Postup : 2013/2612(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0188/2013

Predkladané texty :

B7-0188/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 23/05/2013 - 13.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0224

NÁVRH UZNESENIA
PDF 128kWORD 70k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0188/2013
15.5.2013
PE509.814v01-00
 
B7-0188/2013

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o vymáhaní majetku pre krajiny Arabskej jari v procese transformácie (2013/2612(RSP))


Charles Tannock v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o vymáhaní majetku pre krajiny Arabskej jari v procese transformácie (2013/2612(RSP))  
B7‑0188/2013

Európsky parlament,

–   so zreteľom na politiky a stratégie, ktoré prijala Komisia a Rada vo vzťahu k rôznym krajinám v arabskom svete,

–   so zreteľom na predchádzajúce uznesenia Parlamentného zhromaždenia Únie pre Stredozemie a na stredomorskú politiku EÚ,

–   so zreteľom na nedávne prejavy komisára pre rozšírenie a európsku susedskú politiku Štefana Füleho o otázkach Arabskej jari,

–   so zreteľom na nedávne prejavy vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej o otázkach Arabskej jari,

–   so zreteľom na Úrad Organizácie Spojených národov pre drogy a kriminalitu a Dohovor OSN proti korupcii,

–   so zreteľom na správu Arabského fóra pre vymáhanie majetku,

–   so zreteľom na deauvillské partnerstvo,

–   so zreteľom na piatich laureátov Sacharovovej ceny za rok 2011, ktorí boli predstaviteľmi Arabskej jari,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Tunisko a Egypt oslávili druhé výročie Arabskej jari v januári 2013 a Líbya ho oslávila vo februári 2013;

B.  keďže v mnohých krajinách Arabskej jari stále pretrváva obrovské množstvo problémov vrátane násilných protestov, rastúcej nezamestnanosti, ekonomických ťažkostí, administratívnych ťažkostí a výziev vo vzťahu k demokratizácii;

C. keďže bývalí vedúci predstavitelia Tuniska, Egypta a Líbye nazhromaždili obrovské množstvo peňazí a cenných predmetov (napríklad lietadlá, vzácne kovy a umelecké diela), ktoré boli uložené v bankách alebo ukryté v USA, Kanade, iných blízkovýchodných štátoch, Švajčiarsku a v Spojenom kráľovstve;

D. keďže 14. januára 2011 švajčiarska vláda údajne zmrazila majetok bývalého tuniského predstaviteľa Zine El Abidine Bena Alího; keďže hodnota tohto majetku sa odhaduje na 68 miliónov USD;

E.  keďže 21. marca 2011 vláda Spojeného kráľovstva údajne zmrazila majetok bývalého tuniského predstaviteľa Husního Mubaraka; keďže hodnota tohto majetku sa odhaduje na 133 miliónov USD;

F.  keďže Muammar Kaddáfí údajne uložil v bankách v rôznych krajinách majetok v hodnote 168 miliárd USD; keďže je známe, že v bankách v USA uložil sumu 30 miliárd USD; keďže OSN a jednotlivé krajiny zmrazili sumy, ktorých výška nie je známa;

1.  potvrdzuje svoje presvedčenie, že je potrebné vymôcť pre krajiny Arabskej jari ukradnutý majetok, ktorý im patrí, a uvedomuje si, že toto vymoženie je zložitým úkonom, ktorý zahŕňa zistenie a nájdenia ukrytého majetku, zabezpečenie toho, aby zabavenie tohto majetku prebehlo náležitými súdnymi postupmi, a nakoniec zaistenie toho, aby sa vymožený a zabavený majetok vrátil krajine, ktorej patrí;

2.  poznamenáva, že vnútroštátne právne predpisy v krajinách, v ktorých sa finančné prostriedky nachádzajú, sa značne líšia, a je si vedomý toho, že Tunisko, Egypt a Líbya narazili na ťažkosti v súvislosti s právnymi systémami krajín, v ktorých sa tieto prostriedky nachádzajú; berie na vedomie, že Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko sa snažia pomôcť krajinám Arabskej jari domôcť sa svojho majetku tým, že tento majetok zmrazili a prijali opatrenia s cieľom zabrániť prevodu tohto nezákonne nadobudnutého majetku niekam inam;

3.  víta výroky prezidenta Obamu, ktorý potvrdil odhodlanie Spojených štátov spolupracovať s ostatnými krajinami skupiny G8 a s krajinami deauvillského partnerstva na vymáhaní a vrátení ukradnutého majetku; víta podporu Spojených štátov krajinám Arabskej jari pri prechode k demokracii;

4.  poznamenáva, že okrem majetku bývalých predstaviteľov sa hovorilo aj o údajnom ukradnutom štátnom majetku, ktorý formálne vlastnia manželky a deti bývalých predstaviteľov; zdôrazňuje, že tento majetok nadobudli nezákonne, a je presvedčený, že ide o dielo jedincov, ktorí účelovo použili sofistikované metódy na ukrytie majetku; je presvedčený, že tieto osoby by mali byť súdené pre spreneveru štátneho majetku;

5.  víta doterajší pokrok vrátane zriadenia britskej pracovnej skupiny pre vymáhanie majetku, pracovnej skupiny EÚ – Tunisko, Medzinárodného centra pre vymáhanie majetku a iniciatívy na vymáhanie ukradnutého majetku;

6.  víta prioritné oblasti deauvillského partnerstva na rok 2013, najmä vymáhanie majetku a fond pre prechod, a oceňuje vládu Spojeného kráľovstva, ktorá v súčasnosti deauvillskému partnerstvu predsedá, za jej rozhodný postup vo veci vymáhania majetku;

7.  opätovne potvrdzuje svoju podporu prechodu k demokracii v krajinách Arabskej jari a sľubuje, že bude podporovať krajiny Arabskej jari a pomáhať im pri vytváraní silných a stabilných demokracií, v ktorých sa rešpektuje právny štát, práva žien, slobodné a otvorené voľby a sloboda prejavu;

8.  upozorňuje na potrebu ekonomickej stability a prosperity na Blízkom východe a zdôrazňuje, že vymáhanie majetku pomôže krajinám Arabskej jari, ktoré majú ekonomické ťažkosti, pretože vymožené prostriedky pomôžu vytvárať pracovné miesta, podnietiť rozvoj súkromného sektora a financovať sociálne programy;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, vládam/dočasným vládam krajín Arabskej jari, krajinám G8 a členom deauvillského partnerstva.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia