Forslag til beslutning - B7-0161/2013Forslag til beslutning
B7-0161/2013

  FORSLAG TIL BESLUTNING om statusrapport 2012 for Bosnien-Hercegovina

  9.4.2013 - (2012/2865(RSP)

  på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
  jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

  Doris Pack for Udenrigsudvalget


  Procedure : 2012/2865(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B7-0161/2013
  Indgivne tekster :
  B7-0161/2013
  Vedtagne tekster :

  B7‑0161/2013

  Europa-Parlamentets beslutning om statusrapport 2012 for Bosnien-Hercegovina

  (2012/2865(RSP)

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 19.-20. juni 2003 om Vestbalkan og bilaget hertil "Thessalonikidagsordenen for Vestbalkan: hen imod europæisk integration",

  –   der henviser til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side, der blev undertegnet den 16. juni 2008 og ratificeret af alle EU-medlemsstater og Bosnien-Hercegovina,

  –   der henviser til Rådets afgørelse 2008/211/EF af 18. februar 2008 om principperne, prioriteterne og betingelserne for det europæiske partnerskab med Bosnien-Hercegovina og om ophævelse af afgørelse 2006/55/EF[1],

  –   der henviser til Rådets afgørelse 2011/426/FUSP af 18. juli 2011[2] samt til Rådets om Bosnien-Hercegovina af 21. marts 2011, 10. oktober 2011, 5. december 2011, 25. juni 2012 og 11. december 2012,

  –   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet “Udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2012-2013” (COM(2012)600) og til statusrapport 2012 for Bosnien-Hercegovina, der blev vedtaget den 10. oktober 2012 (SWD(2012)335),

  –   der henviser til fælleserklæringen fra det 14. interparlamentariske møde mellem Europa-Parlamentet og Bosniens og Hercegovinas parlamentariske forsamling i Sarajevo den 29. og 30. oktober 2012,

  –   der henviser til sine tidligere beslutninger, navnlig beslutning af 14. marts 2012 om statusrapport for Bosnien og Hercegovina[3] og beslutning af 22. november 2012 om udvidelsen: politikker, kriterier og EU's strategiske interesser[4],

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

  A. der henviser til, at EU gentagne gange har bekræftet sit støtte til medlemskab for landene i det vestlige Balkan, herunder Bosnien-Hercegovina; der henviser til, at EU stadig støtter et selvstændigt og forenet Bosnien-Hercegovina med udsigt til at blive medlem af EU; der henviser til, at udsigterne til et EU-medlemskab udgør en af de vigtigste samlende faktorer blandt landets befolkning;

  B.  der henviser til, at funktionsdygtige institutioner og klare samordningsmekanismer på alle niveauer såvel som et urokkeligt og vedvarende engagement hos landets politiske ledere er nødvendigt for at fremskynde landets udvikling i retning af et EU-medlemskab og opnåelse af håndgribelige resultater til gavn for alle landets borgere;

  C. der henviser til, at forfatningsreformen fortsat er den vigtigste reform for omdannelsen af Bosnien-Hercegovina til en effektiv og fuldstændigt funktionsdygtig stat; der henviser til, at der er behov for håndgribelige fremskridt på centrale områder som opbygningen af statsapparatet, herunder regeringsførelse, retsvæsenet, gennemførelsen af retsstatsprincippet samt korruptionsbekæmpelse og tilnærmelse til EU's standarder;

  D. der henviser til, at der er et presserende behov for at indføre en effektiv koordineringsmekanisme for at sikre en bedre samordning med EU;

  E.  der henviser til, at manglende udsigter til beskæftigelse, navnlig for de unge, fortsat udgør en alvorlig hindring for den samfundsøkonomiske og politiske udvikling i landet;

