Rezolūcijas priekšlikums - B7-0161/2013Rezolūcijas priekšlikums
B7-0161/2013

  REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Bosnijas un Hercegovinas 2012. gada progresa ziņojumu

  9.4.2013 - (2012/2865(RSP))

  iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
  saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

  Doris Pack Ārlietu komitejas vārdā


  Procedūra : 2012/2865(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  B7-0161/2013
  Iesniegtie teksti :
  B7-0161/2013
  Pieņemtie teksti :

  B7‑0161/2013

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par Bosnijas un Hercegovinas 2012. gada progresa ziņojumu

  (2012/2865(RSP))

  Eiropas Parlaments,

  –   ņemot vērā Eiropadomes 2003. gada 19. un 20. jūnija secinājumus par Rietumbalkāniem un to pielikumu „Saloniku darba kārtība Rietumbalkānu valstīm: ceļā uz Eiropas integrāciju”,

  –   ņemot vērā 2008. gada 16. jūnijā parakstīto Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bosniju un Hercegovinu, no otras puses, ko ratificējušas visas ES dalībvalstis un Bosnija un Hercegovina,

  –   ņemot vērā Padomes 2008. gada 18. februāra Lēmumu 2008/211/EK par principiem, prioritātēm un nosacījumiem, kas iekļauti Eiropas partnerībā ar Bosniju un Hercegovinu, un par Lēmuma 2006/55/EK atcelšanu[1],

  –   ņemot vērā Padomes 2011. gada 18. jūlija Lēmumu 2011/426/KĀDP[2] un Padomes 2011. gada 21. marta, 2011. gada 10. oktobra, 2011. gada 5. decembra, 2012. gada 25. jūnija un 2012. gada 11. decembra secinājumus par Bosniju un Hercegovinu,

  –   ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Paplašināšanās stratēģija un galvenie uzdevumi 2012.–2013. gadā” (COM(2012)0600) un Bosnijas un Hercegovinas 2012. gada progresa ziņojumu, kas pieņemts 2012. gada 10. oktobrī (SWD(2012)335 galīgā redakcija),

  –   ņemot vērā 2012. gada 29. un 30. oktobrī Sarajevā notikušajā EP un Bosnijas un Hercegovinas parlamentārās asamblejas 14. kopīgajā sanāksmē pieņemto kopīgo paziņojumu,

  –   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas, jo īpaši 2012. gada 14. marta rezolūciju par Bosnijas un Hercegovinas progresa ziņojumu[3] un 2012. gada 22. novembra rezolūciju par paplašināšanos — politikas pamatnostādnes, kritēriji un ES stratēģiskās intereses[4],

  –   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

  A. tā kā ES ir vairākkārt apstiprinājusi apņemšanos uzņemt Eiropas Savienībā Rietumbalkānu valstis, tostarp Bosniju un Hercegovinu; tā kā ES joprojām stingri iestājas par suverēnu un vienotu Bosniju un Hercegovinu, kurai ir izredzes dalībai ES un tā kā šī iespēja ir viens no visvienojošākajiem faktoriem valsts iedzīvotājiem;

  B.  tā kā, lai paātrinātu šīs valsts progresu attiecībā uz tās gatavību pievienoties ES un panāktu reālus rezultātus, kas nodrošinātu labumu visiem pilsoņiem, darboties spējīgas iestādes un skaidrus koordinācijas mehānismus visos līmeņos, ir nepieciešama šīs valsts politisko līderu stingra un konsekventa apņemšanās;

  C. tā kā konstitucionālā reforma ir svarīgākā reforma, lai pārveidotu Bosniju un Hercegovinu par pilntiesīgu un pilnvērtīgi funkcionējošu demokrātisku valsti; tā kā nepieciešams reāls progress valsts veidošanas galvenajās jomās, tostarp pārvaldē, tiesu iestādēs un tiesiskuma īstenošanā, kā arī cīņā pret korupciju un ES standartu ieviešanā;

  D. tā kā labākai sadarbībai ar ES ir steidzami nepieciešama efektīva koordinācijas mehānisma izveide;

  E.  tā kā nodarbinātības izredžu trūkums, jo īpaši jauniešu vidū, turpina nopietni traucēt valsts sociāli ekonomisko un politisko attīstību;

