Postup : 2013/2612(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0193/2013

Předložené texty :

B7-0193/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/05/2013 - 13.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0224

NÁVRH USNESENÍ
PDF 123kWORD 68k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0188/2013
15. 5. 2013
PE509.821v01-00
 
B7-0193/2013

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o navracení majetku do zemí arabského jara procházejících procesem transformace (2013/2612(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Daniel Caspary, Anne Delvaux, Sari Essayah, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o navracení majetku do zemí arabského jara procházejících procesem transformace (2013/2612(RSP))  
B7‑0193/2013

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení týkající se zemí „arabského jara“, a především usnesení o situaci v Egyptě přijaté dne 14. března 2013(1),

–   s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 270/2011 ze dne 21. března 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě,

–   s ohledem na nové nařízení Rady ze dne 26. listopadu 2012 o přijetí nového legislativního rámce, který usnadní navracení majetku pocházejícího z trestné činnosti v Egyptě a Tunisku; s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové ze dne 26. listopadu 2012,

–   s ohledem na závěry spolupředsedů pracovních skupin EU-Tunisko a EU-Egypt ze dnů 28.–29. září 2011 a 14. listopadu 2012, a především jejich oddílů týkajících se navracení majetku pocházejícího z trestné činnosti,

–   s ohledem na stávající právní nástroje EU, které si kladou za cíl zdokonalit postupy zabavování a navracení majetku pocházejícího z trestné činnosti na základě rozhodnutí Rady 2001/500/SVV, 2003/577/SVV, 2005/212/SVV, 2006/783/SVV a 2007/845/SVV, a na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zmrazování a konfiskaci výnosů z trestné činnosti v Evropské unii ze dne 12. března 2012 (COM(2012)0085 v konečném znění),

–   s ohledem na úmluvu OSN proti korupci (UNCAC) z roku 2005, a především její článek 43 týkající se mezinárodní spolupráce a kapitolu V o navracení majetku, jejímiž stranami jsou také Egypt, Libye a Tunisko a všechny členské státy EU, s výjimkou Německa a České republiky, které tuto úmluvu doposud neratifikovaly,

–   s ohledem na iniciativu generálního tajemníka OSN ohledně navracení odcizeného majetku ze dne 17. září 2007,

–   s ohledem na iniciativu Světové banky a Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu pro vyhledávání odcizeného majetku (StAR), která byla oficiálně zahájena v září roku 2007,

–   s ohledem na první arabské fórum pro navracení majetku pocházejícího z trestné činnosti (AFAR), které společně zorganizovaly Katar a předsednictví USA G8 v listopadu 2012 a které je nejnovější iniciativou ze strany zemí Západu a blízkovýchodních zemí usilující o posílení mezinárodní spolupráce zaměřené na navracení státních prostředků pocházejících z blízkovýchodních režimů, které se zhroutily,

–   s ohledem na deauvillské partnerství s arabskými zeměmi procházejícími transformací, které bylo zahájeno skupinou G8 na jejím summitu v Deauville v květnu 2011 a na němž se EU podílí, a obzvláště na akční plán pro navracení majetku pocházejícího z trestné činnosti vydaný dne 21. května 2012,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že zmrazování majetku sice spadá do oblasti působnosti EU, avšak jeho získávání a navracení je v působnosti členských států a musí být prováděno v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

B.  vzhledem k tomu, že navracení majetku je vysoce politickou otázkou, neboť je symbolem návratu ke spravedlnosti a odpovědnosti v duchu demokracie a právního státu;

C. vzhledem k tomu, že Rada již přijala opatření k usnadnění navracení zpronevěřených finančních prostředků egyptským a tuniským orgánům; vzhledem k tomu, že nový legislativní rámec, který byl přijat dne 26. listopadu 2012, umožňuje členským státům EU vydávat zmrazený majetek na základě soudních rozhodnutí uznaných v členských státech EU a usnadňuje výměnu informací mezi členskými státy a příslušnými orgány;

D. vzhledem k tomu, že navracení majetku odcizeného bývalými režimy může nad rámec svého hospodářského významu také napomoci zavádění spravedlnosti a odpovědnosti ve prospěch lidu zemí arabského jara, a že se tudíž jedná o zásadní politickou otázku, která má vysoký symbolický význam ve vztazích mezi EU a těmito zeměmi;

E.  vzhledem k tomu, že pracovní skupiny EU-Egypt a EU-Tunisko zdůraznily význam navracení nezákonně získaného majetku, který je v současnosti zmrazen v určitém počtu třetích zemí; vzhledem k tomu, že se tyto pracovní skupiny dohodly, že dokončí cestovní mapu, která by mohla obsahovat zavedení skupiny pro navracení majetku pro každou zemi, což by bylo koordinováno Evropskou službou pro vnější činnost;

F.  vzhledem k tomu, že skupina G8 podporuje země arabského světa, které v současnosti procházejí transformací, v jejich snaze zavést „svobodné, demokratické a tolerantní společnosti“ prostřednictvím deauvillského partnerství z května 2011; vzhledem k tomu, že akční plán, který byl vydán dne 21. května 2012, uznává, že navracení majetku pocházejícího z trestné činnosti se v důsledku arabského jara stalo v tomto regionu a v mezinárodním společenství palčivější otázkou;

