Procedură : 2013/2612(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0193/2013

Texte depuse :

B7-0193/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 23/05/2013 - 13.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0224

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 134kWORD 74k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0188/2013
15.5.2013
PE509.821v01-00
 
B7-0193/2013

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la recuperarea activelor de către țările Primăverii arabe aflate în tranziție  (2013/2612(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Daniel Caspary, Anne Delvaux, Sari Essayah, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la recuperarea activelor de către țările Primăverii arabe aflate în tranziție  (2013/2612(RSP))  
B7‑0193/2013

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la țările Primăverii arabe și în special cea din 14 martie 2013 referitoare la situația din Egipt(1),

–   având în vedere Regulamentul nr. 270/2011 al Consiliului din 21 martie 2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Egipt,

–   având în vedere noul Regulament al Consiliului din 26 noiembrie 2012 privind adoptarea unui nou cadru legislativ pentru a facilita recuperarea activelor în Egipt și Tunisia; având în vedere declarația făcută de Catherine Ashton, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, la 26 noiembrie 2012,

–   având în vedere concluziile copreședinților Grupurilor operative UE-Tunisia și UE-Egipt din 28-29 septembrie 2011 și respectiv 14 noiembrie 2012, și în special secțiunile privind recuperarea activelor,

–   având în vedere instrumentele juridice existente ale UE care vizează consolidarea politicii de confiscare și recuperare a activelor în temeiul Deciziilor Consiliului 2001/500/JAI, 2003/577/JAI, 2005/212/JAI, 2006/783/JAI și 2007/845/JAI și propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2012 privind înghețarea și confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni în Uniunea Europeană (COM(2012)0085),

–   având în vedere Convenția ONU împotriva corupției (UNCAC) din 2005, în special articolul 43 privind cooperarea internațională și capitolul V privind recuperarea activelor, la care Egipt, Libia, Tunisia și statele membre UE (cu excepția Germaniei și a Republicii Cehe care nu au ratificat încă Convenția) sunt părți,

–   având în vedere inițiativa Secretarului General al ONU din 17 septembrie 2007 de recuperare a activelor furate,

–   având în vedere inițiativa de recuperare a activelor furate (StAR), lansată oficial în septembrie 2007 de către Banca Mondială și Biroul ONU pentru droguri și criminalitate,

–   având în vedere primul forum arab privind recuperarea bunurilor/activelor? (AFAR), organizat de Qatar împreună cu președinția SUA a G8 în noiembrie 2012, care marchează cea mai recentă inițiativă din partea Orientului Mijlociu și a țărilor din Vest de consolidare a cooperării internaționale și care vizează recuperarea fondurilor de stat de la regimurile destituite în Orientul Mijlociu,

–   având în vedere Parteneriatul de la Deauville cu țările arabe aflate în tranziție, lansat de G8 în cadrul reuniunii liderilor de la Deauville din mai 2011, la care UE este parte, și în special planul său de acțiune privind recuperarea activelor, emis la 21 mai 2012,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură,

A. întrucât, în timp ce blocarea activelor este o competență a UE, recuperarea și repatrierea activelor reprezintă o competență a statelor membre și trebuie să se desfășoare în conformitate cu dispozițiile din dreptul național;

B.  întrucât recuperarea activelor constituie un aspect cu puternice conotații politice, datorită simbolicii aferente procesului de restaurare a justiției și a responsabilității în spiritul democrației și al statului de drept;

C. întrucât Consiliul a luat deja măsuri pentru facilitarea returnării fondurilor însușite ilegal către autoritățile egiptene și tunisiene; întrucât noul cadru legislativ adoptat la 26 noiembrie 2012 permite statelor membre să deblocheze activele pe baza hotărârilor judecătorești recunoscute în statele membre ale UE și facilitează schimbul de informații între statele membre ale UE și autoritățile relevante;

D. întrucât, dincolo de semnificația economică, returnarea activelor furate de fostele regimuri poate fi o modalitate de a face dreptate și a da socoteală popoarelor din țările Primăverii arabe și constituie, astfel, un aspect politic major de o mare importanță simbolică în ceea ce privește relațiile dintre UE și acele țări;

E.  întrucât Grupurile operative UE-Egipt și UE-Tunisia au subliniat importanța returnării activelor dobândite în mod ilicit, care sunt în continuare blocate în câteva țări terțe; întrucât Grupurile operative au convenit să finalizeze o foaie de parcurs care ar putea include instituirea unui grup pentru recuperarea activelor coordonat de Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) pentru fiecare țară în parte;

F.  întrucât G8 sprijină țările din lumea arabă în demersurile lor către „o societate liberă, democratică și tolerantă” prin intermediul parteneriatului de la Deauville din mai 2011; întrucât planul său de acțiune emis la 21 mai 2012 admite faptul că, urmare a Primăverii arabe, recuperarea activelor a devenit un domeniu de interes mai urgent în regiune și în comunitatea internațională;

G. întrucât, din ianuarie 2011, fondurile și activele celor 48 de persoane responsabile pentru însușirea ilegală a fondurilor de stat din Tunisia, din martie 2011 fondurile și activele celor 19 persoane responsabile pentru însușirea ilegală a fondurilor de stat din Egipt, inclusiv cele ale foștilor președinți ai Tunisiei și ai Egiptului, Zine El Abidine Ben Ali și Hosni Mubarak, au fost blocate în UE;

H. întrucât la 27 martie 2013 o delegație a programului comun al Băncii Mondiale și al ONU (StAR) care a avut o întâlnire cu autoritățile libiene în Tripoli și-a reafirmat angajamentul în ceea ce privește depistarea activelor libiene și eforturile în direcția returnării tuturor fondurilor furate de regimul Gaddafi;

I.   întrucât nu există o cooperare eficientă între statele „solicitante” și cele „solicitate” și întrucât procedura judiciară de recuperare și repatriere a activelor este una complexă, de lungă durată și care se supune unor dispoziții juridice diferite și unor sisteme ale „statelor părți solicitate”;

J.   întrucât recuperarea activelor poate fi obținută și prin intermediul unor mecanisme judiciare bilaterale și prin intermediul cooperării multilaterale; întrucât operațiunile de recuperare a activelor ar trebui să fie lansate atât la nivel național, cât și la nivel internațional,

1.  subliniază atât importanța politică, cât și cea economică și socială a returnării activelor dobândite în mod ilicit prin intermediul corupției din cadrul regimurilor anterioare ale țărilor Primăverii arabe;

2.  admite că pentru țările primăverii arabe, recuperarea activelor furate este un aspect important din punct de vedere economic și social, întrucât fondurile sunt necesare pentru stabilizarea economiei, crearea de locuri de muncă și generarea creșterii economice în aceste țări care se confruntă cu provocări de ordin economic majore;

3.  consideră că dispoziții eficiente de recuperare a activelor vor sprijini eforturile țărilor de redresare a efectelor celor mai nefaste ale corupției, transmițând în același timp un mesaj oficialilor corupți, conform căruia aceștia nu își vor mai putea ascunde nicăieri activele dobândite în mod ilicit;

4.  solicită UE și statelor sale membre să își intensifice eforturile menite să faciliteze returnarea către popoarele țărilor Primăverii arabe a activelor însușite ilegal de fostele regimuri;

5.  încurajează oficiile naționale de recuperare a activelor din toate statele membre să coopereze strâns și să dezvolte relații cu autoritățile relevante din țările Primăverii arabe pentru a le ajuta în abordarea acestor proceduri judiciare complexe; solicită UE să joace un rol important în consolidarea capacităților și în coordonarea și cooperarea dintre state;

6.  salută, în acest sens, inițiativa Canadei, Franței, Germaniei, Italiei, a Regatului Unit, Japoniei, Elveției și a Statelor Unite de a emite un ghid care să ofere o descriere cuprinzătoare a sistemelor lor juridice naționale în ceea ce privește recuperarea activelor, pentru ca țările solicitante să înțeleagă mai bine posibilitățile juridice, tipul de informații disponibile, tipurile de investigații care pot fi desfășurate și modul în care să procedeze pentru a obține o recuperare eficientă a activelor prin intermediul asistenței juridice reciproce; încurajează toate statele membre să procedeze în același mod;

7.  salută inițiativa G8 a parteneriatului de la Deauville privind planul de acțiune referitor la recuperarea activelor, care identifică măsuri concrete de promovare a cooperării și a asistenței în cazuri specifice, a efortului de consolidare a capacității și a asistenței tehnice, și sugerează o inițiativă de colaborare regională, și anume forumul arab privind recuperarea bunurilor, în vederea dezbaterilor și a cooperării privind eforturi continue;

8.  consideră că cooperarea internațională, inclusiv dintre sectorul public și cel privat, reprezintă soluția pentru rezolvarea acestei chestiuni, și încurajează astfel UE să coopereze îndeaproape cu parteneri internaționali precum Elveția, cu instituțiile financiare internaționale și, în special, ca inițiativa StAR și forumul arab privind recuperarea bunurilor să pună în aplicare măsuri concrete în ceea ce privește această chestiune și să intensifice coordonarea și cooperarea;

9.  solicită Adunării Parlamentare a Uniunii pentru Mediterana să prezinte această chestiune parlamentelor naționale, astfel încât deputații de pe ambele continente să fie convinși să promoveze în mod activ măsuri legale pentru a asigura o cooperare mai strânsă între poliție și autoritățile judiciare implicate;

10. încurajează UE să se dedice unei liste cuprinzătoare de acțiuni care să vizeze promovarea cooperării și a asistenței în cazuri specifice, a efortului de consolidare a capacității și a asistenței tehnice, inclusiv organizarea de sesiuni de formare pentru experți naționali, în întâmpinarea eforturilor țărilor arabe aflate în tranziție de recuperare a activelor deviate de fostele regimuri;

11. sprijină pe deplin instituirea de către UE a unui grup alcătuit din anchetatori, avocați și procurori din statele sale membre și alte țări europene care să acorde asistență juridică autorităților relevante din țările respective;

12. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/ Vicepreședinte al Comisiei, parlamentelor și guvernelor statelor membre, Adunării Parlamentare a Uniunii pentru Mediterana, precum și autorităților din țările arabe.

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0095.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate