Resolutsiooni ettepanek - B7-0199/2013Resolutsiooni ettepanek
B7-0199/2013

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Süüria pagulaste olukord Süüria naaberriikides

20.5.2013 - (2013/2611(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0199/2013

Menetlus : 2013/2611(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0199/2013
Esitatud tekstid :
B7-0199/2013
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0199/2013

Euroopa Parlamendi resolutsioon Süüria pagulaste olukorra kohta Süüria naaberriikides

(2013/2611(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Süüria kohta,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone relvastatud konflikti eest põgenevate pagulaste kohta,

–   võttes arvesse ÜRO peasekretäri asetäitja humanitaarküsimustes ja hädaabi koordinaatori 18. aprilli 2013. aasta avaldust,

–   võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja varasemaid avaldusi Süüria kohta,

–   võttes arvesse nõukogu varasemaid järeldusi olukorra kohta Süürias,

–   võttes arvesse Euroopa Komisjoni ja kõrge esindaja 25. mai 2011. aasta ühist teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Uus lähenemisviis muutustele naaberriikides”,

–   võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 3. augusti 2012. aasta resolutsiooni olukorra kohta Süürias,

–   võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 22. novembri 2011. aasta resolutsiooni inimõiguste kohta Süürias,

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 14. aprilli 2012. aasta resolutsiooni 2042 (2012) ja 21. aprilli 2012. aasta resolutsiooni 2043 (2012),

–   võttes arvesse ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti 2. detsembri 2011. aasta resolutsiooni inimõiguste olukorra kohta Süüria Araabia Vabariigis,

–   võttes arvesse sõltumatu rahvusvahelise uurimiskomisjoni 23. novembril 2011. aastal ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametile esitatud aruannet Süüria Araabia Vabariigi kohta,

–   võttes arvesse nõukogu 22. aprilli 2013. aasta avaldust Süüria-vastaste sanktsioonide kohta,

–   võttes arvesse 1948. aastal vastu võetud inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–   võttes arvesse 1966. aastal vastu võetud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, millega Süüria on ühinenud,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Süürias kestavad rahutused ja verevalamine nüüd juba kolmandat aastat;

B.  arvestades, et registreeritud Süüria pagulaste koguarv on nüüd hinnanguliselt üle 1,2 miljoni;

C. arvestades, et registreerimist ÜRO ametites ootab umbes 212 000 Süüria pagulast;

D. arvestades, et 2013. aasta lõpuks on oodata ligi 3,5 miljonit Süüria pagulast, kusjuures riigi piires vajab humanitaarabi 6,5 miljonit inimest;

E.  arvestades, et president al-Assad on eiranud rahvusvahelise avalikkuse arvukaid üleskutseid lõpetada koletu vägivald Süürias;

F.  arvestades, et kõrge esindaja väitel on Süüria konflikt enamat kui humanitaarkriis ning ähvardab laieneda kogu piirkonnale, kasvades poliitiliseks, julgeolekualaseks ja humanitaarkatastroofiks, mis võib ületada täielikult rahvusvahelise reageerimissuutlikkuse;

G. arvestades, et konfliktist ja pagulaste väljavoolust on kõige rohkem mõjutatud kolm riiki – Jordaania, Liibanon ja Türgi;

H. arvestades, et Türgi on andnud 750 miljonit US dollarit otsetoetust enam kui 300 000 pagulasele;

I.   arvestades, et Liibanon on võtnud vastu suurimal arvul Süüria pagulasi, kes võivad varsti moodustada juba ligi neljandiku riigi elanikkonnast;

J.   arvestades, et ÜRO peasekretäri eriesindaja laste ja relvastatud konflikti küsimuses on arvanud, et allpiirkonnas on enam kui 600 000 lapspagulast;

K. arvestades, et iga päev põgenevad tuhanded süürlased naaberriikidesse, otsides turvalisust ja kaitset, kuid jäävad haavatavas olukorras pagulaslaagritesse;

L.  arvestades, et kodanikurahutused ja Süüria rahva jõhker mahasurumine Süüria ametivõimude poolt on viinud riigis peaaegu üldise kodusõjani, mis võib omakorda tekitada laiemat piirkondlikku konflikti;

1.  väljendab sügavat muret jätkuva humanitaarkriisi pärast Süürias ning selle mõju pärast naaberriikidele; väljendab muret asjaolu pärast, et Süüria pagulaste väljaränne aina kiireneb;

