Πρόταση ψηφίσματος - B7-0189/2013Πρόταση ψηφίσματος
B7-0189/2013

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο

15.5.2013 - (2013/2612(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Göran Färm, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Norbert Neuser εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0188/2013

Διαδικασία : 2013/2612(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0189/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0189/2013
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0189/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο

(2013/2612(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Αίγυπτο και ιδίως αυτό της 14ης Μαρτίου 2013 για την κατάσταση στην Αίγυπτο[1],

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι συμπρόεδροι της Ειδικής Ομάδας ΕΕ-Τυνησίας κατά τη συνεδρίαση της 28ης και 29ης Σεπτεμβρίου 2011,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι συμπρόεδροι της Ειδικής Ομάδας ΕΕ-Αιγύπτου κατά τη συνεδρίαση της 14ης Νοεμβρίου 2012,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 101/2011 του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2011 για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων λόγω της κατάστασης στην Τυνησία και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1100/2012 που τον τροποποιεί,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 270/2011 του Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 2011 για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων λόγω της κατάστασης στην Αίγυπτο και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1099/2012 που τον τροποποιεί,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/137/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη και τις αποφάσεις 2011/625/ΚΕΠΠΑ και 2011/178/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου που την τροποποιούν, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 204/2011 του Συμβουλίου της 2ας Μαρτίου 2011 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 965/2011 που τον τροποποιεί καθώς και τους εκτελεστικούς κανονισμούς (EE) αριθ. 364/2013 και αριθ. 50/2013 του Συμβουλίου για την εφαρμογή του άρθρου 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 204/2011 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς του 2003 που τέθηκε σε ισχύ το 2005 και η οποία εγκρίθηκε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την απόφαση του Συμβουλίου 2008/801/ΕΚ της 25ης Σεπτεμβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος (Σύμβαση του Παλέρμο) του 2000,

–   έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αριθ. 1970 (2011), 1973 (2011) και 2009 (2011) για τη Λιβύη,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα 19/38 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών της 19ης Απριλίου 2012 σχετικά με τις αρνητικές για την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιπτώσεις του μη επαναπατρισμού κεφαλαίων παράνομης προέλευσης στις χώρες προέλευσης, και με τη σημασία της βελτίωσης της διεθνούς συνεργασίας,

–   έχοντας υπόψη την Πρωτοβουλία για την Ανάκτηση Κλαπέντων Περιουσιακών Στοιχείων (StAR), κοινό πρόγραμμα της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών κατά των Ναρκωτικών και του Εγκλήματος,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της Εταιρικής Σχέσης της Ντωβίλ της Ομάδας των 8 με τις αραβικές χώρες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο της 21ης Μαΐου 2012,