  F.  tā kā korupcija joprojām būtiski kavē valsts sociālekonomisko un politisko attīstību;

  G. tā kā reģionālā sadarbība un labas kaimiņattiecības ir galvenie elementi stabilizācijas un asociācijas procesā un tām ir izšķiroša loma procesā, kurā Rietumbalkāni tiek veidoti par reģionu, ko raksturo ilgtspējīga stabilitāte un attīstība; tā kā sadarbība ar citām šā reģiona valstīm labu kaimiņattiecību gaisotnē ir priekšnoteikums miermīlīgai līdzāspastāvēšanai un samierināšanās panākšanai Bosnijā un Hercegovinā un Rietumbalkānos;

  H. tā kā Eiropas Savienība tiesiskumu ir noteikusi par vienu no paplašināšanās procesa pamatelementiem,

  Vispārēji apsvērumi

  1.  atkārtoti pauž stingru atbalstu Bosnijas un Hercegovinas integrācijai Eiropā, kas sniegtu labumu visiem šīs valsts iedzīvotājiem;

  2.  ir nobažījies par to, ka politiskajai elitei joprojām nav kopēja redzējuma par valsts kopējo virzību, kas tādējādi rada Bosnijai un Hercegovinai draudus vēl vairāk atpalikt no citām šā reģiona valstīm;

  3.  ierosina izturēties miermīlīgi, brīvi un godīgi pašvaldību vēlēšanās; tomēr ir nobažījies par strīdiem uzreiz pēc vēlēšanām Srebrenicā, no kuriem turpmāk būtu jāizvairās, kā arī par to, ka Mostara bija vienīgā pilsēta, kurā nenotika vēlēšanas; mudina visas attiecīgās puses vienoties par Mostaras pilsētas statūtu maiņu saskaņā ar Bosnijas un Hercegovinas Konstitucionālās Tiesas attiecīgo lēmumu;

  4.  atzinīgi vērtē starptautiskās pārraudzības pārtraukšanu Brčko apgabalā; aicina iestādes sasniegt vēl nesasniegtos mērķus un izpildīt nosacījumus, kas ļaus slēgt augstā pārstāvja biroju, lai vietējās pašvaldības varētu vairāk līdzdarboties un uzņemties lielāku atbildību;

  5.  uzsver, ka ir svarīgi, lai Bosnija un Hercegovina ES integrācijas procesā būtu vienota; mudina politiskos līderus un ievēlētās amatpersonas strādāt kopā un koncentrēties uz ceļveža īstenošanu, kas veido augsta līmeņa dialoga daļu ar Komisiju, tādējādi radot iespēju pildīt prasības, kuras izriet no stabilizācijas un asociācijas nolīguma, lai tas beidzot stātos spēkā, un ļaujot iesniegt uzticamu pieteikumu dalībai ES; aicina politiskos līderus un visas iestādes pievienošanās procesā strādāt ciešā sadarbībā ar ES īpašo pārstāvi;

  6.  atgādina Komisijai, ka ES paplašināšanās ir vairāk nekā ES acquis pārņemšana un tās pamatā jābūt patiesai un visaptverošai apņēmībai pieņemt Eiropas vērtības; ar bažām atzīmē, ka nesenā ekonomikas un finanšu krīze varētu būt samazinājusi ES „maigās varas” pārmaiņas nesošo spēku; tomēr mudina Komisiju, dalībvalstis un citas Rietumbalkānu valstis izvērtēt novatoriskus veidus, kā Bosnijā un Hercegovinā un reģionā veicināt kultūru un samierināšanās gaisotni;

  7.  norāda uz ES policijas misijas, kuras darbība tika izbeigta 2012. gada 30. jūnijā, būtisko ieguldījumu un atzinīgi vērtē pastiprinātu ES klātbūtni tiesiskuma jomā; atzinīgi vērtē Eiropas Savienības daudzpusējo stabilizācijas spēku (EUFOR ALTHEA) operācijas pilnvaru atjaunošanu un tās pārorientēšanu uz spēju veidošanu un apmācību;

  Politiskā situācija

  8.  atgādina, cik svarīga ir iestāžu darbība visos līmeņos, lai gūtu rezultātus valsts turpmākās integrācijas Eiropā procesā; atzinīgi vērtē atgriešanos pie dialoga un jaunu ministru ievēlēšanu Ministru padomē 2012. gada novembrī pēc koalīcijas sašķelšanās un piecu mēnešu ilgā strupceļa; ir nobažījies par bloķēšanu, ko radījusi nenoteiktība, kura saistīta ar valdības pārstrukturēšanos Bosnijas un Hercegovinas Federācijā; tomēr atzinīgi vērtē panākto progresu kandidātu izvēlē Federācijas Konstitucionālās Tiesas amatiem;

