Πρόταση ψηφίσματος - B7-0161/2013Πρόταση ψηφίσματος
B7-0161/2013

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την έκθεση προόδου 2012 για την Βοσνία και Ερζεγοβίνη

  9.4.2013 - (2012/2865(RSP))

  εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
  σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2, του Κανονισμού

  Doris Pack εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων


  Διαδικασία : 2012/2865(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B7-0161/2013
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B7-0161/2013
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B7‑0161/2013

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση προόδου 2012 για την Βοσνία και Ερζεγοβίνη

  (2012/2865(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003 για τα Δυτικά Βαλκάνια και το παράρτημα που επισυνάπτεται με τίτλο «Πρόγραμμα Δράσης της Θεσσαλονίκης για τα Δυτικά Βαλκάνια: προς την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση»,

  –   έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης αφετέρου, η οποία υπεγράφη στις 16 Ιουνίου 2008 και κυρώθηκε από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη,

  –   έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/211/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2008, σχετικά με τις αρχές, τις προτεραιότητες και τους όρους που περιέχει η Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και με την οποία καταργείται η απόφαση 2006/55/ΕΚ[1],

  –   έχοντας υπόψη την απόφαση της 18ης Ιουλίου 2011 του Συμβουλίου[2] και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη της 21ης Μαρτίου 2011, 10ης Οκτωβρίου 2011, 5ης Δεκεμβρίου 2011, 25ης Ιουνίου 2012 και 11ης Δεκεμβρίου 2012,

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2012-2013» (COM(2012) 600) και την έκθεση προόδου 2012 σχετικά με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, η οποία εγκρίθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2012 (SWD(2012) 335 τελικό),

  –   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 14ης Διακοινοβουλευτικής Συνάντησης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, που πραγματοποιήθηκε στο Σεράγεβο στις 29 και 30 Οκτωβρίου 2012,

  –   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, και ιδίως το ψήφισμα της 14ης Μαρτίου 2012 για την έκθεση προόδου για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη[3], καθώς και το ψήφισμα της 22ας Νοεμβρίου 2012 με θέμα τη διεύρυνση: πολιτικές, κριτήρια και στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ[4],

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

  Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επανειλημμένα επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της υπέρ της ένταξης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης (BiH)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εξακολουθεί να είναι έντονα προσηλωμένη στην ιδέα μιας κυρίαρχης και ενωμένης Βοσνίας και Ερζεγοβίνης με προοπτική να προσχωρήσει στην ΕΕ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η προοπτική αυτή είναι ένας από τους πιο ενωτικούς παράγοντες μεταξύ του λαού της χώρας·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να επιταχυνθεί η πρόοδος της χώρας όσον αφορά την προσχώρησή της στην ΕΕ και να επιτευχθούν απτά αποτελέσματα προς όφελος όλων των πολιτών, είναι απαραίτητο η χώρα να αποκτήσει λειτουργικά θεσμικά όργανα και σαφείς μηχανισμούς συντονισμού σε όλα τα επίπεδα, καθώς και να υπάρξει αποφασιστική και συνεπής δέσμευση εκ μέρους των πολιτικών ηγετών της χώρας·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνταγματική μεταρρύθμιση παραμένει η κύρια μεταρρύθμιση για τη μετατροπή της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης σε μία αποτελεσματική και πλήρως λειτουργική δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει απτή πρόοδος σε κομβικούς τομείς της οικοδόμησης του κράτους, συμπεριλαμβανομένης της διακυβέρνησης, της δικαστικής εξουσίας, της επιβολής του κράτους δικαίου, καθώς και της καταπολέμησης της διαφθοράς και της προσέγγισης με τα πρότυπα της ΕΕ·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται η επείγουσα δημιουργία αποτελεσματικού μηχανισμού συντονισμού για καλύτερη δέσμευση με την ΕΕ·

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη προοπτικών απασχόλησης, ιδίως για τη νεολαία, και η διαφθορά εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρή πληγή για την κοινωνικοοικονομική και πολιτική ανάπτυξη της χώρας·

  ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά συνεχίζει να παρεμποδίζει σοβαρά την κοινωνικοοικονομική και πολιτική ανάπτυξη της χώρας·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφερειακή συνεργασία και οι καλές σχέσεις γειτονίας αποτελούν βασικά στοιχεία της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στη διαδικασία μετατροπής των Δυτικών Βαλκανίων σε έναν χώρο μακροχρόνιας σταθερότητας και αειφόρου ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής σε πνεύμα καλής γειτονίας αποτελεί προϋπόθεση για την ειρηνική συνύπαρξη και την επανασυμφιλίωση στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και τα Δυτικά Βαλκάνια·

  Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει θέσει το κράτος δικαίου στο επίκεντρο της διαδικασίας διεύρυνσής της·

  Γενικές εκτιμήσεις

  1.  επαναλαμβάνει με έμφαση τη στήριξή του στην ευρωπαϊκή ενσωμάτωση της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης προς όφελος όλων των πολιτών της χώρας·

  2.  εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη έλλειψη κοινής θέσης όσον αφορά τη συνολική κατεύθυνση της χώρας από τις πολιτικές ελίτ, με αποτέλεσμα η Βοσνία και Ερζεγοβίνη να κινδυνεύει να συνεχίσει να υπολείπεται των υπολοίπων χωρών της περιοχής·

  3.  χαιρετίζει την ειρηνική, ελεύθερη και δίκαιη διεξαγωγή των τοπικών εκλογών· εκφράζει, ωστόσο την ανησυχία του για την έριδα που ακολούθησε τις εκλογές στη Σρεμπρένιτσα, η οποία θα πρέπει να αποφεύγεται στο μέλλον, καθώς και για το γεγονός ότι το Μοστάρ ήταν η μόνη πόλη στην οποία δεν διενεργήθηκαν δημοτικές εκλογές· ζητεί με έμφαση από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμφωνήσουν επί των αλλαγών στο Καθεστώς της Πόλης του Μοστάρ, που να συνάδουν με τη σχετική απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης·

  4.  χαιρετίζει την αναστολή της διεθνούς εποπτείας στην περιφέρεια Brcko· καλεί τις αρχές να εκπληρώσουν τους ανεκπλήρωτους στόχους και τις προϋποθέσεις για το κλείσιμο του Γραφείου του Ύπατου Εκπροσώπου, ούτως ώστε να υπάρξει διεύρυνση της κυριότητας και της ευθύνης από πλευράς της τοπικής κοινωνίας·

  5.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη να ομιλεί με μία φωνή στο πλαίσιο της διαδικασίας ενσωμάτωσης στην ΕΕ· καλεί τους πολιτικούς ηγέτες και τους εκλεγμένους αξιωματούχους να συνεργαστούν και να εστιάσουν στην εφαρμογή του οδικού χάρτη στο πλαίσιο του διαλόγου υψηλού επιπέδου με την Επιτροπή, προκειμένου να συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις για να τεθεί επί τέλους σε ισχύ η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και να υποβληθεί αξιόπιστη αίτηση προσχώρησης· καλεί τους πολιτικούς ηγέτες και όλες τις αρχές να συνεργαστούν στενά με τον ειδικό απεσταλμένο της ΕΕ για τη διαδικασία προσχώρησης·

  6.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η διεύρυνση της ΕΕ εκτείνεται πέραν μιας απλής μεταφοράς του κεκτημένου της ΕΕ και πρέπει να βασίζεται σε μια αληθινή και ολοκληρωτική δέσμευση στις ευρωπαϊκές αξίες· σημειώνει με κάποια ανησυχία ότι η ήπια μετασχηματιστική δύναμη της ΕΕ ενδέχεται να έχει μειωθεί από την πρόσφατη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση· ενθαρρύνει, ωστόσο, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να εξετάσουν καινοτόμους τρόπους εμπέδωσης μιας κουλτούρας και ενός κλίματος συμφιλίωσης στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και στην περιοχή·

  7.  σημειώνει τη σημαντική συμβολή της αποστολής αστυνομικής δύναμης της ΕΕ που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2012 και χαιρετίζει την ενισχυμένη παρουσία της ΕΕ στον τομέα του κράτους δικαίου· χαιρετίζει την ανανέωση της εντολής της επιχειρησιακής μονάδας Αλθέα της ΕΕ και την επανεστίασή της στην οικοδόμηση ικανότητας και την κατάρτιση·

  Πολιτικές συνθήκες

  8.  υπενθυμίζει τη σημασία των λειτουργούντων θεσμικών οργάνων σε όλα τα επίπεδα για την πρόοδο της χώρας όσον αφορά τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· χαιρετίζει την επιστροφή στο διάλογο και την εκλογή νέων υπουργών στο Συμβούλιο Υπουργών τον Νοέμβριο του 2012, μετά την κατάρρευση της συμμαχίας και μετά πέντε μήνες αδιεξόδου· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τα αδιέξοδα που απορρέουν από την αβεβαιότητα όσον αφορά τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης στην Ομοσπονδία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης· χαιρετίζει, ωστόσο, την πρόοδο στον διορισμό υποψηφίων για τις κενές θέσεις στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Ομοσπονδίας·

  9.  καλεί όλες τις αρμόδιες αρχές να αναπτύξουν μια στρατηγική/ένα πρόγραμμα ολοκλήρωσης με την ΕΕ, το οποίο να διασφαλίζει τη συντονισμένη και εναρμονισμένη μεταφορά, εφαρμογή και επιβολή του δικαίου και των προτύπων της ΕΕ σε όλη τη χώρα, έτσι ώστε να καταδειχθεί ένα κοινό όραμα για τη συνολική κατεύθυνση της χώρας και η βούληση να εξασφαλιστεί συνολική ευημερία για τους πολίτες της·

  10. ζητεί αλλαγές στον Κανονισμό της Βουλής των Λαών και της Βουλής των Αντιπροσώπων, ώστε να εισαχθεί ένας μηχανισμός fast-track για τη νομοθεσία της ΕΕ·

  11. χαιρετίζει την πρόοδο που επετεύχθη στο πρώτο εξάμηνο του 2012 και από τον Οκτώβριο, ιδίως όσον αφορά τη θέσπιση σημαντικών νόμων σχετικά με την απογραφή και τις κρατικές ενισχύσεις, τους κρατικούς προϋπολογισμούς 2011, 2012 και 2013, τη δέσμη για τα φυτοϋγειονομικά προϊόντα, την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά το Συμβούλιο Κρατικών Ενισχύσεων και την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, καθώς και την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας όσον αφορά την κρατική και αμυντική ιδιοκτησία· ζητεί την αποτελεσματική εφαρμογή των νόμων αυτών και καλεί με έμφαση την Επιτροπή, από κοινού με τον Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ, να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης της 13ης Ιουλίου 2012· καλεί τις αρχές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης να οικοδομήσουν και να ενισχύσουν τις ικανότητες των αρμόδιων οργάνων, όπως το Συμβούλιο Κρατικών Ενισχύσεων και η Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ιδίως σε ό,τι αφορά τα επαρκή επίπεδα στελέχωσης·

  12. εκφράζει την ανησυχία του για την καθυστέρηση της απογραφής· υπογραμμίζει τη σημασία της διενέργειας απογραφής του πληθυσμού τον Οκτώβριο του 2013 και χαιρετίζει τις προσπάθειες για να διασφαλισθεί ότι η απογραφή αυτή θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο και θα συμμορφώνεται προς τα διεθνή πρότυπα· ζητεί με έμφαση από όλες τις αρμόδιες αρχές να άρουν όλα τα εμπόδια και να μην πολιτικοποιήσουν την απογραφή, η οποία αποβλέπει στην παροχή αντικειμενικών κοινωνικοοικονομικών στοιχείων· ζητεί τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στο πλαίσιο αυτό·

  13. ζητεί με έμφαση από τις αρχές να εκτελέσουν την απόφαση Sejdić-Finci, ως ένα πρώτο βήμα για τη συνολική συνταγματική μεταρρύθμιση που είναι απαραίτητη προκειμένου να υπάρξει πρόοδος προς μια σύγχρονη και λειτουργική δημοκρατία, στην οποία θα έχει εξαλειφθεί κάθε είδος διάκρισης και στην οποία κάθε πολίτης, ανεξαιρέτως της εθνοτικής του καταβολής, θα απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα και ελευθερίες· χαιρετίζει το γεγονός ότι η Συνέλευση του Καντονιού του Σεράγεβο, πρώτη αυτή στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τροποποίησε ήδη ομόφωνα το Σύνταγμά του, ώστε να δώσει στις εθνοτικά αδήλωτες και στις εθνοτικές μειονότητες τη δυνατότητα να σχηματίζουν τη δική τους ομάδα στη Συνέλευση, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ) στην υπόθεση Sejdić-Finci·

