Päätöslauselmaesitys - B7-0200/2013Päätöslauselmaesitys
B7-0200/2013

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Syyrian pakolaisten tilanteesta naapurimaissa

20.5.2013 - (2013/2611(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Alda Sousa, Marisa Matias, Cornelis de Jong, Sabine Wils, Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta

Menettely : 2013/2611(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0200/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0200/2013
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0200/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma Syyrian pakolaisten tilanteesta naapurimaissa (2013/2611(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan,

–   ottaa huomioon pakolaisia koskevat Geneven sopimukset,

–   ottaa huomioon kansainvälisen humanitaarisen oikeuden määräykset,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että kahden viime vuoden aikana Syyria on suistunut väkivaltaiseen konfliktiin, joka on kehittynyt sisällissodaksi, jonka inhimilliset kustannukset ovat suunnattomat ja joka on aiheuttanut suurta kärsimystä, ja että yli 70 000 ihmisen on arvioitu menettäneen henkensä konfliktissa;

B.  ottaa huomioon, että siviiliväestö on joutunut kärsimään suunnattomasti väkivallasta, johon osallistuu hallituksen sotilas- ja turvallisuusjoukkojen lisäksi monia aseistautuneita ryhmiä, joiden sitoutumisesta ei ole varmuutta, ja että siviiliväestöä on terrorisoitu asuinalueita väistämättä käydyillä ankarilla taisteluilla, uskonnollisten ryhmittymien välisellä väkivallalla ja sotarikosten tunnusmerkit täyttävillä julmuuksilla;

C. katsoo, että useat maat ovat puuttuneet Syyrian asioihin ajaakseen omia etujaan alueella esimerkiksi antamalla suoraa taloudellista tukea ja toimittamalla laittomasti aseita ja sotilastarvikkeita, mikä on suoraan edistänyt väkivallan laajenemista;

D. ottaa huomioon, että lisääntynyt väkivalta on ajanut siviiliväestöä pois kodeistaan, kylistään ja kaupungeistaan ja että noin 3 miljoonaa maan sisäistä pakolaista on paennut kouluihin, julkisiin rakennuksiin ja hätämajoitukseen; toteaa, että he joutuvat erittäin helposti ristituleen ja että heillä on tuskin lainkaan käytettävissään palveluja, sairaaloita ja kouluja;

E.  ottaa huomioon, että raporttien mukaan eri alueita valvonnassaan pitävät osapuolet ovat erotuksetta hankalaittaneet humanitaarisen avun toimittamista ja käyttäneet sitä näin sodankäynnin välineenä, mikä on kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaista; toteaa, että avustustyöntekijät ovat joutuneet väkivallan kohteeksi, mikä on johtanut myös kuolonuhreihin,

F.  ottaa huomioon, että YK:n pakolaisjärjestön 8. toukokuuta 2013 antamien tietojen mukaan Syyrian naapurimaista on hakenut suojaa 1 446 857 syyrialaispakolaista ja puolet heistä on paennut neljän viime kuukauden aikana, mikä on aiheuttanut valtavia rasitteita vastaanottaville maille; toteaa, että Libanoniin on hakeutunut 457 186, Jordaniaan 448 370, Turkkiin 324 731, Irakiin 144 016, Egyptiin 62 502, Pohjois-Afrikan maihin 10 052 ja Kreikkaan 10 158 pakolaista; ottaa huomioon, että 75 prosenttia pakolaisista on naisia, joiden mukana on noin 600 000 lasta, jotka tarvitsevat kiireellisesti apua, kuten kouluja ja psykososiaalista tukea;

G. ottaa huomioon, että syyrialaispakolaiset ovat noin 10 prosenttia Libanonin väestöstä ja että he ovat sijoittautuneet hajalleen yli 1 200 kylään, minkä vuoksi rekisteröiminen ja ihmisten välttämättömistä tarpeista huolehtiminen on varsin vaikeaa;

H. ottaa huomioon, että suurin osa Jordaniaan paenneista on sijoittautunut Zataarin raja-alueella sijaitsevaan leiriin, ja toteaa, että olosuhteet tällä aavikkoalueella ovat erittäin vaikeat ja kesän lähestyessä on yhä kiireellisempää huolehtia puhtaan veden saannista, viemäröinnistä ja hygieniasta, jotta epidemiat eivät pääsisi leviämään pakolaisten keskuudessa; korostaa, että paine Jordaniaa kohtaan kasvaa, koska syyrialaispakolaiset muodostavat noin 5 prosenttia maan väestöstä ja työttömyys on lisääntymässä;

I.   ottaa huomioon, että raporttien mukaan naiset ja tytöt joutuvat väkivallan ja raiskausten uhreiksi leireillä, joihin he ovat paenneet suojaa saadakseen; toteaa, että kerrotaan myös, että muun muassa Persianlahden maista tulevat iäkkäät miehet käyttävät hyväkseen haavoittuvassa asemassa olevien perheiden ahdinkoa ja ostavat vaimokseen nuoria pakolaistyttöjä;

J.   ottaa huomioon, että suuri osa Syyrian 400 000 palestiinalaispakolaisesta on joutunut pakolaiseksi jo toisen kerran, koska heidän oli aiemmin paettava Yarmoukista ja muista Damaskoksen ja Deran alueen leireistä sen jälkeen kun pakolaisleireihin saapui sotilaallisia ryhmiä, mikä loukkasi niiden puolueettomuutta;

K. ottaa huomioon, että Libanoniin on saapunut 42 000 palestiinalaispakolaista vuodesta 1948 tai 1967 asti pakolaisleireissä asuvien lisäksi, mikä on huonontanut äärirajoille näiden jo aiemmin liian täysien leirien olosuhteita; toteaa, että vain noin 6 000 Syyrian palestiinalaispakolaista on saapunut Jordaniaan, koska Jordanian hallitus on päättänyt rajoittaa palestiinalaisten saapumista alueelleen;

L.  ottaa huomioon, että Syyrian konfliktia pakenevat vaarantavat henkensä yrittäessään päästä turvalliseen maahan Turkin ja Kreikan rajan yli ja että kuusivuotias sotaa paennut tyttö hukkui traagisesti kreikkalaisen Leros-saaren edustalla 15. toukokuuta 2013; toteaa, että Syyrian pakolaiset joutuvat Turkin ja Kreikan rajaa ylittäessään pidätysten kohteeksi ja heidän olosuhteensa ovat surkeat eikä heille myönnetä pakolaisille kuuluvia oikeuksia ja apua;

M. ottaa huomioon, että Kuwaitissa tammikuussa 2013 pidetyssä avunantajien kokouksessa sitouduttiin 1,56 miljardin Yhdysvaltojen dollarin avustukseen, josta humanitaaristen asioiden koordinointitoimiston (OCHA) mukaan on tähän mennessä annettu vain 400 miljoonaa dollaria; toteaa, että Syyrian humanitaarisen avun valmiussuunnitelman mukaan tarvittaisiin 519 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria vuoden 2013 tammikuun ja kesäkuun väliselle ajalle, jotta Syyrian pakolaisten tarpeet voitaisiin täyttää;

N. katsoo, että Syyrian vaikea tilanne heijastuu ja vaikuttaa negatiivisesti naapurimaiden tilanteeseen ja uhkaa näin vaikuttaa koko alueeseen arvaamattomin seurauksin;

1.  ilmaisee murheensa lukemattomista ihmishenkien menetyksistä ja siviiliväestön kärsimyksistä; vaatii kaikkia osapuolia lopettamaan välittömästi kaikki siviiliväestöön kohdistuvat hyökkäykset ja noudattamaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden määräyksiä;

2.  vaatii lopettamaan kaiken ulkopuolisen tilanteeseen puuttumisen, mukaan lukien aseiden ja sotilastarvikkeiden toimittaminen; vaatii, että EU ei kumoa aseiden vientiä Syyriaan koskevaa kieltoaan; tukee sisällissodan lopettamista neuvotteluteitse ja konfliktin poliittista ratkaisua, ja vaatii, että Syyrian kohtalo on jätettävä kokonaan syyrialaisten itsensä päätettäväksi ilman ulkoista puuttumista;

3.  toivoo, että Venäjän ja Yhdysvaltojen välinen sopimus Syyrian tilannetta koskevan Geneven kokouksen seurantakokouksen pitämisestä johtaa konfliktin ratkaisemiseen poliittisesti;

4.  kehottaa konfliktin osapuolia sallimaan riittävän humanitaarisen avun esteettömän toimittamisen maan sisäisille pakolaisille ja kaikille Syyriassa apua tarvitseville, jotta heitä voidaan auttaa selviytymään tästä kriittisestä tilanteesta;

5.  korostaa, että naapurimaiden on tärkeää pitää kansainväliset rajat avoimina, jotta Syyrian sisällissotaa pakenevat voivat päästä turvaan, ja kehottaa niitä noudattamaan palauttamiskiellon ja pakolaisten yhtäläisen kohtelun periaatetta;

6.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä ja erityisesti EU:ta tukemaan vastaanottavista maista erityisesti Libanonia ja Jordaniaa, jotta ne selviytyvät kasvavista pakolaismääristä ja pystyvät antamaan tarvittavaa humanitaarista apua ja järjestämään mahdollisuuden terveyspalveluihin ja koulunkäyntiin;

7.  kehottaa kiinnittämään huomiota niiden palestiinalaispakolaisten erityisen vaikeaan asemaan, jotka ovat joutuneet pakolaisiksi jo toisen kerran;

8.  kehottaa kaikkia EU:n jäsenvaltioita kunnioittamaan Syyrian konfliktia pakenevien pakolaisten oikeuksia ja turvaamaan heille tarvittavan suojelun ja hyväksyttävät humanitaariset olot;

9.  kehottaa kaikkia niitä tahoja, jotka vastaavat naisten ja tyttöjen suojelusta väkivallalta leireillä, suojelemaan naisia ja tyttöjä ja pyrkimään lopettamaan haavoittuvassa asemassa olevien perheiden tyttöjen vaimoksi ostamisen ja hyväksikäytön;

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Syyrian arabitasavallan hallitukselle ja parlamentille, Välimeren unionin pääsihteerille ja Arabiliitolle.