  9.  aicina visas kompetentās iestādes izstrādāt stratēģiju/programmu integrācijai ES, kas nodrošinātu koordinētu un saskaņotu ES tiesību aktu un standartu transponēšanu, īstenošanu un izpildi visā valstī un tādējādi apliecinātu kopīgu redzējumu par valsts kopējo virzienu un vēlmi nodrošināt vispārēju labklājību saviem iedzīvotājiem;

  10. aicina veikt grozījumus Tautas palātas un Pārstāvju palātas reglamentos, lai ES tiesību aktiem nodrošinātu paātrinātu pieņemšanas procedūru;

  11. atzinīgi vērtē progresu, kas panākts 2012. gada pirmajā pusē un kopš oktobra, jo īpaši nozīmīgu tiesību aktu pieņemšanu par tautas skaitīšanu un valsts atbalstu, 2011., 2012. un 2013. gada valsts budžetu, fitosanitāro tiesību aktu kopuma pieņemšanu, progresu attiecībā uz Valsts atbalsta padomi un Pretkorupcijas aģentūru, kā arī politiskās vienošanās panākšanu par valsts un aizsardzības sektora īpašumiem; aicina šos pasākumus īstenot efektīvi un mudina Komisiju kopā ar ES īpašo pārstāvi cieši uzraudzīt īstenošanu, pilnībā ņemot vērā Bosnijas un Hercegovinas Konstitucionālās Tiesas 2012. gada 13. jūlija lēmumu; aicina Bosnijas un Hercegovinas iestādes veidot un stiprināt attiecīgo struktūru, piemēram, Valsts atbalsta padomes un Pretkorupcijas aģentūras, spējas, jo īpaši attiecībā uz pietiekamu darbinieku skaitu;

  12. pauž bažas par tautas skaitīšanas kavēšanos; uzsver, ka ir svarīgi tautas skaitīšanu veikt 2013. gada oktobrī, un atzinīgi vērtē centienus nodrošināt, ka tā notiek oktobrī saskaņā ar starptautiskiem standartiem; mudina visas kompetentās iestādes novērst jebkādus šķēršļus un nepolitizēt tautas skaitīšanu, kuras mērķis ir nodrošināt objektīvus sociālekonomiskos datus; šajā sakarā aicina ievērot minoritāšu tiesības;

  13. mudina iestādes izpildīt spriedumu Sejdić un Finci lietā, kas būtu pirmais solis vispusīgas konstitucionālās reformas īstenošanā, kura ir nepieciešama, lai izveidotu modernu un funkcionējošu demokrātiju, kurā ir izskausta jebkāda veida diskriminācija un visiem pilsoņiem neatkarīgi no viņu etniskās piederības ir vienādas tiesības un brīvības; atzinīgi vērtē to, ka Sarajevas kantona Asambleja kā pirmā Bosnijā un Hercegovinā jau ir vienbalsīgi grozījusi savu Konstitūciju, lai etniski nedeklarētām personām un etniskajām minoritātēm sniegtu iespēju rīkot pašiem savas sanāksmes Asamblejā saskaņā ar Sejdić un Finci lietas spriedumu, kas pieņemts atbilstoši Eiropas Cilvēktiesību konvencijai;

  14. mudina ES īpašo pārstāvi un delegācijas vadītāju arī turpmāk stiprināt centienus, lai veicinātu vienošanos par sprieduma Sejdić un Finci lietā īstenošanu;

  15. norāda uz steidzamo vajadzību veikt būtiskas konstitucionālās reformas gan valsts, gan administratīvo vienību līmenī, lai visu līmeņu valsts struktūras būtu efektīvākas, funkcionālākas un pārredzamākas; atkārtoti norāda uz nepieciešamību vienkāršot Bosnijas un Hercegovinas Federācijas struktūru; aicina EĀDD un Komisiju sākt plašu un atklātu apspriešanos un sabiedrisko apspriešanos ar visām ieinteresētajām personām valstī par konstitucionālām pārmaiņām; uzsver, ka šajā procesā ir pilnībā jāiesaista visas puses un kopienas un tam beigās būtu jānoved pie konkrētiem rezultātiem;

