Resolutsiooni ettepanek - B7-0161/2013Resolutsiooni ettepanek
B7-0161/2013

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Bosnia ja Hertsegoviina 2012. aasta eduaruanne

  9.4.2013 - (2012/2865(RSP))

  nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
  vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

  Doris Pack väliskomisjoni nimel


  Menetlus : 2012/2865(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B7-0161/2013
  Esitatud tekstid :
  B7-0161/2013
  Vastuvõetud tekstid :

  B7‑0161/2013

  Euroopa Parlamendi resolutsioon Bosnia ja Hertsegoviina 2012. aasta eduaruande kohta

  (2012/2865(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –   võttes arvesse 19.–20. juunil 2003. aastal kokku tulnud Euroopa Ülemkogu järeldusi Lääne-Balkani riikide kohta ja nende järelduste lisa pealkirjaga „Thessaloniki arengukava Lääne-Balkani riikidele: ettevalmistused Euroopaga integreerumiseks”,

  –   võttes arvesse stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingut, mis allkirjastati ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Bosnia ja Hertsegoviina vahel 16. juunil 2008. aastal ning mille ratifitseerisid kõik ELi liikmesriigid ning Bosnia ja Hertsegoviina,

  –   võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2008. aasta otsust 2008/211/EÜ, millega sätestatakse Bosnia ja Hertsegoviinaga loodud Euroopa partnerluse põhimõtted, prioriteedid ja tingimused ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2006/55/EÜ[1],

  –   võttes arvesse nõukogu 18. juuli 2011. aasta otsust 2011/426/ÜVJP[2] ning nõukogu 21. märtsi 2011. aasta, 10. oktoobri 2011. aasta, 5. detsembri 2011. aasta, 25. juuni 2012. aasta ja 11. detsembri 2012. aasta järeldusi Bosnia ja Hertsegoviina kohta,

  –   võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Laienemisstrateegia ja peamised ülesanded aastatel 2012–2013” (COM(2012)0600) ning 10. oktoobril 2012. aastal vastu võetud Bosnia ja Hertsegoviina 2012. aasta eduaruannet (SWD(2012) 335 final),

  –   võttes arvesse 29.–30. oktoobril 2012. aastal Sarajevos toimunud Euroopa Parlamendi ning Bosnia ja Hertsegoviina parlamentaarse assamblee 14. parlamentidevahelise kohtumise ühisavaldust,

  –   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, eelkõige 14. märtsi 2012. aasta resolutsiooni Bosnia ja Hertsegoviina eduaruande kohta[3] ning 22. novembri 2012. aasta resolutsiooni laienemise kohta: poliitikavaldkonnad, kriteeriumid ja ELi strateegilised huvid[4],

  –   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

  A. arvestades, et Euroopa Liit on korduvalt kinnitanud, et peab oma kohuseks aidata Lääne-Balkani riikidel, sealhulgas Bosnial ja Hertsegoviinal saada ELi liikmeks; arvestades, et EL toetab ka tulevikus kindlalt suveräänset ja ühendatud Bosniat ja Hertsegoviinat, kellel on väljavaade saada ELi liikmeks, ning arvestades, et see väljavaade on Bosnia ja Hertsegoviina rahva jaoks üks peamisi ühendavaid tegureid;

  B.  arvestades, et selleks, et kiirendada riigi edusamme ELi liikmesuse suunas ja saavutada kõigile kodanikele kasutoovad käegakatsutavad tulemused, on vaja toimivaid institutsioone ja selgeid koordineerimismehhanisme kõikidel tasanditel ning riigi poliitiliste juhtide kindlat ja järjepidevat pühendumist;

  C. arvestades, et põhiseadusreform on kõige olulisem reform, et kujundada Bosniast ja Hertsegoviinast tõhus ja igati toimiv demokraatia; arvestades, et tõelisi edusamme tuleb teha riigi ülesehitamise keskse tähtsusega valdkondades, mille hulka kuuluvad valitsemine, kohtusüsteem ja õigusriigi põhimõtete rakendamine, samuti korruptsioonivastane võitlus ja ELi standarditele lähenemine;

  D. arvestades, et ELiga sidemete arendamiseks on vaja kiiresti luua tõhus kooskõlastusmehhanism;

  E.  arvestades, et tööväljavaadete puudumine eelkõige noorte puhul pärsib jätkuvalt tõsiselt riigi sotsiaal-majanduslikku ja poliitilist arengut;