G. vzhledem k tomu, že od ledna 2011 byly v EU zmrazeny finanční prostředky a majetek 48 osob viněných ze zpronevěry tuniských státních prostředků, a od března 2011 pak prostředky a majetek 19 osob odpovědných za zpronevěru egyptských státních prostředků, včetně bývalého tuniského prezidenta Zíneho El Abidína Ben Alího a bývalého egyptského prezidenta Husního Mubaraka;

H. vzhledem k tomu, že dne 27. března 2013 zopakovala delegace společného programu Světové banky a OSN StAR po setkání s libyjskými představiteli v Tripolisu, že se hodlá zapojit do vyhledávání libyjského majetku a pracovat na zajištění navrácení veškerých prostředků, které odcizil režim plukovníka Kaddáfího;

I.   vzhledem k tomu, že spolupráce mezi státy, které žádají, a státy, které na žádost reagují, není dostatečně účinná a že právní proces umožňující získat zpět a navrátit majetek je složitý a zdlouhavý a podléhá rozdílným právním požadavkům a systémům států, po nichž je navrácení požadováno;

J.   vzhledem k tomu, že navrácení majetku lze dosáhnout prostřednictvím mechanismů bilaterální a multilaterální soudní spolupráce; vzhledem k tomu, že operace navracení majetku by měly být zahájeny jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní úrovni;

1.  zdůrazňuje hospodářský a sociální, ale také politický význam navracení majetku získaného nezákonně prostřednictvím korupce v bývalých režimech zemí arabského jara;

2.  uznává, že pro země arabského jara má navrácení odcizeného majetku také hospodářský a sociální význam, protože jsou tyto prostředky potřebné pro stabilizaci jejich ekonomik a vytváření pracovních míst a růstu v těchto zemích, které čelí vážným hospodářským výzvám;

3.  je přesvědčen, že účinná ustanovení o navracení majetku podpoří úsilí příslušných zemí o nápravu nejhorších důsledků korupce a současně dají zkorumpovaným úředníkům na vědomí, že nenaleznou místo, kam by svůj nezákonně získaný majetek mohli skrýt;

4.  důrazně vyzývá EU a její členské státy, aby se dále významně zasazovaly o usnadnění navracení majetku zpronevěřeného bývalými režimy lidu zemí arabského jara;

5.  vybízí vnitrostátní orgány příslušné pro navracení majetku ve všech členských státech, aby úzce spolupracovaly a rozvíjely také své vztahy s příslušnými orgány zemí arabského jara s cílem pomáhat jim se zvládáním složitých právních postupů; vyzývá EU, aby hrála významnou úlohu při budování kapacit a koordinaci a spolupráci mezi státy;

6.  vítá v této souvislosti iniciativu Kanady, Francie, Německa, Itálie, Spojeného království, Japonska, Švýcarska a Spojených států spočívající ve vydání průvodce, který komplexně popisuje fungování jejich právních řádů v souvislosti s navracením majetku, s cílem umožnit požadujícím zemím lépe pochopit co je právně možné, jaké informace jsou dostupné, jaké typy vyšetřování je možné vést a jak postupovat, přejí-li si dosáhnout navrácení majetku prostřednictvím vzájemné právní spolupráce; vybízí všechny členské státy, aby se k této iniciativě připojily;

7.  vítá iniciativu G8 nazvanou Akční plán deauvillského partnerství pro navracení majetku, která vymezuje konkrétní opatření na podporu spolupráce a pomoci v daných případech a na budování kapacit a technické podpory, a navrhuje, aby byla vytvořena iniciativa regionální spolupráce v podobě arabského fóra pro navracení majetku, v jehož rámci by mohly probíhat diskuse a spolupráce při pokračujícím úsilí v této oblasti;

8.  má za to, že mezinárodní spolupráce, a to i mezi veřejným a soukromým sektorem, je klíčová pro vyřešení tohoto problému, a vybízí tudíž EU, aby při zavádění konkrétních opatření v této oblasti úzce spolupracovala s mezinárodními partnery, jako je např. Švýcarsko, mezinárodní finanční instituce, a obzvláště pak iniciativa StAR a arabské fórum pro navracení majetku, a aby i nadále posilovala koordinaci a spolupráci;

9.  vyzývá Parlamentní shromáždění Unie pro Středomoří, aby tuto otázku projednalo s vnitrostátními parlamenty, tak aby se poslanci z obou břehů Středozemního moře mohli přesvědčit, že je třeba aktivně podporovat právní opatření zajišťující užší spolupráci mezi dotčenými policejními a justičními orgány;

10. vybízí EU, aby se zavázala k uplatnění komplexního seznamu kroků zaměřených na podporu spolupráce a pomoci s danými případy a budování kapacit a technické podpory, včetně organizace školení pro vnitrostátní odborníky, a podpořila tak úsilí arabských zemí, které prochází procesem transformace, o navrácení majetku zpronevěřeného bývalými režimy;

11. důrazně podporuje ustavení unijního týmu vyšetřovatelů, právníků a státních zástupců pocházejících z členských států a dalších evropských zemí, který by příslušným orgánům dotčených zemí poskytoval v tomto procesu právní podporu a pomoc;

12. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, parlamentům a vládám členských států, Parlamentnímu shromáždění Unie pro Středomoří a úřadům arabských zemí.

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0095.

Právní upozornění - Ochrana soukromí