  16. aicina visas kompetentās iestādes nodrošināt, ka tiek izveidota neatkarīga, objektīva un efektīva tiesu sistēma, kurai palīdzētu objektīvs un neatkarīgs policijas dienests, un efektīvi īstenot Tieslietu nozares reformas stratēģiju un Valsts stratēģiju kara noziegumu jautājumos; mudina saskaņot jurisprudenci krimināllietās un civillietās starp atšķirīgajām tiesu un kriminālvajāšanas sistēmām, kā arī īstenot visus ieteikumus, kas izstrādāti ES un Bosnijas un Hercegovinas strukturētā dialoga ietvaros tieslietu jautājumos;

  17. aicina Bosnijas un Hercegovinas iestādes panākt progresu valsts pārvaldes reformēšanā un administratīvās kapacitātes nostiprināšanā visos pārvaldes līmeņos, kuru kompetencē ir ES jautājumi; pauž bažas par valsts pārvaldes finansiālo ilgtspēju un politiskā atbalsta trūkumu tās reformai; uzsver nepieciešamību koncentrēties uz efektīvu koordinācijas mehānismu veidošanu, izmantojot ES atbalstu, un ierēdņu kvalifikācijas un kompetences celšanu, kas ir nozīmīgs elements, lai nodrošinātu efektīvu un produktīvu sadarbību ar ES;

  18. pauž bažas par augsto korupcijas līmeni, kas vērojama valstī, par korupcijas saikni ar politiskajām partijām un korupciju visos sabiedriskās dzīves līmeņos; mudina visu līmeņu kompetentās iestādes ierosināt un īstenot pretkorupcijas stratēģijas un plānus; aicina kompetentās iestādes demonstrēt politisko gribu šā jautājuma risināšanā un nodrošināt Pretkorupcijas aģentūrai līdzekļus, lai tā varētu pilnībā darboties un veidot izmeklēšanas rezultātu un notiesājošo spriedumu informācijas bāzi, un rosina Bosnijas un Hercegovinas iestādes pielāgot attiecīgos pretkorupcijas tiesību aktus GRECO ieteikumiem; uzsver nepieciešamību efektīvi apkarot cilvēku tirdzniecību, vēršot kriminālvajāšanu pret likumpārkāpējiem un nodrošinot aizsardzību un kompensāciju cietušajām personām;

  19. mudina kompetentās iestādes vairāk censties īstenot ceļvedi operatīvā nolīguma ar Eiropolu noslēgšanai, jo īpaši saskaņojot attiecīgos datu aizsardzības tiesību aktus un procedūras;

  20. mudina Bosnijas un Hercegovinas iestādes mudināt tādu neatkarīgu un daudzveidīgu plašsaziņas līdzekļu attīstību, kas būtu brīvi no politiskās ietekmes, etniskās šķelšanās un polarizācijas; uzsver sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu īpašo lomu demokrātijas un sociālās kohēzijas stiprināšanā un aicina iestādes nodrošināt šo plašsaziņas līdzekļu finansiālu ilgtspēju, neatkarību un atbilstību Eiropas standartiem; pauž nožēlu par to, ka turpinās pret žurnālistiem vērsts politiskais spiediens un draudi; pauž bažas par mēģinājumiem graut Komunikāciju regulatīvās aģentūras un sabiedrisko raidorganizāciju neatkarību; atgādina, ka brīvi plašsaziņas līdzekļi ir stabilas demokrātijas būtiska sastāvdaļa;

  21. aicina visas politiskās partijas strādāt proaktīvi iekļaujošas un iecietīgas sabiedrības virzienā; aicina kompetentās iestādes īstenot pret diskrimināciju vērstus tiesību aktus un politiku un novērst trūkumus tiesību aktos un praksē, tostarp attiecībā uz personām ar invaliditāti; ir nobažījies par izteikumiem, draudiem un apspiešanu, kas vērsti pret lesbietēm, gejiem, biseksuāļiem un transpersonām; aicina iestādes pilnībā īstenot Rīcības plānu attiecībā uz romiem, aktīvi veicināt romu tautības un visu citu minoritāšu iedzīvotāju efektīvu integrāciju, publiski nosodīt naida motivētus incidentus un nodrošināt pienācīgu policijas izmeklēšanu un kriminālvajāšanu; aicina iestādes aktīvi atbalstīt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas šajā jomā, sniedzot finansiālu un praktisku atbalstu, kā arī paužot politisku apņemšanos;