  F.  arvestades, et korruptsioon takistab ikka veel tugevasti riigi sotsiaal-majanduslikku ja poliitilist arengut;

  G. arvestades, et piirkondlik koostöö ja heanaaberlikud suhted on stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi põhikomponendid ja neil on otsustav roll Lääne-Balkani muutmisel püsivalt stabiilseks ja kestlikult arenevaks piirkonnaks; arvestades, et heanaaberlikkuse vaimus piirkonna muude riikidega tehtav koostöö on rahumeelse kooseksisteerimise ning leppimise eeltingimus Bosnias ja Hertsegoviinas ning Lääne-Balkani riikides;

  H. arvestades, et EL on õigusriikluse asetanud oma laienemisprotsessi keskmesse;

  Üldised kaalutlused

  1.  kordab kindlalt oma toetust Bosnia ja Hertsegoviina Euroopaga integreerumisele kõigi selle riigi kodanike heaolu nimel;

  2.  tunneb muret asjaolu pärast, et poliitilisel eliidil puudub endiselt ühine arusaam riigi üldisest liikumissuunast, millega kaasneb oht, et Bosnia ja Hertsegoviina jääb muudest piirkonna riikidest veelgi rohkem maha;

  3.  tunneb heameelt asjaolu üle, et kohalikud valimised viidi läbi rahumeelselt, vabalt ja õiglaselt; peab siiski murettekitavaks Srebrenicas pärast valimisi toimunud vaidlusi, mida tuleks tulevikus vältida, samuti asjaolu, et Mostar oli ainus linn, kus kohalikke valimisi ei toimunud; nõuab tungivalt, et kõik osapooled nõustuksid Mostari linna põhimääruse muudatustega, mis on kooskõlas Bosnia ja Hertsegoviina konstitutsioonikohtu asjaomase otsusega;

  4.  tunneb heameelt Brčko ringkonnas rahvusvahelise järelevalvetegevuse peatamise üle; kutsub ametivõime üles täitma veel saavutamata eesmärgid ja tingimused, mis on seatud kõrge esindaja büroo sulgemiseks, et võimaldada suuremat kohaliku tasandi vastutust;

  5.  rõhutab, kui tähtis on, et Bosnia ja Hertsegoviina osaleks ELi integratsiooniprotsessis üksmeelsena; nõuab tungivalt, et poliitilised juhid ja valitud ametiisikud teeksid koostööd ja keskenduksid tegevuskava rakendamisele osana komisjoniga peetavast kõrgetasemelisest dialoogist, et saaks lõpuks täita nõuded, mis võimaldavad stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu jõustumise ning tõsiseltvõetava ELiga ühinemise taotluse esitamise; kutsub poliitilisi juhte ja kõiki ametiasutusi üles tegema ühinemisprotsessis tihedat koostööd ELi eriesindajaga;

  6.  tuletab komisjonile meelde, et ELi laienemine on ulatuslikum protsess kui lihtsalt liidu õigustiku ülevõtmine ja peab põhinema Euroopa väärtuste tõelisel ning täielikul austamisel; märgib mõningase murega, et hiljutine majandus- ja finantskriis on ELi nn pehmet jõudu muutuste läbiviimiseks võib-olla vähendanud; ergutab siiski komisjoni, liikmesriike ja teisi Lääne-Balkani riike otsima uuenduslikke viise, kuidas soodustada leppimise kultuuri ja õhkkonda Bosnias ja Hertsegoviinas ning kogu piirkonnas;

  7.  märgib 30. juunil 2012. aastal tegevuse lõpetanud ELi politseimissiooni märkimisväärset panust ja väljendab heameelt ELi suurema osaluse üle õigusriikluse valdkonnas; tunneb heameelt Euroopa Liidu rahvusvaheliste stabiliseerimisjõude (EUFOR ALTHEA) mandaadi pikendamise ning asjaolu üle, et selles keskendutakse nüüd suutlikkuse suurendamisele ja koolitusele;

  Poliitilised tingimused

  8.  tuletab meelde toimivate institutsioonide tähtsust kõigil tasanditel riigi edusammude jaoks Euroopaga integreerumisel; tunneb heameelt dialoogi taasalustamise ja ministrite nõukogusse uute ministrite valimise üle 2012. aasta novembris pärast koalitsiooni lagunemist ja viiekuulist patiseisu; tunneb muret ummikseisude pärast, mis tulenevad Bosnia ja Hertsegoviina Föderatsiooni valitsuse ümberkorraldamisega seotud ebakindlusest; rõõmustab samas edusammude üle, mida on tehtud kandidaatide nimetamisel föderatsiooni konstitutsioonikohtu vabadele ametikohtadele;