–   έχοντας υπόψη την Τελική Έκθεση του Αραβικού Φόρουμ για την Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων της 13ης Σεπτεμβρίου 2012,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο είναι μια ηθική επιταγή και ένα εξαιρετικά ευαίσθητο από πολιτική άποψη ζήτημα στις σχέσεις της ΕΕ με τους νότιους γείτονές της· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνιστά επίσης σημαντικό οικονομικό ζήτημα για τους νότιους γείτονές μας λόγω του δυναμικού αυτών των περιουσιακών στοιχείων, εφόσον επιστραφούν και χρησιμοποιηθούν με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο για να στηριχθεί η οικονομική ανάκαμψη των χωρών αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων έχει ισχυρό αποτρεπτικό χαρακτήρα, καθώς στέλνει ισχυρό μήνυμα κατά της ατιμωρησίας όσων ενέχονται στη διαφθορά, και αποτελεί συνεπώς σημαντικό παράγοντα που συμβάλλει στην εγκαθίδρυση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στις χώρες της Αραβικής Άνοιξης που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων έχει επίσης ως σημαντικό αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του ενδημικού προβλήματος της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και την ενίσχυση της σταθερότητας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει εκτεταμένο διεθνές νομικό πλαίσιο βασιζόμενο σε διεθνείς συμφωνίες και πρότυπα που ασχολούνται με τη διαφθορά, το ξέπλυμα χρήματος και την επιβολή του νόμου, με ιδιαίτερη έμφαση στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς (UNCAC) του 2003, το οποίο αναθέτει σαφείς υποχρεώσεις στα συμβαλλόμενα κράτη, μεταξύ άλλων τη θέσπιση μέσων για την υπέρβαση του τραπεζικού απορρήτου και την προσαρμογή των εγχώριων νομικών συστημάτων με σκοπό την εξομάλυνση των διεργασιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 51 της UNCAC δηλώνεται ότι η επιστροφή περιουσιακών στοιχείων αποτελεί θεμελιώδη αρχή αυτής της Σύμβασης και ότι τα κράτη μέλη παρέχουν αμοιβαίως την ευρύτερη δυνατή συνεργασία και συνδρομή στο θέμα αυτό, ενώ στο άρθρο 46.1. τονίζεται ότι τα συμβαλλόμενα κράτη παρέχουν αμοιβαίως τη μεγαλύτερη δυνατή αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε έρευνες, ποινικές διώξεις και δικαστικές διαδικασίες σε σχέση με τα αδικήματα που καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πράξη η αρμοδιότητα για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων ανήκει κατά κύριο λόγο στις εθνικές αρχές των κρατών προς τα οποία απευθύνεται η αίτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της ΕΕ, ενώ η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ένωσης, η ανάκτηση και ο επαναπατρισμός αυτών των στοιχείων αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών βάσει της νομοθεσία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, από τη φύση της, απαιτεί συνεργασία μεταξύ πολλών εθνικών υπηρεσιών στα κράτη προς τα οποία απευθύνεται η αίτηση και στα αιτούντα κράτη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεργασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων είναι συνήθως πολυσύνθετη, ευαίσθητη και χρονικώς παρατεταμένη διαδικασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχύουσες νομικές διατάξεις δεν είναι δυνατόν να παρακάμπτονται και οι άνθρωποι δεν μπορούν να στερούνται τα νόμιμα δικαιώματά τους σε αυτή τη διεργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποικιλία και η πολυπλοκότητα των εθνικών νομοθεσιών στα κράτη προς τα οποία απευθύνεται η αίτηση, αφενός, και η έλλειψη επαρκούς νομικής εμπειρογνωμοσύνης και η περιορισμένη θεσμική ικανότητα στα αιτούντα κράτη, αφετέρου, αποτελούν μείζονα εμπόδια για επιτυχείς πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τις επαναστάσεις της Αραβικής Άνοιξης στην Αίγυπτο και την Τυνησία η ΕΕ έσπευσε να δεσμεύσει τα περιουσιακά στοιχεία των πρώην δικτατόρων, των οικογενειών τους και διαφόρων άλλων ατόμων που συνδέονταν με τα καθεστώτα τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόμοια απόφαση ελήφθη από την ΕΕ και στην περίπτωση της Λιβύης, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1970 (2011)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 26 Νοεμβρίου 2012 επιτρέπει στα κράτη μέλη της ΕΕ να αποδεσμεύουν δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία, βάσει αναγνωρισμένων δικαστικών αποφάσεων, στην Αίγυπτο και στην Τυνησία·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα συμπεράσματα των συμπροέδρων της Ειδικής Ομάδας ΕΕ-Τυνησίας της 29ης Σεπτεμβρίου 2011 αναφέρεται ότι η Ειδική Ομάδα δεσμεύεται να κάνει ό, τι είναι δυνατόν για να βοηθήσει τις αρχές να επιστρέψουν στο λαό της Τυνησίας ό, τι είχε κλαπεί λόγω της διαφθοράς του προηγούμενου καθεστώτος· για να διευκολύνει την επιστροφή αυτών των περιουσιακών στοιχείων, η ΕΕ ανήγγειλε ότι θα συνδράμει τις αρχές της Τυνησίας, συγκεκριμένα με τη σύσταση ομάδας στήριξης για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, με εμπειρογνώμονες που θα έχουν τη βάση τους στην Τυνησία και τις Βρυξέλλες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα συμπεράσματα των συμπροέδρων της Ειδικής Ομάδας ΕΕ-Αιγύπτου αναφέρεται ότι η δέσμευση και ανάκτηση υπεξαιρεθέντων περιουσιακών στοιχείων αποτελεί μείζον πολιτικό ζήτημα για την Αίγυπτο και για την ΕΕ και ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στο θέμα της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και να συνεργάζεται στενά με τους διεθνείς εταίρους, όπως η Ελβετία, τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συγκεκριμένα η πρωτοβουλία StAR της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Ομάδας των 8, με σκοπό να καταγράφει την κατάσταση, να προτείνει συγκεκριμένες επόμενες κινήσεις και να ενισχύει το συντονισμό·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος, η Λιβύη και η Τυνησία έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να εξασφαλισθεί ότι τα υπεξαιρεθέντα περιουσιακά στοιχεία που εκλάπησαν από πρώην δικτάτορες και τα καθεστώτα τους επαναπατρίζονται στις χώρες αυτές, μεταξύ άλλων με τη σύσταση ειδικών εθνικών διερευνητικών επιτροπών επιφορτισμένων με την ανίχνευση, τον εντοπισμό και την ανάκτηση τέτοιων περιουσιακών στοιχείων, και με την προσφυγή στα δικαστήρια των κρατών μελών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετοί βασικοί διεθνείς παράγοντες – μεταξύ άλλων η ΕΕ, τα μέλη της Ομάδας των 8, και η Ελβετία – έχουν ανταποκριθεί σε αυτές τις προσπάθειες· λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί εν προκειμένω μέχρι τούδε είναι πενιχρά·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργός δέσμευση των οικονομικών κέντρων και η συμμετοχή και η συμβολή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, τόσο στα αιτούντα κράτη όσο και στα κράτη προς τα οποία απευθύνεται η αίτηση, είναι ζωτικής σημασίας συνιστώσες των επιτυχημένων πρωτοβουλιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικοινωνία αποτελεί βασικό στοιχείο των προσπαθειών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, για να διαδίδεται η βέλτιστη πρακτική και να δημιουργούνται κίνητρα μέσω της δημοσιοποίησης επιτυχών εκβάσεων· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι παραπλανητικές δηλώσεις περί του όγκου των προς ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων μπορεί να δημιουργούν μη ρεαλιστικές προσδοκίες μεταξύ του κοινού στις χώρες εταίρους της νότιας ακτής της Μεσογείου, στοιχείο που θα μπορούσε να είναι αντιπαραγωγικό·

