Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0199/2013Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0199/2013

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Sirijos pabėgėlių padėties kaimyninėse šalyse

20.5.2013 - (2013/2611(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0199/2013

Procedūra : 2013/2611(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0199/2013
Pateikti tekstai :
B7-0199/2013
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0199/2013

Europos Parlamento rezoliucija dėl Sirijos pabėgėlių padėties kaimyninėse šalyse

(2013/2611(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Sirijos,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes dėl pabėgėlių, bėgančių iš ginkluotų konfliktų zonų,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 18 d. Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus pavaduotojos humanitariniams klausimams ir humanitarinės pagalbos koordinatorės pareiškimą,

–   atsižvelgdamas į ankstesnius Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimus dėl Sirijos,

–   atsižvelgdamas į ankstesnes Tarybos išvadas dėl dabartinės padėties Sirijoje,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 25 d. Europos Komisijos ir vyriausiosios įgaliotinės bendrą komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui pavadinimu „Naujas požiūris į kintančią kaimynystę“,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 2012 m. rugpjūčio 3 d. rezoliuciją dėl Sirijos,

–   atsižvelgdamas į JT Generalinės Asamblėjos 2011 m. lapkričio 22 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių Sirijoje,

–   atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos 2012 m. balandžio 14 d. rezoliuciją Nr. 2042(2012) ir 2012 m. balandžio 21 d. rezoliuciją Nr. 2043(2012),

–   atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 2 d. JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro (angl. UNHCR) rezoliuciją dėl žmogaus teisių padėties Sirijos Arabų Respublikoje,

–   atsižvelgdamas į nepriklausomos tarptautinės tyrimų komisijos padėčiai Sirijos Arabų Respublikoje tirti ataskaitą, kurią komisija 2011 m. lapkričio 23 d. pateikė JT vyriausiajam pabėgėlių reikalų komisaro biurui,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 22 d. Tarybos pareiškimą dėl sankcijų Sirijai,

–   atsižvelgdamas į 1948 m. priimtą Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Sirija ratifikavo,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi prasidėjo treti metai, kai Sirijoje vyksta neramumai ir kraujo praliejimas;

B.  kadangi bendras registruotų Sirijos pabėgėlių skaičius dabar siekia daugiau kaip 1,2 mln.;

C. kadangi vis dar yra apie 212 000 Sirijos pabėgėlių, kurie laukia kol juos užregistruos Jungtinių Tautų agentūros;

D. kadangi manoma, kad iki 2013 m. pabaigos bus iki 3,5 mln. Sirijos pabėgėlių ir 6,5 mln. asmenų reikės humanitarinės pagalbos šalies viduje;

E.  kadangi prezidentas B. al-Assad ignoravo daugybę tarptautinės bendruomenės raginimų nutraukti siaubingą smurtą Sirijoje;

F.  kadangi vyriausiasis komisaras pareiškė, kad Sirijos konfliktas yra kur kas daugiau nei humanitarinė krizė ir kad kyla grėsmė, kad jis gali išplisti visame regione, virsti politine, saugumo ir humanitarine katastrofa, kuriai suvaldyti visiškai neužtektų tarptautinės bendruomenės reagavimo pajėgumų;

G. kadangi šios trys šalys, kurios labiausiai nukentėjo nuo konflikto ir į kurias bėga daugiausiai pabėgėlių yra Jordanija, Libanas ir Turkija;

H. kadangi Turkija suteikė 750 mln. JAV dolerių tiesioginę pagalbą daugiau nei 300 000 pabėgėlių;

I.   kadangi Libanas priėmė daugiausiai Sirijos pabėgėlių, kurie greitai gali sudaryti beveik ketvirtadalį jo gyventojų;

J.   kadangi JT Generalinio Sekretoriaus specialiosios įgaliotinės vaikų ir ginkluotų konfliktų klausimais teigimu daugiau kaip 600 000 vaikų toje regiono dalyje yra pabėgėliai;

K. kadangi tūkstančiai sirų ieškodami saugumo ir apsaugos kasdien bėga į kaimynines šalis, bet lieka pažeidžiami pabėgėlių stovyklose;

L.  kadangi dėl pilietinių neramumų ir šiukščių Sirijos valdžios institucijų represijų šalyje beveik prasidėjo visuotinis pilietinis karas ir kyla grėsmė, kad jis savo ruožtu gali virsti platesniu regioniniu konfliktu;

1.  reiškia rimtą susirūpinimą dėl Sirijoje vykstančios humanitarinės krizės ir dėl jos pasekmių kaimyninėms šalims; reiškia susirūpinimą, kad pabėgėlių išvykimas iš Sirijos ir toliau spartėja;