  9.  kutsub kõiki pädevaid asutusi üles koostama ELiga integreerumise strateegia või kava, mis tagaks ELi õigusaktide ja nõuete kooskõlastatud ja ühtse ülevõtmise, rakendamise ja jõustamise kogu riigis ning annaks seega tunnistust ühisest arusaamast riigi üldise suuna kohta ning soovist tagada kõigi kodanike üldine heaolu;

  10. nõuab muudatuste tegemist Rahvakoja ja Esindajatekoja kodukorras, et kehtestada kiirmehhanism ELi õigusaktide ülevõtmiseks;

  11. tunneb heameelt 2012. aasta esimesel poolel ja alates oktoobrist tehtud edusammude üle, eelkõige toob positiivselt esile oluliste loendust ja riigiabi käsitlevate seaduste, 2011., 2012. ja 2013. aasta riigieelarve ning fütosanitaarpaketi vastuvõtmise, samuti edasimineku riigiabinõukogu ja korruptsioonivastase võitluse ametiga seoses ning poliitilise kokkuleppe saavutamise riigivara ja kaitsejõudude vara kohta; nõuab nende meetmete tulemuslikku rakendamist ning nõuab tungivalt, et komisjon ja ELi eriesindaja jälgiksid hoolikalt nende elluviimist, võttes täielikult arvesse Bosnia ja Hertsegoviina konstitutsioonikohtu 13. juuli 2012. aasta otsust; kutsub Bosnia ja Hertsegoviina ametivõime üles looma ja tugevdama suutlikkust sellistes asjaomastes asutustes nagu riigiabinõukogu ja korruptsioonivastase võitluse amet, eelkõige mis puudutab piisaval tasemel personaliga varustatust;

  12. tunneb muret rahvaloenduse edasilükkumise pärast; rõhutab, et rahvaloendus on vaja läbi viia 2013. aasta oktoobris, ning kiidab heaks jõupingutused, mida tehakse selle tagamiseks, et rahvaloendus toimuks oktoobris ning kooskõlas rahvusvaheliste standarditega; nõuab tungivalt, et pädevad asutused eemaldaksid kõik takistused ja ei politiseeriks rahvaloendust, mille eesmärgiks on saada objektiivseid sotsiaal-majanduslikke andmeid; nõuab sellega seoses vähemuste õiguste austamist;

  13. nõuab tungivalt, et ametivõimud täidaksid otsust Sejdić-Finci kohtuasjas esimese sammuna ulatusliku põhiseadusreformi läbiviimisel, mis on vajalik selleks, et liikuda ajakohase ja toimiva demokraatia suunas, kus kõik diskrimineerimise vormid on välistatud ja mille raames on kõikidel kodanikel nende etnilisest kuuluvusest sõltumata samad õigused ja vabadused; väljendab heameelt asjaolu üle, et esimesena Bosnias ja Hertsegoviinas muutis Sarajevo kantoni assamblee ühehäälselt oma põhiseadust, andes rahvuslikult määratlemata ja etnilistele vähemustele võimaluse moodustada assamblees oma esindus kooskõlas Euroopa inimõiguste konventsiooni alusel tehtud otsusega Sejdić-Finci kohtuasjas;

  14. ergutab ELi eriesindajat ja ELi delegatsiooni juhti suurendama veelgi oma jõupingutusi, et aidata saavutada kokkulepet Sejdić-Finci kohtuotsuse rakendamise kohta;

  15. tõdeb, et tungivalt on vaja sisulist põhiseadusreformi nii riigi kui ka föderatsiooni osade tasandil, et muuta institutsionaalsed struktuurid kõigil tasanditel tõhusamaks, toimivamaks ja läbipaistvamaks; kordab vajadust lihtsustada Bosnia ja Hertsegoviina Föderatsiooni struktuuri; kutsub Euroopa välisteenistust ja komisjoni algatama põhiseaduse muutmisega seoses laiaulatuslikke ja avatud konsultatsioone ning avalikke arutelusid riigi kõikide sidusrühmadega; rõhutab, et kõik osapooled ja kogukonnad tuleb täielikult kaasata sellesse protsessi, mis peaks andma konkreetseid tulemusi;

