Projekt rezolucji - B7-0200/2013Projekt rezolucji
B7-0200/2013

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji uchodźców syryjskich w państwach graniczących z Syrią

20.5.2013 - (2013/2611(RSP))

podsumowujący dyskusję na temat oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Alda Sousa, Marisa Matias, Cornelis de Jong, Sabine Wils, Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL

Procedura : 2013/2611(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0200/2013
Teksty złożone :
B7-0200/2013
Debaty :
Teksty przyjęte :

B7‑0200/2013

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji uchodźców syryjskich w państwach graniczących z Syrią

(2013/2611(RSP))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając Kartę Narodów Zjednoczonych,

–   uwzględniając konwencje genewskie dotyczące uchodźców,

–   uwzględniając międzynarodowe prawo humanitarne,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w ciągu ostatnich dwóch lat Syria pogrążyła się w konflikcie siłowym, który przerodził się w wojnę domową i przyniósł ze sobą ogromną liczbę ofiar w ludziach i stał się przyczyną niewypowiedzianego cierpienia; szacuje się, że w konflikcie tym straciło życie ponad 70 000 osób;

B.  mając na uwadze, że przemoc ze strony rządowych sił wojskowych i sił bezpieczeństwa oraz wielu grup zbrojnych o zmieniających się i dyskusyjnych sympatiach wywarła porażający wpływ na ludność cywilną, którą sterroryzowano ciężkimi walkami prowadzonymi na obszarach mieszkalnych, przemocą o podłożu religijnym oraz aktami okrucieństwa urastającymi do rangi zbrodni wojennych;

C. mając na uwadze, że szereg krajów zaangażowało się w konflikt w Syrii w celu forsowania swych własnych interesów w regionie, oferując bezpośrednią pomoc finansową i dostarczając nielegalnie broń i sprzęt wojskowy, co stało się bezpośrednią przyczyną nasilenia się przemocy;

D. mając na uwadze, że wskutek eskalacji przemocy ludność cywilna opuściła swe domy, miasta oraz wioski, ponad trzy miliony uchodźców wewnętrznych schroniło się w szkołach, budynkach publicznych oraz w prowizorycznych schronieniach; mając na uwadze, że osoby te są zagrożone znalezieniem się w ogniu walk oraz że mają one ograniczony dostęp do usług, szpitali i szkół, bądź nie mają go wcale;

E.  mając na uwadze doniesienia, według których utrudnia się rozdział pomocy humanitarnej, niezależnie od tego, kto kontroluje dany obszar, w związku z czym pomoc taka staje się w instrumentem wojennym, a to z kolei stanowi naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego; mając na uwadze, że przemoc stosuje się również wobec pracowników organizacji humanitarnych, co przyniosło również ofiary w ludziach;

F.  mając na uwadze, że według danych UNHCR z 8 maja 2013 r. 1 446 857 uchodźców opuszczających Syrię schroniło się w krajach ościennych, z czego połowa uciekła ze swego kraju w ciągu ostatnich czterech miesięcy, co stanowi ogromne obciążenie dla krajów przyjmujących; mając na uwadze, że 457 186 uchodźców schroniło się w Libanie, 448 370 w Jordanii, 324 731 w Turcji, 144 016 w Iraku, 62 502 w Egipcie, 10 052 w krajach Afryki Północnej oraz 10 158 w Grecji; mając na uwadze, że 75% uchodźców to kobiety, którym towarzyszy ok. 600 000 dzieci potrzebujących natychmiastowej pomocy, w tym nauki szkolnej oraz pomocy psychospołecznej;

G. mając na uwadze, że uchodźcy z Syrii stanowią ok. 10% populacji Libanu, mając również na uwadze, że są oni rozproszeni w ponad 1 200 wsi, co powoduje, że ich rejestracja, a także zapewnienie im podstawowej pomocy jest skomplikowane;

H. mając na uwadze, że większość uchodźców uciekających do Jordanii znajduje schronienie w obozie Zaatari znajdującym się na obszarze przygranicznym; mając na uwadze, że warunki panujące na tym obszarze pustynnym są niezmiernie ciężkie, a ponieważ zbliża się lato, rośnie presja, by zapewnić uchodźcom zapasy wody, odpowiednie warunki sanitarne i higieniczne w celu uchronienia ich od epidemii; mając na uwadze, że ponieważ uchodźcy syryjscy stanowią 5% ludności Jordanii, a poziom bezrobocia w tym kraju rośnie, obciążenie Jordanii wzrasta;

I.   mając na uwadze doniesienia, że kobiety i dziewczęta padają ofiarą przemocy i gwałtów w obozach, w których powinny być chronione; mając również na uwadze doniesienia, że młode dziewczęta znajdujące się na uchodźctwie są sprzedawane do celów matrymonialnych dużo starszym mężczyznom z krajów Zatoki Perskiej, którzy wykorzystują trudną sytuację, w jakiej znajdują się ich rodziny;

