Rezolūcijas priekšlikums - B7-0193/2013Rezolūcijas priekšlikums
B7-0193/2013

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par pārejas posmā esošo Arābu pavasara valstu aktīvu atguvi

15.5.2013 - (2013/2612(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Daniel Caspary, Anne Delvaux, Sari Essayah, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via PPE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0188/2013

Procedūra : 2013/2612(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0193/2013
Iesniegtie teksti :
B7-0193/2013
Debates :
Pieņemtie teksti :

B7‑0193/2013

Eiropas Parlamenta rezolūcija par pārejas posmā esošo Arābu pavasara valstu aktīvu atguvi

(2013/2612(RSP))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Arābu pavasara valstīm un jo īpaši 2013. gada 14. marta rezolūciju par stāvokli Ēģiptē[1],

–   ņemot vērā Padomes 2011. gada 21. marta Regulu (ES) Nr. 270/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētam personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ēģiptē,

–   ņemot vērā Padomes 2012. gada 26. novembra jauno regulu par jauna tiesiskā pamata pieņemšanu, lai sekmētu aktīvu atgūšanu Ēģiptē un Tunisijā, ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Catherine Ashton 2011. gada 26. novembra paziņojumu,

–   ņemot vērā ES un Tunisijas un ES un Ēģiptes īpašā uzdevuma darba grupas līdzpriekšsēdētāju 2011. gada 28. un 29. septembra un 2012. gada 14. novembra secinājumus un jo īpaši to sadaļas attiecībā uz īpašumu atguvi,

–   ņemot vērā pašreizējos ES juridiskos instrumentus, kuru mērķis ir uzlabot īpašuma atguvi un konfiskāciju saskaņā ar Padomes Pamatlēmumu 2001/500/TI, 2003/577/TI, 2005/212/TI, 2006/783/TI un 2007/845/TI, un priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 12. marta Direktīvai par noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā (COM(2012)0085),

–   ņemot vērā ANO 2005. gadā pieņemto Pretkorupcijas konvenciju, jo īpaši tās 43. pantu par starptautisko sadarbību un tās V nodaļu par aktīvu atguvi, kuru ir parakstījušas Ēģipte, Lībija un Tunisija, kā arī visas ES dalībvalstis (izņemot Vāciju un Čehijas Republiku, kuras šo konvenciju vēl nav ratificējušas),

–   ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2007. gada 17. septembra Nozagto aktīvu atgūšanas iniciatīvu,

–   ņemot vērā Nozagto aktīvu atgūšanas (NAA) iniciatīvu, ko 2007. gadā oficiāli uzsāka Pasaules banka un Narkotiku un noziedzības novēršanas birojs,

–   ņemot vērā pirmo Arābu valstu forumu par īpašumu atguvi, kuru 2012. gada novembrī līdzorganizēja Katara un G8 prezidentvalsts ASV, kas atzīmē Tuvo Austrumu un rietumu sabiedroto jaunāko iniciatīvu stiprināt starptautisko sadarbību nolūkā atgūt valstu līdzekļus no gāztajiem Tuvo austrumu režīmiem,

–   ņemot vērā Dovilas partnerību ar pārejas posmā esošajām arābu valstīm, ko 2011. gada maijā Dovilā vadītāju sanāksmē uzsāka G8 valstu vadītāji un kuru ir parakstījusi arī ES, un jo īpaši tās 2012. gada 21. maijā pieņemto rīcības plānu attiecībā uz aktīvu atguvi,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā — lai gan līdzekļu iesaldēšana ir ES kompetence — aktīvu atguve un repatriācija ir dalībvalstu kompetence, un tā ir jāveic saskaņā ar valstu tiesību normām;

B.  tā kā aktīvu atguve ir ļoti politisks jautājums, jo tas simbolizē taisnīguma un atbildības atjaunošanu saskaņā ar demokrātijas un tiesiskas valsts principiem;

C. tā kā Padome jau veica darbības, lai veicinātu nelikumīgi piesavināto līdzekļu atgriešanu Ēģiptes un Tunisijas iestādēm; tā kā 2012. gada 26. novembrī pieņemtais jaunais tiesiskais pamats ļauj ES dalībvalstīm atbrīvot iesaldētos līdzekļus, pamatojoties uz ES dalībvalstīs atzītajiem tiesas nolēmumiem, un tas veicina informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un attiecīgajām iestādēm;

D. tā kā bijušā režīma nozagto aktīvu atgūšana papildus tās ekonomiskajam nozīmīgumam var palīdzēt panākt taisnīgumu un pārskatatbildību Arābu pavasara valstu iedzīvotājiem, un šā iemesla dēļ tas ir svarīgs politisks jautājums ar lielu simbolisko nozīmi ES un šo valstu attiecībās;

E.  tā kā ES un Ēģiptes un ES un Tunisijas īpašā uzdevuma darba grupa uzsvēra, cik svarīgi ir atgūt nelegāli iegūtos līdzekļus, kas joprojām ir iesaldēti vairākās trešās valstīs; tā kā darba grupas vienojās precizēt rīcības plānu, kurā varētu vienoties par aktīvu atgūšanas grupas izveidi katrai valstij, kuru koordinētu Eiropas Ārējās darbības dienests (ĒĀDD);

F.  tā kā G8 atbalsta arābu pasaules valstis, kas uzsākušas pāreju uz brīvu, demokrātisku un tolerantu sabiedrību, izmantojot 2011. gada maijā iedibināto Dovilas partnerību; tā kā 2012. gada 21. maijā pieņemtajā rīcības plānā tiek atzīts, ka pēc Arābu pavasara norisēm aktīvu atguve ir kļuvusi par izteikti svarīgu jautājumu, kam uzmanība tiek pievērsta gan šajā reģionā, gan starptautiskajā sabiedrībā;

G. tā kā kopš 2011. gada janvāra 48 personu, kuras ir atbildīgas par Tunisijas valsts līdzekļu piesavināšanos, un kopš 2011. gada marta 19 personu, kuras ir atbildīgas par Ēģiptes valsts līdzekļu piesavināšanos, tostarp bijušo Tunisijas prezidenta Zine El Abidine Ben Ali un Ēģiptes prezidenta Hosni Mubarak, līdzekļi un aktīvi Eiropas Savienībā ir iesaldēti;

H. tā kā 2013. gada 27. martā Pasaules bankas un ANO kopīgās NAA programmas delegācija, kas Tripolē tikās ar Lībijas varas iestāžu pārstāvjiem, atkārtoti apliecināja līdzdalību Lībijas aktīvu izsekošanā un strādās, lai nodrošinātu visu Gadaffi režīma nozagto līdzekļu atguvi;

I.   tā kā efektīva sadarbība starp “pieprasītājām” un “atbildētājām” valstīm nepastāv un tā kā tiesvedības process saistībā ar aktīvu atguvi un repatriāciju ir sarežģīts, ilgs un to ietekmē atšķirīgas tiesiskās prasības un sistēmas “atbildētājās” valstīs;

J.   tā kā aktīvu atguvi var panākt ar divpusēju tiesisko mehānismu palīdzību un daudzpusējā sadarbībā; tā kā aktīvu atgūšanas pasākumiem vajadzētu norisināties gan valstu, gan starptautiskā līmenī,

1.  uzsver nelegāli un korupcijas ceļā iegūto Arābu pavasara valstu bijušo režīmu aktīvu atguves politisko, ekonomisko un sociālo nozīmi;

2.  atzīst, ka nozagto aktīvu atguve Arābu pavasara valstīs ir nozīmīga arī ekonomiskajā un sociālajā ziņā, jo šīm valstīm, kas saskaras ar nopietnām ekonomiskām problēmām, ir nepieciešami līdzekļi ekonomikas stabilizācijai, darbvietu radīšanai un izaugsmei;