  22. aicina nodrošināt iespējas sievietēm, veicinot, aizsargājot un stiprinot viņu tiesības, uzlabojot sociālo un ekonomisko situāciju, palielinot klātbūtni darba tirgū, nodrošinot taisnīgu sieviešu pārstāvību politisko un ekonomisko lēmumu pieņemšanā un veicinot sieviešu uzņēmējdarbību; norāda, ka sievietes joprojām ir nepietiekami pārstāvētas parlamentos, valdībās un valsts pārvaldē un ka viņu tiesības uz nodarbinātību bieži tiek ignorētas; aicina Bosnijas un Hercegovinas iestādes pielāgot to personu sociālā nodrošinājuma tiesības, kas izmanto pēcdzemdību, paternitātes vai bērnu kopšanas atvaļinājumu, augsta līmeņa standartam, tādējādi radot vienlīdzīgus apstākļus visiem iedzīvotājiem un izvairoties no diskriminācijas;

  23. pauž bažas par bieži sastopamu, neziņotu un nepietiekami izskaustu vardarbību ģimenē; aicina iestādes pieņemt un īstenot pasākumus, lai nodrošinātu sieviešu reālu aizsardzību; uzsver nepieciešamību stiprināt tiesībaizsardzības iestādes, lai veiksmīgi risinātu tādus jautājumus kā ar dzimumu saistīta vardarbība, vardarbība mājās, piespiedu prostitūcija un cilvēku tirdzniecība; uzsver to, cik svarīgi ir aizsargāt bērnus pret vardarbību, cilvēku tirdzniecību, kā arī visiem citiem ļaunprātīgas izmantošanas veidiem; mudina Komisiju izskatīt veidus, kā atbalstīt cīņu pret vardarbību mājās;

  24. atzinīgi vērtē projektu programmai, kas paredzēta izvarošanas, seksuālas vardarbības un spīdzināšanas upuriem kara laikā Bosnijā un Hercegovinā; mudina piešķirt pietiekamus resursus ar sistemātisku seksuālu vardarbību saistītos konfliktos cietušo rehabilitācijai, tostarp reparācijas, neatkarīgi no viņu sociālā statusa, kā arī medicīnisko un psiholoģisko aprūpi un adekvātus sociālos pakalpojumus; aicina visas kompetentās iestādes palielināt sabiedrības informētību par cietušo statusu;

  25. aicina Federāciju Kriminālkodeksā ieviest naida noziegumu regulējumu līdzīgi tam, kā to izdarījusi Serbijas Republika un Brčko apgabals 2009. gadā;

  26. norāda, ka 2011. gada beigās Bosnijā un Hercegovinā vēl bija palikušas aptuveni 113.000 iekšēji pārvietotas personas, tostarp aptuveni 8.000 uzturējās centros un 7.000 bija bēgļu statusā; aicina visas kompetentās iestādes veicināt bēgļu un valsts robežās pārvietoto personu noturīgu atgriešanos, nodrošinot viņu piekļuvi mājokļiem, izglītībai, sociālajai aizsardzībai un nodarbinātībai; mudina šīs iestādes arī veicināt šo procesu, piešķirot finansiālo atbalstu visiem bēgļiem, kas atgriežas, taisnīgā un pienācīgā veidā, tostarp horvātu bēgļu atgriešanos Posavinā;

  27. ar bažām norāda uz lielo skaitu personu Bosnijā un Hercegovinā, kuras cieš no posttraumatiskā stresa sindroma (PTSD), ko izraisījis karš; aicina iestādes novērst sociālās un psiholoģiskās aprūpes trūkumu attiecībā uz personām, kas cieš no PTSD;

  28. aicina pilnībā īstenot Mīnu rīcības stratēģiju, kā arī pieņemt likumu par pretmīnu darbībām, lai nepieļautu jaunus upurus nelaimes gadījumos ar kājnieku mīnām;

  29. kategoriski nosoda jebkādus mēģinājumus Bosnijā un Hercegovinā vai jebkur citur pasaulē mazināt vai noliegt Srebrenicā notikušo genocīdu;

