Διαδικασία : 2013/2612(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0194/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0194/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 23/05/2013 - 13.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0224

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 144kWORD 104k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0188/2013
15.5.2013
PE509.822v01-00
 
B7-0194/2013

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο (2013/2612(RSP))


Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Jean-Paul Besset, Judith Sargentini, Eva Joly εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο (2013/2612(RSP))  
B7‑0194/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προγενέστερα ψηφίσματά του σχετικά με τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο, και ιδίως το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο(1),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο της 12ης Απριλίου 2013,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι συμπρόεδροι της Ειδικής Ομάδας ΕΕ-Τυνησίας κατά τη συνεδρίαση της 29ης Σεπτεμβρίου 2011 και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι συμπρόεδροι της Ειδικής Ομάδας ΕΕ-Αιγύπτου κατά τη συνεδρίαση της 14ης Νοεμβρίου 2012,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 101/2011 του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2011 για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων λόγω της κατάστασης στην Τυνησία και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1100/2012 που τον τροποποιεί,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 270/2011 του Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 2011 για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων λόγω της κατάστασης στην Αίγυπτο και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1099/2012 που τον τροποποιεί,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/137/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη και τις αποφάσεις 2011/625/ΚΕΠΠΑ και 2011/178/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου που την τροποποιούν, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 204/2011 του Συμβουλίου της 2ας Μαρτίου 2011 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 965/2011 που τον τροποποιεί καθώς και τους εκτελεστικούς κανονισμούς (EE) αριθ. 364/2013 και αριθ. 50/2013 του Συμβουλίου για την εφαρμογή του άρθρου 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 204/2011 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη,

–   έχοντας υπόψη τις υφιστάμενες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ που αποσκοπούν στο να βελτιωθούν οι διαδικασίες δήμευσης και ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου 2001/500/ΔΕΥ, 2003/577/ΔΕΥ, 2005/212/ΔΕΥ, 2006/783/ΔΕΥ και 2007/845/ΔΕΥ, και την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2012)85) της 12ης Μαρτίου 2012,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς (UNCAC) του 2003 που τέθηκε σε ισχύ το 2005 και στην οποία προσχώρησε η ΕΕ με την απόφαση του Συμβουλίου 2008/801/ΕΚ της 25ης Σεπτεμβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος (Σύμβαση του Παλέρμο) του 2000,

–   έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αριθ. 1970 (2011), 1973 (2011) και 2009 (2011) για τη Λιβύη,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα 19/38 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών της 19ης Απριλίου 2012 σχετικά με τις αρνητικές για την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιπτώσεις του μη επαναπατρισμού κεφαλαίων παράνομης προέλευσης στις χώρες προέλευσης, και με τη σημασία της βελτίωσης της διεθνούς συνεργασίας,

–   έχοντας υπόψη την Πρωτοβουλία για την Ανάκτηση Κλαπέντων Περιουσιακών Στοιχείων (StAR), κοινό πρόγραμμα της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών κατά των Ναρκωτικών και του Εγκλήματος,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της Εταιρικής Σχέσης της Ντωβίλ της Ομάδας των 8 με τις αραβικές χώρες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο της 21ης Μαΐου 2012,

