Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0161/2013Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0161/2013

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS Bosnijos ir Hercegovinos 2012 m. pažangos ataskaita

  9.4.2013 - (2012/2865(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

  Doris Pack Užsienio reikalų komiteto vardu


  Procedūra : 2012/2865(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B7-0161/2013
  Pateikti tekstai :
  B7-0161/2013
  Priimti tekstai :

  B7‑0161/2013

  Europos Parlamento rezoliucija dėl Bosnijos ir Hercegovinos 2012 m. pažangos ataskaitos

  (2012/2865(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 19–20 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadas ir jų priedą „Salonikų darbotvarkė Vakarų Balkanų valstybėms: Europos integracijos link“,

  –   atsižvelgdamas į Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą, pasirašytą 2008 m. birželio 16 d. ir ratifikuotą visų ES valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos,

  –   atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimą 2008/211/EB dėl principų, prioritetų ir sąlygų, įvardytų Europos partnerystėje su Bosnija ir Hercegovina, panaikinantį Sprendimą 2006/55/EB[1],

  –   atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 18 d. Tarybos sprendimą 2011/426/BUSP[2] ir 2011 m. kovo 21 d., 2011 m. spalio 10 d., 2011 m. gruodžio 5 d., 2012 m. birželio 25 d. ir 2012 m. gruodžio 11 d. Tarybos išvadas dėl Bosnijos ir Hercegovinos,

  –   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „2012–2013 m. plėtros strategija ir pagrindiniai uždaviniai“ (COM(2012) 600) ir į 2012 m. spalio 12 d. priimtą Bosnijos ir Hercegovinos 2012 m. pažangos ataskaitą (SWDC(2011) 335 final),

  –   atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 29–30 d. Sarajeve vykusio 14–ojo Europos Parlamento ir Bosnijos ir Hercegovinos Parlamentinės Asamblėjos tarpparlamentinio posėdžio bendrą pareiškimą,

  –   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas, visų pirma į 2012 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl Bosnijos ir Hercegovinos pažangos ataskaitos“[3] ir 2012 m. lapkričio 22 d. rezoliuciją „Plėtra: politika, kriterijai ir ES strateginiai interesai“[4],

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

  A. kadangi ES pakartotinai patvirtino savo įsipareigojimą Vakarų Balkanų šalims, įskaitant Bosniją ir Hercegoviną, suteikti ES narystę; kadangi Europos Sąjunga ir toliau yra tvirtai įsipareigojusi remti nepriklausomą ir vieningą Bosniją ir Hercegoviną, kuri gali tikėtis tapti ES nare, ir kadangi ši perspektyva yra vienas iš labiausiai šalies gyventojus vienijančių veiksnių;

  B.  kadangi norint paspartinti šalies pažangą siekiant narystės ES ir pasiekti apčiuopiamų visiems piliečiams naudingų rezultatų, būtina turėti visų lygmenų veikiančias institucijas ir aiškius veiksmų koordinavimo mechanizmus, o politiniai šalies lyderiai turi priimti tvirtą ir nuoseklų įsipareigojimą;

  C. kadangi konstitucinė reforma ir toliau lieka pagrindine reforma siekiant, kad Bosnija ir Hercegovina taptų veiksmingai ir visapusiškai veikiančia demokratine valstybe; kadangi turi būti padaryta akivaizdi pažanga svarbiose valstybės kūrimo srityse, įskaitant valdymo, teismų sistemos ir teisinės valstybės principo įgyvendinimo, taip pat kovos su korupcija ir derinimo su Europos standartais sritis;

  D. kadangi siekiant geresnio bendradarbiavimo su ES skubiai reikia sukurti veiksmingą koordinavimo mechanizmą;

  E.  kadangi dėl nepakankamų galimybių įsidarbinti, ypač jaunimui, ir korupcijos ir toliau itin varžoma šalies socialinė bei ekonominė ir politinė raida;

  F.  kadangi korupcija ir toliau labai trukdo socialiniam ir ekonominiam bei politiniam šalies vystymuisi;

  G. kadangi regioninis bendradarbiavimas ir geri kaimyniniai santykiai yra pagrindiniai stabilizacijos ir asociacijos proceso elementai ir atlieka lemiamą vaidmenį vykdant Vakarų Balkanų pavertimo ilgalaikio stabilumo ir tvaraus vystymosi erdve procesą; kadangi bendradarbiavimas su kitomis regiono šalimis laikantis geros kaimynystės principų yra būtina sąlyga siekiant taikaus sambūvio ir susitaikymo Bosnijoje ir Hercegovinoje bei Vakarų Balkanuose;

