pelimonopolit auttavat torjumaan rikollisuutta ja lisäksi niissä on se etu, että "pelitoiminnan harjoittaminen saadaan kanavoitua valvotun järjestelmän alaiseksi" ja että näin ollen "tällaiseen toimintaan liittyvä petosten ja rikosten vaara voidaan välttää";

E.  ottaa huomioon, että maanantaina 4. helmikuuta 2013 Europol ilmoitti paljastaneensa laajan rikollisverkoston, joka oli järjestänyt jalkapallon sopupelejä eri puolilla Eurooppaa ja että Europolin suorittaman tutkinnan mukaan epäilykset kohdistuivat 380 Euroopassa pelattuun otteluun; ottaa lisäksi huomioon, että Europolin antamien tietojen mukaan 425 erotuomaria, pelaajaa, urheiluseurojen johtajaa ja ammattirikollista oli parhaillaan tutkinnan kohteena ja 50 henkilöä oli tuohon mennessä pidätetty;

1.  vakuuttaa tukevansa sellaista urheilua, joka on niin amatöörien kuin ammattilaistenkin hyvinvoinnin lähde; antaa tukensa sekä amatööri- että ammattilaisurheiluliikkeen yhtenäisyydelle ja muistuttaa tarpeesta varmistaa ammattilaisurheilun ja kuntourheilun välinen taloudellinen yhteisvastuullisuus urheiluliitoissa;

2.  korostaa tarvetta irrottaa urheilu lopullisesti markkinoihin perustuvasta kilpailusta lujittamalla urheilun julkista sektoria ja edistämällä vahvaa julkista toimintaa;

3.  korostaa, että vapaaehtoistyön arvoa on nostettava urheilussa ja että urheilujärjestöjen suojelu on välttämätöntä, jotta voidaan vastata koulutuksellisiin ja demokraattisiin haasteisiin; katsoo, että on syytä suojella järjestötoimintaa kaikilta kaupallisilta ylilyönneiltä;

4.  kehottaa jäsenvaltioita torjumaan tehokkaasti korruptiota ja valvomaan urheiluetiikkaa; pitää näin ollen välttämättömänä, että kaikissa maissa pannaan täytäntöön seurojen varainvalvontaa koskevat tiukat säännöt;

5.  panee merkille Euroopan neuvoston halukkuuden laatia yleissopimus sopupelien torjunnasta vuoden 2014 jälkipuoliskolla; toivoo, että Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot sitoutuvat täysimääräisesti tähän prosessiin;

6.  katsoo, että urheiluvedonlyönnit ovat eräs muoto käyttää kaupallisesti hyväksi kilpailuja, ja pyytää komissiota ja jäsenvaltioita suojelemaan kilpailujen koskemattomuutta tekemällä luvattomasta hyväksikäytöstä rangaistavaa ja erityisesti tunnustamalla järjestäjien teollis- ja tekijänoikeudet järjestämiinsä kilpailuihin; tukee urheiluvedonlyöntien lakkauttamista ja katsoo, että Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden olisi toimittava ainakin sen puolesta, että urheiluvedonlyönnit olisivat valtion yksinoikeus, kuten tuomioistuimen 8. syyskuuta 2009 antamassa tuomiossa korostetaan;

7.   pyytää jäsenvaltioita varmistamaan, että joulukuussa 2000 Nizzassa kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa hyväksytty julkilausuma yhteisten politiikkojen täytäntöönpanossa huomioon otettavista eurooppalaisen urheilun erityispiirteistä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä pannaan täytäntöön;

8.  katsoo, että urheilijoiden palkkakatto edistäisi urheilun hyvää hallintoa ja etiikkaa sekä korruption torjuntaa;

9.  korostaa, että ammattilaisurheilulla, siihen liittyvillä tapahtumilla (mestaruuskilpailut, spektaakkelit, kansalliset ja kansainväliset urheilutapahtumat) ja niiden käsittelyllä mediassa, nuorten palkkaamisella ja heidän työtehtävillään sekä ulkomaalaisten pelaajien käytöllä on pyrittävä kaikkia hyödyttäviin humanistisiin kehitystavoitteisiin;

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä eurooppalaisille, kansainvälisille ja kansallisille urheiluliitoille.