–   έχοντας υπόψη το πρώτο Αραβικό Φόρουμ για την Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων (AFAR), που συνδιοργανώθηκε από το Κατάρ και την αμερικανική προεδρία της Ομάδας των 8 στις 11-13 Σεπτεμβρίου 2012, και την τελική έκθεσή του,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι υψίστης σημασίας για την ΕΕ να δείξει την απτή και γνήσια δέσμευσή της να αντιμετωπίσει σοβαρά, και να παρεκκλίνει από αυτήν, την προσέγγιση που ακολούθησε στο παρελθόν όσον αφορά τις χώρες των νοτίων ακτών της Μεσογείου, προσέγγιση που είχε χαρακτηρισθεί από ισχυρές πολιτικές και οικονομικές σχέσεις με τις τοπικές ελίτ παραβλέποντας την έλλειψη δημοκρατικής νομιμότητάς τους και τις εκτεταμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων είναι σημαντικό και ευαίσθητο οικονομικό ζήτημα για τους ενδιαφερόμενους νότιους γείτονες, δεδομένων του δυναμικού που ενέχουν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και των ηθικών επιπτώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων μεταφέρει ισχυρό μήνυμα κατά της ατιμωρησίας όσων εμπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς, και συμβάλλει επίσης στη μείωση της αστάθειας στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, δεδομένου ότι ασχολείται με κεφάλαια που συχνά εμπλέκονται σε κερδοσκοπικές χρηματοοικονομικές πράξεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα έχει δημιουργήσει ένα στέρεο σύστημα διεθνών συμφωνιών και προτύπων που ασχολείται με τη διαφθορά, το ξέπλυμα χρήματος και την επιβολή του νόμου, με ιδιαίτερη έμφαση στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς του 2003· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων κείται στο σημείο στο οποίο τέμνονται αυτές οι προσπάθειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 51 της UNCAC δηλώνεται ότι η επιστροφή περιουσιακών στοιχείων αποτελεί θεμελιώδη αρχή αυτής της Σύμβασης και ότι τα κράτη μέλη παρέχουν αμοιβαίως την ευρύτερη δυνατή συνεργασία και συνδρομή στο θέμα αυτό, ενώ στο άρθρο 46.1. τονίζεται ότι τα συμβαλλόμενα κράτη παρέχουν αμοιβαίως τη μεγαλύτερη δυνατή αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε έρευνες, ποινικές διώξεις και δικαστικές διαδικασίες σε σχέση με τα αδικήματα που καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πράξη η αρμοδιότητα για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων ανήκει κατά κύριο λόγο στις εθνικές αρχές των κρατών προς τα οποία απευθύνεται η αίτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της ΕΕ, ενώ η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ένωσης, η ανάκτηση και ο επαναπατρισμός αυτών των στοιχείων αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών σύμφωνα με τη νομοθεσία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, από τη φύση της, απαιτεί ισχυρή πολιτική βούληση και γνήσια συνεργασία μεταξύ πολλών εθνικών υπηρεσιών στις χώρες προς τις οποίες απευθύνεται η αίτηση και στις αιτούσες χώρες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τις επαναστάσεις της Αραβικής Άνοιξης στην Αίγυπτο και την Τυνησία, η ΕΕ έσπευσε να δεσμεύσει τα περιουσιακά στοιχεία των πρώην δικτατόρων, των οικογενειών τους και ορισμένων άλλων ατόμων που είχαν σχέση με τα καθεστώτα τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόμοια απόφαση ελήφθη από την ΕΕ και στην περίπτωση της Λιβύης, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1970 (2011)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 26 Νοεμβρίου 2012 επιτρέπει στα κράτη μέλη της ΕΕ να αποδεσμεύουν δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία, βάσει αναγνωρισμένων δικαστικών αποφάσεων, στην Αίγυπτο και στην Τυνησία·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα συμπεράσματα των συμπροέδρων της Ειδικής Ομάδας ΕΕ-Τυνησίας της 29ης Σεπτεμβρίου 2011 αναφέρεται ότι η Ειδική Ομάδα δεσμεύεται να κάνει ό, τι είναι δυνατόν για να βοηθήσει τις αρχές να επιστρέψουν στο λαό της Τυνησίας ό, τι είχε κλαπεί λόγω της διαφθοράς του προηγούμενου καθεστώτος· για να διευκολύνει την επιστροφή αυτών των περιουσιακών στοιχείων, η ΕΕ ανήγγειλε ότι θα συνδράμει τις αρχές της Τυνησίας, συγκεκριμένα με τη σύσταση ομάδας στήριξης για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, με εμπειρογνώμονες που θα έχουν τη βάση τους στην Τυνησία και τις Βρυξέλλες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα συμπεράσματα των συμπροέδρων της Ειδικής Ομάδας ΕΕ-Αιγύπτου αναφέρεται ότι η δέσμευση και ανάκτηση υπεξαιρεθέντων περιουσιακών στοιχείων αποτελεί μείζον πολιτικό ζήτημα για την Αίγυπτο και για την ΕΕ και ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στο θέμα της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και να συνεργάζεται στενά με τους διεθνείς εταίρους, όπως η Ελβετία, τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συγκεκριμένα η πρωτοβουλία StAR της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Ομάδας των 8, με σκοπό να καταγράφει την κατάσταση, να προτείνει συγκεκριμένες επόμενες κινήσεις και να ενισχύει το συντονισμό·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος, η Λιβύη και η Τυνησία έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να εξασφαλισθεί ότι τα υπεξαιρεθέντα περιουσιακά στοιχεία που εκλάπησαν από πρώην δικτάτορες και τα καθεστώτα τους επαναπατρίζονται στις χώρες αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετοί βασικοί διεθνείς παράγοντες – μεταξύ άλλων η ΕΕ, τα μέλη της Ομάδας των 8, και η Ελβετία – ανταποκρίθηκαν σε αυτές τις προσπάθειες· λαμβάνοντας υπόψη, εντούτοις, ότι τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί εν προκειμένω μέχρι τούδε είναι πενιχρά και ότι είναι αισθητή η αυξανόμενη και δικαιολογημένη απογοήτευση στις κυβερνήσεις και τις κοινωνίες των πολιτών των χωρών που υποβάλλουν αίτηση·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το High Court of London (Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου) απεφάνθη ότι μέγαρο στο Λονδίνο αξίας 10 εκατ. λιρών στερλινών που αγοράσθηκε από τον μεγαλύτερο υιό του έκπτωτου Λίβυου δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι δικαιωματικά ανήκει στο λαό της Λιβύης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Μαρτίου 2013 αντιπροσωπεία από το κοινό πρόγραμμα StAR της Παγκόσμιας Τράπεζας και των Ηνωμένων Εθνών που συναντήθηκε με τις αρχές της Λιβύης στην Τρίπολη επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της στον εντοπισμό των περιουσιακών στοιχείων της Λιβύης και στις προσπάθειες να εξασφαλισθεί η επιστροφή όλων των κεφαλαίων που έχουν κλαπεί από το καθεστώς Καντάφι·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο του 2013 οι αρχές του Λιβάνου επέστρεψαν στους Τυνήσιους ομολόγους τους περίπου 30 εκατ. δολάρια που είχαν κατατεθεί παρανόμως σε τραπεζικούς λογαριασμούς του πρώην προέδρου της Τυνησίας·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργός δέσμευση των ενδιαφερομένων οικονομικών κέντρων και η συμμετοχή και η συμβολή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, τόσο στα αιτούντα κράτη όσο και στα κράτη προς τα οποία απευθύνεται η αίτηση, είναι ζωτικής σημασίας συνιστώσες των επιτυχημένων πρωτοβουλιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικοινωνία και η διαφάνεια έχουν κεντρική σημασία για τις προσπάθειες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων από την άποψη της διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών και της δημιουργίας κινήτρων μέσω της προβολής των επιτυχών εκβάσεων·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το χρέος που συνήψαν τα αυταρχικά καθεστώτα εις βάρος των συμφερόντων των λαών τους και το οποίο δεν διατέθηκε προς το συμφέρον τους αποτελεί απεχθές χρέος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι βουλευτές από την Τυνησία και την Αίγυπτο έχουν ζητήσει τη διενέργεια ανεξάρτητου λογιστικού ελέγχου του δημόσιου χρέους τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Τυνησίας Μαρζούκι, στην ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την 1η Φεβρουαρίου 2013, ζήτησε από τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Γερμανίας μετατρέποντας μέρος του εξωτερικού χρέους της Τυνησίας που είχε συναφθεί κατά τη διάρκεια του καθεστώτος του Μπεν Αλί σε αναπτυξιακή βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 100 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν υπογράψει αναφορά ζητώντας την αναστολή της πληρωμής του εξωτερικού χρέους της Τυνησίας εν αναμονή ανεξάρτητου λογιστικού ελέγχου, με σκοπό να προσδιορισθεί το απεχθές και παράνομο τμήμα του χρέους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα τέταρτο του εξωτερικού χρέους της Τυνησίας είναι στην κατοχή της Γαλλίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα·