1.  τονίζει ότι, πέραν της οικονομικής της σημασίας, η επιστροφή των υπεξαιρεθέντων περιουσιακών στοιχείων που εκλάπησαν από πρώην δικτάτορες και τα καθεστώτα τους στις χώρες της Αραβικής Άνοιξης που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο είναι ηθική επιταγή και εξαιρετικά ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα, διότι συμβολίζει την αποκατάσταση της δικαιοσύνης και της υποχρέωσης λογοδοσίας εντός πνεύματος δημοκρατίας και κράτους δικαίου, αλλά και την πολιτική δέσμευση και αξιοπιστία της ΕΕ, και επομένως αποτελεί βασική μέρος της εταιρικής σχέσης της Ένωσης με τους νότιους γείτονές της, με ιδιαίτερη έμφαση στην Αίγυπτο, τη Λιβύη και την Τυνησία·

2.  τονίζει ότι, ακόμη κι αν η διεργασία της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων ακολουθεί τις εθνικές νομικές διατάξεις και οι σχετικές αρμοδιότητες ανήκουν πρωτίστως στις εθνικές αρχές, η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην ενθάρρυνση και διευκόλυνση αυτής της διεργασίας·

3.  σημειώνει ότι, παρά τις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλονται από τις αρχές της Αιγύπτου, της Λιβύης και της Τυνησίας και την ισχυρή πολιτική βούληση που εκδηλώνεται από όλες τις πλευρές, οι ειδικοί επαγγελματίες που έχουν αναλάβει την ανάκτηση υπεξαιρεθέντων περιουσιακών στοιχείων έχουν επιτύχει πολύ λίγα πράγματα, κυρίως λόγω της ποικιλότητας και της πολυπλοκότητας των σχετικών διατάξεων και διαδικασιών στα διάφορα εθνικά νομικά συστήματα, της νομικής ακαμψίας και της έλλειψης εμπειρογνωμοσύνης από την πλευρά των ενδιαφερομένων χωρών της Αραβικής Άνοιξης όσον αφορά τις νομικές, οικονομικές και διοικητικές διαδικασίες στις ευρωπαϊκές αλλά και άλλες περιοχές δικαιοδοσίας και λόγω της έλλειψης διαθέσιμων πόρων·

4.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να τολμήσουν ποιοτικό άλμα στις προσπάθειές τους στον τομέα της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων από την Αίγυπτο, τη Λιβύη και την Τυνησία· τονίζει ότι η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της παροχής υποστήριξης από την Ένωση για μετάβαση στη δημοκρατία και ανάκαμψη της οικονομίας στις χώρες αυτές και μπορεί να ενισχύσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών εντός του πνεύματος της εταιρικής σχέσης με τις κοινωνίες, στοιχείο που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας·

5.  χαιρετίζει το νέο νομοθετικό πλαίσιο που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 26 Νοεμβρίου 2012, το οποίο διευκολύνει την επιστροφή υπεξαιρεθέντων περιουσιακών στοιχείων σε Αίγυπτο και Τυνησία με το να επιτρέπει στα κράτη μέλη να αποδεσμεύουν δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία βάσει αναγνωρισμένων δικαστικών αποφάσεων και με το να ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των σχετικών αρχών των κρατών μελών αφενός, και της Αιγύπτου και της Τυνησίας αφετέρου· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη να επιτευχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα και να περιληφθεί πλήρως η Λιβύη στη διεργασία αυτή·

6.  χαιρετίζει τη στενή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και άλλων βασικών διεθνών παραγόντων στην ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από την Αίγυπτο, τη Λιβύη και την Τυνησία, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την Πρωτοβουλία για την Ανάκτηση Κλαπέντων Περιουσιακών Στοιχείων (StAR) της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών κατά των Ναρκωτικών και του Εγκλήματος· τονίζει τη σημασία της πλήρους αξιοποίησης των υφιστάμενων μηχανισμών, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, παράλληλα με τη θέσπιση της απαραίτητης νέας νομοθεσίας και την προσαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας στα εθνικά νομικά συστήματα στον τομέα αυτό·

7.  ζητεί την θέσπιση χωρίς καθυστέρηση ενωσιακού μηχανισμού που θα αποτελείται από ομάδα ανακριτών, εισαγγελέων, δικηγόρων και άλλων εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη, άλλες ενδιαφερόμενες ευρωπαϊκές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με σκοπό την παροχή νομικών και τεχνικών συμβουλών και βοήθειας σε χώρες της Αραβικής Άνοιξης κατά τη διεργασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων· ζητεί ο μηχανισμός αυτός να χρηματοδοτείται δεόντως από το σχετικό χρηματοπιστωτικό μέσο στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο των πολύπλοκων, ευαίσθητων και χρονικώς παρατεταμένων δικαστικών διαδικασιών, τη σημασία της βιωσιμότητας του μηχανισμού της ΕΕ· σημειώνει επίσης τη δυνατότητα πρόσθετης χρηματοδότησης για το μηχανισμό αυτό, σε μεταγενέστερο στάδιο, μέσω της συγχρηματοδότησης συμφωνιών με τα αιτούντα κράτη·

8.  ενθαρρύνει την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο να ασχοληθεί με το ζήτημα της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων από χώρες της Αραβικής Άνοιξης σε μεταβατικό στάδιο, με σκοπό τη συμμετοχή μελών των εθνικών κοινοβουλίων και από τις δύο ακτές της Μεσογείου στη διεργασία αυτή·

9.  αναγνωρίζει και υποστηρίζει πλήρως τη συμβολή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, τόσο στα αιτούντα κράτη όσο και στα κράτη προς τα οποία απευθύνεται η αίτηση, στη διεργασία της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, ιδιαίτερα με την παροχή πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές, την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των βασικών εθνικών και διεθνών φορέων, την παρακολούθηση της επιστροφής των περιουσιακών στοιχείων, και με το να εξασφαλίζουν ότι τα επιστρεφόμενα περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται με τρόπο διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο στο αιτούν κράτος·

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, το Κοινοβούλιο και την Κυβέρνηση της Ελβετίας, το Κογκρέσο και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις της Αιγύπτου, της Λιβύης και της Τυνησίας.