2.  ragina tarptautinę bendruomenę susivienyti tiekiant teikti bet kokią įmanomą pagalbą, skirtą dėl Sirijoje vykstančio konflikto perkeltiems asmenims remti, ir ragina kaimynines šalis, NVO ir kitas organizacijas dalyvauti tą pagalbą skirstant;

3.  griežtai smerkia visų veikėjų, susijusių su konfliktu Sirijoje, smurto naudojimą;

4.  apgailestauja dėl bet kokio smurto, bauginimo ir kankinimų naudojimo prieš vyrus, moteris ir vaikus Sirijoje ir prieš tuos, kurie siekia teikti humanitarinę ir medicininę pagalbą;

5.  ragina tarptautinę bendruomenę dėti daugiau pastangų prisidedant prie humanitarinių veiksmų reaguojant į pabėgėlių krizę, įskaitant maisto, vandens ir medicininių atsargų tiekimą;

6.  reiškia susirūpinimą dėl Sirijoje vykstančio konflikto ir humanitarinės bei pabėgėlių krizės pasekmių platesniam regionui saugumo ir stabilumo srityje;

7.  ragina visus veikėjus Sirijoje laikytis žmogaus teisių ir demokratijos principų ir įsipareigoti konfliktą užbaigti taikiai;

8.  palankiai vertina kaimyninių šalių vyriausybių sprendimą teikti humanitarinę paramą Sirijos pabėgėliams; pripažįsta, kad dėl šios paramos teikimo tose šalyse veikiančioms tarnyboms daromas papildomas spaudimas, o biudžetai turi papildomų išlaidų; ragina tarptautinę bendruomenę remti paveiktas šalis;

9.  pažymi, kad būtent prezidentas B. al-Assad, kaip Sirijos valstybės vadovas pagal šalies konstituciją ir teisę, yra visų pirma atsakingas už visus ginkluotųjų pajėgų vykdomus veiksmus; ragina prezidentą B. al-Assadą pripažinti, kad Sirijos gyventojai atmeta jo režimą, ir atsistatydinti. Taip jis geriausiai pasitarnautų savo šalies interesams ir žmonių vienybei;

10. pritaria Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus pavaduotojos humanitariniams klausimams ir humanitarinės pagalbos koordinatorės išreikštam susirūpinimui, kad nesėkmingų pastangų nutraukti konfliktą kainą moka paprasti žmonės;

11. reiškia rimtą susirūpinimą dėl to, kad kovos, smurtas, išpuoliai ir kiti saugumo incidentai peržengė Sirijos sienas ir išplito į kaimynines šalis ir dėl pasekmių asmenims, bėgantiems iš Sirijos konflikto zonos, taip pat dėl pasekmių kaimyninių šalių gyventojams;

12. palankiai vertina Jordanijos, Libano, Turkijos ir Irako dosnumą, nes šios šalys pasiūlė gyvybiškai svarbų prieglobstį iš Sirijos bėgantiems asmenims; pripažindamas, kad labai naudojami šių šalių ištekliai, ragina kaimynines valstybes ir toliau neuždaryti savo sienų;

13. ragina visas šalis Sirijoje užtikrinti, kad humanitarinės pagalbos agentūros veiksmingai, saugiai, visapusiškai ir be jokių kliūčių galėtų teikti gelbėjimo pagalbą, laikydamosi savo įsipareigojimų pagal tarptautinę humanitarinę teisę; pripažįsta, kad tai sumažintų spaudimą šioms kaimyninėms šalims, į kurias bėgdami nuo konflikto plūsta Sirijos pabėgėliai;

14. atkreipia dėmesį į bendrojo specialiojo įgaliotinio L. Brahimio pastangas siekiant užtikrinti taikų Sirijos konflikto sprendimą;

15. pripažįsta, kad reikia skubiai sutelkti tarptautines ir regionines pastangas siekiant išspręsti Sirijos krizę; toliau primygtinai ragina visas JT Saugumo Tarybos (JT ST) nares laikytis savo įsipareigojimų dėl Sirijos krizės; ragina visas šalis, kurios aktyviai prisideda skatindamos išspręsti krizę, paremti šias pastangas; mano, kad šis procesas turėtų būti grindžiamas 2012 m. birželio 30 d. Ženevos komunikate ir JT ST rezoliucijoje Nr. 2042 išdėstytais principais;

16. palankiai vertina tai, kad ES įsipareigojo skirti beveik 800 mln. eurų humanitarinę ir ne humanitarinę pagalbą sirams Sirijoje ir už jos ribų; pažymi, kad ES yra didžiausia humanitarinės pagalbos, susijusios su Sirijos krize, teikėja;

17. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Arabų Lygos generaliniam sekretoriui, Sirijos Arabų Respublikos vyriausybei ir parlamentui ir Sirijos kaimyninių šalių vyriausybėms ir parlamentams.