Förslag till resolution - B7-0200/2013Förslag till resolution
B7-0200/2013

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om om situationen för syriska flyktingar i grannländerna

20.5.2013 - (2013/2611(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Alda Sousa, Marisa Matias, Cornelis de Jong, Sabine Wils, Nikolaos Chountis för GUE/NGL Group

Förfarande : 2013/2611(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0200/2013
Ingivna texter :
B7-0200/2013
Debatter :
Antagna texter :

B7‑0200/2013

Europaparlamentets resolution om situationen för syriska flyktingar i grannländerna

(2013/2611(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Förenta nationernas stadga,

–   med beaktande av Genèvekonventionerna om flyktingar,

–   med beaktande av den internationella humanitära rätten,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. De senaste två åren har det i Syrien pågått en våldsam konflikt som kan jämställas med inbördeskrig och som har lett till enorma dödssiffror och ett enormt lidande med uppskattningsvis över 70 000 människor som har mist livet.

B.  Civilbefolkningen har i hög grad utsatts för våld som inbegriper regeringens militär- och säkerhetsstyrkor och många beväpnade grupper med olika tvivelaktiga lojaliteter, och den har terroriserats av svåra strider i bostadsområden samt av sekteriskt våld och grymheter som är liktydiga med krigsförbrytelser.

C. Olika länder har ingripit i Syrien för att värna om sina egna intressen i regionen, inbegripet genom direkt finansiellt stöd och olagliga leveranser av vapen och militär utrustning, vilket direkt har främjat upptrappningen av våldet.

D. Som ett resultat av det upptrappade våldet har civilbefolkningen flytt sina hem, städer och byar och ungefär tre miljoner internflyktingar har funnit skydd i skolor, offentliga byggnader och tillfälliga bostäder. De löper mycket hög risk för att befinna sig i korseld och har begränsad eller ingen tillgång till tjänster, sjukhus och skolor.

E.  Enligt rapporter ska tillhandahållandet av humanitärt bistånd ha förhindrats oavsett vem som kontrollerar ett visst område. Biståndet har därmed förvandlats till ett krigsinstrument, vilket strider mot internationell humanitär rätt. Biståndsarbetare har utsatts för våld och det har även förekommit dödsfall.

F.  Enligt UNHCR:s uppgifter per den 8 maj 2013 har 1 446 857 flyktingar från Syrien sökt skydd i grannländer. Hälften av dessa har flytt under de senaste fyra månaderna, vilket är en enorm börda för de flyktingmottagande länderna. 457 186 flyktingar har sökt skydd i Libanon, 448 370 i Jordanien, 324 731 i Turkiet, 144 016 i Irak, 62 502 i Egypten, 10 052 i nordafrikanska länder och 10 158 i Grekland. 75 procent av flyktingarna är kvinnor med cirka 600 000 barn som brådskande behöver omsorg, inbegripet skolundervisning och psykosocialt stöd.

G. Flyktingarna från Syrien utgör cirka 10 procent av Libanons befolkning, och de är utspridda på över 1 200 byar, vilket gör det svårt att registrera dem och förse de berörda människorna med livsnödvändigheter.

H. Majoriteten av flyktingarna i Jordanien befinner sig i Zaatari-lägret i gränsområdet. Villkoren är extremt svåra i detta ökenområde, och i och med att sommaren närmar sig ökar pressen att tillhandahålla vatten och sanitet samt garantera hygienförhållandena för att förhindra att flyktingarna drabbas av epidemier. De syriska flyktingarna utgör cirka 5 procent av Jordaniens befolkning, vilket tillsammans med ökad arbetslöshet, ökar pressen på landet.

I.   Det har rapporterats att kvinnor och flickor har utsatts för våld och våldtäkt i lägren, där de förväntas få skydd. Det finns också rapporter om att unga flyktingflickor köpts för giftermål av äldre och gamla män från Gulfstaterna som utnyttjar utsatta familjer i svåra situationer.

