Postup : 2013/2558(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0195/2013

Předložené texty :

B7-0195/2013

Rozpravy :

PV 22/05/2013 - 17
CRE 22/05/2013 - 17

Hlasování :

PV 23/05/2013 - 13.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 161kWORD 83k
15. 5. 2013
PE509.824v01-00
 
B7-0195/2013

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o jednáních mezi EU a Spojenými státy americkými o obchodu a investicích (2013/2558(RSP))


Yannick Jadot, Franziska Keller, Bart Staes za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o jednáních mezi EU a Spojenými státy americkými o obchodu a investicích (2013/2558(RSP))  
B7‑0195/2013

Evropský parlament,

–   s ohledem na společné prohlášení ze summitu EU-USA vydané dne 28. listopadu 2011 a na společné prohlášení Transatlantické hospodářské rady EU-USA vydané dne 29. listopadu 2011;

–   s ohledem na závěrečnou zprávu pracovní skupiny na vysoké úrovni pro zaměstnanost a růst ze dne 11. února 2013(1),

–   s ohledem na společné prohlášení prezidenta Spojených států amerických Baracka Obamy, předsedy Evropské komise Josého Manuela Barrosa a předsedy Evropské rady Hermana Van Rompuyho(2) ze dne 13. února 2013,

–   s ohledem na závěry Evropské rady ze dnů 7.–8. února 2013(3),

–   s ohledem na závěrečnou zprávu k projektu Centra pro výzkum hospodářské politiky (Londýn) z března 2013 nazvanou „odstraňování transatlantických překážek obchodu a investicím: ekonomická analýza“(4),

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A. vzhledem k tomu, že EU a USA jsou největšími globálními obchodníky a investory na světě a dohromady produkují téměř polovinu světového HDP a uskutečňují třetinu světového obchodu;

B.  vzhledem k tomu, že trhy EU a USA jsou silně propojeny, přičemž vzájemný obchod se zbožím a službami v průměrné hodnotě téměř 2 mld. EUR denně zajišťuje v obou ekonomikách miliony pracovních míst; a vzhledem k tomu, že investice EU a USA jsou skutečnou hybnou silou transatlantických vztahů, přičemž celkový objem dvoustranných investic dosáhl v roce 2011 více než 2,394 bilionu EUR;

C. vzhledem k tomu, že zpráva o posouzení dopadů, kterou připravila Komise na základě zprávy Centra pro výzkum hospodářské politiky, jež do roku 2027 předpokládá významný celkový hospodářský zisk jak pro EU (119,2 mld. EUR ročně), tak pro USA (94,9 mld. EUR ročně), je založena na pochybných předpokladech o počtu a hodnotě odstranitelných netarifních překážek a objemu globálního efektu přelévání;

D. vzhledem k tomu, že EU a USA sdílí společné hodnoty, mají srovnatelné právní systémy a vysokou úroveň ochrany pracovníků a životního prostředí, jejichž zohlednění by vedlo k větší podpoře projektu transatlantického partnerství v oblasti obchodu a investic než sporná ekonometrie výpočetního modelu všeobecné rovnováhy (CGE modelu);

E.  vzhledem k tomu, že EU i USA musí hledat nové možnosti pro dlouhodobé a udržitelné hospodářské oživení;

F.  vzhledem k tomu, že po summitu EU a USA konaném v listopadu 2011 dostala pracovní skupina na vysoké úrovni pro zaměstnanost a růst za úkol nalézt možnosti, jak zvýšit objem obchodu a investic s cílem podpořit vzájemně přínosné vytváření pracovních míst, hospodářský růst a konkurenceschopnost; vzhledem k tomu, že skupina na vysoké úrovni pro zaměstnanost a růst dospěla ve své závěrečné zprávě k tomu, že komplexní dohoda o obchodu a investicích by byla pro obě ekonomiky nejpřínosnější;

G. vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení ze dne 23. října 2012(5) zopakoval, že je třeba „brát v úvahu historické důvody rozdílného přístupu uplatňovaného na obou stranách Atlantiku v otázkách, mezi něž patří pěstování geneticky modifikovaných organismů, a některé otázky týkající se dobrých životních podmínek zvířat “ (bod 10); zdůrazňuje, že cílem uvedení regulačních norem EU a USA do souladu by mohlo být dosažení nejvyšší společné normy a tím také zlepšení bezpečnosti výrobků pro spotřebitele“ (bod 11); „je toho názoru, že vzhledem k vzrůstajícímu významu elektronického obchodování zastávají normy pro ochranu údajů zásadní úlohu, pokud jde o ochranu spotřebitelů v EU i USA“ (bod 16); a „zdůrazňuje, že EU a USA mají velmi odlišné definice veřejných služeb a služeb obecného hospodářského zájmu, a doporučuje, aby definice těchto termínů byly zpřesněny (bod 19);

