Rezolūcijas priekšlikums - B7-0199/2013Rezolūcijas priekšlikums
B7-0199/2013

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Sīrijas bēgļu stāvokli kaimiņvalstīs

20.5.2013 - (2013/2611(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0199/2013

Procedūra : 2013/2611(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0199/2013
Iesniegtie teksti :
B7-0199/2013
Debates :
Pieņemtie teksti :

B7‑0199/2013

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Sīrijas bēgļu stāvokli kaimiņvalstīs

(2013/2611(RSP))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Sīriju,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par bēgļiem, kas bēg no bruņotiem konfliktiem,

–   ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra vietnieces humānās palīdzības jautājumos un ārkārtas palīdzības koordinatores 2013. gada 18. aprīļa paziņojumu,

–   ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos iepriekšējos paziņojumus par Sīriju,

–   ņemot vērā Padomes iepriekšējos secinājumus par pašreizējo situāciju Sīrijā,

–   ņemot vērā Eiropas Komisijas un augstās pārstāves / priekšsēdētāja vietnieces 2011. gada 25. maija kopīgo paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Jauna reakcija uz pārmaiņām kaimiņvalstīs”,

–   ņemot vērā Apvienoto Nāciju organizācijas Ģenerālās asamblejas 2012. gada 3. augusta rezolūciju par situāciju Sīrijā,

–   ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2011. gada 22. novembra rezolūciju par cilvēktiesībām Sīrijā,

–   ņemot vērā ANO Drošības padomes 2012. gada 14. aprīļa Rezolūciju Nr. 2042(2012) un 21. aprīļa Rezolūciju Nr. 2043(2012) ,

–   ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas augstā komisāra bēgļu jautājumos 2011. gada 2. decembra rezolūciju par cilvēktiesību stāvokli Sīrijas Arābu Republikā,

–   ņemot vērā neatkarīgās starptautiskās izmeklēšanas komisijas Sīrijas Arābu Republikas jautājumā 2011. gada 23. novembra ziņojumu, kas iesniegts ANO augstajam komisāram bēgļu jautājumos,

–   ņemot vērā Padomes 2013. gada 22. aprīļa paziņojumu par sankcijām pret Sīriju,

–   ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–   ņemot vērā to, ka Sīrija ir pievienojusies 1966. gada Starptautiskajam paktam par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR),

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā nemieri un asinsizliešana Sīrijā turpinās jau trešo gadu;

B.  tā kā kopējais reģistrēto Sīrijas bēgļu skaits pašlaik ir vairāk nekā 1,2 miljoni;

C. tā kā aptuveni 212 000 bēgļu no Sīrijas joprojām gaida iespēju reģistrēties ANO aģentūrās;

D. tā kā atbilstoši aplēsēm Sīrijas bēgļu skaits līdz 2013. gada beigām būs sasniedzis 3,5 miljonus un 6,5 miljoniem iedzīvotāju valsts iekšienē būs nepieciešama humānā palīdzība;

E.  tā kā prezidents Bashar al-Assad ignorē neskaitāmos starptautiskās sabiedrības aicinājumus izbeigt briesmīgo vardarbību Sīrijā;

F.  tā kā augstā komisāre apgalvoja, ka Sīrijas konflikts ir smagāks par humanitāro krīzi un ka pastāv risks, ka tas izplatīsies visā reģionā, pāraugot politiskā, drošības un humanitārajā katastrofā, kuras apmēri pārsniegs starptautiskās reaģēšanas iespējas;

G. tā kā trīs valstis, kuras konflikts un bēgļu pieplūdums skar vissmagāk, ir Jordānija, Lībija un Turcija;

H. tā kā Turcija ir nodrošinājusi USD 750 miljonus tiešās palīdzības sniegšanai vairāk nekā 300 000 bēgļiem;

I.   tā kā Lībija ir uzņēmusi visvairāk Sīrijas bēgļu un tie drīzumā veidos gandrīz ceturto daļu valsts iedzīvotāju;

J.   tā kā ANO ģenerālsekretāra īpašais pārstāvis jautājumos par bērniem un bruņotiem konfliktiem vērtē, ka starp bēgļiem reģionā ir vairāk nekā 600 000 bērnu;

K. tā kā tūkstošiem sīriešu katru dienu bēg uz kaimiņvalstīm, meklējot drošību un aizsardzību, taču nonāk neaizsargātā situācijā bēgļu nometnēs;

L.  tā kā pilsoniskie nemieri un Sīrijas iestāžu brutālās represijas pret Sīrijas iedzīvotājiem ir izraisījuši pilsoņu karam pilnībā līdzīgu stāvokli valstī, kas savukārt draud radīt plašāku reģionālo konfliktu,

1.  pauž lielas bažas par humanitāro krīzi, kas turpinās Sīrijā, un tās ietekmi kaimiņvalstīs; pauž bažas par to, ka Sīrijas bēgļu skaits joprojām pieaug;