  14. ενθαρρύνει τον Ειδικό Απεσταλμένο και Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ (EUSR/HoD) να εντείνει περαιτέρω τις προσπάθειές του για τη διευκόλυνση μιας συμφωνίας σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης Sejdić-Finci·

  15. σημειώνει την επείγουσα ανάγκη για ουσιώδεις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, τόσο σε επίπεδο κράτους όσο και σε επίπεδο οντοτήτων, προκειμένου οι θεσμικές δομές σε όλα τα επίπεδα να καταστούν πιο αποτελεσματικές, λειτουργικές και διαφανείς· επαναλαμβάνει την ανάγκη απλοποίησης της δομής της Ομοσπονδίας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να δρομολογήσουν ευρείες και ανοικτές διαβουλεύσεις, καθώς και δημόσιες συζητήσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στη χώρα σχετικά με τη συνταγματική αλλαγή· τονίζει ότι όλα τα μέρη και οι κοινότητες πρέπει να συμμετάσχουν πλήρως σε αυτή τη διαδικασία, η οποία θα πρέπει να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα·

  16. καλεί όλες τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου, αμερόληπτου και αποτελεσματικού δικαστικού συστήματος, στηριζόμενου από μια αμερόληπτη και ανεξάρτητη αστυνομική υπηρεσία, και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τη στρατηγική για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα, καθώς και την εθνική στρατηγική για τα εγκλήματα πολέμου· ζητεί μετ’ επιτάσεως την εναρμόνιση της ποινικής και αστικής νομολογίας μεταξύ των διαφόρων δικαστικών και διωκτικών συστημάτων, καθώς και την εφαρμογή όλων των συστάσεων του Διαρθρωμένου Διαλόγου ΕΕ – Βοσνίας και Ερζεγοβίνης για τη δικαιοσύνη·

  17. καλεί τις αρχές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης και της ενίσχυσης των διοικητικών ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης που χειρίζονται υποθέσεις της ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του για την οικονομική βιωσιμότητα της δημόσιας διοίκησης και για την έλλειψη πολιτικής στήριξης για τη μεταρρύθμισή της· τονίζει την ανάγκη επικέντρωσης στη δημιουργία, με τη συνδρομή της ΕΕ, ενός αποτελεσματικού μηχανισμού συντονισμού και στη βελτίωση των προσόντων και ικανοτήτων του δημόσιου τομέα, ως σημαντικό στοιχείο για τη διασφάλιση αποδοτικής και παραγωγικής συνεργασίας με την ΕΕ·

  18. εκφράζει ανησυχία όσον αφορά το υψηλό επίπεδο διαφθοράς που παρατηρείται στη χώρα, τη σύνδεσή του με πολιτικά κόμματα και την παρουσία της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας ζωής· ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές σε όλα τα επίπεδα να προτείνουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές και σχέδια κατά της διαφθοράς· καλεί τις αρμόδιες αρχές να δείξουν πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση του ζητήματος και να παράσχουν τα μέσα προκειμένου να καταστεί απολύτως επιχειρησιακή η Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, για την κατάρτιση ιστορικού των ερευνών και των καταδικών, και ενθαρρύνει τις αρχές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης να ευθυγραμμίσουν τη σχετική νομοθεσία για τη διαφθορά με τις συστάσεις της GRECO· υπογραμμίζει την ανάγκη για αποτελεσματική καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων με τη δίωξη των υπαιτίων και την παροχή προστασίας και αποζημίωσης στα θύματα·

  19. ζητεί από τις αρμόδιες αρχές να επισπεύσουν τις προσπάθειές τους για την εφαρμογή του οδικού χάρτη για μια επιχειρησιακή συμφωνία με την EUROPOL, ιδίως ευθυγραμμίζοντας τη σχετική νομοθεσία και τις σχετικές διαδικασίες περί προστασίας των δεδομένων·

  20. ζητεί από τις αρχές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης να ενδυναμώσουν τα ανεξάρτητα και διαφορετικά μέσα ενημέρωσης χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις, εθνοτικό κατακερματισμό και πόλωση· επισημαίνει τον ιδιαίτερο ρόλο των δημοσίων μέσων ενημέρωσης στην ενίσχυση της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής, και καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν την οικονομική βιωσιμότητα, την ανεξαρτησία και τη συμμόρφωση των μέσων αυτών προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα· εκφράζει την ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες πολιτικές πιέσεις καθώς και τις απειλές που διατυπώνονται κατά δημοσιογράφων· εκφράζει ανησυχία για τις προσπάθειες υπονόμευσης της ανεξαρτησίας της Ρυθμιστικής Αρχής και των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών μέσων· υπενθυμίζει ότι τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης αποτελούν ουσιώδη συνιστώσα μιας σταθερής δημοκρατίας·

  21. καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα να εργασθούν ενεργά για μία ανεκτική και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία· καλεί τις αρμόδιες αρχές να εφαρμόσουν τη νομοθεσία και την πολιτική στον τομέα της κατάργησης των διακρίσεων και να αντιμετωπίσουν τις ανεπάρκειες στη νομοθεσία και την πρακτική, συμπεριλαμβανομένων αυτών που συνδέονται με τα άτομα με αναπηρία· εκφράζει ανησυχία σχετικά με τη ρητορική μίσους, τις απειλές και παρενοχλήσεις που διατυπώνονται κατά ατόμων ΛΟΑΔ· καλεί τις αρχές να εφαρμόσουν πλήρως το Σχέδιο Δράσης για τους Ρομά, να προωθήσουν ενεργά την πραγματική ενσωμάτωση των Ρομά και όλων των άλλων μειονοτήτων, να καταδικάσουν δημόσια τα περιστατικά που έχουν ως κίνητρο το μίσος, και να διασφαλίσουν την κατάλληλη αστυνομική έρευνα και δικαστική δίωξη· καλεί τις αρχές να στηρίζουν ενεργά τις πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών σε αυτόν τον τομέα, τόσο με οικονομική και πρακτική στήριξη όσο και με πολιτική δέσμευση·

  22. ζητεί τη χειραφέτηση των γυναικών μέσω της προώθησης, προστασίας και ενίσχυσης των δικαιωμάτων τους, της βελτίωσης της κοινωνικής και οικονομικής τους κατάστασης, της αύξησης της παρουσίας τους στην αγορά εργασίας, της διασφάλισης της ίσης εκπροσώπησής τους στις διαδικασίες λήψης πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων και της ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας των γυναικών· σημειώνει ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στα κοινοβούλια, τις κυβερνήσεις και τη δημόσια διοίκηση, και ότι συχνά τα εργασιακά δικαιώματά τους αγνοούνται· ζητεί από τις αρχές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης την ευθυγράμμιση σε υψηλό επίπεδο των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης για όσους λαμβάνουν άδεια μητρότητας, πατρότητας ή γονική άδεια σε ολόκληρη τη χώρα, δημιουργώντας μια ενιαία κατάσταση για όλους τους πολίτες και αποφεύγοντας τις διακρίσεις·

  23. εκφράζει ανησυχία για το υψηλό επίπεδο μη καταγγελλόμενης και ανεπαρκώς διωκόμενης ενδοοικογενειακής βίας· καλεί τις αρχές να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν μέτρα με τα οποία θα επιτευχθεί πραγματική προστασία των γυναικών· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν τα όργανα επιβολής του νόμου, προκειμένου να αντιμετωπισθούν με επιτυχία ζητήματα όπως η βία που βασίζεται στο φύλο, η ενδοοικογενειακή βία, η αναγκαστική πορνεία και η εμπορία γυναικών· υπογραμμίζει τη σημασία της προστασίας των παιδιών από τη βία, την εμπορία, καθώς και από κάθε άλλο είδος κατάχρησης· ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει τρόπους καταπολέμησης της ενδοοικογενειακής βίας·

