Návrh usnesení - B7-0199/2013Návrh usnesení
B7-0199/2013

NÁVRH USNESENÍ o situaci syrských uprchlíků v sousedních zemích

20. 5. 2013 - (2013/2611(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden za skupinu ECR

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0199/2013

Postup : 2013/2611(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0199/2013
Předložené texty :
B7-0199/2013
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0199/2013

Usnesení Evropského parlamentu o situaci syrských uprchlíků v sousedních zemích

(2013/2611(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o uprchlících, kteří prchají před ozbrojeným střetem,

–   s ohledem na prohlášení vydané zástupkyní generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti a koordinátorkou nouzové pomoci dne 18. dubna 2013,

–   s ohledem na dřívější prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Sýrii,

–   s ohledem na závěry z dřívějších zasedání Rady o současné situaci v Sýrii,

–   s ohledem na společné sdělení Evropské komise a vysoké představitelky nazvané „Nový přístup k sousedství, jež prochází změnami“, které bylo dne 25. května 2011 předloženo Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů,

–   s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN ze dne 3. srpna 2012 o situaci v Sýrii,

–   s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN ze dne 22. listopadu 2011 o lidských právech v Sýrii,

–   s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2042(2012) ze dne 14. dubna 2012 a č. 2043(2012) ze dne 21. dubna 2012,

–   s ohledem na rezoluci vysokého komisaře OSN pro uprchlíky ze dne 2. prosince 2011 o situaci v oblasti lidských práv v Syrské arabské republice,

–   s ohledem na zprávu nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise pro Syrskou arabskou republiku předloženou vysokému komisaři OSN pro uprchlíky dne 23. listopadu 2011,

–   s ohledem na prohlášení Rady ohledně sankcí vůči Sýrii ze dne 22. dubna 2013,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, jehož smluvní stranou je i Sýrie,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A. vzhledem k tomu, že nepokoje a krveprolití v Sýrii již pokračují třetím rokem;

B.  vzhledem k tomu, že oficiální počet uprchlíků nyní činí více než 1,2 milionu;

C. vzhledem k tomu, že 212 000 syrských uprchlíků doposud čeká na registraci u agentur OSN;

D. vzhledem k tomu, že podle odhadů bude do konce roku 2013 činit počet syrských uprchlíků až 3,5 milionu a 6,5 milionu osob v Sýrii bude potřebovat humanitární pomoc;

E.  vzhledem k tomu, že prezident Asad ignoruje nesčetné výzvy mezinárodního společenství, aby ukončil strašlivé násilí v Sýrii;

F.  vzhledem k tomu, že vysoká komisařka uvedla, že syrský konflikt je mnohem více než jen humanitární krize a že hrozí, že se rozšíří po celém regionu a vyústí do politické, bezpečnostní a humanitární katastrofy, jejíž rozsah by dalece přesáhl reakční možnosti mezinárodního společenství;

G. vzhledem k tomu, že třemi zeměmi, které jsou nejvíce postiženy konfliktem a přílivem uprchlíků, jsou Jordánsko, Libanon a Turecko;

H. vzhledem k tomu, že Turecko poskytlo 750 milionů USD v přímé pomoci více než 300 000 uprchlíků;

I.   vzhledem k tomu, že největší počet syrských uprchlíků přijal Libanon, v němž by brzy mohli uprchlíci představovat téměř jednu čtvrtinu všech obyvatel;

J.   vzhledem k tomu, že zvláštní zástupkyně generálního tajemníka OSN pro děti a ozbrojené konflikty odhadla, že mezi uprchlíky v podoblasti je více než 600 000 dětí;

K. vzhledem k tomu, že tisíce Syřanů každodenně uprchnou do sousedních zemí, v nichž hledají bezpečnost a ochranu, avšak zůstanou ve zranitelném postavení v uprchlických táborech;

L.  vzhledem k tomu, že nyní hrozí, že občanské nepokoje a brutální represe proti syrskému lidu ze strany syrských úřadů zavlečou zemi do téměř totální občanské války, u níž hrozí, že by mohla přerůst v širší regionální konflikt;

1.  vyjadřuje vážné znepokojení nad probíhající humanitární krizí v Sýrii a nad jejími důsledky pro sousední země; vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že by se počet uprchlíků prchajících ze Sýrií mohl i nadále rychle zvyšovat;

2.  vyzývá mezinárodní společenství, aby se spojilo při poskytování veškeré dostupné pomoci osobám, které byly probíhajícím konfliktem v Sýrii vysídleny, a sousedním zemím a nevládním a jiným organizacím, jež takovou pomoc poskytují;

3.  důrazně odsuzuje násilí páchané všemi účastníky konfliktu v Sýrii;

4.  s politováním bere na vědomí veškeré násilí, zastrašování a mučení, bez ohledu na to, kdo je na mužích, ženách a dětech a na osobách poskytujících humanitární a lékařskou pomoc v Sýrii páchá;

5.  vyzývá mezinárodní společenství, aby znásobilo své úsilí o napomáhání humanitární reakci na tuto krizi spojenou s uprchlíky, a to mj. také poskytováním potravin, vody a zdravotnického materiálu;

6.  vyjadřuje znepokojení nad dopady probíhajícího konfliktu v Sýrii a humanitární a uprchlické krize na širší region, pokud se jedná o bezpečnost a stabilitu;

7.  vyzývá všechny zúčastněné strany v Sýrii, aby se přihlásily k zásadám lidských práv a demokracie a zavázaly se, že konflikt vyřeší mírovým způsobem;

8.  oceňuje rozhodnutí vlád sousedních zemí poskytnout syrským uprchlíkům humanitární pomoc; uznává, že poskytování této pomoci představuje dodatečný tlak na stávající služby a rozpočty těchto zemí; vyzývá mezinárodní společenství, aby takto postiženým zemím poskytlo podporu;

9.  konstatuje, že prezident Asad jako ústavní a zákonná hlava syrského státu nese v konečném důsledku odpovědnost za veškeré akce ozbrojených sil; naléhá na prezidenta Asada, aby uznal, že syrský lid jeho režim odmítá, a aby v nejlepším zájmu své země a jednoty jejího obyvatelstva odstoupil;

10. sdílí obavy, jež vyjádřila zástupkyně generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti a koordinátorka nouzové pomoci, podle níž obyčejní lidé platí vysokou cenu za to, že se konflikt nedaří ukončit;

11. vyjadřuje vážné znepokojení nad skutečností, že boje, násilí, vpády a další bezpečnostní incidenty se přesunuly za syrské hranice do sousedních zemí, a nad dopady této situace na osoby, které prchají před konfliktem v Sýrii, jakož i na obyvatele těchto sousedních zemí;

12. oceňuje velkorysost Jordánska, Libanonu a Iráku při poskytování životně důležitého chráněného místa osobám, které prchají ze Sýrie; při vědomí tlaku, který tato situace vyvíjí na jejich zdroje, naléhavě vyzývá sousední země, aby i nadále ponechávaly své hranice otevřené;

13. vyzývá všechny strany konfliktu v Sýrii, aby zajistily, aby mohly humanitární agentury účinně, bezpečně, v plném rozsahu a bez překážek poskytovat svou životně důležitou pomoc v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími z mezinárodního humanitárního práva; uznává, že se tím zmírní tlak, jemuž čelí ty sousední země, do nichž před konfliktem prchají syrští uprchlíci;

14. bere na vědomí úsilí zvláštního zástupce OSN Brahímího o dosažení mírového řešení konfliktu v Sýrii;

15. uznává, že je naléhavě třeba, aby se veškeré mezinárodní a regionální úsilí zaměřilo na vyřešení syrské krize; vyzývá všechny členy Rady bezpečnosti OSN, aby dostáli své odpovědnosti, pokud jde o krizi v Sýrii; naléhavě vyzývá všechny země, které se aktivně zasazují o řešení krize, aby toto úsilí podpořily; je přesvědčen, že tento proces by měl vycházet ze zásad obsažených v ženevském komuniké ze dne 30. června 2012 a z rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2042;

16. vítá skutečnost, že EU vyčlenila téměř 800 milionů EUR na humanitární a další pomoc Syřanům v Sýrii i mimo ni; konstatuje, že EU je největším humanitárním dárcem v syrské krizi;

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států, vládě a parlamentu Syrské arabské republiky a vládám a parlamentům zemí sousedících se Sýrií.