  Sociālekonomiskie jautājumi

  30. aicina visu līmeņu pārvaldes iestādes atbalstīt pareizu fiskālo politiku; ir nobažījies par ēnu ekonomikas apmēriem un augsto bezdarba līmeni, jo īpaši sieviešu un jauniešu vidū; pauž bažas par to, kā izaugsmi un investīcijas, kā arī uzņēmējdarbības vidi kopumā ietekmē politiskā nestabilitāte un zemais tiesiskuma līmenis; aicina valdību izveidot vienotu ekonomisko telpu valstī, lai izveidotu uzņēmējdarbības izplatīšanai labvēlīgus apstākļus, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un lai stiprinātu iekšzemes izaugsmes avotus, vienlaikus samazinot valdības dominanci ekonomikā un monopolu daļu, veicināt uz izaugsmi orientētus tēriņus un palielināt konkurētspēju;

  31. atzinīgi vērtē ES lēmumu piešķirt EUR 100 miljonus lielu makrofinansiālo palīdzību Bosnijai un Hercegovinai, kas būtu skaidra zīme par tās apņemšanos attiecībā uz šīs valsts integrācijas Eiropā izredzēm un tās iedzīvotāju labklājību;

  32. aicina Bosnijas un Hercegovinas iestādes, īpaši tās, kas reģistrē lielāko daļu Bosnijas un Hercegovinas uzņēmumu, pārskatīt un modernizēt spēkā esošos darba tiesību aktus un stiprināt sociālo dialogu un darba inspekciju;

  33. atzinīgi vērtē līguma parakstīšanu starp Bosniju un Hercegovinu un ES par Bosnijas un Hercegovinas pievienošanos Pasaules Tirdzniecības organizācijai (PTO); mudina Bosniju un Hercegovinu aktīvāk veikt sarunas ar citiem partneriem ar mērķi tuvākajā nākotnē kļūt par PTO locekli;

  34. norāda uz zināmiem panākumiem vispārējās izglītības sistēmas uzlabošanā, tomēr atkārtoti aicina Ministru padomi cita starpā uzlabot koordināciju 13 izglītības ministriju un Brčko apgabala izglītības departamenta starpā un mazināt izglītības sistēmas sadrumstalotību;

  35. uzsver, ka ir jāuzlabo vispārējā izglītības kvalitāte, lai tā atbilstu iekšējā un ārējā darba tirgus vajadzībām; aicina Bosnijas un Hercegovinas iestādes likvidēt nepilnības profesionālajā izglītībā, lai piesaistītu ārvalstu tiešās investīcijas un — arī ekonomiskās nepieciešamības labad — nodrošinātu, ka tiek sākta izglītības iestāžu akreditācija un pilnībā darbojas zinātnisko grādu un diplomu atzīšanas aģentūras; atzinīgi vērtē pasākumus, kas veikti, lai sagatavotu un veicinātu jauniešu apmācības kursus un programmas ar mērķi atvieglot viņu piedalīšanos darba tirgū, un aicina šajā sakarā ierosināt vairāk iniciatīvu;

  36. mudina visas kompetentās iestādes izbeigt bērnu etnisko segregāciju („divas skolas zem viena jumta”), kas joprojām notiek dažos Federācijas kantonos; turklāt aicina veicināt romu bērnu efektīvu iekļaušanu jo īpaši izglītībā, inter alia izmantojot skolu gatavības programmas; aicina iestādes sadarboties ar attiecīgajām NVO, lai iedrošinātu romu tautības ģimenes veicināt savu bērnu pieeju izglītībai; aicina Bosnijas un Hercegovinas iestādes saskaņot dažādus regulējumus, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem bērniem; kopumā aicina pielikt vairāk pūļu, lai nepieļautu ģimeņu sadalīšanos un vairāk atbalstītu pakalpojumus, kas paredzēti riskam pakļautajām ģimenēm; aicina Komisiju izvērtēt, vai mērķtiecīga ES palīdzība varētu palīdzēt novērst izglītības sistēmas segregāciju;

  37. atzinīgi vērtē Komisijas plānus sasaukt augsta līmeņa sanāksmi par izglītību, lai veicinātu dialogu par dažādiem jautājumiem, tostarp par bērnu etnisko segregāciju skolās, un savestu kopā attiecīgu starptautisko organizāciju pārstāvjus un Bosnijas un Hercegovinas par izglītību atbildīgās iestādes;