  16. palub kõikidel pädevatel asutustel tagada, et loodaks sõltumatu, erapooletu ja tulemuslik kohtusüsteem, mida toetab erapooletu ja sõltumatu politseiteenistus, ning et tulemuslikult rakendataks kohtusüsteemi reformistrateegia ja sõjakuritegude riiklik strateegia; nõuab tungivalt, et ühtlustataks kriminaal- ja tsiviilasjade kohtupraktikat eri kohtu- ja prokuratuurisüsteemides ning täidetaks kõik soovitused, mis on välja toodud ELi ning Bosnia ja Hertsegoviina õigusküsimusi käsitleva struktureeritud dialoogi raames;

  17. kutsub Bosnia ja Hertsegoviina ametivõime üles tegema edusamme avaliku halduse reformimisel ning haldussuutlikkuse suurendamisel kõikidel valitsustasanditel, kus tegeletakse ELi küsimustega; on mures avaliku halduse finantsilise jätkusuutlikkuse pärast ning et puudub poliitiline toetus avaliku halduse reformimiseks; rõhutab vajadust keskenduda sellele, et ELi toetusel luua tõhusad koordineerimismehhanismid ning parandada avaliku teenistuse töötajate kvalifikatsiooni ja pädevust, mis olulise elemendina aitaksid tagada tulemuslikku ja produktiivset koostööd ELiga;

  18. väljendab muret asjaolu pärast, et korruptsioon on riigis laialt levinud, et see on seotud erakondadega ning et korruptsiooni esineb kõigil avaliku elu tasanditel; ergutab kõigi tasandite pädevaid asutusi koostama ja rakendama korruptsioonivastaseid strateegiaid ja tegevuskavu; kutsub vastutavaid ametiasutusi üles ilmutama poliitilist tahet probleemi lahendamiseks ja tagama korruptsioonivastase võitluse ameti täielikuks toimimiseks vajalikud vahendid, parandama tulemusi juhtumite uurimisel ja süüdimõistvate otsuste tegemisel ning ergutab Bosnia ja Hertsegoviina ametivõime viima korruptsioonivastased seadused kooskõlla korruptsioonivastaste riikide ühenduse (GRECO) soovitustega; rõhutab, et tulemuslikult on vaja võidelda inimkaubanduse vastu, selleks tuleb niisuguste tegude toimepanijad kohtu alla anda ning pakkuda kaitset ja hüvitist ohvritele;

  19. nõuab tungivalt, et pädevad asutused suurendaksid oma jõupingutusi Europoliga sõlmitava operatiivkoostöö kokkuleppe tegevuskava rakendamisel, ühtlustades selleks eelkõige asjakohased andmekaitsealased õigusaktid ja menetlused;

  20. nõuab tungivalt, et Bosnia ja Hertsegoviina ametivõimud toetaksid sellise sõltumatu ja mitmekesise meedia arengut, mis oleks vaba poliitilisest sekkumisest, etnilisest killustumisest ja polariseerumisest; rõhutab avalik-õigusliku meedia erilist rolli demokraatia ja sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamisel ning palub ametivõimudel tagada sellise meedia finantsiline jätkusuutlikkus, sõltumatus ja vastavus Euroopa standarditele; peab kahetsusväärseks ajakirjanike jätkuvat poliitilist survestamist ja ähvardamist; väljendab muret katsete pärast kahjustada kommunikatsioonivaldkonda reguleeriva asutuse ja avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide sõltumatust; tuletab meelde, et vaba meedia on stabiilse demokraatia oluline koostisosa;

  21. kutsub kõiki erakondi üles tegema aktiivset tööd kaasava ja tolerantse ühiskonna kujundamiseks; kutsub pädevaid asutusi üles rakendama diskrimineerimisvastaseid seadusi ja poliitikameetmeid ning kõrvaldama puudusi õigusaktides ja praktikas, k.a neid, mis puudutavad puuetega inimesi; tunneb muret homo-, bi- ja transseksuaalide vastu suunatud vihkamist õhutavate avalduste, ähvarduste ja tagakiusamise pärast; kutsub ametivõime üles täielikult rakendama romasid käsitleva tegevuskava, aktiivselt edendama romade ja kõigi teiste vähemuste tulemuslikku kaasamist, mõistma avalikult hukka vihkamisest ajendatud vahejuhtumid ning tagama nõuetekohase politseiuurimise ja kohtumõistmise; kutsub ametivõime üles aktiivselt toetama kodanikuühiskonna algatusi selles valdkonnas nii rahaliselt ja praktiliselt kui ka poliitiliste kohustuste näol;

  22. nõuab naiste mõjuvõimu suurendamist ning selle saavutamiseks on vaja edendad ja kaitsta nende õigusi, parandada nende sotsiaalset ja majanduslikku olukorda, suurendada nende osalemist tööturul, tagada nende õiglane esindatus poliitilistes ja majanduslikes otsustusprotsessides ning ergutada naisettevõtlust; märgib, et naised on parlamentides, valitsustes ja riiklikes haldusorganites jätkuvalt alaesindatud ja nende tööalaseid õiguseid ignoreeritakse sageli; kutsub Bosnia ja Hertsegoviina ametivõime üles viima sotsiaalkindlustuse õigused ema-, isa- või vanemapuhkuse võtjate jaoks kõikjal riigis vastavusse kõrgete standarditega, sellega luuakse kõikide kodanike jaoks ühetaoline olukord ja välditakse diskrimineerimist;

  23. väljendab muret ulatusliku, teatamata ja sageli süüdistuseta jääva koduvägivalla pärast; kutsub ametivõime üles vastu võtma ja rakendama meetmeid, et tagada naistele tõeline kaitse; rõhutab vajadust tugevdada õiguskaitseorganeid, et edukalt käsitleda selliseid küsimusi nagu soopõhine vägivald, koduvägivald, sundprostitutsioon ja naistega kaubitsemine; rõhutab laste kaitsmise olulisust vägivalla, inimkaubanduse ja mis tahes muu kuritarvitamise eest; ergutab komisjoni uurima võimalusi, kuidas toetada võitlust koduvägivalla vastu;

  24. tunneb heameelt selle üle, et koostatud on programmi eelnõu, mis on suunatud Bosnias ja Hertsegoviinas sõja ajal toime pandud vägistamise, seksuaalse kuritarvitamise ja piinamise ohvritele; nõuab tungivalt piisavate vahendite eraldamist konfliktiga seotud seksuaalvägivalla ohvrite süsteemseks rehabiliteerimiseks, mis hõlmab ohvrite sotsiaalsest seisundist sõltumata hüvitisi meditsiinilise ja psühholoogilise abi ning asjakohaste sotsiaalteenuste saamiseks; kutsub kõiki pädevaid asutusi üles tõstma üldsuse teadlikkust ohvrite seisundist;

  25. palub föderatsioonil lisada kriminaalkoodeksisse vihakuritegusid reguleerivad sätted, nagu seda tehti juba 2009. aastal Serblaste Vabariigis ja Brčko ringkonnas;

  26. rõhutab, et 2011. aasta lõpus oli Bosnias ja Hertsegoviinas endiselt ligikaudu 113 000 riigisisest põgenikku, kellest ligikaudu 8000 elas ühiskeskustes ja 7000 olid pagulased; kutsub kõiki pädevaid asutusi üles lihtsustama pagulaste ja riigisiseste põgenike püsivat tagasipöördumist, tagades neile juurdepääsu eluasemele, haridusele, sotsiaalkaitsele ja töövõimalustele; nõuab tungivalt, et nad lihtsustaksid seda protsessi ka õiglasel ja asjakohasel viisil rahalise abi andmisega kõikidele tagasipöörduvatele pagulastele, sealhulgas Horvaatia pagulaste naasmiseks Posavinasse;

  27. märgib murelikult, et suur hulk inimesi kannatab Bosnias ja Hertsegoviinas sõja tõttu traumajärgse stressihäire all; palub ametivõimudel parandada traumajärgse stressihäire all kannatavatele isikutele pakutavat sotsiaalset ja psühholoogilist abi, mis on praegu puudulik;

  28. nõuab miinivastase strateegia täielikku rakendamist ning miinivastaseid meetmeid käsitleva seaduse vastuvõtmist, et maamiinid ei nõuaks rohkem inimohvreid;

  29. mõistab karmilt hukka kõik Bosnias ja Hertsegoviinas või mujal maailmas tehtavad katsed tunnistada Srebrenicas toimunud genotsiid ebaoluliseks või seda üldse eitada;

