Предложение за резолюция - B7-0199/2013Предложение за резолюция
B7-0199/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението на сирийските бежанци в съседните държави

20.5.2013 - (2013/2611(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника на дейността

Чарлз Танък, Джефри Ван Орден от името на групата ECR

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0199/2013

Процедура : 2013/2611(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0199/2013
Внесени текстове :
B7-0199/2013
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0199/2013

Резолюция на Европейския парламент относно положението на сирийските бежанци в съседните държави

(2013/2611(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Сирия,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно бежанците, бягащи от въоръжен конфликт,

–   като взе предвид изявлението на заместник-генералния секретар на ООН по хуманитарните въпроси и ръководител на Службата на ООН за координиране по хуманитарните въпроси от 18 април 2013 г.,

–   като взе предвид предходните изявления на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Сирия,

–   като взе предвид предходните заключения на Съвета относно положението в Сирия,

–   като взе предвид съвместното съобщение от 25 май 2011 г. на Европейската комисия и върховния представител до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно „Нов отговор на промените в съседните държави“,

–   като взе предвид резолюцията на Общото събрание на ООН (ОС на ООН) относно положението в Сирия от 3 август 2012 г.,

–   като взе предвид резолюцията на ОС на ООН относно правата на човека в Сирия от 22 ноември 2011 г.,

–   като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН 2042 (2012) от 14 април и 2043(2012) и 21 април 2012 г.,

–   като взе предвид резолюцията на Върховния комисар за бежанците на ООН (ВКБООН) относно правата на човека в Сирийската арабска република от 2 декември 2011 г.,

–   като взе предвид доклада на независимата международна анкетна комисия за Сирийската арабска република, предаден на ВКБООН на 23 ноември 2011 г.,

–   като взе предвид изявлението на Съвета от 22 април 2013 г. относно санкции срещу Сирия,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–   като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП) от 1966 г., по който Сирия е страна,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че размириците и кръвопролитията в Сирия продължават вече трета година;

Б.  като има предвид, че общият брой на регистрираните сирийски бежанци вече се изчислява на над 1,2 милиона;

В.  като има предвид, че около 212 000 сирийски бежанци все още очакват регистрация от агенции на ООН;

Г.  като има предвид, че се очаква броят на сирийските бежанци да достигне 3,5 милиона до края на 2013 г., с 6,5 милиона души, нуждаещи се от хуманитарна помощ вътре в страната;

Д. като има предвид, че президентът Асад пренебрегва многобройните призиви от страна на международната общност за прекратяване на ужасяващото насилие в Сирия;

Е.  като има предвид, че Върховният комисар заяви, че сирийският конфликт е много повече от хуманитарна криза и че съществува риск от разпространението му в целия регион и от ескалирането му в политическо и хуманитарно бедствие и бедствие в областта на сигурността, което напълно ще надхвърли международния капацитет за реагиране;

Ж. като има предвид, че трите най-силно засегнати от конфликта и бежанския поток държави са Йордания, Ливан и Турция;

З.  като има предвид, че Турция е предоставила 750 милиона щатски долара в пряка помощ за повече от 300 000 бежанци;

И. като има предвид, че Ливан е приел най-голям брой сирийски бежанци, които скоро могат да достигнат почти една четвърт от неговото населението;

Й. като има предвид, че според оценката на специалния представител на генералния секретар на ООН относно децата и въоръжените конфликти повече от 600 000 деца в подрегиона са бежанци;

К. като има предвид, че всеки ден хиляди сирийци бягат в съседните държави в търсене на безопасност и защита, само за да продължат да бъдат уязвими в бежански лагери;

Л. като има предвид, че гражданските безредици и бруталните репресии от страна на сирийските власти срещу сирийския народ въвличат страната в състояние на почти тотална гражданска война, което на свой ред поражда риск от по-широк регионален конфликт;

1.  изразява дълбока загриженост от продължаващата хуманитарна криза в Сирия и последиците от нея за съседните държави; изразява загриженост, че потокът от бежанци, напускащи Сирия, продължава да расте;

2.  призовава международната общност да се обедини в предоставянето на всякаква възможна помощ в подкрепа на разселените в резултат на продължаващия конфликт в Сирия, както и на съседните държави, НПО и други организации, които предоставят тази подкрепа;

3.  решително осъжда използването на насилие от страна на всички участници в конфликта в Сирия;

4.  осъжда използването на насилие, заплахи и мъчения от когото и да било срещу мъже, жени и деца в Сирия и срещу онези, които работят за осигуряване на хуманитарна и медицинска помощ;

5.  призовава международната общност да удвои усилията си за допринасяне за хуманитарния отговор на бежанската криза, включително предоставяне на храна, вода и медицински консумативи;

6.  изразява загриженост относно последиците за целия регион от гледна точка на сигурността и стабилността от продължаващия конфликт в Сирия и хуманитарната и бежанската криза;

7.  призовава всички действащи лица в Сирия да се придържат към принципите на правата на човека и демокрацията и да се ангажират с мирното приключване на конфликта;

8.  приветства отговора на правителствата на съседните държави, които предоставят хуманитарна помощ на сирийските бежанци; признава, че предоставянето на тази помощ подлага на допълнителен натиск съществуващите услуги и бюджети в тези държави; призовава международната общност да подкрепя държавите, които са засегнати;

9.  отбелязва, че президентът Асад, като конституционен и законен държавен глава на сирийската държава, носи крайната отговорност за всички действия, извършени от въоръжените сили; настоятелно призовава президента Асад да признае, че сирийският народ отхвърля неговия режим, и да се отдръпне в интерес на своята страна и единството на нейния народ;

10. споделя загрижеността, изразена от заместник-генералния секретар на ООН по хуманитарните въпроси и ръководител на Службата на ООН за координиране по хуманитарните въпроси, че обикновените хора плащат цената на продължаването на конфликта;

11. изразява дълбока загриженост от факта, че боевете, насилието, нахлуванията и други свързани със сигурността инциденти се разпространяват отвъд сирийските граници в съседните държави и за последиците, които това има за тези, които бягат от конфликта в Сирия, както и за жителите на тези съседни държави;

12. поздравява Йордания, Ливан, Турция и Ирак за тяхната щедрост в предоставянето жизненоважно убежище на тези, които бягат Сирия; признава натиска, който това оказва върху техните ресурси, настоятелно призовава съседните държави да продължат да държат границите си отворени;

13. призовава всички страни в Сирия да гарантират възможността на хуманитарните агенции да доставят животоспасяваща помощ ефективно, безопасно, напълно и безпроблемно, в съответствие с техните задължения съгласно международното хуманитарно право; признава, че това ще облекчи натиска върху съседните държави страни, които приемат бягащите от сирийския конфликт;

14. отбелязва усилията на съвместния специален представител Брахими в търсене на мирно решение на сирийския конфликт;

15. признава неотложната необходимост от съсредоточаване на международните и регионалните усилия за решаване на кризата в Сирия; продължава настоятелно да призовава всички членове на Съвета за сигурност на ООН (СС на ООН) да изпълнят своите отговорности по отношение на кризата в Сирия; настоятелно призовава всички държави, които активно насърчават намирането на изход от кризата, да подкрепят тези усилия; счита, че този процес следва да се основава на принципите на комюникето от Женева от 30 юни 2012 г. и на Резолюция 2042 на СС на ООН;

16. приветства факта, че ЕС е предоставил почти 800 милиона евро под формата на хуманитарна и друга помощ на сирийците във и извън Сирия; отбелязва, че ЕС е най-големият донор на хуманитарна помощ във връзка с кризата в Сирия;

17. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на Арабската лига, на правителството и парламента на Сирийската арабска република, както и на правителствата и парламентите на съседните на Сирия държави.