Forslag til beslutning - B7-0198/2013Forslag til beslutning
B7-0198/2013

FORSLAG TIL BESLUTNING om genindførelse af Myanmars/Burmas adgang til generelle toldpræferencer

17.5.2013 - (2012/2929(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

David Martin, Vital Moreira for Udvalget om International Handel


Procedure : 2012/2929(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0198/2013
Indgivne tekster :
B7-0198/2013
Vedtagne tekster :

B7‑0198/2013

Europa-Parlamentets beslutning om genindførelse af Myanmars/Burmas adgang til generelle toldpræferencer

(2012/2929(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Myanmar/Burma, særlig beslutningerne af 20. april 2012[1] og 22. november 2012[2] og til beslutningen af 13. september 2012[3] om og om forfølgelsen af rohingya-muslimer i Myanmar/Burma,

–   der henviser til EU's Udenrigsråds konklusioner af 23. april 2012 om Myanmar/Burma,

–   der henviser til fælleserklæringen af 15. juni 2012 fra EU's højtstående repræsentant, Catherine Ashton, og EU's handelskommissær, Karel De Gucht, hvori der slås til lyd for genindførelse af handelspræferencerne for Myanmar/Burma, samt til erklæring af 6. februar 2013 fra EU's højtstående repræsentants talsmand om den mulige oprettelse af en Myanmar-EU-task force med henblik på at styrke det økonomiske samarbejde,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 552/97 om midlertidig tilbagetrækning af Myanmars/Burmas adgang til generelle toldpræferencer (COM(2012)0524),

–   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 af 22. juli 2008[4] om anvendelse af den nuværende GSP-ordning,

–   der henviser til Den Internationale Arbejdskonferences resolution af 13. juni 2012 om foranstaltninger vedrørende Myanmar vedtaget i henhold til artikel 33 i ILO's statut,

–   der henviser til den amerikanske regerings "Reporting Requirements on Responsible Investment in Burma" af 11. juli 2012[5],

–   der henviser til rapport af 25. september 2012 fra FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Myanmar/Burma,

–   der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen, som blev vedtaget i 1998, og til ILO-konventionerne om universelle grundlæggende arbejdsnormer med hensyn til: afskaffelse af tvangsarbejde (nr. 29 (1930) og 105 (1957)), foreningsfrihed og retten til at føre kollektive forhandlinger (nr. 87 (1948) og 98 (1949)), afskaffelse af børnearbejde (nr. 138 (1973) og 182 (1999)) og ligebehandling i beskæftigelsen (nr. 100 (1951) og 111 (1958)),

–   der henviser til den handlingsplan, der skal sætte en stopper for rekruttering og brug af børn i Myanmars væbnede styrker, og som blev undertegnet af Myanmars/Burmas regering og FN den 27. juni 2012,

–   der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder (CRC) og især artikel 38;

–   der henviser til FN's vejledende principper om virksomheder og menneskerettigheder og til Udenrigsrådets konklusioner af 8. december 2009[6],

–   der henviser til OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, ajourført i maj 2011,

–   der henviser til Global Reporting-initiativet og dets retningslinjer for rapportering om bæredygtighed[7],

–   der henviser til FN's principper for ansvarlige investeringer,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse om pakken for "ansvarlige virksomheder" (COM(2011)0685),

–   der henviser til de igangværende forhandlinger om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/109/EF ("gennemsigtighedsdirektivet") (COM(2011)0683) og til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer(COM(2011)0684), som ændrer direktiv 2003/51/EF ("regnskabsdirektivet"),

–   der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om virksomhedernes sociale ansvar i internationale handelsaftaler[8],

–   der henviser til sine beslutninger af 6. februar 2013 om virksomheders sociale ansvar: fremme af samfundets interesser og vejen til bæredygtig og inklusiv genrejsning[9] og om virksomhedernes sociale ansvar: gennemsigtig og ansvarlig adfærd i erhvervslivet samt bæredygtig vækst[10],

–   der henviser til det første møde mellem repræsentanter for Europa-Parlamentet og Myanmars parlament, der blev afholdt 26. februar-2. marts 2012, og rapporten herfra[11],

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at menneskerettighedssituationen i Myanmar/Burma fortsat er usikker trods de foranstaltninger, der træffes af præsident Thein Seins regering;

B.  der henviser til, at Myanmar/Burma geografisk ligger i en region af stor strategisk og geopolitisk interesse for især EU, USA, Kina, Indien og Australien;

C. der henviser til, at de igangværende forandringer skaber betydelige muligheder for at udvikle stærkt forbedrede forbindelser mellem Den Europæiske Union og Myanmar/Burma, hvilket vil understøtte reformprocessen og bidrage til den økonomiske, politiske og samfundsmæssige udvikling;

D. der henviser til, at Kommissionen har foreslået, at Myanmars/Burmas adgang til generelle toldpræferencer genindføres på baggrund af, at ILO vurderer, at der ikke længere er tale om grove og systematiske overtrædelser af ILO's konvention om tvangsarbejde;

E.  der henviser til, at ILO anslår, at der stadig er omkring 5 000 børnesoldater i Myanmar/Burma;

F.  der henviser til, at der er behov for forsigtighed, da der ifølge rapporten fra FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Myanmar fortsat er alvorlige problemer med menneskerettighederne, bl.a. vilkårlige tilbageholdelser, tvangsforflytninger, beslaglæggelse af jord, brug af børnesoldater, overgreb på etniske mindretal og et svagt retsvæsen;

G. der henviser til, at mange økonomiske sektorer i Myanmar/Burma såsom minedrift, tømmer-, olie- og gasindustrien samt dæmningsbyggeriet tidligere har været direkte forbundet med alvorlige menneskerettighedskrænkelser og miljøødelæggelser, samtidig med at de udgjorde militærstyrets vigtigste indtægtskilde;

H. der henviser til, at selskaber, der driver virksomhed i skrøbelige stater og områder med en svag forvaltningsstruktur som Myanmar/Burma, i højere grad risikerer at forårsage eller bidrage til menneskerettighedskrænkelser; der henviser til, at der derfor er behov for særforanstaltninger for at undgå denne risiko, som det påpeges i den amerikanske regerings "Reporting requirements on responsible investment in Myanmar/Burma";

I.   der henviser til, at europæiske selskaber såvel som deres eventuelle datterselskaber og underentreprenører kan spille en nøglerolle for fremme og udbredelse af sociale og arbejdsmarkedsmæssige standarder i hele verden;

J.   der henviser til, at det af alle virksomheder, der opererer i Myanmar/Burma, bør kræves, at de overholder deres forpligtelser til at respektere internationale standarder vedrørende menneskerettigheder, og at de

a)  overholder deres nationale og internationale retlige forpligtelser med hensyn til menneskerettigheder, sociale og arbejdsmarkedsmæssige standarder og miljøbestemmelser

b)  udviser et ægte engagement i de rettigheder samt den beskyttelse og velfærd, der tilkommer deres arbejdsstyrke og borgerne generelt

c)  respekterer organisationsfriheden og retten til kollektive overenskomstforhandlinger

d)  afholder sig fra beslaglæggelse af jord og tvangsforflytninger af lokalbefolkninger

e)  hurtigt og effektivt griber ind over for eventuelle krænkelser;

1.  anerkender de betydelige skridt, som præsident Thein Sein og andre reformpolitikere har taget i Myanmar/Burma, gennem indførelsen af demokratiske reformer i det forløbne år, hvilket har fået Kommissionen til at foreslå genindførelse af Myanmars/Burmas adgang til den generelle toldpræferenceordning (GSP); opfordrer dem til uden tøven at fortsætte denne proces, således at tendensen i retning mod fuld demokratisering, konsolidering af retsstaten og respekt for alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder gøres både permanent og uigenkaldelig;

2.  opfordrer til en fortsættelse af fredsforhandlingerne med de forskellige etniske grupper, herunder navnlig Kachin-folket, og opfordrer til en standsning af undertrykkelsen af Rohingya-folket, der stadig ikke har ret til statsborgerskab;

3.  opfordrer Myanmars/Burmas regering til at tilslutte sig principperne for god forvaltningspraksis og frigive alle tilbageværende politiske fanger omgående og betingelsesløst; opfordrer desuden regeringen til at sikre respekt for menings- og ytrings- samt forsamlings- og foreningsfriheden og til at fortsætte det tætte samarbejde med organisationer som ILO for at få udryddet tvangsarbejde og sikre, at lovene om arbejdstagerorganisationer og fredelige demonstrationer og forsamlinger gennemføres i overensstemmelse med internationale menneskerettighedsstandarder;

4.  henviser til gennemførelsen af loven fra november 2012 om udenlandske investeringer, som har ført til en hidtil uset økonomisk liberalisering; understreger betydningen af at ratificere det ILO-aftalememorandum, som blev undertegnet af arbejdsministeriet og ILO, om at bringe tvangsarbejde til ophør senest i 2015 og sikre den planlagte vedtagelse af lovgivningen om bekæmpelse af korruption og om skatte- og afgiftsprovenu;

5.  erkender, at der som følge af den lange periode med militærstyre, som har gennemsyret og struktureret alle lag af det burmesiske samfund, og trods betydelige demokratiske initiativer er tale om langsomme ændringer, der kræver international bistand og støtte;

6.  er dybt foruroliget over rapporter om, at den tvungne rekruttering af børn til Tatmadaw Kyi (Myanmars hær) og grænsestyrkerne ikke er ophørt, og opfordrer således Myanmars/Burmas regering til hurtigt at gennemføre alle aspekter af handlingsplanen om børnesoldater, som den har undertegnet sammen med FN, og til at sikre, at beskyttelse af børn sættes højt på reformdagsordenen;

7.  opfordrer Myanmars/Burmas regering til at sikre, at landbrugere og landdistrikter beskyttes mod beslaglæggelse af jord og tvangsforflytninger i overensstemmelse med internationale standarder; og er bekymret over, at forfatningen, loven om landbrugsjord og loven om forvaltning af naturgrunde gør det muligt for regeringen at beslaglægge jord til et hvilket som helst projekt, som ifølge regeringen er af "national interesse", og gør det muligt for regeringen at udnytte al "uudnyttet" jord, som i visse tilfælde udnyttes af og danner livsgrundlaget for en række samfund; noterer sig endvidere, at forretningsfolk med gode forbindelser anlægger sag for at opnå registrering af uudnyttet jord i deres eget navn;

8.  understreger betydningen af Kommissionens kortsigtede handelsrelaterede bistandsprogram, som indledes i 2013; opfordrer Myanmars/Burmas regering til at styrke landets handelsinstitutioner og -politikker i lyset af deres positive virkninger på landets økonomi og træffe alle de nødvendige foranstaltninger for at maksimere udbyttet af den handelsrelaterede bistand fra EU og genindførelsen af adgangen til præferenceordningen "Alt undtagen våben";

9.  opfordrer til en forhøjelse af EU's bilaterale udviklingsbistand til Myanmar/Burma i den finansielle overslag for perioden 2014-2020 og opfordrer Myanmars/Burmas regering til at fremme og støtte tiltag inden for de hovedområder, der er omfattet af det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR): udvikling, konsolidering af demokratiet og retsstaten og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder; henviser i den forbindelse til aktiviteterne i det EU-finansierede Myanmar-fredscenter; forventer, at regeringen i Myanmar/Burma accepterer og hjælper til med oprettelsen af et regionalt FN-kontor under Menneskerettighedshøjkommissariatet med et fult mandat, da landet ikke blot har brug for teknisk bistand, men også for at mekanisme til sikring af en nøje kontrol med respekten for menneskerettighederne;

10. henviser til beslutningen i Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer om at acceptere Myanmars/Burmas tilbud om at varetage formandskabet for organisationen i 2014 som et tegn på fornyet tillid til landet;

11. understreger, at Myanmars/Burmas regering bør styrke landets handelsinstitutioner og ‑politikker, udarbejde en plan for at styrke lovgivningen om bekæmpelse af korruption og om skatte- og afgiftsprovenu og indføre en ramme for virksomheder om deres sociale og miljømæssige ansvar, der er på linje med internationale standarder;

12. glæder sig over, at Myanmars/Burmas regerings har besluttet sig til at indgå i initiativet til fremme af åbenhed inden for udvindingsindustrien, hvilket indebærer et krav om, at den skal fremlægge oplysninger indtægter fra udvindingsindustrien og anden økonomisk aktivitet; opfordrer endvidere Myanmars/Burmas regering til hurtigt at sikre fuld overholdelse af EITI ved at opfylde de relevante krav og til fuldt ud at inddrage civilsamfundet i processen;

13. anerkender, at ansvarlig og bæredygtig handel og ansvarlige og bæredygtige investeringer – herunder sammen med og fra Unionen – kan understøtte Myanmars/Burmas indsats for at bekæmpe fattigdom og for at sikre, at indsatsen kommer de brede befolkningslag til gode; bemærker imidlertid, at dette bør ske ved at fremme anvendelsen af de højeste standarder for integritet og virksomhedernes sociale ansvar, således som de fremgår af OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder og EU's egen strategi (2011-2014) for virksomhedernes sociale ansvar (COM(2011)0681);

14. bemærker, at åbenhed over for investorer og forbrugere er en vigtig tilskyndelse til virksomhederne til at udvise socialt ansvar, som skal være baseret på letanvendelige og målelige sociale og miljømæssige principper; understreger, at dette også er vigtigt for at kunne sikre værdien af europæiske investeringer på lang sigt; opfordrer til, at denne åbenhed skal være i fuld overensstemmelse med FN-principperne om ansvarlig investering og princippet om integreret rapportering;

15. bemærker de positive skridt, der i den igangværende reform af gennemsigtighedsdirektivet og af regnskabsdirektivet gøres i forbindelse med virksomhedernes sociale ansvar, da der tilstræbes en balance mellem på den ene side det legitime ønske om gennemsigtighed og ansvarlighed og på den anden virksomhedernes rapporteringsbyrde; bakker fuldt op om lovforslaget om rapporteringskrav for det enkelte land baseret på standarderne i initiativet til fremme af åbenhed inden for udvindingsindustrien (EITI) og rapportering om salg og fortjenester samt om skatter/afgifter og indtægter med henblik på at bremse korruption og forhindre skatteunddragelse; understreger, at rapportering for det enkelte land bør omfatte sektorer, der i Myanmar/Burma har været direkte forbundet med menneskerettighedskrænkelser og miljøødelæggelser, såsom minedrift og tømmer-, olie- og gasindustrien;

16. opfordrer store europæiske selskaber, der driver virksomhed i Myanmar/Burma, til at aflægge beretning om deres politikker og procedurer for nødvendig omhu i forbindelse med menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø samt anvendelsen heraf;

17. opfordrer Kommissionen til at føre tilsyn med overholdelsen af de tilsagn, som europæiske virksomheder har afgivet i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper og retningslinjer om virksomhederne sociale ansvar i overensstemmelse med meddelelsen om EU's strategi for virksomhedernes social ansvar, samt eventuelle frivillige krav, der måtte blive vedtaget ensidigt af europæiske virksomheder, og til at udarbejde retningslinjer om menneskerettighederne inden for olie- og gassektoren;

18. opfordrer Kommissionen til fortsat at overvåge udviklingen i Myanmar/Burma med hensyn til tvangsarbejde og andre former for alvorlige og systematiske krænkelser af menneskerettighederne og til at reagere herpå i overensstemmelse med de gældende procedurer og mekanismer, herunder om nødvendigt med nye forslag om suspendering af handelspræferencer;

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes parlamenter og regeringer og Myanmars/Burmas parlament og regering.