1.  τονίζει ότι η επιστροφή των υπεξαιρεθέντων περιουσιακών στοιχείων που εκλάπησαν από πρώην δικτάτορες και τα καθεστώτα τους στις χώρες της Αραβικής Άνοιξης που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο, και ο εντοπισμός του απεχθούς χρέους που συνήφθη από αυτούς, είναι, εκτός από την οικονομική τους σημασία, μια ηθική επιταγή και ένα εξαιρετικά ευαίσθητο από πολιτική άποψη ζήτημα λόγω των επιπτώσεών τους όσον αφορά τη δικαιοσύνη και την υποχρέωση λογοδοσίας που αποκαθίστανται σύμφωνα με το πνεύμα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, αλλά και όσον αφορά την πολιτική δέσμευση και αξιοπιστία της ΕΕ, και επομένως αποτελούν βασική διάσταση της εταιρικής σχέσης της Ένωσης με τους νότιους γείτονές της, με ιδιαίτερη έμφαση στην Αίγυπτο, τη Λιβύη και την Τυνησία·

2.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι, ακόμη κι αν η διεργασία της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων ακολουθεί τις εθνικές νομικές διατάξεις, και οι σχετικές αρμοδιότητες ανήκουν πρωτίστως στις εθνικές αρχές των κρατών μελών, άλλων ευρωπαϊκών χωρών και πέραν αυτών​​, η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην ενθάρρυνση και διευκόλυνση αυτής της διεργασίας έχοντας υπόψη, ειδικότερα, χώρες με τις οποίες έχουν συναφθεί συμφωνίες πλαίσιο και πολυμερείς πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς των οποίων η ΕΕ είναι μέλος·

3.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλονται από τις αρχές της Αιγύπτου, της Λιβύης και της Τυνησίας και την ισχυρή πολιτική βούληση που εκδηλώνεται από όλες τις πλευρές, μέχρι στιγμής πολύ περιορισμένη επιτυχία έχουν σημειώσει οι ειδικοί επαγγελματίες που προσπαθούν να συμμετάσχουν στην ανάκτηση υπεξαιρεθέντων περιουσιακών στοιχείων, κυρίως λόγω της πολλαπλότητας και της πολυπλοκότητας των διατάξεων και των διαδικασιών στα διάφορα εθνικά νομικά συστήματα, της νομικής ακαμψίας και της έλλειψης εμπειρογνωμοσύνης από την πλευρά των ενδιαφερομένων χωρών της Αραβικής Άνοιξης όσον αφορά τις πολύπλοκες νομικές, οικονομικές και διοικητικές διαδικασίες στις ευρωπαϊκές αλλά και άλλες περιοχές δικαιοδοσίας·

4.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη στο σύνολό τους σε μεγάλο βαθμό δεν ανταποκρίθηκαν στις θεμιτές προσδοκίες των ενδιαφερόμενων χωρών ότι θα λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλισθεί η έγκαιρη ανάκτηση των παρανόμως κτηθέντων κεφαλαίων, και ότι υπονομεύεται κατά συνέπεια η ίδια η αξιοπιστία της αναθεωρημένης πολιτικής της ΕΕ προς τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης·

5.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειές τους στον τομέα της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων από την Αίγυπτο, τη Λιβύη και την Τυνησία· τονίζει ότι η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων αποτελεί βασική διάσταση της υποστήριξης της Ένωσης για μετάβαση στη δημοκρατία και ανάκαμψη της οικονομίας στις χώρες αυτές και μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών σύμφωνα με το πνεύμα της εταιρικής σχέσης με τις κοινωνίες, στοιχείο που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της επανεξετασθείσας Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας·