J.   En stor andel av de 400 000 palestinska flyktingarna i Syrien har blivit flyktingar för andra gången, eftersom de tidigare varit tvungna att fly från Yarmuk-lägret och andra läger i områdena Damaskus och Dera’a efter det att militära grupper flyttade in där, och därmed överträdde principen om neutralitet för flyktingläger.

K. 42 000 palestinska flyktingar har flytt till Libanon för att ansluta sig till dem som har levt i flyktingläger där sedan 1948 eller 1967, och dessa, redan överbefolkade, lägers kapacitet pressas till det yttersta. Endast runt 6 000 palestinska flyktingar från Syrien har nått Jordanien, på grund av den jordanska regeringens politik för att hejda strömmen av palestinier till landet.

L.  Flyktingar till följd av konflikten i Syrien riskerar sina liv när de försöker sätta sig i säkerhet genom att korsa den turkisk-grekiska gränsen. En sexårig flicka som hade flytt från kriget drunknade tragiskt utanför den grekiska ön Leros den 15 maj 2013. De syriska flyktingar som korsar den turkisk-grekiska gränsen grips och behandlas på ett oacceptabelt sätt, och de rättigheter och det stöd som flyktingar borde vara berättigade till respekteras inte.

M. Vid givarmötet i Kuwait i januari 2013 utlovades 1,56 miljarder US-dollar i stöd, varav endast 400 miljoner US-dollar har anslagits hittills enligt kontoret för samordning av humanitära frågor (OCHA). Enligt åtgärdsplanen för humanitärt bistånd till Syrien behövs det 519 miljoner US-dollar för att täcka de syriska flyktingarnas humanitära behov för perioden januari till juni 2013.

N. Den svåra situationen i Syrien har en spridningseffekt och påverkar negativt situationen i grannländerna, och utgör därmed ett hot för hela regionen, med oförutsebara följder.

1.  Europaparlamentet beklagar det enorma antal liv som gått till spillo och civilbefolkningens lidande. Parlamentet kräver att alla angrepp på civilbefolkningen upphör och att internationell humanitär rätt respekteras av alla parter.

2.  Europaparlamentet kräver att all yttre inblandning upphör, inbegripet leveranserna av vapen och militär utrustning. Parlamentet begär att EU utesluter att embargot på vapenexport till Syrien hävs. Parlamentet anser att man bör förhandla fram ett slut på inbördeskriget och en politisk lösning på konflikten, och betonar att Syriens framtid måste ligga kvar i det syriska folkets händer, utan någon yttre inblandning.

3.  Europaparlamentet hoppas att avtalet mellan Ryssland och Förenta staterna om att följa upp Genève-konferensen om Syrien kommer att bana väg för en politisk lösning på konflikten.

4.  Europaparlamentet uppmanar parterna i konflikten att låta tillräckligt och obehindrat humanitärt stöd komma fram till internflyktingarna, samt nödställda personer i Syrien, för att hjälpa dem att överleva den kritiska situationen.

5.  Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att grannländerna håller internationella gränser öppna för att tillhandahålla skydd för flyktingar från inbördeskriget i Syrien, och att de respekterar principerna om ”non-refoulement” och likabehandling av flyktingar.

6.  Europaparlamentet uppmanar det internationella samfundet, särskilt EU, att stödja mottagarländerna, särskilt Libanon och Jordanien, med att förvalta den allt större tillströmningen av flyktingar och tillhandahålla humanitärt stöd, sjukvårdstjänster och skolundervisning enligt behov.

7.  Europaparlamentet uppmärksammar den särskilt svåra situationen för de palestinska flyktingarna, som har blivit flyktingar för andra gången.

8.  Europaparlamentet uppmanar alla EU-medlemsstater att respektera de rättigheter som flyktingarna från konflikten i Syrien har och garantera dem nödvändigt skydd och humanitära villkor.

9.  Europaparlamentet kräver att alla personer som ansvarar för att skydda kvinnor och flickor som riskerar att utsättas för våld i lägren ska skydda dem och vidta åtgärder för att sätta stopp för utnyttjandet av flickor från utsatta familjer som köps för giftermål.

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Arabrepubliken Syriens regering och parlament, generalsekreteraren för unionen för Medelhavsområdet samt Arabförbundet.