  H. kadangi ES teisinės valstybės principui savo plėtros proceso srityje suteikė didžiausią svarbą;

  Bendrosios nuostatos

  1.  primygtinai pakartoja savo paramą Bosnijos ir Hercegovinos integracijai į ES, kuri būtų naudinga visiems šalies piliečiams;

  2.  yra susirūpinęs tuo, kad politinis elitas ir toliau neturi vieningos vizijos, kokia turi būti bendra šalies kryptis, nes dėl to kyla pavojus, kad Bosnija ir Hercegovina dar labiau atsiliks nuo kitų regiono šalių;

  3.  palankiai vertina taikių, laisvų ir sąžiningų vietos rinkimų organizavimą; vis dėlto yra susirūpinęs dėl rinkimus Srebrenicoje lydėjusių ginčų, kurių reikėtų vengti ateityje, taip pat dėl to, kad Mostaras buvo vienintelis miestas, kuriame nebuvo surengti savivaldybės rinkimai; ragina visas susijusias šalis susitarti dėl Mostaro miesto statuto pakeitimų, kurie atitiktų atitinkamą Bosnijos ir Hercegovinos Konstitucinio Teismo sprendimą;

  4.  palankiai vertina tai, kad nutraukta tarptautinė Brčko rajono kontrolė; ragina valdžios institucijas pasiekti likusius tikslus ir įvykdyti sąlygas, kad būtų uždarytas Vyriausiojo įgaliotinio biuras ir taip būtų sudarytos galimybės didesnei vietos lygmens atsakomybei ir įsipareigojimui;

  5.  pabrėžia, kad svarbu, jog Bosnija ir Hercegovina vykstant integracijos į ES procesui laikytųsi vieningos pozicijos; ragina politinius lyderius ir išrinktus pareigūnus bendradarbiauti ir dėmesį skirti veiksmų plano įgyvendinimui vykdant aukščiausiojo lygio dialogą su Komisija, kad būtų patenkinti reikalavimai, reikalingi, kad pagaliau įsigaliotų stabilizacijos ir asociacijos susitarimas ir šalis galėtų pateikti įtikimą paraišką dėl narystės; ragina politinius lyderius ir visas valdžios institucijas glaudžiai bendradarbiauti su ES specialiuoju įgaliotiniu vykstant stojimo procesui;

  6.  primena Komisijai, kad ES plėtra neapsiriboja vien tik ES teisyno perkėlimu ir turi būti paremta tikru ir visapusišku įsipareigojimu laikytis Europos vertybių; su tam tikru susirūpinimu pažymi, kad dėl pastarosios ekonomikos ir finansų krizės ES kaip švelnios šalies pertvarkymo galios įtaka gali būti sumažėjusi; vis dėlto ragina Komisiją, valstybes nares ir kitas Vakarų Balkanų šalis ištirti naujoviškus būdus stiprinti susitaikymo kultūrą ir atmosferą Bosnijoje ir Hercegovinoje ir visame regione;

  7.  pažymi svarbų ES policijos misijos, kuri baigta 2012 m. birželio 30 d., indėlį ir palankiai vertina aktyvesnį ES dalyvavimą teisinės valstybės kūrimo procese; palankiai vertina tai, kad atnaujintas įgaliojimas vykdyti ES daugiašales stabilizavimo pajėgų operaciją (EUFOR ALTHEA) ir kad dėmesys dabar skiriamas gebėjimų stiprinimui ir mokymams;

  Politinės sąlygos

  8.  primena veikiančių institucijų visais lygmenimis svarbą šalies pažangai integracijos į Europą procese; džiaugiasi, kad 2012 m. lapkričio mėn. vėl pradėtas vykdyti dialogas ir išrinkti nauji ministrai į Ministrų tarybą po to, kai suiro koalicija ir penkis mėnesius tęsėsi beviltiška padėtis; yra susirūpinęs dėl stagnacijos, atsiradusios dėl netikrumo, susijusio su pertvarkomis Bosnijos ir Hercegovinos Federacijos vyriausybėje; vis dėlto palankiai vertina pažangą įvardijant kandidatus į laisvus postus Federacijos Konstituciniame Teisme;

  9.  ragina visas kompetentingas institucijas parengti integracijos į ES strategiją arba programą, kuria būtų užtikrinamas koordinuotas ir suderintas ES teisės ir standartų perkėlimas, įgyvendinimas ir vykdymas visoje šalyje, ir taip parodyti vieningą viziją, kokia turi būti bendra šalies kryptis, ir pasiryžimą užtikrinti jos piliečių bendrą gerovę;

  10. ragina pakeisti Tautos Rūmų ir Atstovų Rūmų darbo tvarkos taisykles siekiant sukurti pagreitintą mechanizmą ES teisės aktams;

  11. palankiai vertina pažangą, pasiektą pirmąjį 2012 m. pusmetį ir nuo spalio mėn., visų pirma tai, kad priimti svarbūs įstatymai dėl gyventojų surašymo ir valstybės pagalbos, 2011 m. 2012 m. ir 2013 m. valstybės biudžetas, fitosanitarinių priemonių paketas, taip pat pažangą, susijusią su Valstybės pagalbos taryba ir Kovos su korupcija agentūra, ir dar tai, kad pasiektas politinis susitarimas dėl valstybinės ir karinės nuosavybės; ragina veiksmingai įgyvendinti šias priemones ir ragina Komisiją kartu su ES specialiuoju įgaliotiniu atidžiai stebėti įgyvendinimą visapusiškai atsižvelgiant į 2012 m. liepos 13 d. Bosnijos ir Hercegovinos Konstitucinio Teismo sprendimą; ragina Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas kurti ir stiprinti atitinkamų organų, pvz., Valstybės pagalbos tarybos ir Kovos su korupcija agentūros, gebėjimus, ypač atsižvelgiant į pakankamą darbuotojų skaičių;

  12. yra susirūpinęs dėl gyventojų surašymo vėlavimo; pabrėžia, jog svarbu 2013 m. spalio mėn. atlikti gyventojų surašymą, ir teigiamai vertina pastangas siekiant užtikrinti, kad jis įvyktų spalio mėn. laikantis tarptautinių standartų; ragina visas kompetentingas institucijas pašalinti kliūtis ir nepolitizuoti gyventojų surašymo, kurio tikslas − surinkti objektyvius socialinius ir ekonominius duomenis; todėl ragina gerbti mažumų teises;

  13. ragina valdžios institucijas vykdyti sprendimą Sejdić−Finci byloje, nes tai būtų pirmas žingsnis vykdant visapusišką konstitucinę reformą, kuri būtina siekiant modernios ir veikiančios demokratinės valstybės, kurioje panaikinta bet kokia diskriminacija ir visi piliečiai, neatsižvelgiant į jų etninę kilmę, naudojasi tokiomis pačiomis teisėmis ir laisvėmis; palankiai vertina tai, kad Sarajevo kantono Asamblėja pirmoji Bosnijoje ir Hercegovinoje jau vienbalsiai pakeitė savo konstituciją, kad mažumoms, kurių etninė kilmė nenurodyta, ir etninėms mažumoms būtų suteikta galimybė Asamblėjoje suformuoti savo atskirą grupę remiantis sprendimu Sejdić−Finci byloje, priimtu pagal Europos žmogaus teisių konvenciją (EŽTK);

  14. ragina ES specialųjį įgaliotinį ir delegacijos vadovą toliau stiprinti savo pastangas sudaryti geresnes sąlygas susitarimui dėl sprendimo Sejdić−Finci byloje įgyvendinimo;

  15. pažymi, kad skubiai reikia imtis konstitucinių reformų ir valstybiniu, ir autonominių vienetų lygmeniu siekiant, kad visų lygmenų valstybinės struktūros taptų veiksmingesnėmis, funkcionalesnėmis ir skaidresnėmis;; pakartoja, kad būtina supaprastinti Bosnijos ir Hercegovinos Federacijos struktūrą; ragina EIVT ir Komisiją inicijuoti plataus masto ir atviras konsultacijas ir viešas diskusijas su visais suinteresuotaisiais subjektais šalyje dėl Konstitucijos pakeitimo; pabrėžia, kad į šį procesą, kuris turėtų duoti konkrečių rezultatų, turi būti visapusiškai įtrauktos visos šalys ir bendruomenės;

  16. ragina visas kompetentingas institucijas užtikrinti, kad būtų sukurta nepriklausoma, nešališka ir veiksminga teismų sistema, kuriai paramą teiktų nešališka ir nepriklausoma policijos institucija, ir veiksmingai įgyvendinti teisingumo sektoriaus reformos strategiją ir nacionalinę karo nusikaltimų strategiją; ragina suderinti skirtingų teisminių ir baudžiamojo persekiojimo sistemų jurisprudenciją baudžiamosiose ir civilinėse bylose, taip pat įgyvendinti visas rekomendacijas, pateiktas vykdant ES ir Bosnijos ir Hercegovinos struktūrinį dialogą teisingumo klausimais;

  17. ragina Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas daryti pažangą reformuojant viešąją administraciją ir stiprinant administracinius pajėgumus visais vyriausybės lygmenimis, kuriais sprendžiami su ES susiję klausimai; yra susirūpinęs dėl viešosios administracijos finansinio tvarumo ir politinės paramos jos reformai trūkumo; pabrėžia, kad būtina dėmesį sutelkti į veiksmingų koordinavimo mechanizmų kūrimą ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ES padedant, nes tai svarbus elementas užtikrinant veiksmingą ir produktyvų bendradarbiavimą su ES;

  18. išreiškia susirūpinimą dėl didelio korupcijos masto šalyje, jos sąryšio su politinėmis partijomis ir korupcijos visuose viešojo gyvenimo lygmenyse; ragina visų lygmenų kompetentingas institucijas pasiūlyti ir įgyvendinti kovos su korupcija strategijas ir planus; ragina atsakingas valdžios institucijas parodyti politinę valią sprendžiant šią problemą ir numatyti priemones, kad Kovos su korupcija agentūra galėtų visapusiškai veikti ir daryti pažangą tyrimų ir apkaltinamųjų nuosprendžių srityse, ir ragina Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas atitinkamų teisės aktų dėl korupcijos nuostatas suderinti su Valstybių prieš korupciją grupės (GRECO) pateiktomis rekomendacijomis; pabrėžia, kad būtina veiksmingai kovoti su prekyba žmonėmis persekiojant kaltininkus ir numatant apsaugą ir kompensaciją aukoms;

  19. primygtinai ragina kompetentingas valdžios institucijas dėti daugiau pastangų siekiant įgyvendinti veiksmų planą dėl operatyvinės veiklos susitarimo su Europolu, visų pirma derinant atitinkamus teisės aktus dėl duomenų apsaugos ir procedūras;

  20. ragina Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas skatinti plėtoti savarankišką ir įvairią žiniasklaidą, kuri būtų nepriklausoma nuo politinio kišimosi, etninio susiskaldymo ir poliarizacijos; pabrėžia išskirtinį visuomeninės žiniasklaidos vaidmenį stiprinant demokratiją ir socialinę sanglaudą ir ragina valdžios institucijas užtikrinti jos finansinės padėties tvarumą, nepriklausomumą ir atitiktį europiniams standartams; apgailestauja, kad toliau daromas politinis spaudimas ir grasinama žurnalistams; išreiškia susirūpinimą dėl bandymų varžyti Ryšių reguliavimo tarnybos ir visuomeninių transliuotojų nepriklausomumą; primena, kad laisva žiniasklaida yra esminė stabilios demokratijos sudedamoji dalis;

  21. ragina visas politines partijas aktyviai imtis veiksmų siekiant įtraukios ir tolerantiškos visuomenės; ragina kompetentingas valdžios institucijas įgyvendinti kovos su diskriminacija įstatymus ir politiką ir spręsti teisės srities ir praktinių trūkumų klausimus, įskaitant su neįgaliaisiais susijusius klausimus; yra susirūpinęs dėl prieš lesbietes, gėjus, biseksualus ir transseksualus nukreiptų kurstančių kalbų, grasinimų ir įžeidinėjimų; ragina valdžios institucijas visapusiškai įgyvendinti veiksmų planą dėl romų, aktyviai skatinti veiksmingą romų tautybės ir visoms kitoms mažumoms priklausančių asmenų integraciją, viešai pasmerkti neapykanta pagrįstus incidentus ir užtikrinti, kad būtų tinkamai atliekami policijos tyrimai ir vykdomas teisminis persekiojimas; ragina valdžios institucijas aktyviai remti pilietinės visuomenės iniciatyvas šioje srityje, teikiant finansinę ir praktinę paramą bei prisiimant politinius įsipareigojimus;

  22. ragina suteikti galių moterims propaguojant, apsaugant ir stiprinant jų teises, gerinant jų socialinę ir ekonominę padėtį, didinant jų dalyvavimą darbo rinkoje, užtikrinant teisingą moterų atstovavimą politiniame ir ekonominiame sprendimų priėmimo procesuose ir skatinant jų verslumą; pažymi, kad parlamentuose, vyriausybėse ir viešojoje administracijoje yra per mažai moterų ir kad dažnai ignoruojamos jų su darbu susijusios teisės; ragina Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas suderinti asmenų, išeinančių motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogų, socialinės apsaugos teises su aukštais standartais ir taip užtikrinti visiems piliečiams vienodas sąlygas;

  23. išreiškia susirūpinimą dėl didelio masto smurto šeimoje, apie kurį nepranešama ir už kurį nepakankamai baudžiama; ragina valdžios institucijas priimti ir įgyvendinti priemones siekiant užtikrinti tikrą moterų apsaugą; pabrėžia, kad būtina stiprinti teisėsaugos organus siekiant sėkmingai spręsti tokias problemas, kaip smurtas dėl lyties, smurtas šeimoje, priverstinė prostitucija ir prekyba moterimis; pabrėžia, kad svarbu apsaugoti vaikus nuo smurto, prekybos žmonėmis ir bet kokio jų teisių pažeidimo; ragina Komisiją ištirti, kaip būtų galima remti kovą su smurtu šeimoje;

  24. palankiai vertina Bosnijos ir Hercegovinos programos, skirtos karo metu patirto išprievartavimo, seksualinio išnaudojimo ir kankinimo aukoms, projektą; ragina sistemingai skirti pakankamai išteklių su konfliktu susijusio seksualinio smurto aukų reabilitacijai, įskaitant kompensacijas, nepaisant aukų socialinio statuso, taip pat medicininei ir psichologinei priežiūrai bei atitinkamoms socialinėms paslaugoms; ragina visas kompetentingas institucijas didinti visuomenės informuotumą apie aukų statusą;

  25. ragina Federaciją į baudžiamąjį kodeksą įtraukti nuostatą dėl neapykantos nusikaltimų, kaip tai jau padaryta Serbų Respublikoje ir Brčo rajone 2009 m.;

  26. pabrėžia, kad 2011 m. pabaigoje Bosnijoje ir Hercegovinoje vis dar buvo apie 113 000 šalies viduje perkeltų asmenų, įskaitant apie 8 000 asmenų, gyvenančių kolektyviniuose centruose, ir 7 000 pabėgėlių; ragina visas kompetentingas valdžios institucijas sudaryti sąlygas ilgalaikiam pabėgėlių ir šalies viduje perkeltų asmenų grįžimui užtikrinant jiems galimybes gauti būstą, švietimą, socialinę apsaugą ir darbą; ragina jas taip pat palengvinti šį procesą sąžiningai ir tinkamai teikiant finansinę paramą visiems grįžtantiems pabėgėliams, įskaitant į Posaviną grįžtančius kroatus pabėgėlius;

  27. susirūpinęs atkreipia dėmesį į didelį asmenų, dėl karo turinčių potrauminio streso sutrikimą, skaičių Bosnijoje ir Hercegovinoje; ragina valdžios institucijas spręsti asmenų, turinčių potrauminio streso sutrikimą, socialinės ir psichologinės priežiūros trūkumo klausimą;

  28. ragina visapusiškai įgyvendinti Kovos su minomis strategiją ir priimti įstatymą dėl kovos su minomis veiksmų siekiant užtikrinti, kad daugiau niekas nenukentėtų sprogus sausumos minoms;

  29. griežtai smerkia bet kokius bandymus Bosnijoje ir Hercegovinoje ar bet kur kitur pasaulyje menkinti ar neigti genocidą, vykusį Srebrenicoje;

  Socialiniai ir ekonominiai klausimai

  30. ragina visų lygmenų vyriausybes vykdyti patikimą finansų politiką; yra susirūpinęs dėl neformalios ekonomikos masto ir didelio, visų pirma moterų ir jaunimo, nedarbo lygio; reiškia susirūpinimą dėl poveikio, kurį politinis nestabilumas ir silpna teisinė valstybė daro ekonomikos augimui ir investicijoms bei visai verslo aplinkai; ragina vyriausybę sukurti bendrą ekonominę erdvę šalyje, sudaryti palankias sąlygas įmonių, ypač MVĮ, skaičiaus augimui, stiprinti vidinius augimo šaltinius mažinant vyriausybės dominavimą ekonomikos srityje ir monopolijų dalyvavimą, skatinti augimui skirtas išlaidas ir stiprinti konkurencingumą;

  31. palankiai vertina ES sprendimą suteikti 100 mln. EUR dydžio makrofinansinę paramą Bosnijai ir Hercegovinai, nes tai aiškus ES įsipareigojimo šalies europinei perspektyvai ir jos piliečių gerovei ženklas;

  32. ragina Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas, ypač tų administracinių vienetų, kuriuose užregistruota daugiausiai Bosnijos ir Hercegovinos įmonių, persvarstyti ir atnaujinti esamus teisės aktus dėl darbo ir stiprinti socialinį dialogą bei darbo inspekciją;

  33. palankiai vertina Bosnijos ir Hercegovinos ir ES susitarimo dėl Bosnijos ir Hercegovinos stojimo į Pasaulio prekybos organizaciją (PPO) pasirašymą; ragina Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas aktyviau vykdyti derybas su kitais partneriais, kad šalis artimoje ateityje galėtų tapti PPO nare;

  34. atkreipia dėmesį į tam tikrą pažangą, padarytą tobulinant bendrą švietimo sistemą, dar kartą tačiau ragina Ministrų tarybą, be kita ko, gerinti 13 švietimo ministerijų ir Brčko apygardos švietimo departamento tarpusavio veiksmų koordinavimą ir mažinti švietimo sistemos susiskaldymą;

  35. pabrėžia, kad reikia gerinti bendrą švietimo kokybę siekiant užtikrinti, kad švietimas atitiktų vidaus ir užsienio darbo rinkos poreikius; ragina Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas šalinti profesinio mokymo trūkumus siekiant pritraukti tiesioginių užsienio investicijų ir užtikrinti, taip pat dėl to, jog tai būtina ekonominiu požiūriu, kad būtų pradėtas vykdyti švietimo institucijų akreditavimas ir kad agentūros, sprendžiančios mokslinių laipsnių ir diplomų pripažinimo klausimą, pradėtų visiškai veikti; palankiai vertina priemones, kurių imtasi siekiant parengti ir tobulinti jaunimui skirtus mokymus ir programas, kad būtų sudarytos geresnės sąlygos jaunimui dalyvauti darbo rinkoje, ir ragina imtis daugiau iniciatyvų šiuo klausimu;

  36. ragina visas kompetentingas institucijas visose šalies mokyklose nutraukti vaikų etninę segregaciją (dvi mokyklos po vienu stogu), kuri tebevykdoma kai kuriuose Federacijos kantonuose; be to, ragina skatinti veiksmingą romų vaikų įtrauktį, , visų pirma į švietimo sistemą, be kita ko, vykdant pasiruošimo mokyklai programas; ragina valdžios institucijas bendradarbiauti su atitinkamomis NVO siekiant paskatinti romų šeimas remti savo vaikų galimybes šviestis; ragina valdžios institucijas suderinti taisykles visoje Bosnijoje ir Hercegovinoje siekiant užtikrinti, kad visiems vaikams būtų taikomos vienodos sąlygos; apskritai ragina dėti daugiau pastangų, kad būtų užkirstas kelias šeimų atskyrimui, ir teikti daugiau paramos paslaugų rizikos grupei priklausančioms šeimoms; ragina Komisiją išnagrinėti, ar tikslinėmis ES paramos priemonėmis būtų galima padėti panaikinti švietimo sistemos susiskaldymą;

  37.      palankiai vertina Komisijos planus raginti surengti aukšto lygio susitikimą švietimo tema, kuriuo būtų siekiama skatinti dialogą įvairiais klausimais, įskaitant vaikų etninės segregacijos mokyklose klausimą, ir sukviesti atitinkamų tarptautinių organizacijų ir už švietimą atsakingų Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijų atstovus;

  38. ragina valdžios institucijas suderinti teisės aktus su acquis ES profesinės kvalifikacijos pripažinimo srityje;

  39. ragina valdžios institucijas imtis visų priemonių, kad būtų apsaugotas nacionalinis paveldas, ir spręsti su teisine sistema susijusius klausimus; be to, ragina visas kompetentingas visų lygmenų institucijas užtikrinti aiškias kultūros įstaigų finansavimo procedūras, kad būtų užkirstas kelias jų uždarymui;

  40. ragina Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas pradėti taikyti tinkamas priemones, kad nebūtų daugiau piktnaudžiaujama beviziu kelionių režimu ir veiksmingai kovojama su organizuotu piktnaudžiavimu prieglobsčio procedūromis ES valstybėse narėse;

  Regioninis bendradarbiavimas ir dvišaliai klausimai

  41. palankiai vertina konstruktyvų Bosnijos ir Hercegovinos vaidmenį vykdant regioninį bendradarbiavimą ir ragina šalį imtis veiksmų, kad būtų nustatytos sienos bendradarbiaujant su visomis kaimyninėmis šalimis;

  42. ragina Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas paspartinti pasiruošimą Kroatijos stojimui į ES ir suderinti atitinkamus Bosnijos ir Hercegovinos teisės aktus dėl maisto saugos su ES teisynu; yra susirūpinęs dėl to, kad Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijos nesiima pakankamų veiksmų ir kad tai gali paskatinti nuostolius Bosnijos ir Hercegovinos eksporto rinkoje; palankiai vertina iki šiol padarytą pažangą ir ragina kompetentingas valdžios institucijas skubiai sukurti reikiamą infrastruktūrą būsimuose ES pasienio kontrolės postuose; teigiamai vertina Komisijos iniciatyvą trišaliuose susitikimuose su Kroatijos ir Bosnijos ir Hercegovinos atstovais rasti neišspręstų sienų valdymo problemų sprendimus, atsižvelgiant į Kroatijos stojimą į ES ir Neumo ir Pločės susitarimą; ragina toliau dėti konstruktyvias pastangas šioje srityje ir sudaryti sąlygas, prireikus, įsteigti daugiau ES pasienio kontrolės postų; teigiamai vertina Bosnijos ir Hercegovinos indėlį siekiant pažangos sprendžiant likusius klausimus, įskaitant Vietinio eismo per sieną susitarimo, kuriuo siekiama supaprastinti piliečių keliavimą pasienio teritorijose, sudarymo užbaigimą; mano, jog būtina rasti sprendimą siekiant po 2013 m. liepos mėn. išsaugoti tą patį šalių taikomą režimą dėl tapatybės kortelių, kad Bosnijos ir Hercegovinos piliečiai ir toliau galėtų vykti į Kroatiją;

  43. dar kartą ragina leisti įvažiuoti į šalį Kosovo piliečiams, nes Bosnija ir Hercegovina yra vienintelė regiono šalis, kuri jų neįsileidžia; taigi ragina Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas pripažinti Kosovo piliečių kelionės dokumentus, kad jie galėtų patekti į šalį, kaip tai padarė Serbija ir kitos šalys;

  44. dar kartą tvirtina, jog reikia toliau griežtai laikytis visų būtinų kriterijų ir įgyvendinti priemones, susijusias su beviziu kelionių į Šengeno erdvei priklausančias šalis režimu, įgyvendinti ilgalaikes strategijas ir reglamentuoti mažumų politiką; mano, jog būtina informuoti piliečius apie bevizio režimo apribojimus, kad būtų išvengta bet kokio piktnaudžiavimo laisve keliauti ir vizų tvarkos liberalizavimo politika; atkreipia dėmesį į nuolatos mažus prieglobsčio ES valstybėse narėse prašytojų iš Bosnijos ir Hercegovinos skaičius; pabrėžia bevizio kelionių režimo svarbą Bosnijos ir Hercegovinos piliečiams;

  °

  °         °

  45. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, Bosnijos ir Hercegovinos Prezidiumui, Bosnijos ir Hercegovinos Ministrų tarybai, Bosnijos ir Hercegovinos Parlamentinei Asamblėjai ir Bosnijos ir Hercegovinos Federacijos ir Serbų Respublikos vyriausybėms ir parlamentams.