6.  χαιρετίζει το νέο νομοθετικό πλαίσιο που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 26 Νοεμβρίου 2012, το οποίο διευκολύνει την επιστροφή υπεξαιρεθέντων περιουσιακών στοιχείων σε Αίγυπτο και Τυνησία με το να επιτρέπει στα κράτη μέλη να αποδεσμεύουν δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία βάσει αναγνωρισμένων δικαστικών αποφάσεων και με το να ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των σχετικών αρχών των κρατών μελών αφενός, και της Αιγύπτου και της Τυνησίας αφετέρου· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη να επιτευχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και να περιληφθεί πλήρως η Λιβύη στη διεργασία αυτή·

7.  ενθαρρύνει τις εθνικές υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων όλων των κρατών μελών να συνεργασθούν στενά και να αναπτύξουν τις σχέσεις τους με τις αρμόδιες αρχές στις χώρες της Αραβικής Άνοιξης, με σκοπό να τους βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των πολύπλοκων νομικών διαδικασιών· καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να αναλάβει ενεργό ηγετικό ρόλο, ιδίως σε σχέση με το συντονισμό των προσπαθειών των κρατών μελών, παρέχοντας δυνατότητα οικοδόμησης ικανοτήτων, και ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων κρατών·

8.  χαιρετίζει, σε σχέση με το θέμα αυτό, την πρωτοβουλία του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας, της Ελβετίας και των Ηνωμένων Πολιτειών να εκδώσουν οδηγό που παρέχει αναλυτική περιγραφή των εθνικών νομικών συστημάτων τους όσον αφορά την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, με σκοπό οι αιτούσες χώρες να κατανοήσουν καλύτερα τι είναι νομικά δυνατόν, τι είδους πληροφορίες είναι διαθέσιμες, ποιοι τύποι έρευνας μπορούν να διενεργηθούν και πώς θα ενεργήσουν για να επιτύχουν πραγματική ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων μέσω αμοιβαίας νομικής συνδρομής· ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να πράξουν το ίδιο·

9.  χαιρετίζει τη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και άλλων βασικών διεθνών παραγόντων στην ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από την Αίγυπτο, τη Λιβύη και την Τυνησία, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την Πρωτοβουλία για την Ανάκτηση Κλαπέντων Περιουσιακών Στοιχείων (StAR) της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών κατά των Ναρκωτικών και του Εγκλήματος· τονίζει τη σημασία της πλήρους αξιοποίησης των υφιστάμενων μηχανισμών, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, παράλληλα με τη θέσπιση της απαραίτητης νέας νομοθεσίας ή την προσαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας στα εθνικά νομικά συστήματα στον τομέα αυτό·

10. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Ομάδας των 8 υπό τη μορφή του σχεδίου δράσης για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της Εταιρικής Σχέσης της Ντωβίλ, η οποία προσδιορίζει συγκεκριμένα μέτρα για την προώθηση της συνεργασίας και της κατά περίπτωση συνδρομής, των προσπαθειών ενίσχυσης των ικανοτήτων και της τεχνικής βοήθειας, και προτείνει τη δημιουργία συνεργατικής περιφερειακής πρωτοβουλίας, το Ευρω-Αραβικού Φόρουμ για την Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων, με στόχο τη συζήτηση και τη συνεργασία για τη συνέχιση των προσπαθειών·

11. ζητεί την άμεση θέσπιση ενωσιακού μηχανισμού που θα αποτελείται από ομάδα ανακριτών, εισαγγελέων, δικηγόρων και άλλων εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη και άλλες ενδιαφερόμενες ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ άλλων Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες, με σκοπό την παροχή νομικών και τεχνικών συμβουλών και βοήθειας σε χώρες της Αραβικής Άνοιξης κατά τη διεργασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων· ζητεί ο μηχανισμός αυτός να χρηματοδοτείται δεόντως από το σχετικό χρηματοπιστωτικό μέσο στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο των πολύπλοκων, ευαίσθητων και χρονικώς παρατεταμένων δικαστικών διαδικασιών, τη σημασία της βιωσιμότητας του μηχανισμού της ΕΕ·

12. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντλήσει διδάγματα από την εμπειρία της στην ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων που αφορούν τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις ελλείψεις των νομικών και πολιτικών πλαισίων της ΕΕ και των κρατών μελών, καθώς και σε διεθνές επίπεδο, σε αυτό το θέμα· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να συντάξουν ανακοίνωση που θα περιγράφει σε γενικές γραμμές δυνατές πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο με σκοπό να διασφαλισθεί η ταχεία και αποτελεσματική ανάκτηση παρανόμως αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων μετά τις διεργασίες δημοκρατικής μετάβασης σε τρίτες χώρες και για να εξασφαλισθεί ότι δεν υπάρχουν ασφαλή καταφύγια για περιουσιακά στοιχεία που κλέβονται από διεφθαρμένα καθεστώτα εντός του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος ιδιαίτερα αλλά και σε όλο τον κόσμο εν γένει·

13. ενθαρρύνει την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο να ασχοληθεί με το ζήτημα της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων από χώρες της Αραβικής Άνοιξης σε μεταβατικό στάδιο, με σκοπό τη συμμετοχή μελών των εθνικών κοινοβουλίων και από τις δύο ακτές της Μεσογείου στη διεργασία αυτή·

14. ζητεί επειγόντως από τον Αραβικό Σύνδεσμο να ορίσει, να εγκρίνει και να εφαρμόσει ταχέως μηχανισμούς συνεργασίας για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, και καλεί τις χώρες του Κόλπου ιδιαίτερα να ενισχύσουν τη συνεργασία τους και να προσφέρουν τη νομική συνδρομή τους σε χώρες της Αραβικής Άνοιξης κατά την αντιμετώπιση της διεργασίας ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων·

15. πιστεύει ότι ένα μέρος του χρέους των χωρών της Αραβικής Άνοιξης θα μπορούσε κάλλιστα να εμπίπτει στο νομικό ορισμό του παράνομου, αβάσιμου ή απεχθούς χρέους, και ως εκ τούτου ζητεί την αναγνώριση του απεχθούς χρέους·

16. ζητεί την αναστολή της πληρωμής των τόκων επί του εξωτερικού χρέους της Τυνησίας, εν αναμονή ανεξάρτητου λογιστικού ελέγχου όλων των εξωτερικών δανείων που έχουν συναφθεί από το κράτος ή επωφελούνται από κρατικές εγγυήσεις μεταξύ 1987 και Φεβρουαρίου του 2011, με σκοπό να προσδιορισθεί το απεχθές και παράνομο μέρος του χρέους· καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τη Γαλλία και άλλους μεγάλους ευρωπαίους πιστωτές να διενεργήσουν αυτόνομο, λεπτομερή λογιστικό έλεγχο των δανείων που έχουν συνάψει με την Τυνησία υπό το καθεστώς Μπεν Αλί· τους ενθαρρύνει στο πλαίσιο αυτό να εξετάσουν τη δυνατότητα μετατροπής μέρους του χρέους τους σε αναπτυξιακή βοήθεια· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τη διεργασία μετατροπής, μεταξύ άλλων και με συγχρηματοδότηση·

17. τονίζει τη σημασία της συμβολής των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, τόσο στα αιτούντα κράτη όσο και στα κράτη προς τα οποία απευθύνεται η αίτηση, στη διεργασία της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, καθώς και όσον αφορά τον προσδιορισμό του απεχθούς μέρους του εξωτερικού χρέους, ιδιαίτερα όσον αφορά την παροχή πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές, την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των βασικών εθνικών και διεθνών φορέων, την παρακολούθηση της επιστροφής των περιουσιακών στοιχείων, και με το να εξασφαλίζουν ότι τα επιστρεφόμενα περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται με τρόπο διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο στο αιτούν κράτος·

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας/Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις της Ελβετίας και του Καναδά, το Κογκρέσο και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις της Αιγύπτου, της Λιβύης και της Τυνησίας και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2013)0095.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου