Návrh uznesenia - B7-0199/2013Návrh uznesenia
B7-0199/2013

NÁVRH UZNESENIA o situácii sýrskych utečencov v susedných krajinách

20.5.2013 - (2013/2611(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden v mene Európskych konzervatívcov a reformistov

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0199/2013

Postup : 2013/2611(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0199/2013
Predkladané texty :
B7-0199/2013
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0199/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii sýrskych utečencov v susedných krajinách

(2013/2611(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sýrii,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o utečencoch utekajúcich pred ozbrojenými konfliktami,

–   so zreteľom na vyhlásenie zástupcu generálneho tajomníka OSN pre humanitárne veci a koordinátora núdzovej pomoci OSN z 18. apríla 2013,

–   so zreteľom na predchádzajúce vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o Sýrii,

–   so zreteľom na predchádzajúce závery Rady o súčasnej situácii v Sýrii,

–   so zreteľom na spoločné oznámenie Európskej komisie a vysokej predstaviteľky Únie z 25. mája 2011 predložené Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Nová reakcia na meniace sa susedstvo,

–   so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) z 3. augusta 2012 o Sýrii,

–   so zreteľom na rezolúciu VZ OSN z 22. novembra 2011 o ľudských právach v Sýrii,

–   so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2042 (2012) zo 14. apríla a č. 2043 (2012) z 21. apríla 2012,

–   so zreteľom na rezolúciu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) z 2. decembra 2011 o ľudských právach v Sýrskej arabskej republike,

–   so zreteľom na správu nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie o Sýrskej arabskej republike predloženej UNHCR 23. novembra 2011,

–   so zreteľom na vyhlásenie Rady z 22. apríla 2013 o sankciách voči Sýrii,

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR) z roku 1966, ktorého je Sýria zmluvnou stranou,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Sýria práve vstupuje do tretieho roka nepokojov a krviprelievania;

B.  keďže celkový počet registrovaných sýrskych utečencov teraz presiahol 1,2 milióna osôb;

C. keďže 212 000 sýrskych utečencov stále čaká na to, aby boli zaregistrovaní agentúrami OSN;

D. keďže sa odhaduje, že do konca roku 2013 počet sýrskych utečencov stúpne na 3,5 milióna, pričom 6,5 milióna osôb potrebuje humanitárnu pomoc vo vnútri krajiny;

E.  keďže prezident al-Asad ignoruje nespočetné množstvo výziev medzinárodného spoločenstva, aby zastavil strašné násilie v Sýrii;

F.  keďže vysoký komisár vyhlásil, že sýrsky konflikt je viac ako humanitárnou krízou a existuje riziko, že sa rozšíri v regióne a vyústi do politickej, bezpečnostnej a humanitárnej katastrofy, ktorá by mohla prerásť schopnosť medzinárodného spoločenstva riešiť túto situáciu;

G. keďže tri krajiny, ktoré sú najdramatickejším spôsobom zasiahnuté konfliktom a prílevom utečencov, sú Jordánsko, Libanon a Turecko;

H. keďže Turecko poskytlo 750 miliónov USD na priamu pomoc pre viac ako 300 000 utečencov;

I.   keďže Libanon prijal najvyšší počet sýrskych utečencov, ktorý sa čoskoro priblíži takmer štvrtine počtu libanonského obyvateľstva;

J.   keďže osobitná zástupkyňa generálneho tajomníka OSN pre deti v ozbrojených konfliktoch odhaduje, že viac ako 600 000 detí sú utečencami v subregióne;

K. keďže tisíce Sýrčanov denne utekajú do susedných krajín a hľadajú bezpečnosť a ochranu, ale zostávajú zraniteľní v utečeneckých táboroch;

L.  keďže občianske nepokoje a brutálny útlak sýrskeho ľudu sýrskymi orgánmi vtiahli krajinu do stavu takmer totálnej občianskej vojny, z čoho zase vyplýva riziko širšieho regionálneho konfliktu;

1.  vyjadruje vážne obavy z prebiehajúcej humanitárnej krízy v Sýrii a účinkov na susedné krajiny; vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že odchod utečencov zo Sýrie sa stále zrýchľuje;

2.  vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby sa zjednotilo pri poskytovaní všetkej možnej pomoci ľuďom, ktorí boli premiestnení v dôsledku konfliktu v Sýrii a susedným krajinám, MVO a iným organizáciám, ktoré poskytujú túto pomoc;