  38. aicina iestādes saskaņot tiesību aktus ar tiesību aktu kopumu par ES profesionālo kvalifikāciju atzīšanu;

  39. mudina iestādes veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai aizsargātu nacionālo mantojumu un pievērstos attiecīgajam tiesiskajam regulējumam; turklāt aicina visas kompetentās iestādes visos līmeņos nodrošināt skaidras procedūras kultūras iestāžu finansēšanai, lai izvairītos no to slēgšanas;

  40. mudina Bosnijas un Hercegovinas iestādes īstenot atbilstošus pasākumus, lai novērstu turpmākus bezvīzu režīma pārkāpumus, un atrisināt ar organizētu noziedzību saistītus patvēruma piešķiršanas procedūru ļaunprātīgus pārkāpumus;

  Reģionālā sadarbība un divpusējie jautājumi

  41. pauž atzinību par Bosnijas un Hercegovinas konstruktīvo lomu reģionālajā sadarbībā un aicina šo valsti strādāt pie robežu noteikšanas sadarbībā ar visām kaimiņvalstīm;

  42. mudina Bosnijas un Hercegovinas iestādes aktīvāk veikt sagatavošanās pasākumus Horvātijas pievienošanās procesam ES, saskaņojot Bosnijas un Hercegovinas tiesību aktus par pārtikas nekaitīgumu ar ES acquis; pauž bažas par Bosnijas un Hercegovinas iestāžu pasivitāti un par to, ka tas var novest pie Bosnijas un Hercegovinas eksporta tirgu zaudēšanas; atzinīgi vērtē līdz šim sasniegto un mudina kompetentās iestādes veicīgi būvēt nepieciešamo infrastruktūru nākotnes ES robežkontroles punktiem; atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu rast risinājumus trīspusējās tikšanās ar Horvātiju un Bosniju un Hercegovinu neatrisinātajos robežu pārvaldības jautājumos, ņemot vērā Horvātijas pievienošanos ES, tostarp jautājumā par Neum/Ploče nolīguma īstenošanu; šajā sakarā aicina turpināt konstruktīvus centienus izveidot vairāk ES robežkontroles posteņu, ja tas ir nepieciešams; uzteic Bosniju un Hercegovinu par tās ieguldījumu panāktajā progresā neatrisināto jautājumu risināšanā, tostarp saistībā ar Vietējās robežas satiksmes nolīgumu, kura mērķis ir vienkāršot iedzīvotāju pārvietošanos pierobežu rajonos; uzskata, ka ir nepieciešams rast risinājumu, lai varētu saglabāt esošo identitāšu karšu režīmu starp šīm divām valstīm pēc 2013. gada jūlija, lai Bosnijas un Hercegovinas pilsoņi varētu arī turpmāk iebraukt Horvātijā;

  43. atkārtoti aicina atļaut Kosovas pilsoņu ieceļošanu, jo Bosnija un Hercegovina joprojām ir vienīgā valsts reģionā, kas tiem neļauj iebraukt; tādēļ mudina Bosnijas un Hercegovinas iestādes — tāpat kā to izdarījušas Serbija un citas valstis — pieņemt Kosovas pilsoņu ceļošanas pamatdokumentus, lai viņi varētu ieceļot valstī;

  44. atkārtoti norāda uz nepieciešamību turpināt stingri īstenot visus nepieciešamos kritērijus un pasākumus saistībā ar bezvīzu režīmu ar Šengenas valstīm, īstenot ilgtermiņa stratēģijas un sakārtot minoritāšu politiku; uzskata par nepieciešamu pienācīgi informēt iedzīvotājus par bezvīzu režīma ierobežojumiem, lai novērstu jebkādu ceļošanas brīvības un vīzu režīma liberalizācijas politikas ļaunprātīgu izmantošanu; norāda uz nemainīgi nelielo patvēruma meklētāju skaitu ES dalībvalstīs no Bosnijas un Hercegovinas; uzsver bezvīzu režīma nozīmīgumu Bosnijas un Hercegovinas iedzīvotājiem;

  °

  °         °

  45. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju augstajai pārstāvei un Savienības priekšsēdētāja vietniecei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, Bosnijas un Hercegovinas prezidentam, Bosnijas un Hercegovinas Ministru padomei, Bosnijas un Hercegovinas Parlamentārajai asamblejai un Bosnijas un Hercegovinas Federācijas un Serbijas Republikas valdībām un parlamentiem.