3.  uzskata, ka efektīva aktīvu atguve nodrošinās atbalstu valstu centieniem izlabot korupcijas sliktākās sekas, vienlaikus sūtot vēsti korumpētiem ierēdņiem, ka viņu nelegāli iegūtos līdzekļus neizdosies noslēpt;

4.  mudina ES un tās dalībvalstis veikt ievērojamas papildu pūles, lai veicinātu to aktīvu atgūšanu, ko bijušo režīmu vadītāji ir nozaguši Arābu pavasara valstu tautām;

5.  mudina aktīvu atguves birojus visās dalībvalstīs cieši sadarboties un attīstīt attiecības ar attiecīgajām iestādēm Arābu pavasara valstīs, lai tām sniegtu atbalstu sarežģītajās tiesiskajās procedūrās; aicina ES ieņemt svarīgu lomu veiktspējas veidošanā un valstu sadarbības koordinēšanā;

6.  šajā saistībā atzinīgi vērtē Kanādas, Francijas, Vācijas, Itālijas, Lielbritānijas, Japānas, Šveices un ASV iniciatīvu izdot rokasgrāmatu, sniedzot visaptverošu šo valstu tiesisko sistēmu aprakstu saistībā ar aktīvu atguvi, lai attiecīgās valstis gūtu labāku izpratni par tiesiskajām iespējām, kā arī par pieejamo informāciju, iespējamiem izmeklēšanas veidiem un par to, kā efektīvi atgūt aktīvus savstarpējās tiesiskās palīdzības ceļā; mudina visas dalībvalstis rīkoties līdzīgi;

7.  atzinīgi vērtē G8 valstu iniciatīvu attiecībā uz Dovilas partnerības rīcības plānu aktīvu atguvei, kas nosaka konkrētus pasākumus, lai veicinātu sadarbību un palīdzību konkrētos gadījumos, veiktspējas veidošanu un tehnisko palīdzību, kā arī uz sadarbību balstītu reģionālo iniciatīvu — arābu valstu forumu par aktīvu atguvi —, veltītu diskusijām un sadarbībai attiecībā uz turpmākiem centieniem;

8.  uzskata, ka starptautiskā sadarbība, tostarp sabiedriskā un publiskā sektora sadarbība, ir galvenā šī jautājuma atrisinājuma atslēga, un tādējādi mudina ES cieši sadarboties ar partneriem starptautiskā mērogā, piemēram, ar Šveici, starptautiskām finanšu iestādēm un jo īpaši ar NAA iniciatīvu un arābu valstu forumu par aktīvu atguvi, lai īstenotu konkrētus pasākumus šajā jautājumā, un turpināt uzlabot koordināciju un sadarbību;

9.  aicina Savienības Vidusjūrai parlamentāro asambleju ierosināt izskatīt šo jautājumu attiecīgo valstu parlamentos, lai deputātus abos Vidusjūras krastos varētu pārliecināt aktīvi atbalstīt tiesiskos pasākumus nolūkā nodrošināt ciešāku policijas un iesaistīto varas iestāžu sadarbību;

10. mudina ES iesaistīties visaptverošos pasākumos, kuru mērķis ir sadarbības veicināšana un palīdzības sniegšanas konkrētos gadījumos, veiktspējas veidošana un tehniskais atbalsts, tostarp valstu speciālistiem paredzētu apmācību kursu organizēšana nolūkā atbalstīt pārejas posmā esošo arābu valstu centienus atgūt aktīvus, kurus bijušie režīmi ir novirzījuši uz ārvalstīm;

11. pauž ciešu atbalstu ES izmeklētāju, advokātu un prokuroru grupas izveidei, kurā darbotos ES dalībvalstu un citu Eiropas valstu attiecīgo profesiju pārstāvji un kuras uzdevums būtu sniegt juridisko atbalstu un palīdzību attiecīgo valstu iestādēm šajā procesā;

12. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu parlamentiem un valdībām, Savienības Vidusjūrai parlamentārajai asamblejai un arābu valstu iestādēm.