  F.  der henviser til, at korruption stadig i alvorlig grad hæmmer landets socioøkonomiske og politiske udvikling;

  G. der henviser til, at regionalt samarbejde og gode naboskabsforbindelser er centrale elementer i stabiliserings- og associeringsprocessen og spiller en afgørende rolle i omdannelsen af Vestbalkan til et område med langvarig stabilitet og bæredygtig udvikling; der henviser til, at samarbejde med andre lande i regionen på grundlag af et godt naboskab er en forudsætning for fredelig sameksistens og forsoning inden for Bosnien-Hercegovina og på Vestbalkan;

  H. der henviser til, at EU har gjort retsstatsprincippet til et centralt spørgsmål i udvidelsesprocessen;

  Generelle overvejelser

  1.  bekræfter sin stærke støtte til Bosnien-Hercegovinas integration i Europa til gavn for alle landets borgere;

  2.  er bekymret over, at der stadig mangler en fælles vision for landets overordnede kurs hos den politiske elite, hvilket indebærer en fortsat risiko for, at Bosnien-Hercegovina sakker bagud i forhold til andre lande i regionen

  3.  udtrykker sin anerkendelse af den fredelige, frie og retfærdige afvikling af lokalvalget; er betænkelig ved valgstridigheder, som dem der sås i Srebrenica, og som bør undgås i fremtiden, og over, at der som det eneste sted endnu ikke er blevet afholdt lokalvalg i Mostar; opfordrer samtlige berørte parter til at blive enige om ændringer i byen Mostars status i overensstemmelse med en relevant afgørelse fra af Bosnien-Hercegovinas forfatningsdomstol;

  4.  glæder sig over, at den internationale overvågning i Brčko-distriktet er blevet indstillet; anmoder myndighederne om at opfylde de resterende mål og betingelser for lukning af Den Høje Repræsentants Kontor, så der åbnes mulighed for større lokalt ejerskab og ansvar;

  5.  understreger vigtigheden af, at Bosnien-Hercegovina taler med én stemme i EU-integrationsprocessen; opfordrer indtrængende de politiske ledere til at arbejde sammen og fokusere på gennemførelsen af køreplanen som en del af dialogen på højt plan med Kommissionen med henblik på at kunne opfylde betingelserne for, at stabiliserings- og associeringsaftalen omsider kan træde i kraft, og for indgivelse af en troværdig ansøgning om medlemskab; opfordrer de politiske ledere og alle myndigheder til at samarbejde tæt med EU's særlige repræsentant under tiltrædelsesprocessen;

  6.  minder Kommissionen om, at EU's udvidelse er mere end en ren og skær overførsel af gældende EU-ret og bør baseres på en ægte og bred opbakning bag europæiske værdier; bemærker med en vis bekymring, at EU's forandringsskabende "bløde magt" muligvis er blevet svækket af den seneste økonomiske og finansielle krise; tilskynder imidlertid Kommissionen, medlemsstaterne og andre Vestbalkanlande til at undersøge innovative metoder til fremme af en forsoningskultur og et forsoningsklima i Bosnien-Hercegovina og i regionen;

  7.  noterer sig det betydelige bidrag fra EU-politimissionen, som lukkede ned den 30. juni 2012, og glæder sig over en styrket EU-tilstedeværelse på retsstatsområdet; glæder sig over fornyelsen af mandatet til EU's multinationale stabiliseringsstyre (EUFOR ALTHEA) og dens genfokusering på kapacitetsopbygning og uddannelse;

  Politiske forhold

  8.  minder om betydningen af funktionelle institutioner på alle niveauer for landets fremskridt i den europæiske integrationsproces; glæder sig over, at landets tilbagevenden til dialogen og over udpegelsen af nye ministre til ministerrådet i november 2012 efter koalitionens sammenbrud og fem måneders dødvande; er bekymret over de blokeringer, der opstår på grund af usikkerheden omkring regeringsomdannelsen i føderationen Bosnien-Hercegovina; glæder sig imidlertid over fremskridt med hensyn til udpegningen af kandidater til ledige poster i føderationens forfatningsdomstol;

  9.  opfordrer alle kompetente myndigheder til at udvikle en integrationsstrategi/et integrationsprogram med EU, der vil sikre en koordineret og harmoniseret inkorporering, gennemførelse og håndhævelse af EU-retten og af EU's standarder i hele landet og dermed demonstrere et fælles syn på den overordnede ledelse af landet og vilje til at sikre generel velstand for dets borgere;

  10. opfordrer til, at der foretages ændringer i forretningsordenen for Folkenes Hus og Repræsentanternes Hus med henblik på at indføre en ekspresprocedure for EU-lovgivningen;

  11. glæder sig over de fremskridt, der er gjort i første halvdel af 2012 og siden oktober, i særdeleshed vedtagelsen af vigtige love vedrørende folketælling og statsstøtte, statsbudgetterne for 2011, 2012 og 2013, pakken af sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger, fremskridtene med hensyn til Statsstøtterådet og Korruptionsbekæmpelsesagenturet samt indgåelsen af en politisk aftale om statens og forsvarets ejendom; opfordrer til, at disse foranstaltninger gennemføres effektivt og opfordrer Kommissionen til sammen med EU's særlige repræsentant at føre nøje tilsyn med gennemførelsen, idet der tages fuldt hensyn til den bosnisk-hercegovinske forfatningsdomstols dom af 13. juli 2012; opfordrer Bosnien-Hercegovinas myndigheder til at opbygge og styrke kapaciteten hos relevante organer såsom Statsstøtterådet og Korruptionsbekæmpelsesagenturet og navnlig sikre, at disse organer har tilstrækkeligt personale;

  12. er bekymret over, at folketællingen er forsinket; understreger betydningen af at gennemføre en folketælling i oktober 2013 og glæder sig over bestræbelserne på at sikre, at den rent faktisk finder sted i oktober i overensstemmelse med internationale standarder; opfordrer alle kompetente myndigheder til at rydde alle hindringer af vejen og til ikke at politisere folketællingen, da denne har til formål at tilvejebringe objektive samfundsøkonomiske tal; opfordrer i den forbindelse til respekt for mindretallenes rettigheder;

  13. opfordrer indtrængende myndighederne til at fuldbyrde Sejdić og Finci-dommen som et første skridt i den omfattende forfatningsreform, der er nødvendig for at bevæge sig hen imod et moderne og funktionelt demokrati, hvor alle former for forskelsbehandling er afskaffet, og hvor alle borgere uanset etnisk tilhørsforhold har samme rettigheder og frihedsrettigheder; glæder sig over, at Sarajevo kantons forsamling som den første i Bosnien-Hercegovina enstemmigt ændrede sin forfatning i overensstemmelse med Sejdić-Finci-dommen, hvorved personer uden erklæret etnisk tilhørsforhold og etniske mindretal får mulighed for at danne deres eget forum i forsamlingen i overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols kendelse i Sejdić-Finci-sagen;

  14. tilskynder EU's særlige repræsentant og delegationsleder til yderligere at øge sine bestræbelser for at fremme en aftale om fuldbyrdelsen af Sejdić og Finci-dommen;

  15. gentager, at der er behov for en reform af Bosnien-Hercegovinas forfatning for på alle niveauer at gøre de statslige strukturer mere effektive, funktionelle og gennemsigtige; gentager, at der er behov for en forenkling af strukturen i føderationen Bosnien-Hercegovina; opfordrer udenrigstjenesten og Kommissionen til at indlede en bred og åben høring og offentlige debatter med alle interesserede parter i landet om en forfatningsreform; understreger, at alle partier og samfund skal inddrages i fuld udstrækning i denne proces, der skal føre til konkrete resultater;

  16. opfordrer alle kompetente myndigheder til at sikre, at der etableres et uafhængigt, upartisk og effektivt domstolssystem, som støttes af en upartisk og uafhængig politistyrke, samt at strategien for en reform af retsvæsenet og den nationale strategi vedrørende krigsforbrydelser gennemføres effektivt; opfordrer indtrængende til en harmonisering af retspraksis i kriminalsager og civile sager mellem de forskellige domstolsordninger og anklagemyndigheder samt til, at alle henstillinger fra den strukturerede dialog mellem EU og Bosnien-Hercegovina om retlige anliggender føres ud i livet;

  17. opfordrer Bosnien-Hercegovinas myndigheder til at gøre fremskridt med hensyn til at reformere den offentlige forvaltning og styrke den forvaltningsmæssige kapacitet på alle forvaltningsniveauer, som beskæftiger sig med EU-spørgsmål; er bekymret over den offentlige forvaltnings finansielle bæredygtighed og den manglende politiske støtte til reformen af denne forvaltning; understreger, at det er nødvendigt med bistand fra EU at fokusere på opbygning af effektive koordineringsmekanismer og på at øge de offentlige ansattes kvalifikationer og kompetence som et vigtigt element til sikring af et effektivt og produktivt samarbejde med EU;

  18. giver udtryk for bekymring over det høje korruptionsniveau i landet, forbindelsen til de politiske partier og forekomsten af korruption i alle lag af det offentlige liv; tilskynder de kompetente myndigheder på alle niveauer til at fremsætte forslag til og gennemføre korruptionsbekæmpelsesstrategier og -planer; opfordrer de ansvarlige myndigheder til at vise politisk vilje til at tackle dette spørgsmål og bevilge de nødvendige midler til Korruptionsbekæmpelsesagenturet, så det kan blive fuldt funktionsdygtigt, opbygge en resultatliste over efterforskning og domfældelse og tilråder myndighederne i Bosnien-Hercegovina at tilpasse den relevante korruptionslovgivning til henstillingerne fra Greco; understreger, at det er nødvendigt effektivt at bekæmpe menneskehandel ved at retsforfølge gerningsmændene og yde beskyttelse og erstatning til ofrene;

  19. opfordrer indtrængende de kompetente myndigheder til at øge bestræbelserne på at gennemføre køreplanen for en operationel aftale med Europol, navnlig ved at tilpasse den relevante lovgivning og de relevante procedurer vedrørende databeskyttelse;

  20. opfordrer Bosnien-Hercegovinas myndigheder til at styrke uafhængige og forskelligartede medier, som er fri for politisk indblanding, etnisk opsplitning og polarisering; fremhæver public service-mediernes særlige rolle med hensyn til at styrke demokrati og social samhørighed og opfordrer myndighederne til at sikre deres finansielle bæredygtighed, uafhængighed og overholdelse af europæiske standarder; beklager det konstante politiske pres og truslerne mod journalister; udtrykker bekymring over forsøgene på at undergrave uafhængigheden af tilsynsmyndigheden for kommunikation og af de offentlige radio- og tv-stationer; minder om, at frie medier er et vigtigt element i et stabilt demokrati;

  21. opfordrer alle politiske partier til at virke aktivt for et inklusivt og tolerant samfund: opfordrer de kompetente myndigheder til at gennemføre lovene og politikkerne om bekæmpelse af forskelsbehandling og at afhjælpe mangler i lovgivning og praksis, herunder mangler med hensyn til handicappede; er bekymret over hadefulde udtalelser og trusler og chikane mod lesbiske, bøsser, biseksuelle og transseksuelle; opfordrer myndighederne til i fuld udstrækning at gennemføre romahandlingsplane, aktivt at fremme integreringen af romaer og andre mindretal, offentligt at fordømme hadmotiverede hændelser og at sikre en ordentlig politiefterforskning og retsforfølgning; opfordrer myndighederne til aktivt at støtte civilsamfundsinitiativer på dette område med finansiel og praktisk støtte samt med politisk opbakning;

  22. opfordrer til en styrkelse af kvindernes indflydelse og status gennem fremme og styrkelse af deres rettigheder, forbedring af deres sociale og økonomiske situation, styrkelse af deres tilstedeværelse på arbejdsmarkedet, sikring af deres retfærdige repræsentation i de politiske og økonomiske beslutningsprocesser og fremme af deres iværksætteri; bemærker, at kvinder stadig er underrepræsenteret i parlamentet, regeringen og den offentlige forvaltning, og at deres beskæftigelsesmæssige rettigheder ofte ikke respekteres; opfordrer myndighederne i Bosnien-Hercegovina til at harmonisere retten til social sikring i hele landet på et højt niveau for personer, der tager barselsorlov, fædreorlov eller forældreorlov, så der skabes en ensartet situation for alle borgere;

  23. udtrykker bekymring over, at vold i hjemmet er så udbredt, ikke anmeldes, og at der ikke i tilstrækkeligt omfang rejses sigtelser; opfordrer myndighederne til at vedtage og gennemføre foranstaltninger for at sikre en reel beskyttelse af kvinder; understreger behovet for at styrke de retshåndhævende organer for med succes at tackle spørgsmål såsom kønsbaseret vold, vold i hjemmet, tvungen prostitution og handel med kvinder; understreger betydningen af at beskytte børn mod vold, menneskehandel og enhver anden form for misbrug; tilskynder Kommissionen til at undersøge måder, hvorpå man kan støtte bekæmpelsen af vold i hjemmet;

  24. bifalder udkastet til et program for ofrene for krigsrelaterede voldtægter, seksuelle overgreb og tortur i Bosnien-Hercegovina; opfordrer til, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til systematisk rehabilitering, herunder skadeserstatning, af ofre for krigsrelateret seksuel vold uanset social status, til medicinsk og psykologisk behandling og til tilstrækkelig social sikring; opfordrer alle kompetente myndigheder til at øge offentlighedens kendskab til ofrenes situation;

  25. opfordrer føderationen til at indføje en bestemmelse om hadforbrydelser i straffeloven, således som det allerede er sket i Republikken Srpska og Brčko-distriktet i 2009;

  26. påpeger, at der ved udgangen af 2011 fortsat var ca. 113.000 internt fordrevne i Bosnien-Hercegovina, inklusive ca. 8.000 i kollektive centre og 7.000 flygtninge; opfordrer samtlige kompetente myndigheder til at hjælpe flygtninge og fordrevne med permanent at vende hjem ved at sikre dem adgang til boliger, uddannelse, social sikring og arbejde; opfordrer dem indtrængende til at lette denne proces, bl.a. ved at yde økonomisk bistand til alle hjemvendte flygtninge på retfærdig og passende vis, herunder kroatiske flygtninges hjemvenden til Posavina;

  27. konstaterer med bekymring, at et stort antal personer i Bosnien-Hercegovina lider af posttraumatisk stressforstyrrelse som følge af krigen; opfordrer myndighederne til at løse problemet med den manglende sociale og psykologiske omsorg for personer, der lider af posttraumatisk stressforstyrrelse;

  28. opfordrer til fuld gennemførelse af minerydningsstrategien og vedtagelse af loven om minerydningsforanstaltninger for at forhindre yderligere landmineulykker;

  29. fordømmer på det kraftigste ethvert forsøg – i Bosnien-Hercegovina eller andre steder i verden – på at bagatellisere eller fornægte det folkedrab, der fandt sted i Srebrenica;