H. vzhledem k tomu, že posílení mnohostranného systému zůstává jedním ze základních cílů, který by transatlantické partnerství v oblasti obchodu a investic svým dopadem na mezinárodní obchod výrazně ovlivnilo, který však není možné zpochybňovat;

I.   vzhledem k tomu, že dne 12. března 2013 Komise navrhla, aby bylo schváleno zahájení jednání a aby byl Radě předložen ke zvážení návrh pokynů pro jednání;

1.  nadále není vůbec přesvědčen o tom, že je naléhavě nutné ihned zahájit jednání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic; domnívá se, že očekávání ohledně hospodářského zisku, který by EU transatlantické partnerství v oblasti obchodu a investic přineslo, jak předpokládá Komise na základě posouzení dopadů, jsou nerealistická; domnívá se tudíž, že transatlantické partnerství v oblasti obchodu a investic nemůže být považováno za stavební kámen pro překonání stávající hospodářské krize v Unii; domnívá se, že posílení činnosti Transatlantické hospodářské rady by spíše než transatlantické partnerství v oblasti obchodu a investic vedlo k užší transatlantické spolupráci při stanovování norem, zejména pro uvádění budoucích technologií na trh;

Strategické, politické a hospodářské souvislosti

2.  je přesvědčen, že jakákoli další integrace světového hospodářství se musí zaměřovat na hlubokou ekologickou přeměnu našeho hospodářského chování a dlouhodobou udržitelnost našich ekonomik; domnívá se, že v tomto ohledu je třeba znovu potvrdit a prohloubit strategický význam hospodářského vztahu mezi EU a USA, a to vytvořením společných přístupů k sociálním a environmentálním problémům v souvislosti se světovým obchodem, investicemi a obchodními otázkami, jako jsou normy, standardy a právní předpisy;

3.  je si vědom toho, že rozvoj hlubších transatlantických vazeb a nových společných přístupů ke světovému obchodu bude mít významný dopad na ostatní ekonomiky i na fungování mnohostranného obchodního systému zakotveného ve WTO; domnívá se proto, že nové transatlantické přístupy ke globálnímu obchodu musí respektovat duch stávajících světových úmluv, které stanoví sociální, ekologické a lidskoprávní cíle, a představovat přesvědčivý příklad jejich spolehlivého provádění;

4.  bere na vědomí výzvy, které hlubší transatlantická integrace představuje pro hospodářství EU, vzhledem k vysoce konkurenčnímu charakteru hospodářských struktur USA a EU, který ještě zhoršuje probíhající hospodářská krize, stav finančních trhů a podmínky financování, vysoká úroveň veřejného dluhu, vysoké míry nezaměstnanosti a skromné prognózy růstu; zdůrazňuje proto, že je třeba, aby společná evropská průmyslová politika byla ambiciózní a uváděla postoj Unie k odstranění cel na průmyslové výrobky, k politice v oblasti surovin a energetiky, hospodářské soutěži a politice v oblasti duševního vlastnictví, požadavcích na lokalizaci a výkon, úlohu veřejných zakázek pro přechod k zelené ekonomice a regulatorní spolupráci na budoucích technologiích;

5.  domnívá se, že charakter plánovaného transatlantického partnerství v oblasti obchodu a investic zachází mnohem dále než stávající dvoustranné obchodní dohody EU, a proto vyžaduje nejvyšší úroveň transparentnosti a aktivní zapojení všech zúčastněných stran v každé fázi jednání; vyzývá tedy ke zřízení poradního orgánu zúčastněných stran, který by Komise průběžně a plně informovala o probíhajících jednáních;

Závěrečná zpráva pracovní skupiny na vysoké úrovni pro zaměstnanost a růst

6.  je zklamán skutečností, že doporučení uvedené ve zprávě pracovní skupiny na vysoké úrovni pro zaměstnanost a růst, aby byla zahájena jednání o komplexní dohodě o obchodu a investicích, na kterém je založen mandát k jednání pro Komisi navrhovaný Radou a sdělení zástupce USA pro obchod v Kongresu, zohledňuje pouze na striktní dvoustranné parametry hospodářského růstu, které jsou navíc sporné, s ohledem na probíhající hospodářskou a finanční krizi na obou stranách Atlantiku;

