Forslag til beslutning - B7-0199/2013Forslag til beslutning
B7-0199/2013

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen for syriske flygtninge i nabolandene

20.5.2013 - (2013/2611(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0199/2013

Procedure : 2013/2611(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0199/2013
Indgivne tekster :
B7-0199/2013
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B7‑0199/2013

Europa-Parlamentets beslutning om situationen for syriske flygtninge i nabolandene

(2013/2611(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Syrien,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om flygtninge på flugt fra væbnede konflikter,

–   der henviser til erklæring fra FN's undergeneralsekretær og koordinator af humanitære anliggender og humanitær bistand af 18. april 2013,

–   der henviser til de tidligere redegørelser om Syrien fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik,

–   der henviser til Rådets tidligere konklusioner om den nuværende situation i Syrien,

–   der henviser til den fælles meddelelse af 25. maj 2011 fra Kommissionen og den højtstående repræsentant til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "En ny tilgang til nabolande i forandring",

–   der henviser til FN's Generalforsamlings resolution af 3. august 2012 om situationen i Syrien,

–   der henviser til FN's Generalforsamlings resolution af 22. november 2011 om menneskerettighederne i Syrien,

–   der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner 2042 (2012) af 14. april 2012 og 2043(2012) af 21. april 2012,

–   der henviser til FN's Højkommissær for Flygtninges (UNHCR's) resolution af 2. december 2011 om menneskerettigheder i Den Syriske Arabiske Republik,

–   der henviser til rapporten fra den uafhængige internationale undersøgelseskommission af 23. november 2011 om Den Syriske Arabiske Republik,

–   der henviser til Rådets erklæring af 22. april 2013 om sanktioner mod Syrien,

–   der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–   der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966, som Syrien er part i,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at Syrien nu er gået ind i sit tredje år med uro og blodsudgydelser;

B.  der henviser til, at det samlede antal registrerede syriske flygtninge nu sat til mere end 1,2 millioner;

C. der henviser til, at der stadig er omkring 212 000 syriske flygtninge, der venter på FN-organernes registrering;

D. der henviser til, at det anslås, at der vil være op til 3,5 millioner syriske flygtninge ved udgangen af 2013, og 6,5 millioner mennesker med behov for humanitær bistand i landet;

E.  der henviser til, at præsident Assad har ignoreret utallige henstillinger fra det internationale samfund om at sætte en stopper for den forfærdelige vold i Syrien;

F.  der henviser til, at højkommissæren har hævdet, at den syriske konflikt er meget mere end en humanitær krise, og at den risikerer at brede sig til hele regionen og eskalere til en politisk, sikkerhedsmæssig og humanitær katastrofe, der helt ville overvælde det internationale beredskab;

G. der henviser til, at de tre lande, der er mest dramatisk berørt af konflikten og flygtningestrømmen er Jordan, Libanon og Tyrkiet;

H. der henviser til, at Tyrkiet har givet 750 mio. USD i direkte bistand til mere end 300 000 flygtninge;

I.   der henviser til, at Libanon har modtaget det største antal syriske flygtninge, der snart kan udgøre næsten en fjerdedel af landets befolkning;

J.   der henviser til, at FN generalsekretærens særlige repræsentant for børn og væbnede konflikter har anslået, at mere end 600 000 børn er flygtninge i delregionen;

K. der henviser til, at tusindvis af syrere på daglig basis flygter til nabolandene for at søge sikkerhed og beskyttelse, blot for at forblive sårbare i flygtningelejre;

L.  der henviser til, at de civile uroligheder og de syriske myndigheders brutale undertrykkelse af det syriske folk har kastet landet ud i en tilstand af næsten total borgerkrig, hvilket igen medfører risiko for en regional konflikt;

1.  udtrykker dyb bekymring over den fortsatte humanitære krise i Syrien og konsekvenserne for nabolandene; udtrykker ligeledes bekymring for, at udvandringen af flygtninge fra Syrien fortsætter med at accelerere;

2.  opfordrer det internationale samfund til at gå sammen om at yde enhver mulig bistand til støtte for de personer, der er blevet fordrevet af den igangværende konflikt i Syrien, og for nabolandene, ngo'er og andre organisationer, der yder støtten;

3.  fordømmer kraftigt voldshandlinger begået af alle, der er involveret i konflikten i Syrien;

4.  beklager enhver brug af vold, intimidering og tortur fra enhver side mod mænd, kvinder og børn i Syrien og mod dem, der arbejder på at yde humanitær bistand og lægehjælp;

5.  opfordrer det internationale samfund til at forøge sine bestræbelser på at bidrage til den humanitære indsats i flygtningekrisen, herunder leveringen af mad, vand og medicinske forsyninger;

6.  udtrykker bekymring over, hvilke konsekvenser den igangværende konflikt i Syrien samt den humanitære krise og flygtningekrise vil få for regionen som helhed i forhold til sikkerhed og stabilitet;

7.  opfordrer alle aktører i Syrien til at tilslutte sig principperne om menneskerettigheder og demokrati og forpligte sig til at bringe konflikten til en fredelig afslutning;

8.  roser regeringernes indsats i nabolandene for at yde humanitær bistand til syriske flygtninge; erkender, at denne støtte har lagt yderligere pres på de eksisterende tjenester og budgetter i disse lande; opfordrer det internationale samfund til at støtte de berørte lande;

9.  bemærker, at præsident Assad som den forfatningsmæssige og juridiske leder af den syriske stat i sidste ende bærer ansvaret for alle handlinger, der udføres af de væbnede styrker; opfordrer indtrængende præsident Assad til at anerkende det syriske folks afvisning af hans styre og til at træde tilbage ud fra hensynet til Syriens interesser og befolkningens enhed;

10. deler den bekymring, der udtrykkes af FN's undergeneralsekretær og koordinator af humanitære anliggender og humanitær bistand, om at almindelige mennesker betaler prisen for den manglende afslutning på konflikten;

11. udtrykker alvorlig bekymring over den kendsgerning, at kampe, vold, indtrængen og andre sikkerhedsproblemer har bredt sig ud over de syriske grænser til nabolandene, og over konsekvenserne heraf for dem, der er på flugt fra konflikten i Syrien samt for beboerne i disse nabolande;

12. roser Jordan, Libanon, Tyrkiet og Irak for deres generøsitet med at tilbyde et meget vigtigt fristed for dem, der flygter fra Syrien; opfordrer, i anerkendelse af det pres, det har lagt på disse landes ressourcer, indtrængende nabolandene til at fortsætte med at holde deres grænser åbne;

13. opfordrer alle parter i Syrien til at sikre, at humanitære organisationer kan levere livreddende bistanden effektivt, sikkert, i fuldt omfang og uden hindringer i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til international humanitær ret; erkender, at dette vil lette presset på de nabolande, hvortil syriske flygtninge flygter for at undslippe konflikten;

14. noterer sig den fælles særlige repræsentant Brahimis bestræbelser på at søge at opnå en fredelig løsning på den syriske konflikt;

15. erkender det presserende behov for at koncentrere de internationale og regionale bestræbelser med henblik på at løse den syriske krise; fortsætter med at opfordre alle medlemmer af FN's Sikkerhedsråd til at stå ved deres ansvar i forbindelse med den syriske krise; opfordrer indtrængende alle lande, der er aktive i at fremme en løsning på krisen, til at støtte disse bestræbelser; mener, at denne proces bør være baseret på principperne i Genèvekommunikéet af 30. juni 2012 og på Sikkerhedsrådets resolution 2042;

16. glæder sig over, at EU har afsat næsten 800 mio. EUR i humanitær og ikke-humanitær bistand til syrerne i og uden for Syrien; noterer sig, at EU er den største humanitære donor i forbindelse med den syriske krise;

17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Den Arabiske Ligas generalsekretær, Den Syriske Arabiske Republiks regering og parlament og Syriens nabolandes regeringer og parlamenter.