Предложение за резолюция - B7-0221/2013Предложение за резолюция
B7-0221/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Гуантанамо: гладна стачка на затворници

20.5.2013 - (2013/2654(RSP))

внесено с искане за вписване в дневния ред на дебат по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава
внесено съгласно член 122 от Правилника за дейността

Бернд Поселт, Роберта Анджелили, Ейя-Рита Корхола, Серджо Паоло Франческо Силвестрис, Джовани Ла Вия, Сари Есаях, Филип Булан, Жан Роата, Петри Сарвама, Едуард Кукан, Лайма Люция Андрикене от името на групата PPE

Процедура : 2013/2654(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0221/2013
Внесени текстове :
B7-0221/2013
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0221/2013

Резолюция на Европейския парламент относно Гуантанамо: гладна стачка на затворници

(2013/2654(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Гуантанамо,

–   като взе предвид своята резолюция от 18 април 2012 г. относно годишния доклад относно правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област, включително последствията за стратегическата политика на ЕС в областта на правата на човека[1],

–   като взе предвид международните, европейските и националните инструменти относно правата на човека и основните свободи, както и за забрана на произволните задържания, насилствените изчезвания и изтезанията, като Международния пакт за граждански и политически права от 16 декември 1966 г. и Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 10 декември 1984 г. и съответните протоколи към нея,

–   като взе предвид съвместната декларация на Европейския съюз и неговите държави членки и Съединените американски щати от 15 юни 2009 г. относно закриването на центъра за задържане в залива Гуантанамо и бъдещото сътрудничество в борбата с тероризма на основата на общите ценности, международното право и зачитането на принципите на правовата държава и правата на човека,

–   като взе предвид изявлението на върховния комисар на ООН за правата на човека Нави Пилай от 5 април 2013 г. относно режима на задържане в Гуантанамо, в което той заявява, че „продължаващото задържане за неопределен срок на много от задържаните е равностойно на произволно задържане и представлява явно нарушение на международното право“,

–   като взе предвид принципите на Устава на ООН и Всеобщата декларация за правата на човека,

–   като взе предвид член 122 от своя правилник,

А. като има предвид, че много от 166-те задържани, все още намиращи се в затвора Гуантанамо, участват в гладна стачка, с която протестират срещу съществуващите условия в центъра за задържане;

Б.  като има предвид, че 86 от оставащите задържани бяха определени за освобождаване, но все още са задържани за неопределен срок;

В.  като има предвид, че Европейският съюз и Съединените американски щати споделят основополагащите ценности на свободата, демокрацията и зачитането на международното право, принципите на правовата държава и правата на човека;

Г.  като има предвид, че най-малко 10 от участващите в гладната стачка биват хранени принудително, за да се поддържа животът им; като има предвид, че международните споразумения сред лекарите изискват да се зачита информираното и доброволно решение на индивида да участва в гладна стачка;

Д. като има предвид, че Европейският съюз и Съединените американски щати споделят общата ценност на свободата на вероизповеданието; като има предвид многобройните доклади, според които по време на претърсвания на килиите американският военен персонал е третирал по неприемлив начин екземпляри от Корана, принадлежащи на задържаните;

Е.  като има предвид, че в съвместното изявление на ЕС и САЩ от 15 юни 2009 г. се отбелязва ангажиментът на президента Обама да издаде заповед за закриване на центъра за задържане Гуантанамо до 22 януари 2010 г. и се приветстват „други стъпки, които следва да бъдат предприети, включително задълбочен преглед на политиките за задържане, прехвърляне, съдопроизводство и провеждане на разпити в борбата срещу тероризма и повишената прозрачност относно минали практики, свързани с тези политики“;

Ж. като има предвид, че САЩ закриват единствения си граждански полет до Гуантанамо, което означава, че единственият достъпен полет е военен и за ползването му се изисква разрешение от Пентагона, като по този начин се ограничава достъпът на пресата, на адвокати и на служители, работещи в областта на правата на човека;

1.  отбелязва близките трансатлантически връзки, основани на споделени ключови ценности и зачитане на основни, универсални и неподлежащи на преговори права на човека като правото на справедлив процес и забраната на произволните задържания; приветства близкото трансатлантическо сътрудничество по широка гама от международни въпроси, свързани с правата на човека;

2.  призовава органите на САЩ да се отнасят със задържаните с дължимото уважение към присъщото им човешко достойнство и да зачитат техните права на човека и основни свободи;

3.  изразява загриженост за благосъстоянието на задържаните, участващи в гладната стачка, и на онези, които биват хранени принудително, и призовава САЩ да зачитат техните права и решения;

4.  настоятелно призовава САЩ да преразгледа закриването на единствения граждански полет до залива Гуантанамо, което ще ограничи достъпа на пресата и на представители на гражданското общество;

5.  настоятелно призовава САЩ да упражнява надзор над правилното третиране на религиозните материали и демонстрирането на уважение към тях при извършването на задължителните процедури по претърсване;

6.  подчертава, че затворниците, които все още са задържани, следва да имат правото на редовен преглед на законността на тяхното задържане в съответствие с член 9 от Международния пакт за граждански и политически права, в който се заявява, че „Всяко арестувано или задържано лице има право да обжалва законността на своето задържане в съда, който е задължен да се произнесе в кратък срок, и в случай че задържането е неправомерно, съдът е длъжен да нареди незабавното освобождаване на задържаното лице“;

7.  отново изразява възмущението и негодуванието си от всички масови терористични нападения, солидарността си с жертвите на подобни нападения и съчувствието си към болката и страданието на техните семейства, приятели и роднини; въпреки това заявява отново, че борбата срещу тероризма не може да се води за сметка на установените основополагащи споделени ценности като зачитането на правата на човека и принципите на правовата държава;

8.  изразява своето съжаление за това, че ангажиментът на президента на САЩ за закриване на центъра за задържане Гуантанамо до януари 2010 г. все още не е изпълнен; отново отправя призива си към органите на САЩ да направят преглед на системата на военните комисии с оглед гарантиране на справедлив процес, да закрият центъра за задържане Гуантанамо и да забранят използването на изтезания, малтретиране и задържане за неопределен срок при всички обстоятелства;

9.  изразява съжаление за решението на американския президент от 7 март 2011 г. да подпише изпълнителната заповед за задържане и за отмяната на забраната върху военните съдилища; изразява убеждението си, че обикновените наказателни процеси под гражданска юрисдикция са най-добрият начин за решаване въпроса със статута на затворниците от Гуантанамо; настоятелно призовава на задържаните в американски затвори лица да бъдат отправени своевременно обвинения и те да бъдат съдени съгласно международните стандарти на правовата държава или да бъдат освободени; във връзка с това подчертава, че за всички следва да се прилагат едни и същи стандарти за справедлив процес без дискриминация;

10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Органа по свикването на военните комисии, на държавния секретар на САЩ, на президента на САЩ, на Конгреса и Сената на САЩ, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки на ЕС, на генералния секретар на ООН, на председателя на Общото събрание на ООН, както и на правителствата на държавите членки на ООН.