2.  aicina starptautisko sabiedrību apvienoties, sniedzot visu iespējamo palīdzību, lai atbalstītu tos, kas pārvietoti ieilgušā Sīrijas konflikta dēļ, un kaimiņvalstīm, NVO un citām organizācijām, kas nodrošina minēto atbalstu;

3.  stingri nosoda vardarbību, ko izmanto visi Sīrijas konfliktā iesaistītie;

4.  pauž nožēlu par jebkāda veida vardarbības, iebiedēšanas un spīdzināšanas izmantošanu — neatkarīgi no tā, kas to īsteno, — pret vīriešiem, sievietēm un bērniem Sīrijā un pret tiem, kas tur strādā, lai sniegtu humāno un medicīnisko palīdzību;

5.  aicina starptautisko sabiedrību pastiprināt humānās palīdzības centienus, tā reaģējot uz bēgļu krīzi, tostarp nodrošinot pārtiku, ūdeni un zāļu piegādes;

6.  pauž bažas par Sīrijā notiekošā konflikta ietekmi uz drošību un stabilitāti plašākā reģionā un par humāno un bēgļu krīzi;

7.  aicina visus Sīrijas konfliktā iesaistītos atzīt cilvēktiesību un demokrātijas principus un apņemties panākt miermīlīgu konflikta izbeigšanu;

8.  atzinīgi vērtē kaimiņvalstu valdību reakciju, sniedzot humāno palīdzību Sīrijas bēgļiem; atzīst, ka minētā atbalsta sniegšana radījusi papildu slogu attiecīgajās valstīs esošajiem pakalpojumiem un budžetam; aicina starptautisko sabiedrību atbalstīt minētās valstis;

9.  atzīmē, ka prezidentam Bashar al-Assad kā konstitucionāli un juridiski ieceltam Sīrijas valsts vadītājam ir jāuzņemas galīgā atbildība par visām darbībām, ko veic bruņotie spēki; mudina prezidentu Bashar al-Assad atzīt, ka Sīrijas tauta ir noraidījusi viņa režīmu, un savas valsts un tās iedzīvotāju vienotības interesēs atkāpties no amata;

10. pievienojas bažām, ko paudusi ANO ģenerālsekretāra vietniece humānās palīdzības jautājumos un ārkārtas palīdzības koordinatore par to, ka no nespējas izbeigt konfliktu cieš vienkāršie iedzīvotāji;

11. pauž nopietnas bažas par to, ka kaujas, vardarbība, iebrukumi un citi drošības negadījumi izplatās aiz Sīrijas robežām kaimiņvalstīs, un par to, kā tas ietekmē Sīrijas konflikta bēgļus un minēto kaimiņvalstu iedzīvotājus;

12. pauž atzinību Jordānijai, Libānai, Turcijai un Irākai par dāsnumu, piedāvājot dzīvībai svarīgu patvērumu tiem, kas bēg no Sīrijas; atzīstot slogu, kādu tas rada kaimiņvalstu resursiem, mudina tās arī turpmāk neslēgt robežas;

13. aicina visus Sīrijas konfliktā iesaistītos nodrošināt, ka humānās palīdzības aģentūras var efektīvi, droši, pilnībā un netraucēti sniegt dzīvības glābšanai nepieciešamo palīdzību, tā pildot savus saskaņā ar starptautiskajām humanitārajām tiesībām noteiktos pienākumus; atzīst, ka tas atvieglotu to kaimiņvalstu slogu, uz kurām Sīrijas bēgļi dodas, lai izbēgtu no konflikta;

14. atzīmē jaunā kopīgā īpašā pārstāvja Lakhdar Brahimi centienus nodrošināt miermīlīgu Sīrijas konflikta noregulējumu;

15. atzīst steidzamo nepieciešamību veltīt starptautiskos un reģionālos centienus tam, lai noregulētu Sīrijas konfliktu; turpina mudināt visus ANO Drošības padomes locekļus ievērot savas saistības attiecībā uz Sīrijas krīzi; mudina visas valstis aktīvi veicināt krīzes noregulējumu, lai tādējādi atbalstītu šos centienus; uzskata, ka šāda procesa pamatā vajadzētu būt 2012. gada 30. jūnija Ženēvas komunikē un ANO Drošības padomes Rezolūcijā Nr. 2042 iekļautajiem principiem;

16. atzinīgi vērtē to, ka ES ir sniegusi atbalstu gandrīz EUR 800 miljonu apjomā humānās un citas palīdzības veidā Sīrijas iedzīvotājiem valstī un ārpus tās; norāda, ka ES ir lielākā atbalsta sniedzēja Sīrijas krīzes noregulēšanai;

17. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Arābu Līgas ģenerālsekretāram, Sīrijas Arābu Republikas valdībai un parlamentam un Sīrijas kaimiņvalstu valdībām un parlamentiem.