  Sotsiaal-majanduslikud küsimused

  30. nõuab tungivalt, et kõikide tasandite valitsused jätkaksid usaldusväärset eelarvepoliitikat; tunneb muret varimajanduse ulatuse ning eelkõige naiste ja noorte töötuse kõrge määra pärast; väljendab muret mõju pärast, mida poliitiline ebastabiilsus ja nõrk õigusriiklus avaldavad majanduskasvule ja investeeringutele, samuti ettevõtluskeskkonnale tervikuna; kutsub valitsust üles looma riigis ühtne majandusruum, et tekitada soodsad tingimused ettevõtluse, eriti VKEde arenguks, tugevdada kohalikke kasvuallikaid ning vähendada samal ajal valitsussektori domineerimist majanduses ja monopolide osakaalu, edendada majanduskasvu soodustavaid kulutusi ning parandada konkurentsivõimet;

  31. väljendab heameelt ELi otsuse üle anda Bosniale ja Hertsegoviinale 100 miljoni euro ulatuses makromajanduslikku finantsabi, mis on selge märk, et EL võtab tõsiselt riigi Euroopa perspektiivi ja inimeste heaolu;

  32. kutsub üles Bosnia ja Hertsegoviina ametivõime, eriti neis föderatsiooni osades, kus on registreeritud kõige rohkem Bosnia ja Hertsegoviina ettevõtteid, et nad vaataksid läbi ja ajakohastaksid tööõiguse ning tugevdaksid sotsiaalset dialoogi ja tööinspektsiooni;

  33. väljendab heameelt kokkuleppe üle, mille allkirjastasid Bosnia ja Hertsegoviina ning EL Bosnia ja Hertsegoviina liitumise kohta Maailma Kaubandusorganisatsiooniga (WTO); ergutab Bosnia ja Hertsegoviina ametivõime kiirendama läbirääkimisi teiste partneritega, et saada lähitulevikus WTO liikmeks;

  34. täheldab, et teatavaid edusamme on tehtud hariduse üldraamistiku parandamisel, kuid kordab oma üleskutset ministrite nõukogule parandada muu hulgas 13 haridusministeeriumi ja Brčko ringkonna haridusosakonna vahelist koordineerimist ning vähendada haridussüsteemi killustatust;

  35. rõhutab vajadust parandada hariduse üldist kvaliteeti, nii et see vastaks kodumaise ja välismaise tööturu vajadustele; kutsub Bosnia ja Hertsegoviina ametivõime üles tegelema kutseõppe puudujääkidega, et tõmmata ligi otseseid välisinvesteeringuid ning tagada muu hulgas majanduslikust vajadusest tulenevalt haridusasutuste akrediteerimise alustamine ning akadeemiliste kraadide ja diplomite tunnustamisega tegelevate asutuste täielik toimivus; väljendab heameelt meetmete üle, mida on võetud noorte tööturul osalemist hõlbustavate koolituste ja programmide edendamiseks, ning nõuab selles valdkonnas rohkem algatusi;

  36. nõuab kõikidelt pädevatelt asutustelt tungivalt, et lõpetataks laste etniline eraldamine (kaks kooli ühe katuse all), mida ikka veel esineb föderatsiooni mõnedes kantonites; lisaks nõuab, et edendataks eelkõige roma laste tulemuslikku haridusse kaasamist muu hulgas kooliküpsusprogrammide abil; palub ametiasutustel teha koostööd asjaomaste valitsusväliste organisatsioonidega, et ergutada roma perekondi toetama oma laste juurdepääsu haridusele; palub ametivõimudel ühtlustada Bosnias ja Hertsegoviinas kehtivad eeskirjad, et tagada kõikide laste võrdne kohtlemine; nõuab, et üldiselt tehtaks rohkem jõupingutusi perekonna lahutamise ärahoidmiseks ja pakutaks rohkem tugiteenuseid riskirühma kuuluvatele peredele; kutsub komisjoni üles uurima, kas ELi sihtotstarbeline toetus võiks kaasa aidata segregeeritud haridussüsteemi kaotamisele;

  37. väljendab heameelt komisjoni kava üle korraldada kõrgetasemeline kohtumine hariduse teemal, et edendada dialoogi mitmes küsimuses, sh laste etniline segregatsioon koolis, ning tuua kokku asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonide ning Bosnia ja Hertsegoviina haridusametite esindajad;

  38. kutsub ametivõime üles viima õigusaktid vastavusse ELi kutsekvalifikatsioonide tunnustamist käsitleva acquis’ga;

  39. nõuab tungivalt, et ametivõimud võtaksid vajalikke meetmeid rahvusliku pärandi säilitamiseks ja vastava õigusraamistiku täiustamiseks; lisaks kutsub kõiki pädevaid asutusi kõigil tasanditel üles tagama kultuuriasutuste rahastamise kindla korra, et vältida nende sulgemist;

  40. nõuab tungivalt, et Bosnia ja Hertsegoviina ametivõimud võtaksid piisavaid meetmeid, et hoida ära viisavaba reisimise korra jätkuvat kuritarvitamist ning tulemuslikult võidelda varjupaigamenetluste organiseeritud kuritarvitamise vastu ELi liikmesriikides;

  Piirkondlik koostöö ja kahepoolsed küsimused

  41. tunneb heameelt Bosnia ja Hertsegoviina konstruktiivse rolli üle piirkondlikus koostöös ning kutsub riiki üles tegema tööd selle nimel, et koostöös kõigi naaberriikidega piiriküsimustes kokkuleppele jõuda;

  42. nõuab tungivalt, et Bosnia ja Hertsegoviina ametivõimud intensiivistaksid ettevalmistusi Horvaatia ühinemiseks ELiga ning viiksid toiduohutust käsitlevad Bosnia ja Hertsegoviina õigusaktid vastavusse ELi õigustikuga; tunneb muret Bosnia ja Hertsegoviina ametivõimude tegevusetuse pärast, mis võib kaasa tuua kaotusi Bosnia ja Hertsegoviina eksporditurgudel; väljendab heameelt seni tehtud edusamme üle ning nõuab tungivalt, et pädevad asutused rajaksid kiiresti vajaliku infrastruktuuri tulevastes ELi piirikontrollipunktides; väljendab heameelt komisjoni algatuse üle, mille eesmärk on komisjoni kolmepoolsetel kohtumistel Horvaatia ning Bosnia ja Hertsegoviinaga leida lahendused seni veel vaidlusalustele piiriküsimustele, sh Neum/Ploče kokkuleppe, pidades silmas Horvaatia ühinemist ELiga; nõuab selles valdkonnas konstruktiivseid lisapingutusi, et vajaduse korral saaks avada rohkem piirikontrollipunkte; kiidab Bosniat ja Hertsegoviinat tema panuse eest edusammudesse vaidlusaluste küsimuste lahendamisel, mille hulka kuulub ka sõlmitud kohaliku piiriliikluse leping, mis peaks hõlbustama piirialadel elavate kodanike liikumist; peab vajalikuks leida lahendus, mis võimaldaks pärast 2013. aasta juulit säilitada riikide vahel praegu kehtiva ID-kaartide süsteemi, et Bosnia ja Hertsegoviina kodanikud saaksid jätkuvalt Horvaatiasse reisida;

  43. kordab oma nõuet lubada Kosovo kodanikel riiki siseneda, sest Bosnia ja Hertsegoviina on ainus piirkonna riik, kes ei luba neil oma riiki siseneda; nõuab seetõttu tungivalt, et Bosnia ja Hertsegoviina ametivõimud tunnistaksid Kosovo kodanike põhilisi reisidokumente riiki sisenemiseks, nagu seda teevad Serbia ja teised riigid;

  44. kordab, et endiselt on vaja rangelt rakendada kõiki vajalikke kriteeriume ja meetmeid viisavabaks reisimiseks Schengeni riikidesse, rakendada pikaajalisi strateegiaid ning reguleerida vähemuste poliitikat; peab vajalikuks kodanikke teavitada viisavabaduskorra piirangutest, et vältida reisimisvabaduse ja viisanõude kaotamise poliitika mis tahes väärkasutamist; märgib, et Bosniast ja Hertsegoviinast pärit varjupaigataotlejate arv ELi liikmesriikides on püsivalt madal; rõhutab viisavaba reisimise tähtsust Bosnia ja Hertsegovina kodanike jaoks;

  °

  °         °

  45. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, nõukogule, komisjonile, Bosnia ja Hertsegoviina presidentuurile, Bosnia ja Hertsegoviina ministrite nõukogule, Bosnia ja Hertsegoviina parlamentaarsele assambleele ning Bosnia ja Hertsegoviina Föderatsiooni ning Serblaste Vabariigi valitsustele ja parlamentidele.