J.   mając na uwadze, że duża część 400 000 uchodźców palestyńskich w Syrii stała się uchodźcami po raz drugi, jako że zostali oni wcześniej zmuszeni do ucieczki z Jarmuku i innych obozów w rejonie Damaszku i Dery po tym, jak zbrojne grupy zajęły je naruszając tym samym neutralność obozów dla uchodźców;

K. mając na uwadze, że 42 000 uchodźców palestyńskich uciekło do Libanu, aby dołączyć do osób, które przebywały w tamtejszych obozach dla uchodźców od 1948 i 1967 r., mając również na uwadze, że zdolności tych obozów do przyjęcia nowych uchodźców poważnie nadwyrężono i są one już przeludnione; mając na uwadze, że jedynie ok. 6 000 uchodźców palestyńskich z Syrii dotarło do Jordanii, choć polityką rządu tego kraju jest skierowanie przepływu Palestyńczyków na jego terytorium;

L.  mając na uwadze, że uchodźcy syryjscy ryzykują życie próbując dotrzeć do granicy turecko-greckiej, gdzie mają nadzieję znaleźć bezpieczne schronienie; mając na uwadze, że sześcioletnia dziewczynka, której udało się uciec przed wojną, tragicznie utonęła w pobliżu greckiej wyspy Leros w dniu 15 maja 2013 r.; mając na uwadze, że uchodźcom syryjskim przekraczającym granicę turecko-grecką grozi aresztowanie i przebywanie w strasznych warunkach, nie gwarantuje im się również praw i pomocy przysługującej uchodźcom;

M. mając na uwadze, że podczas spotkania darczyńców w Kuwejcie w styczniu 2013 r. zobowiązano się do udzielenia pomocy w wysokości 1,56 mld USD, z czego – według informacji posiadanych przez Biuro ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) – dotychczas przekazano jedynie 400 mln USD; mając na uwadze, że według planu reagowania humanitarnego dla Syrii, zaspokojenie potrzeb humanitarnych uchodźców syryjskich w okresie od stycznia do czerwca 2013 r. wymagać będzie środków w wysokości 519 mln USD;

N. mając na uwadze, że tragiczna sytuacja w Syrii wywiera negatywny wpływ na sytuację w krajach ościennych, zagrażając całemu regionowi, co może mieć niemożliwe do przewidzenia konsekwencje;

1.  wyraża smutek z powodu ogromnych ofiar w ludziach i z powodu cierpienia ludności cywilnej; wzywa do natychmiastowego zaprzestania ataków na ludność cywilną oraz do przestrzegania przez wszystkie strony międzynarodowego prawa humanitarnego;

2.  domaga się zaprzestania wszelkich interwencji z zewnątrz, w tym zaprzestania dostaw broni i sprzętu wojskowego; domaga się, by UE zrezygnowała ze zniesienia embarga na eksport broni do Syrii; popiera negocjacje mające na celu zakończenie wojny domowej oraz wypracowanie rozwiązania politycznego konfliktu, nalega również, by przyszłość Syrii pozostała w rękach ludności syryjskiej, bez żadnych ingerencji z zewnątrz;

3.  wyraża nadzieję, że porozumienie pomiędzy Rosją a USA dotyczące zorganizowania konferencji na temat Syrii będącej kontynuacją konferencji w Genewie utoruje drogę dla rozwiązania konfliktu politycznego;

4.  nalega, by strony zaangażowane w konflikt zaoferowały odpowiednią pomoc humanitarną, która bez przeszkód dotrze do uchodźców wewnętrznych, a także do osób potrzebujących jej na terenie Syrii, by pozwolić im przeżyć ten trudny czas;

5.  podkreśla znaczenie otwarcia granic międzynarodowych przez kraje sąsiadujące, aby umożliwić uchodźcom uciekającym przed wojną domową w Syrii znalezienie bezpiecznego schronienia, ważne jest również, aby państwa te przestrzegały zasady non-refoulment (niewydawania uchodźców) oraz zasady ich równego traktowania;

6.  zwraca się do społeczności międzynarodowej, a w szczególności do UE, by wspierała ona kraje przyjmujące uchodźców, głównie Liban i Jordanię, w radzeniu sobie z rosnącym ich napływem oraz udzielaniem im niezbędnej pomocy humanitarnej, usług zdrowotnych i szkolnictwa dla dzieci;

7.  zwraca uwagę na szczególnie trudną sytuację uchodźców palestyńskich, którzy stali się uchodźcami po raz drugi;

8.  wzywa wszystkie państwa członkowskie UE do szanowania praw uchodźców uciekających od konfliktu w Syrii oraz do udzielenia im niezbędnej pomocy i zapewnienia warunków humanitarnych;

9.  nalega, by wszyscy odpowiedzialni za ochronę kobiet i dziewcząt, którym grozi przemoc w obozach, chronili je oraz podejmowali działania na rzecz zaprzestania wykorzystywania dziewcząt ze szczególnie zagrożonych rodzin, które sprzedaje się w celach matrymonialnych;

10. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Syryjskiej Republiki Arabskiej, a także sekretarzowi generalnemu Unii dla Śródziemnomorza oraz Lidze Arabskiej.