2.  kutsub rahvusvahelist üldsust üles ühinema ja pakkuma igakülgset abi Süürias jätkuva konflikti tõttu ümberasustatud inimeste toetuseks, ning Süüria naaberriikidele, VVOdele ja muudele organisatsioonidele, kes sellist toetust osutavad;

3.  mõistab kindlalt hukka vägivalla kasutamise kõigi nende poolt, kes osalevad Süüria konfliktis;

4.  mõistab hukka igasuguse vägivalla, hirmutamise ja piinamise kasutamise ükskõik kelle poolt Süüria meeste, naiste ja laste vastu ning nende vastu, kes toimetavad kohale humanitaar- ja meditsiiniabi;

5.  kutsub rahvusvahelist üldsust üles kahekordistama jõupingutusi humanitaarabi – sealhulgas toidu, vee ja ravimite – andmisel pagulaste kriisi korral;

6.  väljendab muret Süürias jätkuva konflikti ning humanitaar- ja pagulaste kriisi tagajärgede pärast laiema piirkonna julgeolekule ja stabiilsusele;

7.  nõuab, et kõik Süürias toimijad järgiksid inimõiguste ja demokraatia põhimõtteid ning kohustuksid lahendama konflikti rahumeelselt;

8.  tunnustab Süüria naaberriikide valitsuste reageerimist Süüria pagulastele humanitaarabi andmisel; tunnistab, et selle abi andmine on avaldanud lisasurvet kõnealuste riikide olemasolevatele teenistustele ja eelarvetele; kutsub rahvusvahelist üldsust üles mõjutatud riike toetama;

9.  märgib, et president al-Assad kui Süüria riigi põhiseaduse kohane ja seaduslik riigipea kannab lõplikku vastutust relvajõudude kogu tegevuse eest; nõuab tungivalt, et president al-Assad tunnistaks asjaolu, et Süüria rahvas ei soovi tema valitsuse jätkumist ning astuks oma riigi ja selle rahva ühtsuse huvides ametist tagasi;

10. jagab ÜRO peasekretäri asetäitja humanitaarküsimustes ja hädaabi koordinaatori muret selle pärast, et konflikti ebaõnnestunud lahendamise tõttu kannatavad tavainimesed;

11. väljendab tõsist muret asjaolu pärast, et võitlemine, vägivald, rünnakud ja muud turvaintsidendid on väljunud Süüria piiridest ning toimuvad ka naaberriikides, millel on tõsised tagajärjed nii Süüria konflikti eest põgenenute kui ka naaberriikide elanike jaoks;

12. tunnustab Jordaaniat, Liibanoni, Türgit ja Iraaki, kes pakkusid Süüriast põgenenutele eluliselt olulist varjupaika, nende suuremeelsuse eest; nõuab tungivalt, et Süüria naaberriigid hoiaksid jätkuvalt oma piirid lahti, tunnistades samaaegselt, et see kurnab nende ressursse;

13. kutsub kõiki Süüria osalisi üles tagama, et humanitaarabiasutused saaksid elupäästvat abi toimetada kohale tulemuslikult, turvaliselt, täielikult ja takistamatult vastavalt nende rahvusvahelise humanitaarõiguse raames võetud kohustustele; tunnistab, et see vähendab survet Süüria naaberriikidele, kuhu Süüria pagulased konflikti eest põgenevad;

14. võtab teadmiseks ühise eriesindaja Brahimi tehtud jõupingutused Süüria konflikti rahumeelseks lahendamiseks;

15. tunnistab, et on hädavajalik keskendada rahvusvahelisi ja piirkondlikke jõupingutusi, et Süüria kriis lahendada; nõuab jätkuvalt tungivalt, et kõik ÜRO Julgeolekunõukogu liikmed täidaksid Süüria kriisi osas võetud kohustusi; nõuab tungivalt, et kõik riigid, kes otsivad aktiivselt kriisile lahendust, toetaksid nimetatud jõupingutusi; on arvamusel, et see protsess peaks rajanema 30. juuni 2012. aasta Genfi kommünikees ja ÜRO resolutsioonis nr 2042 sisalduvatel põhimõtetel;

16. peab tervitatavaks asjaolu, et EL on kohustunud andma ligi 800 miljonit eurot humanitaar- ja muud abi süürlaste abistamiseks Süüria riigis ja sellest väljapool; märgib, et EL on Süüria kriisi puhul suurim abiandja;

17. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Araabia Liiga peasekretärile, Süüria Araabia Vabariigi valitsusele ja parlamendile ning Süüria naaberriikide valitsustele ja parlamentidele.