Предложение за резолюция - B7-0193/2013Предложение за резолюция
B7-0193/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ възстановяване на активи на държавите от Арабската пролет, които се намират в преход

15.5.2013 - (2013/2612(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника на дейността
Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Токиа Саифи, Марейд Макгинес, Елмар Брок, Роберта Анджелили, Елена Бъсеску, Даниел Каспари, Ан Делво, Сари Есаях, Едуард Кукан, Кристиан Дан Преда,

Салваторе Яколино, Джовани Ла Вия от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0188/2013

Процедура : 2013/2612(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0193/2013
Внесени текстове :
B7-0193/2013
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0193/2013

Резолюция на Европейския парламент възстановяване на активи на държавите от Арабската пролет, които се намират в преход

(2013/2612(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите предходни резолюции относно държавите от Арабската пролет, и по-конкретно тази от 14 март 2013 г. относно положението в Египет[1],

–   като взе предвид Регламент на Съвета № 270/2011 от 21 март 2011 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Египет,

–   като взе предвид новия Регламент на Съвета от 26 ноември 2012 г. относно приемането на нова законодателна рамка за улесняване на възстановяването на активи в Египет и Тунис, като взе предвид изявлението на върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Катрин Аштън от 26 ноември 2012 г.,

–   като взе предвид заключенията на съпредседателите на специалните групи ЕС—Тунис и ЕС—Египет от 28—29 септември 2011 г. и 14 ноември 2012 г. съответно, и по-конкретно частите им относно възстановяването на активи,

–   като взе предвид действащите правни инструменти на ЕС, които целят подобряване на конфискуването и на възстановяването на активи по силата на решения на Съвета 2001/500/ПВР, 2003/577/ПВР, 2005/212/ПВР, 2006/783/ПВР и 2007/845/ПВР, и предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2012 г. за обезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност в Европейския съюз (COM(2012)0085),

–   като взе предвид Конвенцията на ООН за борба с корупцията от 2005 г., по която са страни Египет, Либия и Тунис, както и всички държави — членки на ЕС (с изключение на Германия и Чешката република, които още не са ратифицирали конвенцията), и по-конкретно член 43 от нея относно международното сътрудничество и глава V относно възстановяването на активи,

–   като взе предвид инициативата на генералния секретар на ООН от 17 септември 2007 г. относно възстановяването на откраднати активи,

–   като взе предвид инициативата за възстановяване на откраднати активи (StAR), официално подета през септември 2007 г. от Световната банка и Службата на ООН по наркотиците и престъпността,

–   като взе предвид първия Арабски форум за възстановяването на активи, организиран съвместно от Катар и американското председателство на Г8 през ноември 2012 г., който бележи последната инициатива на близкоизточните и западните съюзници за укрепване на международното сътрудничество с цел възстановяване на държавни средства, заграбени от свалените режими в Близкия изток,

–   като взе предвид партньорството от Довил с арабските страни в преход, започнато на срещата на ръководителите на Г8 в Довил през май 2011 г., по което ЕС е страна, и по-конкретно неговия План за действие за възстановяване на активи, публикуван на 21 май 2012 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че замразяването на активи е правомощие на ЕС, а възстановяването и репатрирането им е правомощие на държавите членки и трябва да се извършва в съответствие с разпоредбите на националното право;

Б.  като има предвид, че възстановяването на активи е силно политически въпрос поради неговата символика на възтържествуване на справедливостта и отчетността в духа на демокрацията и принципите на правовата държава;

В.  като има предвид, че Съветът вече предприе мерки за улесняване на връщането на присвоени средства на египетските и тунизийските власти; като има предвид, че новата законодателна рамка, приета на 26 ноември 2012 г., позволява на държавите — членки на ЕС, да освободят замразени активи въз основа на признати съдебни решения в държави — членки на ЕС, и улеснява обмена на информация между съответните органи на държавите — членки на ЕС, от една страна, и съответните органи на засегнатите трети държави;

Г.  като има предвид, че освен икономическото си значение, връщането на присвоените от бившите диктаторски режими активи може да допринесе за възтържествуването на справедливостта и отчетността за народите на държавите от Арабската пролет и затова представлява сериозен политически въпрос с голямо символично значение в отношенията на ЕС с тези държави;

Д. като има предвид, че специалните групи ЕС—Тунис и ЕС—Египет подчертаха значението на завръщането на незаконно придобитите активи, които понастоящем са все още замразени в редица трети държави; като има предвид, че специалните групи се споразумяха да приемат пътна карта, която би могла да включва сформирането за всяка отделна страна на група за възстановяване на активи, координирана от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД);

Е.  като има предвид, че Г8 подкрепя страните в Арабския свят, ангажирани с преход към „свободно, демократично и толерантно общество“, с партньорството от Довил от май 2011 г.; като има предвид, че неговият план за действие от 21 май 2012 г. признава, че след Арабската пролет възстановяването на активи стана по-неотложна област, върху която трябва да се работи съсредоточено в региона и в международната общност;

Ж. като има предвид, че от януари 2011 г. в ЕС са замразени средствата и активите на 48 лица, отговорни за присвояване на държавни средства на Тунис, а от март 2011 г. — и средствата и активите на 19 лица, отговорни за присвояване на държавни средства на Египет, включително бившите президенти на Тунис и Египет Зине ел Абидине Бен Али и Хосни Мубарак;

З.  като има предвид, че на 27 март 2013 г. делегация на съвместната програма за инициативата за възстановяване на откраднати активи (StAR) на Световната банка и ООН, която се срещна с либийските държавни органи в Триполи, потвърди своето участие в проследяването на либийските активи и в действията за осигуряване връщането на всички откраднати от режима на Кадафи средства;

И. като има предвид, че липсва ефективно сътрудничество между изискващите възстановяването държави и държавите, получаващи тези искания, и като има предвид, че съдебният процес за възстановяването и репатрирането на активи е сложен, дълъг и е предмет на различни правни изисквания и системи на страните, получаващи исканията;

Й. като има предвид, че възстановяването на активи може да се постигне с двустранни съдебни механизми и многостранно сътрудничество; като има предвид, че операциите по възстановяване на активи следва да се провеждат както на национално, така и на международно равнище;

1.  подчертава политическото , както и икономическото и социално значение на връщането на незаконно придобитите чрез корупция активи от предишните режими на страните от Арабската пролет;

2.  признава, че за страните от Арабската пролет възстановяването на откраднатите активи има също икономическа и социална тежест, тъй като средствата са необходими за подпомагане стабилизирането на икономиките и създаването на работни места и растеж навсякъде в тези страни, които са изправени пред сериозни икономически предизвикателства;

3.  счита, че ефективните правни разпоредби за възстановяване на активи ще подкрепят усилията на страните за възстановяване от най-лошите ефекти на корупцията, като същевременно ще изпратят ясно послание до корумпираните длъжностни лица, че няма да бъде възможно да скрият незаконно придобитото;

4.  настоятелно призовава ЕС и държавите членки да положат значителни допълнителни усилия, целящи да се улесни връщането на народите на страните от Арабската пролет на присвоените активи, заграбени от предишните режими;

5.  насърчава националните служби по възстановяване на активи във всички държави членки да работят заедно в тясно сътрудничество и да развиват връзките си със съответните органи в държавите от Арабската пролет, за да ги подпомогнат в следенето на сложните правни процедури; призовава ЕС да играе важна роля за изграждането на капацитет и координацията и сътрудничеството между държавите;

6.  приветства в тази връзка инициативата на Канада, Франция, Германия, Италия, Обединеното кралство, Швейцария и САЩ за издаване на наръчник, предоставящ подробно описание на националните им правни системи във връзка с възстановяването на активи, така че изискващите държави да получат по-добра представа кое е правно възможно, каква информация е на разположение, какви видове разследвания могат да бъдат провеждани и как да се действа, за да се постигне ефективно възстановяване на активите чрез правна взаимопомощ; насърчава всички държави членки да постъпят по същия начин;

7.  приветства инициативата на Г8 под формата на План за действие за възстановяване на активи в рамките на партньорството от Довил, който определя конкретни мерки за насърчаване на сътрудничеството и подпомагане в съдебните производства, изграждане на капацитет и техническа помощ, и предлага да бъде подета съвместна регионална инициатива — Евро-арабски форум по въпросите на възстановяването на активи — за обсъждане и сътрудничество за продължаване на усилията;

8.  счита, че международното сътрудничество, включително между публичния и частния сектор, е от ключово значение за разрешаване на въпроса, и затова насърчава ЕС за тясно сътрудничество с международни партньори като Швейцария, с международните финансови институции, и по-конкретно с инициативата StAR и с Арабския форум за възстановяването на активи, за прилагане на конкретни мерки по този въпрос и за продължаване на засилената координация и сътрудничество;

9.  призовава Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието да повдигне този въпрос пред националните парламенти, така че парламентаристите от двете страни да бъдат убедени да насърчават активно правните мерки за гарантиране на тясно сътрудничество между полицията и съответните съдебни органи;

10. насърчава ангажимента на ЕС за всеобхватен списък от действия, целящи насърчаване на сътрудничеството и подпомагането в съдебните производства, изграждането на капацитет и техническата помощ, включително организирането на сесии за обучаване на национални експерти, в подкрепа на усилията на страните от Арабската пролет в преход за възстановяване на активите, отклонени от свалените режими;

11. в този контекст призовава ЕС да създаде група от следователи, юристи и прокурори от неговите държави членки и от други европейски държави, която да предоставя правна подкрепа и помощ на съответните органи в засегнатите страни;

12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, както и на парламентите и правителствата на държавите членки, на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието и на органите на държавите от Арабската пролет.