3.  dôrazne odsudzuje násilie, ktorého sa dopúšťajú všetci tí, čo sú zapojení do konfliktu v Sýrii;

4.  vyjadruje poľutovanie nad používaním násilia, zastrašovania a mučenia ktorýmikoľvek stranami voči mužom, ženám a deťom v Sýrii a voči tým, ktorí sa snažia poskytovať humanitárnu a lekársku pomoc;

5.  vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby zdvojnásobilo svoje úsilie s cieľom prispieť k humanitárnemu riešeniu utečeneckej krízy vrátane poskytovania potravín, vody a zdravotníckeho vybavenia;

6.  vyjadruje znepokojenie nad dôsledkami prebiehajúceho konfliktu v Sýrii a humanitárnej a utečeneckej krízy pre širší región z hľadiska bezpečnosti a stability;

7.  vyzýva všetky zúčastnené strany v Sýrii, aby dodržiavali zásady v oblasti ľudských práv a demokracie a aby sa zaviazali, že pristúpia k mierovému riešeniu konfliktu;

8.  vyjadruje v tejto súvislosti uznanie úsiliu vládam susedných krajín poskytovať humanitárnu pomoc sýrskym utečencom; uznáva, že poskytovanie tejto pomoci vyvolalo ďalší tlak na existujúce služby a rozpočet v týchto krajinách; vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby podporovalo tieto postihnuté krajiny;

9.  konštatuje, že prezident al-Asad ako ústavný a zákonný predstaviteľ sýrskeho štátu nesie konečnú zodpovednosť za všetky akcie ozbrojených síl; naliehavo vyzýva prezidenta al-Asada, aby uznal, že sýrsky ľud odmietol jeho režim, a aby v najlepšom záujme jeho krajiny a jednoty jej ľudu odstúpil;

10. zdieľa obavy, ktoré vyjadril zástupca generálneho tajomníka OSN pre humanitárne veci a koordinátor núdzovej pomoci OSN z toho, že obyčajní ľudia platia za neschopnosť ukončiť konflikt;

11. vyjadruje vážne znepokojenie nad skutočnosťou, že boje, násilie, vpády a iné bezpečnostné incidenty prerástli cez sýrske hranice do susedných krajín, a nad následkami pre tých, ktorí utekajú pred konfliktom v Sýrii, ako aj pre obyvateľov v týchto susedných krajinách;

12. vyjadruje uznanie Jordánsku, Libanonu, Turecku a Iraku za ich štedrosť, keďže poskytli životne dôležité útočisko pre tých, ktorí utekajú zo Sýrie; uznáva, že to vyvoláva tlak na ich zdroje, a nalieha na susedné krajiny, aby zachovali hranice otvorené;

13. vyzýva všetky zúčastnené strany v Sýrii, aby v súlade s povinnosťami podľa medzinárodného humanitárneho práva zabezpečili humanitárnym agentúram možnosť účinne, bezpečne, v plnej miere a bez prekážok poskytnúť životne dôležitú pomoc; uznáva, že sa tým zníži tlak na tie susedné krajiny, do ktorých prúdia sýrski utečenci, aby ušli pred konfliktom;

14. berie na vedomie úsilie spoločného osobitného zástupcu Brahímího o dosiahnutie bezpečného a mierového urovnania sýrskeho konfliktu;

15. uznáva naliehavú potrebu sústrediť medzinárodné a regionálne úsilie na vyriešenie konfliktu v Sýrii; naďalej nalieha na všetkých členov Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN), aby prijali svoju zodpovednosť vzhľadom na krízu v Sýrii; naliehavo vyzýva všetky krajiny, ktoré aktívne podporujú riešenie krízy, aby toto úsilie podporili; je presvedčený, že tento proces by mal byť založený na zásadách uvedených v Ženevskom komuniké z 30. júna 2012 a na rezolúcii BR OSN č. 2042;

16. víta skutočnosť, že EÚ sa zaviazala poskytnúť takmer 800 miliónov EUR na humanitárnu a nehumanitárnu pomoc Sýrčanom v Sýrii a mimo nej; konštatuje, že EÚ je najväčším humanitárnym darcom v sýrskom konflikte;

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov, vláde a parlamentu Sýrskej arabskej republiky a vládam a parlamentom krajín, ktoré susedia so Sýriou.