  Socioøkonomiske anliggender

  30. opfordrer de styrende organer på de forskellige niveauer til at fastholde en fornuftig finanspolitik; er bekymret over størrelsen af den uformelle økonomi og den høje arbejdsløshed, navnlig blandt kvinder og unge; udtrykker bekymring over konsekvenserne af den manglende politiske stabilitet og de svage retsstatsforhold for økonomisk vækst og investeringer og for erhvervsklimaet generelt; opfordrer regeringen til at etablere et fælles økonomisk område i landet, skabe gunstige betingelser for udviklingen af erhvervslivet, specielt små og mellemstore virksomheder, styrke indenlandske vækstkilder og samtidig mindske regeringens dominans i økonomien og monopolernes omfang, fremme vækstorienterede udgifter og styrke konkurrenceevnen;

  31. glæder sig over EU's beslutning om at yde Bosnien-Hercegovina makrofinansiel bistand på 100 mio. EUR som et klart tegn på EU's engagement i landets europæiske fremtid og befolkningens trivsel;

  32. opfordrer Bosnien-Hercegovinas myndigheder, specielt myndighederne i de delstater i Bosnien-Hercegovina, hvor de fleste virksomheder er registreret, til at revidere og modernisere den gældende arbejdslovgivning og styrke dialogen mellem arbejdsmarkedets parter og arbejdstilsynet

  33. glæder sig over undertegnelsen af en aftale mellem Bosnien-Hercegovina og EU om Bosnien-Hercegovinas optagelse i Verdenshandelsorganisationen (WTO); tilskynder Bosnien-Hercegovinas myndigheder til at optrappe forhandlingerne med andre partnere med det formål at blive medlem af WTO i nær fremtid;

  34. konstaterer, at der er sket visse forbedringer af de generelle uddannelsesrammer, men gentager sin opfordring til Ministerrådet om bl.a. at forbedre samordningen blandt de 13 undervisningsministerier og undervisningsstyrelsen i Brcko-distriktet og om at mindske opsplitningen af uddannelsessystemet;

  35. understreger, at det er nødvendigt at forbedre uddannelsernes generelle kvalitet for at imødekomme både det indenlandske og udenlandske arbejdsmarkedets behov; opfordrer myndighederne i Bosnien-Hercegovina til at gøre noget ved manglerne i erhvervsuddannelserne for at tiltrække direkte udenlandske investeringer og for - bl.a. af økonomisk nødvendighed - at sikre, at der bliver sat gang i akkrediteringen af uddannelsesinstitutionerne, og at de organer, der tager sig af anerkendelse af uddannelses- og eksamensbeviser, bliver fuldt funktionsdygtige; glæder sig over de foranstaltninger, der er truffet til udvikling og styrkelse af uddannelse og programmer for ungdommen med henblik på at fremme dennes deltagelse på arbejdsmarkedet, og opfordrer til, at der tages flere initiativer på dette område

  36. opfordrer alle kompetente myndigheder til at sætte en stopper for den etnisk baserede adskillelse af børnene i alle landets skoler (to skoler under samme tag), som stadig findes i visse kantoner i føderationen; opfordrer endvidere til fremme af reel integrering af især romabørn i uddannelsessystemet, bl.a. ved hjælp af skoleparathedsprogrammer; opfordrer myndighederne til at samarbejde med de relevante ngo'er med henblik på at tilskynde romafamilierne til at støtte deres børns adgang til uddannelse; opfordrer myndighederne til at harmonisere reglerne i Bosnien-Hercegovina for at sikre, at alle børn behandles ens; opfordrer generelt til en større indsats for at forhindre, at familier skilles ad, samt til flere hjælpeforanstaltninger for udsatte familier; opfordrer Kommissionen til at undersøge, om målrettet EU-bistand kan bidrage til at sætte en stopper for det opdelte uddannelsessystem;

  37. glæder sig over Kommissionens planer om at opfordre til et møde på højt plan om uddannelse med det sigte at fremme en dialog om en række emner, herunder etnisk baseret adskillelse af børn i skolerne, som skal samle repræsentanter for de relevante internationale organisationer og myndighederne i Bosnien-Hercegovina med ansvar for uddannelse;

  38. anmoder myndighederne om at tilpasse lovgivningen til gældende EU-ret vedrørende anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer opnået i EU;

  39. opfordrer myndighederne til at træffe alle foranstaltninger til bevaring af den nationale arv og se på de lovgivningsmæssige rammer i den forbindelse; opfordrer endvidere samtlige kompetente myndigheder på alle niveauer til at sikre klare procedurer for finansieringen af kulturinstitutioner for at forhindre lukninger

  40. opfordrer myndighederne i Bosnien-Hercegovina til at iværksætte passende foranstaltninger for at forhindre yderligere misbrug af visumfritagelsesordningen og til effektivt at tackle organiseret misbrug af asylprocedurerne i EU's medlemsstater;

  Regionalt samarbejde og bilaterale spørgsmål

  41. udtrykker sin anerkendelse af Bosnien-Hercegovinas konstruktive rolle i det regionale samarbejde og opfordrer landet til at arbejde på en fastlæggelse af grænserne i samarbejde med alle nabolandene;

  42. opfordrer myndighederne i Bosnien-Hercegovina til at intensivere forberedelserne til Kroatiens tiltrædelse af EU ved at tilpasse relevant lovgivning vedrørende fødevaresikkerhed i Bosnien-Hercegovina til gældende EU-ret; er betænkelig ved den manglende indsats af myndighederne i Bosnien-Hercegovina, da dette eventuelt kan medføre tab på Bosnien-Hercegovinas eksportmarkeder; glæder sig over de hidtidige fremskridt og opfordrer de kompetente myndigheder til hurtigt at etablere den nødvendige infrastruktur ved de fremtidige EU-grænsekontrolsteder; glæder sig over Kommissionens initiativ med henblik på at finde løsninger under dens trepartsmøder med Kroatien og Bosnien-Hercegovina på de sidste udestående spørgsmål i forbindelse med grænseforvaltningen på baggrund af Kroatiens medlemskab af EU, herunder gennemførelsen af Neum/Ploče-aftalen; opfordrer til yderligere konstruktive bestræbelser på dette område, som vil gøre det muligt at oprette flere grænsekontrolsteder; udtrykker sin anerkendelse af Bosnien-Hercegovinas bidrag til de fremskridt, der er gjort med hensyn til løsningen af udestående spørgsmål, herunder afslutningen af aftalen om lokal grænsetrafik, som vil forenkle borgernes færden i grænseområderne; anser det nødvendigt at finde en løsning, så den nuværende id-kortordning kan opretholdes mellem de to lande efter juli 2013, således at bosnisk-hercegovinske borgere fortsat kan rejse til Kroatien;

  43. opfordrer indtrængende til, at Kosovos statsborgere gives indrejsetilladelse, idet Bosnien-Hercegovina stadig er det eneste land i regionen, som nægter dem indrejse; opfordrer derfor myndighederne i Bosnien-Hercegovina til at acceptere kosovarers almindelige rejsedokumenter som hjemmel for indrejse til landet, ligesom det er tilfældet i Serbien og i andre lande;

  44. bekræfter behovet for en nøje gennemførelse af alle de nødvendige kriterier og foranstaltninger vedrørende visumfrihed for rejser til Schengenlande, for at gennemføre langsigtede strategier og for at regulere politikken vedrørende mindretal; mener, at det er nødvendigt at orientere borgerne om begrænsningerne i visumfriheden for at forhindre enhver form for misbrug af rejsefriheds- og visumliberaliseringspolitikken; bemærker, at antallet af asylansøgere i EU's medlemsstater fra Bosnien-Hercegovina hele tiden har været lavt; fremhæver betydningen af visumfritagelse for bosnisk-hercegovinske borgere;

  °

  °         °

  45. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen samt præsidenten for Bosnien-Hercegovina, Bosnien-Hercegovinas ministerråd, Bosnien-Hercegovinas parlament og regeringerne og parlamenterne i føderationen Bosnien-Hercegovina og Republikken Srpska.