7.  varuje, že důraz v závěrečné zprávě na i) ambicióznější zlepšení recipročního přístupu na trhy se zbožím, službami, investicemi a veřejnými zakázkami na všech úrovních státní správy, ii) snížení počtu necelních překážek a zvýšení slučitelnosti regulačních režimů a iii) vytvoření společných pravidel pro řešení společných globálních obchodních výzev a příležitostí, se bude moci realizovat pouze tehdy, pokud bude vycházet ze společného souboru hodnot zaměřených na transatlantické vedení v globální ekologické přeměně hospodářských činností; varuje, že v případě neexistence společné ekologické základny by dohoda o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic především zvýšila konkurenční tlak, růst nezaměstnanosti a globální rozdíly mezi konkurenčními regionálními hospodářskými bloky, čímž by přispěla k nefunkčnosti mnohostranného obchodního systému;

8.  je přesvědčen, že vzhledem k již existujícím nízkým průměrným clům by se potenciál transatlantického partnerství mohl plně využít tehdy, pokud by se řešily necelní překážky, které tvoří převážně celní režimy a přeshraniční regulační omezení, pokud tento přístup nebude zneužit ke snížení regulačních omezení založených na hodnotách; zdůrazňuje, že mnoho regulačních omezení vychází z odlišných transatlantických přístupů ke zdravotním, bezpečnostním a environmentálním normám a úloze státu; za klíč k uvolnění potenciálu transatlantických vztahů považuje společnou ambiciózní vizi budoucích sociálních a environmentálních potřeb globálního ekonomického systému;

9.  vítá doporučení, aby se prověřovaly nové způsoby snižování zbytečných nákladů a omezování administrativních průtahů vyplývajících z regulace a zároveň bylo dosaženo takové úrovně ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, kterou každá ze stran považuje za přiměřenou nebo která jinak splňuje legitimní cíle v oblasti regulace; zdůrazňuje, že každá ze stran si musí zachovat volnost zavádět po konzultaci s partnerem vyšší úroveň sociální ochrany, ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, a to v zájmu vyšších společných norem;

10. domnívá se, že závěrečná zpráva pracovní skupiny na vysoké úrovni pro zaměstnanost a růst není příliš ambiciózní, pokud jde o pracovní práva a ochranu zdraví; kritizuje také nedostatek snahy o harmonizované vypracovávání norem pro nově vznikající technologie;

Mandát k jednání

11. vyzývá Radu, aby zahájení jednání podmínila dohodou s USA o transparentnosti, která by zahrnovala včasné zveřejňování návrhů textů ve všech fázích jednání, v souladu se standardy, jež se dříve uplatňovaly při jednáních s organizací NAFTA a při jednáních WTO; připomíná, že důraz transatlantického partnerství v oblasti obchodu a investic na spolupráci vyžaduje zapojení regulačních orgánů, zákonodárných orgánů a zúčastněných stran již v rané fázi návrhů; zdůrazňuje proto, že je třeba, aby se všechny zúčastněné strany průběžně, včas a aktivně zapojovaly do jednání, a to na základě úplné transparentnosti postupů;

12. důrazně žádá Radu, aby své rokování o mandátu k jednání pro Komisi vysílala prostřednictvím internetu a aby závěrečný mandát k jednání zveřejnila na znamení nového duchu transparentnosti při obchodních jednáních;

13. znovu opakuje svou podporu uzavření dohody o obchodu a investicích s USA, jež by byla zaměřena na dlouhodobou udržitelnost našich ekonomik, podporovala by vytváření vysoce kvalitních pracovních míst pro evropské pracovníky, byla by přínosem pro spotřebitele a životní prostředí, stvrdila by stávající normy týkající se spotřebitelů, zdraví, dobrých životních podmínek zvířat a životního prostředí na nejvyšší společné úrovni a otevřela by společnostem EU nové příležitosti;

14. vyzývá Radu, aby navrhla přesný mandát a zároveň uvedla, o kterých otázkách by bylo možné jednat jindy a mimo transatlantické partnerství v oblasti obchodu a investic;

15. vyzývá Komisi, aby z mandátu k jednání výslovně vyňala tržní přístup k veřejným službám nebo jakoukoli regulatorní spolupráci ohrožující horizontální výjimky pro komunální služby nebo přímo či nepřímo zvyšující tlak na liberalizaci odvětví veřejných služeb;

16. vyzývá Radu, aby z mandátu k jednání také výslovně vyňala liberalizaci audiovizuálních služeb; zdůrazňuje, že regulatorní spolupráce v oblastech týkajících se kulturní a jazykové rozmanitosti nesmí ohrozit současný stav práv na kulturní a jazykovou rozmanitost v Unii;

17. zdůrazňuje, že očekává, že mandát k jednání bude obsahovat pevné ujištění, že není možné ustoupit z acquis Unie v oblasti ochrany zdraví, bezpečnosti produktů, dobrých životních podmínek zvířat a životního prostředí, jakož i potvrzení zásad, na nichž je založena stávající regulační činnost Unie, jako je zásada předběžné opatrnosti, právo na ochranu údajů, dodržování kolektivních preferencí, multifunkčnost zemědělské činnosti a subsidiarita;

18. zdůrazňuje, že ochrana práv duševního vlastnictví je oblastí, v níž existují hluboké transatlantické rozdíly, jež vyžadují dohodu o výjimkách z práv, omezení nápravných opatření a přiměřeném vymáhání, a jež by proto měla být ponechána na pozdější fázi jednání;

19. vítá zejména doporučení pracovní skupiny na vysoké úrovni pro zaměstnanost a růst, aby EU a USA řešily environmentální a pracovněprávní aspekty obchodu a udržitelného rozvoje; vyzývá Evropskou radu a Komisi, aby nadále usilovaly o dosažení plné vymahatelnosti pracovněprávních a environmentálních ustanovení; vyzývá Radu, aby do svého mandátu zařadila jednání o environmentálním dopadu výrobních postupů a metod (PPM) a o zásadách společného a potenciálně globálního trhu s uhlíkem;

20. připomíná, že podporuje odstranění zbytečných regulačních překážek, které nejsou založeny na legitimních obavách v oblasti bezpečnosti, zdraví, dobrých životních podmínek zvířat a životního prostředí;

21. vyzývá Radu, aby v mandátu k jednání jasně potvrdila, že oba partneři mohou přijímat a uplatňovat normy, které stanoví vyšší úroveň ochrany zdraví a životního prostředí než požaduje dohoda, a to i v případě vědecké nejistoty, a že tato opatření nemohou být na základě ustanovení této dohody napadena;

22. vyzývá Radu, aby v mandátu k jednání jasně potvrdila, že oba partneři mohou přijímat obsáhlá nařízení o finančních institucích a finančních transakcích a že tato opatření nemohou být na základě ustanovení této dohody napadena;

23. domnívá se, že vzhledem k dobře fungujícím vnitrostátním soudním systémům a rozsáhlé ochraně majetkových práv, které jsou pro oba partnery charakteristické, jsou zvláštní ustanovení na ochranu investorů zbytečná; vyzývá Radu, aby investorům z USA neposkytovala rozsáhlejší práva nežli domácím investorům a aby z mandátu k jednání vyloučila možnost řešení sporů mezi investorem a státem;

24. domnívá se, že dohoda by měla zaručovat plné dodržování norem EU v oblasti základních práv, a to na základě začlenění doložky o lidských právech; dále se domnívá, že by dohoda měla zaručit plné dodržování norem EU v oblasti ochrany údajů, včetně těch, které se týkají předávání údajů na mezinárodní úrovni, a měla by obsahovat výjimku, pokud jde o ochranu údajů podle článku XIV Všeobecné dohody o obchodu se službami;

25. vyzývá Radu, aby Komisi udělila mandát, aby ve všech fázích jednání zajišťovala posouzení dopadu, včetně kontrol konkurenceschopnosti, jež budou řádně analyzovat dopad dvoustranné liberalizace obchodu na pracovní místa a životní prostředí a budou se zaměřovat na konkrétní odvětví, a aby předkládala všechny návrhy týkající se zavedení regulační rovnocennosti nebo vzájemného uznávání příslušným zákonodárným orgánům v rané fázi jejich projednávání;

26. upozorňuje, že kvalita je důležitější než čas, a věří, že vyjednavači nebudou spěchat s uzavřením dohody, která by nevycházela z řádného posouzení rizik pro spotřebitele a životní prostředí a nepředstavovala by hmatatelný a výrazný přínos pro životní prostředí, podniky, pracovníky, spotřebitele a občany EU;

Úloha Parlamentu

27. zavazuje se pozorně sledovat jednání s USA a podílet se na jejich úspěšném výsledku; připomíná Komisi její povinnost okamžitě a plně informovat Parlament ve všech fázích jednání (před jednotlivými koly jednání i po nich);

28. je připraven úzce spolupracovat s Radou, Komisí, Kongresem USA, vládou USA a zúčastněnými stranami s cílem dosáhnout plného ekonomického, sociálního a environmentálního potenciálu transatlantického hospodářského partnerství;

29. připomíná, že Evropský parlament bude požádán, aby, jak je stanoveno ve Smlouvě o fungování Evropské unie, udělil svůj souhlas s budoucí dohodou o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic mezi EU a USA, a proto by jeho stanovisko mělo být ve všech fázích náležitě zohledňováno;

o

o        o

30. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě a Kongresu USA.

(1)

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf

(2)

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm

(3)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/135324.pdf

(4)

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf

(5)

Přijaté texty, P7_TA(2012)0388.

Právní upozornění - Ochrana soukromí