  24. χαιρετίζει το σχέδιο προγράμματος για τα θύματα βιασμών, σεξουαλικής κακοποίησης και βασανισμού εν καιρώ πολέμου στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη· ζητεί να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για την αποκατάσταση των θυμάτων συγκρούσεων που συνδέονται με συστηματική σεξουαλική βία, όπου περιλαμβάνονται και οι αποζημιώσεις, ανεξαρτήτως της κοινωνικής τους κατάστασης, η παροχή ιατρικής και ψυχολογικής περίθαλψης, καθώς και επαρκών κοινωνικών υπηρεσιών· καλεί όλες τις αρμόδιες αρχές να συμβάλουν στη δημόσια συνειδητοποίηση του ζητήματος της κατάστασης των θυμάτων·

  25. καλεί την Ομοσπονδία να εισαγάγει ρύθμιση για τα εγκλήματα μίσους στον ποινικό κώδικα, καθώς έχει ήδη γίνει στη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και στην Περιφέρεια Brcko το 2009·

  26. επισημαίνει ότι στα τέλη του 2011 υπήρχαν ακόμη περίπου 113.000 εσωτερικώς εκτοπισμένα άτομα στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, συμπεριλαμβανομένων περίπου 8.000 που διαμένουν σε συλλογικά κέντρα και 7.000 προσφύγων· καλεί όλες τις αρμόδιες αρχές να διευκολύνουν τη βιώσιμη επιστροφή των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων, διασφαλίζοντας την πρόσβασή τους σε στέγαση, εκπαίδευση, κοινωνική προστασία και απασχόληση· καλεί τις αρχές να διευκολύνουν τη διαδικασία αυτή ακόμη και μέσω της χορήγησης οικονομικής βοήθειας σε όλους τους επαναπατριζόμενους πρόσφυγες, με δίκαιο και επαρκή τρόπο, όπου περιλαμβάνεται και η επιστροφή των Κροατών προσφύγων στην Posavina·

  27. σημειώνει με ανησυχία τον υψηλό αριθμό ατόμων στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη που πάσχουν από διαταραχή μετατραυματικής καταπόνησης (PTSD) λόγω του πολέμου· καλεί τις αρχές να αντιμετωπίσουν την έλλειψη κοινωνικής και ψυχολογικής μέριμνας για τα άτομα που υποφέρουν από το σύνδρομο PTSD·

  28. ζητεί την πλήρη εφαρμογή της στρατηγικής δράσης για τις νάρκες, καθώς και την έγκριση του νόμου για τις δράσεις κατά των ναρκών, προκειμένου να αποτραπούν περαιτέρω θύματα σε ατυχήματα με νάρκες ξηράς·

  29. καταδικάζει απερίφραστα κάθε προσπάθεια που καταβάλλεται, στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη ή οπουδήποτε στον κόσμο, για ελαχιστοποίηση ή άρνηση της γενοκτονίας που πραγματοποιήθηκε στην Σρεμπρένιτσα·

  Κοινωνικοοικονομικά ζητήματα

  30. καλεί τις κυβερνήσεις σε όλα τα επίπεδα να υποστηρίξουν υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές· εκφράζει ανησυχίες για το μέγεθος της παραοικονομίας και τον υψηλό δείκτη ανεργίας, ιδίως των γυναικών και των νέων· εκφράζει ανησυχία σχετικά με τον αντίκτυπο που έχει η πολιτική αστάθεια και το αδύναμο κράτος δικαίου στην οικονομική ανάπτυξη και τις επενδύσεις, καθώς και στο επιχειρηματικό περιβάλλον συνολικά· καλεί την κυβέρνηση να δημιουργήσει έναν ενιαίο οικονομικό χώρο εντός της χώρας, να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για την αύξηση των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων, να ενισχύσει τις εγχώριες πηγές ανάπτυξης παράλληλα με τη μείωση της κυριαρχίας της κυβέρνησης στην οικονομία και των μεριδίων των μονοπωλίων, να προωθήσει τις δαπάνες που στρέφονται προς στην ανάπτυξη, καθώς και να τονώσει την ανταγωνιστικότητα·

  31. χαιρετίζει την απόφαση της ΕΕ να χορηγήσει 100 εκατομμύρια ευρώ ως μακροοικονομική βοήθεια στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, ως σαφές σημάδι της δέσμευσής της στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και στην ευημερία του λαού της·

  32. καλεί τις αρχές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, ιδίως τις αρχές των οντοτήτων που καταχωρίζουν τις περισσότερες εταιρείες της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, να αναθεωρήσουν και να εκσυγχρονίσουν την υπάρχουσα εργατική νομοθεσία και να ενισχύσουν τον κοινωνικό διάλογο και την εργασιακή επιθεώρηση·

  33. χαιρετίζει την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και της ΕΕ για την προσχώρηση της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ)· ενθαρρύνει τις αρχές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης να επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις με τους άλλους εταίρους με στόχο να καταστεί η χώρα μέλος του ΠΟΕ στο εγγύς μέλλον·

  34. μολονότι σημειώνει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο γενικό πλαίσιο της εκπαίδευσης, ζητεί μετ’ επιτάσεως από το Συμβούλιο Υπουργών, μεταξύ άλλων, να βελτιώσει τον συντονισμό μεταξύ των δεκατριών υπουργείων παιδείας και του υπουργείου παιδείας της περιφέρειας Brcko και να περιορίσει τον κατακερματισμό του εκπαιδευτικού συστήματος·

  35. επισημαίνει την ανάγκη βελτίωσης της συνολικής ποιότητας της εκπαίδευσης ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εσωτερικής και ξένης αγοράς εργασίας· ζητεί από τις αρχές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες της επαγγελματικής κατάρτισης προκειμένου να προσελκυστούν άμεσες ξένες επενδύσεις, καθώς επίσης και να διασφαλιστεί, για λόγους οικονομικής αναγκαιότητας μεταξύ άλλων, ότι θα καταστεί πλήρως επιχειρησιακή η λειτουργία της πιστοποίησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών και των διπλωμάτων· χαιρετίζει τα μέτρα που λαμβάνονται για την ανάπτυξη και προώθηση καταρτίσεων και προγραμμάτων για τη νεολαία, προκειμένου να διευκολύνουν τη συμμετοχή της στην αγορά εργασίας· ζητεί περισσότερες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο αυτό·

  36. ζητεί από όλες τις αρμόδιες αρχές να θέσουν τέρμα στον εθνοτικό διαχωρισμό των παιδιών («δύο σχολεία κάτω από μία στέγη») που εξακολουθεί να υπάρχει σε ορισμένα καντόνια της Ομοσπονδίας· ζητεί, περαιτέρω, την προώθηση της πραγματικής ενσωμάτωσης των παιδιών Ρομά, ιδίως στην εκπαίδευση, μεταξύ άλλων μέσω προγραμμάτων σχολικής ικανότητας· καλεί τις αρχές να συνεργασθούν με τις αρμόδιες ΜΚΟ, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι οικογένειες Ρομά να στηρίξουν την πρόσβαση των παιδιών τους στην εκπαίδευση· καλεί τις αρχές να εναρμονίσουν τις ρυθμίσεις εντός της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση όλων των παιδιών· ζητεί, γενικώς, να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την πρόληψη του χωρισμού των οικογενειών και την παροχή περισσότερων υπηρεσιών υποστήριξης στις οικογένειες που βρίσκονται σε κίνδυνο· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει αν η στοχευμένη βοήθεια της ΕΕ θα μπορούσε να βοηθήσει στον τερματισμό του διαχωρισμένου εκπαιδευτικού συστήματος·

  37. χαιρετίζει τα σχέδια της Επιτροπής να ζητήσει υψηλού επιπέδου συνάντηση για την εκπαίδευση με στόχο την προώθηση του διαλόγου επί διαφόρων ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένου του εθνοτικού διαχωρισμού των παιδιών στα σχολεία, και τη συγκέντρωση εκπροσώπων αρμόδιων διεθνών οργανώσεων και των αρχών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης που είναι αρμόδιες για την εκπαίδευση·

  38. καλεί τις αρχές να ευθυγραμμίσουν τη νομοθεσία τους με το κεκτημένο της ΕΕ όσον αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων·

  39. ζητεί από τις αρχές να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της εθνικής κληρονομιάς και την εξέταση του αντίστοιχου νομικού πλαισίου· ζητεί, περαιτέρω, από όλες τις αρμόδιες αρχές σε όλα τα επίπεδα να διασφαλίσουν σαφείς διαδικασίες για τη χρηματοδότηση των πολιτιστικών ιδρυμάτων, ώστε να αποτραπούν τα κλεισίματα·

  40. καλεί τις αρχές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης να θεσπίσουν κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή περαιτέρω καταχρήσεων όσον αφορά το καθεστώς της ελεύθερης ταξιδιωτικής βίζας και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την οργανωμένη κατάχρηση των διαδικασιών χορήγησης ασύλου στα κράτη μέλη της ΕΕ·

  Περιφερειακή συνεργασία και διμερή θέματα

  41. συγχαίρει τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη για τον εποικοδομητικό ρόλο της στον τομέα της περιφερειακής συνεργασίας, και καλεί τη χώρα να εργαστεί προς την κατεύθυνση της οριοθέτησης των συνόρων σε συνεργασία με όλες τις γειτονικές χώρες·

  42. καλεί τις αρχές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης να επιταχύνουν τις προετοιμασίες για την προσχώρηση της Κροατίας στην ΕΕ, ευθυγραμμίζοντας την αντίστοιχη νομοθεσία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης για την ασφάλεια των τροφίμων με το κεκτημένο της ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη δράσης από τις αρχές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και για το γεγονός ότι τούτο μπορεί δυνητικά να οδηγήσει σε απώλειες στις εξαγωγικές αγορές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης· χαιρετίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής, και ζητεί από τις αρμόδιες αρχές να οικοδομήσουν ταχέως την απαραίτητη υποδομή στους μελλοντικούς Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου (BIP) της ΕΕ· χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να εξεύρει λύσεις στις τριμερείς συναντήσεις της με την Κροατία και Βοσνία και Ερζεγοβίνη όσον αφορά τα τελευταία εκκρεμή ζητήματα διαχείρισης των συνόρων, υπό το φως της προσχώρησης της Κροατίας στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας Neum/Ploče· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω εποικοδομητικές προσπάθειες στο πλαίσιο αυτό, οι οποίες να καθιστούν δυνατούς περισσότερους BIP, αν αυτό είναι αναγκαίο· συγχαίρει τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη για τη συμβολή της στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην διευθέτηση των εκκρεμών ζητημάτων, περιλαμβανομένης της οριστικοποίησης της συμφωνίας για την τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία, η οποία απλουστεύει την κυκλοφορία των πολιτών στις συνοριακές περιοχές· θεωρεί αναγκαία την εξεύρεση λύσης για τη διατήρηση του υπάρχοντος καθεστώτος δελτίων ταυτότητας μεταξύ των δύο χωρών μετά τον Ιούλιο του 2013, έτσι ώστε οι πολίτες της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης να μπορούν να συνεχίσουν να ταξιδεύουν στην Κροατία·

  43. ζητεί επισταμένως να επιτραπεί η είσοδος πολιτών του Κοσόβου, καθόσον η Βοσνία και Ερζεγοβίνη εξακολουθεί να είναι η μόνη χώρα της περιοχής που δεν τους δέχεται· ζητεί ως εκ τούτου μετ’ επιτάσεως από τις αρχές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης να αποδέχονται τα βασικά ταξιδιωτικά έγγραφα των πολιτών του Κοσόβου για είσοδό τους στη χώρα, όπως έχει συμβεί με τη Σερβία αλλά και άλλες χώρες·

  44. επαναλαμβάνει την ανάγκη να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται αυστηρά όλα τα απαραίτητα κριτήρια και μέτρα για μετακίνηση χωρίς βίζα στις χώρες του Σένγκεν, να τίθενται σε εφαρμογή μακροπρόθεσμες στρατηγικές και να ρυθμιστεί η πολιτική για τις μειονότητες· θεωρεί απαραίτητο οι πολίτες να ενημερώνονται δεόντως σχετικά με τους περιορισμούς του καθεστώτος χωρίς βίζα, ώστε να αποφευχθούν οιεσδήποτε καταχρήσεις της πολιτικής για την ελευθερία μετακίνησης και την ελευθέρωση των θεωρήσεων· σημειώνει τους σταθερά χαμηλούς αριθμούς των αιτούντων άσυλο που προέρχονται από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη στα κράτη μέλη της ΕΕ· τονίζει τη σημασία της ελεύθερης ταξιδιωτικής βίζας για τους πολίτες της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης·

   

  °

  ° °

   

  45. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης και Αντιπρόεδρο επί Θεμάτων Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Προεδρία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, το Συμβούλιο Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Ομοσπονδίας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης.