Предложение за резолюция - B7-0161/2013Предложение за резолюция
B7-0161/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно доклада за напредъка на Босна и Херцеговина за 2012 г.

9.4.2013 - (2012/2865(RSP))

за приключване на разискванията по изявления на Съвета и на Комисията
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника на дейността

Doris Pack от името на комисията по външни работи


Процедура : 2012/2865(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0161/2013
Внесени текстове :
B7-0161/2013
Приети текстове :

B7‑0161/2013

Резолюция на Европейския парламент относно доклада за напредъка на Босна и Херцеговина за 2012 г.

(2012/2865(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 19 и 20 юни 2003 г. относно Западните Балкани и приложението към тях със заглавие „Програма от Солун за Западните Балкани: по пътя към европейска интеграция“,

–   като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна, подписано на 16 юни 2008 г. и ратифицирано от всички държави членки на ЕС и от Босна и Херцеговина,

–   като взе предвид Решение 2008/211/EО на Съвета от 18 февруари 2008 г. относно принципите, приоритетите и условията, които се съдържат в Европейското партньорство с Босна и Херцеговина, и за отмяна на Решение 2006/55/EО[1],

–   като взе предвид Решение 2011/426/ОВППС на Съвета от 18 юли 2011 г.[2] и заключенията на Съвета относно Босна и Херцеговина от 21 март 2011 г., 10 октомври 2011 г., 5 декември 2011 г., 25 юни 2012 г. и 11 декември 2012 г.,

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Стратегия за разширяване и основни предизвикателства през периода 2012—2013 г.“ (COM(2012)0600) и доклада за напредъка на Босна и Херцеговина за 2012 г., приет на 10 октомври 2012 г. (SWD(2012)335 окончателен),

–   като взе предвид съвместната декларация от 14-ата междупарламентарна среща между Европейския парламент и парламента на Босна и Херцеговина, проведена на 29 и 30 октомври 2012 г. в Сараево,

–   като взе предвид своите предишни резолюции, по-специално резолюцията от 14 март 2012 г. относно доклада за напредъка на Босна и Херцеговина[3] и резолюцията от 22 ноември 2012 г. на тема „Разширяване: политики, критерии и стратегическите интереси на ЕС“[4],

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че ЕС нееднократно е потвърждавал своя ангажимент по отношение на членството на страните от Западните Балкани, включително Босна и Херцеговина, в ЕС; като има предвид, че ЕС запазва своя твърд ангажимент по отношение на идеята за суверенна и единна Босна и Херцеговина с перспективи за членство в ЕС и че тези перспективи са един от най-сплотяващите фактори сред населението на страната;

Б.  като има предвид, че за да се ускори напредъкът на страната към членство в ЕС и да се постигнат осезаеми резултати в полза на всички граждани, се изисква наличието на функциониращи институции и ясни координационни механизми на всички равнища, както и твърд и съгласуван ангажимент от политическите лидери на тази страна;

В   като има предвид, че конституционната реформа продължава да бъде ключова реформа за превръщането на Босна и Херцеговина в ефективна и напълно функционираща демокрация; като има предвид, че е необходимо да се постигне осезаем напредък в ключови области на държавното изграждане, включително управлението, съдебната система и прилагането на принципите на правовата държава, както и в борбата срещу корупцията и приближаването към стандартите на ЕС;

Г.  като има предвид, че е неотложно да се създадат ефективни координационни механизми за по-добро взаимодействие с ЕС;

Д. като има предвид, че липсата на перспективи за работа, особено за младите хора, продължава да бъде сериозен проблем за социално-икономическото и политическото развитие на страната;

Е.  като има предвид, че корупцията продължава да възпрепятства в голяма степен социално-икономическото и политическото развитие на страната;

Ж. като има предвид, че регионалното сътрудничество и добрите междусъседски отношения са ключови елементи на процеса на стабилизиране и асоцииране и че те играят решаваща роля в процеса на трансформиране на Западните Балкани в район, характеризиращ се с трайна стабилност и устойчиво развитие; като има предвид, че сътрудничеството с другите страни в региона в дух на добросъседство е предпоставка за мирното съжителство и помирението в рамките на Босна и Херцеговина и Западните Балкани;

З.  като има предвид, че ЕС е заложил принципите на правовата държава в основата на процеса на разширяване;

Общи съображения

1.  отново изказва и подчертава своята подкрепа за интегрирането в Европа на Босна и Херцеговина в полза на всички граждани на страната;

2.  изразява загриженост във връзка с това, че политическите елити все още нямат обща визия за общата посока на развитие на страната, което създава опасност Босна и Херцеговина да изостане допълнително от другите държави в региона;

3.  приветства мирното, свободно и честно провеждане на местните избори; при все това изразява загриженост във връзка с полемиката след изборите в Сребреница, като подобни ситуации следва да се избягват в бъдеще, както и с факта, че Мостар е единственият град, където не бяха проведени общински избори; приканва всички съответни страни да одобрят промените, въведени в Устава на град Мостар, в съответствие с решението на Конституционния съд на Босна и Херцеговина;

4.  приветства суспендирането на международното наблюдение в област Бръчко; приканва органите на властта да реализират неизпълнените цели и условия с оглед на закриването на Службата на върховния представител, така че да се създадат условията за по-голяма съпричастност и отговорност на местно равнище;

5.  подчертава, че е важно Босна и Херцеговина да има единна позиция в рамките на процеса на интеграция в ЕС; настоятелно призовава политическите лидери и държавните служители на изборни длъжности да работят съвместно и да съсредоточат вниманието си върху прилагането на Пътната карта като част от диалога на високо равнище с Комисията, като по този начин предоставят възможност за изпълнение на изискванията, за да може Споразумението за стабилизиране и асоцииране най-накрая да влезе в сила, и създадат условията за представяне на убедително заявление за членство; приканва политическите лидери и всички органи на властта да работят в тясно сътрудничество със специалния представител на ЕС в рамките на процеса на присъединяване;

6.  припомня на Комисията, че разширяването на ЕС надхвърля рамките на трансфера на достижения на правото на ЕС и че то трябва да се основава на действителен и всеобхватен ангажимент по отношение на европейските ценности; отбелязва с известна загриженост, че способността на ЕС да предизвиква промени чрез действия с незадължителна юридическа сила може да е била намалена от неотдавнашната икономическа и финансова криза; при все това поощрява Комисията, държавите членки и другите страни от Западните Балкани да разгледат възможността за използване на новаторски способи за насърчаване на културата и климата на помирение в Босна и Херцеговина и в региона;

7.  отбелязва значителния принос, оказан от полицейската мисия на ЕС, която приключи на 30 юни 2012 г., и посреща със задоволство засиленото присъствие на ЕС във връзка с прилагането на принципите на правовата държава; приветства подновяването на мандата на многонационалните сили на Европейския съюз за стабилизиране (EUFOR ALTHEA) и новия му фокус върху изграждането на капацитет и обучението;

Политически условия

8.  припомня колко е важно да са налице функциониращи институции на всички равнища за напредъка на страната в процеса на европейска интеграция; приветства възобновяването на диалога и избора на нови министри в Съвета на министрите през ноември 2012 г. след разпадането на коалицията и след пет месеца в патова ситуация; изразява загриженост относно блокирането, предизвикано от несигурността във връзка с промените в правителството на Федерация Босна и Херцеговина; при все това посреща със задоволство напредъка, постигнат по отношение на определянето на кандидатите за вакантните места в Конституционния съд на Федерацията;

9.  призовава всички компетентни органи да разработят стратегия/програма за интеграция в ЕС, която ще осигури координирано и хармонизирано транспониране, прилагане и изпълнение на правото и стандартите на ЕС в цялата страна, като проява на наличието на обща визия за цялостната посока на развитие на страната и на готовност за обезпечаване на общото благосъстояние на нейните граждани;

10. призовава за въвеждането на промени в правилника за дейността на Камарата на националностите и Камарата на представителите с оглед на създаването на механизъм за ускорено транспониране на законодателството на ЕС;

11. приветства напредъка, постигнат през първото полугодие на 2012 г. и от октомври насам, и по-специално приемането на важни закони за преброяването на населението и държавната помощ, държавния бюджет за 2011, 2012 и 2013 г. и фитосанитарния пакет, напредъка във връзка със Съвета за държавна помощ и Агенцията за борба с корупцията, както и политическото споразумение, постигнато по отношение на държавната и военната собственост; призовава за ефективно прилагане на тези мерки и настоятелно приканва Комисията да следи отблизо, съвместно със специалния представител на ЕС, процеса на прилагане, като вземе надлежно предвид решението на Конституционния съд на Босна и Херцеговина от 13 юли 2012 г.; призовава органите на Босна и Херцеговина да изградят и консолидират капацитета на съответните органи, напр. Съвета за държавна помощ и Агенцията за борба с корупцията, по-специално що се отнася до осигуряването на достатъчен персонал;

12. изразява загриженост във връзка със забавянето на започването на преброяването на населението; подчертава значението на извършването на преброяване на населението през октомври 2013 г. и приветства усилията да се осигури, че то ще се проведе през октомври в съответствие с международните стандарти; настоятелно приканва всички компетентни органи да отстранят всички пречки и да не политизират преброяването на населението, чиято цел е да се предоставят обективни социално-икономически данни; призовава за зачитане на правата на малцинствата в това отношение;

13. настоятелно призовава органите на властта да изпълнят съдебното решение по делото Сейдич и Финци като първа стъпка в рамките на всеобхватната конституционна реформа, която е необходима с оглед на прехода към съвременна и функционираща демокрация, в която са премахнати всички форми на дискриминация и в която всички граждани, независимо от етническата си принадлежност, се ползват с еднакви права и свободи; приветства факта, че Събранието на кантон Сараево създаде прецедент в Босна и Херцеговина, като измени с единодушие своята конституция с цел да предостави на лицата, които не са заявили своята етническа принадлежност, и на етническите малцинства възможността да образуват своя група в рамките на Събранието, в съответствие с решението съгласно Европейската конвенция за правата на човека по делото Сейдич и Финци;

14. насърчава специалния представител на ЕС и ръководител на делегация да активизира допълнително своите усилия, за да спомогне за постигането на споразумение относно изпълнението на решението по делото Сейдич и Финци;

15. отбелязва неотложната необходимост от съществени конституционни реформи, както на държавно равнище, така и на равнището на отделните структури, с цел институционалните структури на всички равнища да бъдат по-ефикасни, по-гладко функциониращи и по-прозрачни; отново изтъква необходимостта от опростяване на структурата на Федерация Босна и Херцеговина; приканва ЕСВД и Комисията да проведат всеобхватни и открити консултации, както и публични разисквания, с всички заинтересовани страни в страната относно конституционните промени; подчертава, че всички партии и общности трябва да участват пълноценно в този процес, който следва да доведе до конкретни резултати;

16. призовава всички компетентни органи да осигурят създаването на независима, безпристрастна и ефективна съдебна система, която да се подкрепя от безпристрастна и независима полиция, и ефикасно да приложат стратегията за реформа в сектора на правосъдието и националната стратегия за военните престъпления; настоятелно призовава за хармонизиране на съдебната практика по наказателни и граждански въпроси в различните съдебни и прокурорски системи, както и за изпълнение на всички препоръки, отправени в рамките на структурирания диалог относно правосъдието между ЕС и Босна и Херцеговина;

17. призовава органите на Босна и Херцеговина да постигнат напредък в реформирането на държавната администрация и укрепването на административния капацитет на всички равнища на управление, които работят по въпроси, свързани с ЕС; изразява загриженост във връзка с финансовата устойчивост на държавната администрация и липсата на политическа подкрепа за нейната реформа; подчертава необходимостта усилията да се насочат към изграждането със съдействието на ЕС на ефикасен механизъм за координация и към повишаването на квалификациите и компетентността на държавните служители като важен елемент от осигуряването на ефикасно и плодотворно сътрудничество с ЕС;

18. изразява своята загриженост във връзка с високото равнище на корупция в страната, връзката на корупцията с политическите партии и наличието на корупция на всички равнища на обществения живот; насърчава компетентните органи на всички равнища да предложат и приложат стратегии и планове за борба с корупцията; приканва отговорните органи да проявят политическа воля за разрешаването на този проблем и да предоставят средства, за да може Агенцията за борба с корупцията да извършва пълноценно своята дейност и да натрупа опит в областта на разследванията и постигането на осъдителни присъди, и насърчава органите на Босна и Херцеговина да приведат съответното законодателство по отношение на корупцията в съответствие с препоръките на Групата държави срещу корупцията (GRECO); подчертава необходимостта от ефективна борба срещу трафика на хора чрез съдебно преследване на извършителите и предоставяне на закрила и обезщетение на жертвите;

19. настоятелно призовава компетентните органи да ускорят своите усилия за прилагане на пътната карта за сключване на оперативно споразумение с Европол, по-специално чрез привеждане в съответствие на законодателството и процедурите в областта на защитата на данните;

20. настоятелно призовава органите на Босна и Херцеговина да насърчат развитието на независими и разнообразни медии без политическа намеса, етническа разпокъсаност и поляризация; изтъква специалната роля на обществените медии за укрепването на демокрацията и социалното сближаване и призовава органите на управление да гарантират, че тези медии са финансово устойчиви и независими и отговарят на европейските стандарти; изразява съжаление във връзка с това, че продължава да се оказва политически натиск върху журналисти и че се отправят заплахи срещу тях; изразява загриженост във връзка с опитите да се подкопае независимостта на Агенцията за регулиране на съобщенията и на обществените радио- и телевизионни оператори; припомня, че свободните медии представляват съществен елемент на стабилната демокрация;

21. призовава всички политически партии да работят активно за изграждането на приобщаващо и толерантно общество; призовава компетентните органи да прилагат законите и политиките за борба с дискриминацията и да предприемат действия във връзка със съществуващите недостатъци в областта на правото и в практиката, включително пропуските, свързани с лицата с увреждания; изразява загриженост във връзка с подбуждащите към омраза изказвания, заплахите и тормоза, насочени срещу ЛГБТ лица (лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални лица); призовава органите на властта да приложат изцяло Плана за действие за ромите, активно да насърчават ефективното приобщаване на ромите и на всички други малцинства, да осъждат публично инцидентите, подбудени от омраза, и да гарантират надлежното провеждане на полицейско разследване и съдебно преследване; приканва органите на властта да подкрепят активно инициативите на гражданското общество в тази област чрез финансово и практическо съдействие, както и чрез своята политическа ангажираност;

22. призовава за овластяване на жените чрез насърчаване, защита и укрепване на техните права, подобряване на тяхното социално и икономическо положение, увеличаване на тяхното участие в пазара на труда, осигуряване на справедливото им представителство в процесите на вземане на политически и икономически решения и насърчаване на предприемачеството сред тях; отбелязва, че жените все още са представени в недостатъчна степен в парламентите, правителствата и държавната администрация и че техните трудови права често се пренебрегват; призовава органите в Босна и Херцеговина да приведат правата на социална сигурност на лицата, които ползват отпуск по майчинство, отпуск по бащинство или родителски отпуск, в съответствие с единни високи стандарти за цялата страна, като по този начин се създадат еднакви условия за всички граждани и се избегне дискриминацията;

23. изразява загриженост във връзка с високото равнище и недокладването на домашното насилие, както и с недостатъчното преследване по съдебен път на извършителите; призовава органите на властта да приемат и приложат мерки за постигане на действителна закрила на жените; подчертава необходимостта от укрепване на правоприлагащите органи с оглед на предприемането на успешни действия по въпроси като насилието, основано на пола, домашното насилие, принудителната проституция и трафика на жени; подчертава значението на защитата на децата от насилие, трафик и всички други форми на злоупотреба; насърчава Комисията да проучи възможностите за подпомагане на борбата срещу домашното насилие;

24. посреща със задоволство проектопрограмата за жертвите на изнасилвания, сексуален тормоз и изтезания по време на военните действия в Босна и Херцеговина; настоятелно призовава да се отпуснат достатъчни ресурси за реабилитиране по системен начин на жертвите на сексуално насилие, свързано с конфликта, като това включва компенсации независимо от общественото положение, както и за предоставяне на медицинска и психологическа помощ и подходящи социални услуги; призовава всички компетентни органи да повишат обществената осведоменост относно положението на жертвите;

25. призовава Федерацията да въведе в Наказателния кодекс разпоредби относно подбудените от омраза престъпления, подобни на разпоредбите, които бяха вече приети в Република Сръбска и в областта Бръчко през 2009 г.;

26. изтъква, че в края на 2011 г. в Босна и Херцеговина все още имаше приблизително 113 000 вътрешно разселени лица, включително около 8000 души, пребиваващи в колективни центрове, и 7000 бежанци; призовава всички компетентни органи да улесняват устойчивото завръщане на бежанците и вътрешно разселените лица, като гарантират достъпа им до жилищно настаняване, образование, социална закрила и заетост; настоятелно ги призовава също така да улеснят този процес, като отпускат финансова помощ на всички завръщащи се бежанци по справедлив и целесъобразен начин, включително при завръщането на хърватските бежанци в Посавина;

27. отбелязва със загриженост големия брой лица в Босна и Херцеговина, които страдат от посттравматичен стрес вследствие на войната; призовава органите на властта да предприемат действия във връзка с липсата на социална и психологическа помощ за лицата, които страдат от синдрома на посттравматичен стрес;

28. призовава за пълно прилагане на Стратегията за борба срещу противопехотните мини, както и за приемането на закон за действия за борба срещу противопехотните мини, с цел да се избегнат допълнителните жертви на инциденти, свързани с противопехотни мини;

29. решително осъжда всякакви опити, в Босна и Херцеговина или където и да е по света, да се омаловажава или отрича геноцидът, извършен в Сребреница;

Социално-икономически въпроси

30. настоятелно призовава всички равнища на правителствата да поддържат стабилна фискална политика; изразява загриженост във връзка с размера на сивата икономика и високото равнище на безработица, по-специално сред жените и младите хора; изразява загриженост във връзка с въздействието, което политическата нестабилност и недостатъчното прилагане на принципите на правовата държава оказват върху растежа и инвестициите, както и върху икономическата среда като цяло; призовава правителството да изгради единно икономическо пространство в рамките на страната, да създаде благоприятни условия за увеличаване на броя на предприятията, по-специално на малките и средните предприятия, да укрепи националните източници на растеж, като същевременно ограничи доминиращата роля на правителството в икономиката и в монополите, да насърчи ориентираните към растеж разходи и да стимулира конкурентоспособността;

31. приветства решението на ЕС да предостави макрофинансова помощ в размер на 100 млн. EUR на Босна и Херцеговина като недвусмислена проява на неговия ангажимент по отношение на перспективите за европейска интеграция на страната и благоденствието на нейното население;

32. призовава органите на Босна и Херцеговина, по-специално в частите на страната, в които са регистрирани най-голям брой дружества, да преразгледат и модернизират съществуващото трудово законодателство и да укрепят диалога между социалните партньори и трудовите инспекции;

33. приветства подписването на споразумение между Босна и Херцеговина и ЕС относно присъединяването на Босна и Херцеговина към Световната търговска организация (СТО); насърчава органите на Босна и Херцеговина да ускорят преговорите с другите партньори, с цел да станат член на СТО в близко бъдеще;

34. отбелязва, че се наблюдава известен напредък в подобряването на общата рамка за образованието, но отново отправя своя призив към Съвета на министрите, наред с другото, да подобри координацията сред 13-те министерства на образованието и отдела по образованието в област Бръчко и да намали разпокъсаността на образователната система;

35. подчертава необходимостта от подобряване на качеството на образованието като цяло, с цел да се отговори на потребностите на националния и чуждестранния пазар на труда; призовава органите на Босна и Херцеговина да преодолеят пропуските в рамките на професионалното обучение, за да привлекат преки чуждестранни инвестиции, както и да гарантират, поради икономически и други съображения, че ще започне акредитирането на образователни институции и че агенциите, отговарящи за признаването на образователните степени и дипломи, ще започнат да функционират пълноценно; приветства мерките, предприети с цел разработване и насърчаване на курсове и програми за обучение за младите хора, с цел да се улесни тяхното участие в пазара на труда, и призовава за повече инициативи в това отношение;

36. приканва всички компетентни органи да сложат край на сегрегацията на децата (на принципа „две училища под един покрив“), която все още съществува в някои кантони на Федерацията; освен това призовава за насърчаване на ефективната интеграция на ромските деца по-специално в системата на образованието, наред с другото чрез програми за подготовка за училищния живот; призовава органите да работят съвместно със съответните неправителствени организации, за да насърчат ромските семейства да подкрепят достъпа на децата си до образование; призовава органите на властта да хармонизират разпоредбите в рамките на Босна и Херцеговина, с цел да се гарантира, че всички деца са третирани по един и същи начин; призовава като цяло да се положат повече усилия за предотвратяване на разделянето на семействата и да се предоставят повече услуги за подкрепа на семействата, изложени на риск; призовава Комисията да проучи дали оказването от страна на ЕС на целенасочено съдействие би могло да спомогне за премахване на сегрегацията в образователната система;

37. приветства плановете на Комисията за организиране на среща на високо равнище относно образованието, чиято цел ще бъде да се насърчи диалогът по няколко теми, включително етническата сегрегация на децата в училищата и обединяването на усилията на представителите на съответните международни организации и органите в Босна и Херцеговина, отговарящи за образованието;

38. приканва органите на властта да приведат законодателството в съответствие с достиженията на правото на Съюза в областта на признаването на професионалните квалификации в ЕС;

39. приканва органите на властта да предприемат всички необходими мерки за съхраняване на националното наследство и за осигуряване на правната рамка за тази цел; освен това призовава всички компетентни органи на всички равнища да осигурят ясни процедури за финансирането на културните институции, с цел да се предотврати тяхното закриване;

40. настоятелно призовава органите на Босна и Херцеговина да въведат целесъобразни мерки за предотвратяване на допълнителни злоупотреби с безвизовия режим на пътуване и да предприемат ефективни действия срещу организираната злоупотреба с процедурите за предоставяне на убежище в държавите членки на ЕС;

Регионално сътрудничество и двустранни въпроси

41. приветства Босна и Херцеговина за конструктивната ѝ роля по отношение на регионалното сътрудничество и приканва страната да работи за определяне на границите в сътрудничество с всички нейни съседи;

42. настоятелно призовава органите в Босна и Херцеговина да ускорят подготовката си за присъединяването на Хърватия към ЕС, като приведат законодателството на Босна и Херцеговина в областта на безопасността на храните в съответствие с достиженията на правото на ЕС; изразява загриженост във връзка с липсата на действия от страна на органите на Босна и Херцеговина и с възможността това да доведе до загуби на експортните пазари на Босна и Херцеговина; приветства постигнатия досега напредък и настоятелно призовава компетентните органи да изградят в кратки срокове необходимата инфраструктура за бъдещите гранични контролни пунктове на ЕС; приветства инициативата на Комисията в рамките на тристранните срещи с участието на Хърватия и Босна и Херцеговина да уреди последните нерешени въпроси, свързани с управлението на границите, с оглед на присъединяването на Хърватия към ЕС, включително споразумението за Неум/Плоче; призовава за полагане на допълнителни градивни усилия в това отношение, като при необходимост се предвидят повече гранични контролни пунктове; изразява похвала за приноса на Босна и Херцеговина за постигането на напредък по отношение на уреждането на нерешените въпроси, включително по отношение на сключването на споразумението за движението през местните граници, което има за цел да улесни придвижването на гражданите в граничните райони; счита, че е необходимо да се намери решение за запазване на съществуващия режим на използване на лични карти между двете страни след юли 2013 г., за да могат гражданите на Босна и Херцеговина да продължат да пътуват до Хърватия;

43. отново отправя своя призив да се предостави достъп до страната за гражданите на Косово, тъй като Босна и Херцеговина са единствената страна в региона, която все още не ги допуска на своя територия; поради това настоятелно призовава органите на Босна и Херцеговина да признаят основните пътни документи на гражданите на Косово, за да могат те да влизат в страната, както това се прави от Сърбия и от други държави;

44. отново изтъква необходимостта от трайно и стриктно изпълнение на всички необходими критерии и мерки, свързани с безвизовия достъп до страните от Шенгенското пространство, от дългосрочно прилагане на стратегиите и от регулиране на политиката по отношение на малцинствата; счита за необходимо гражданите да бъдат надлежно информирани за ограниченията на безвизовия режим, с цел да се предотврати всякаква злоупотреба със свободата на пътуване и политиката на визова либерализация; отбелязва трайно малкия брой на лицата от Босна и Херцеговина, които търсят убежище в държави членки на ЕС; подчертава значението на безвизовия режим за гражданите на Босна и Херцеговина;

°

°         °

45. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията, на Съвета, на Комисията, на Председателството на Босна и Херцеговина, на Съвета на министрите на Босна и Херцеговина, на Федералния парламент на Босна и Херцеговина и на правителствата и парламентите на Федерация Босна и Херцеговина и Република Сръбска.