Процедура : 2013/2654(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0221/2013

Внесени текстове :

B7-0221/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/05/2013 - 22.1

Приети текстове :

P7_TA(2013)0231

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 133kWORD 62k
20.5.2013
PE509.834v01-00
 
B7-0221/2013

внесено с искане за вписване в дневния ред на дебат по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава

внесено съгласно член 122 от Правилника за дейността


относно Гуантанамо: гладна стачка на затворници (2013/2654(RSP))


Бернд Поселт, Роберта Анджелили, Ейя-Рита Корхола, Серджо Паоло Франческо Силвестрис, Джовани Ла Вия, Сари Есаях, Филип Булан, Жан Роата, Петри Сарвама, Едуард Кукан, Лайма Люция Андрикене от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно Гуантанамо: гладна стачка на затворници (2013/2654(RSP))  
B7‑0221/2013

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Гуантанамо,

–   като взе предвид своята резолюция от 18 април 2012 г. относно годишния доклад относно правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област, включително последствията за стратегическата политика на ЕС в областта на правата на човека(1),

–   като взе предвид международните, европейските и националните инструменти относно правата на човека и основните свободи, както и за забрана на произволните задържания, насилствените изчезвания и изтезанията, като Международния пакт за граждански и политически права от 16 декември 1966 г. и Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 10 декември 1984 г. и съответните протоколи към нея,

–   като взе предвид съвместната декларация на Европейския съюз и неговите държави членки и Съединените американски щати от 15 юни 2009 г. относно закриването на центъра за задържане в залива Гуантанамо и бъдещото сътрудничество в борбата с тероризма на основата на общите ценности, международното право и зачитането на принципите на правовата държава и правата на човека,

–   като взе предвид изявлението на върховния комисар на ООН за правата на човека Нави Пилай от 5 април 2013 г. относно режима на задържане в Гуантанамо, в което той заявява, че „продължаващото задържане за неопределен срок на много от задържаните е равностойно на произволно задържане и представлява явно нарушение на международното право“,

–   като взе предвид принципите на Устава на ООН и Всеобщата декларация за правата на човека,

–   като взе предвид член 122 от своя правилник,

А. като има предвид, че много от 166-те задържани, все още намиращи се в затвора Гуантанамо, участват в гладна стачка, с която протестират срещу съществуващите условия в центъра за задържане;

Б.  като има предвид, че 86 от оставащите задържани бяха определени за освобождаване, но все още са задържани за неопределен срок;

В.  като има предвид, че Европейският съюз и Съединените американски щати споделят основополагащите ценности на свободата, демокрацията и зачитането на международното право, принципите на правовата държава и правата на човека;

Г.  като има предвид, че най-малко 10 от участващите в гладната стачка биват хранени принудително, за да се поддържа животът им; като има предвид, че международните споразумения сред лекарите изискват да се зачита информираното и доброволно решение на индивида да участва в гладна стачка;

Д. като има предвид, че Европейският съюз и Съединените американски щати споделят общата ценност на свободата на вероизповеданието; като има предвид многобройните доклади, според които по време на претърсвания на килиите американският военен персонал е третирал по неприемлив начин екземпляри от Корана, принадлежащи на задържаните;

Е.  като има предвид, че в съвместното изявление на ЕС и САЩ от 15 юни 2009 г. се отбелязва ангажиментът на президента Обама да издаде заповед за закриване на центъра за задържане Гуантанамо до 22 януари 2010 г. и се приветстват „други стъпки, които следва да бъдат предприети, включително задълбочен преглед на политиките за задържане, прехвърляне, съдопроизводство и провеждане на разпити в борбата срещу тероризма и повишената прозрачност относно минали практики, свързани с тези политики“;

Ж. като има предвид, че САЩ закриват единствения си граждански полет до Гуантанамо, което означава, че единственият достъпен полет е военен и за ползването му се изисква разрешение от Пентагона, като по този начин се ограничава достъпът на пресата, на адвокати и на служители, работещи в областта на правата на човека;

1.  отбелязва близките трансатлантически връзки, основани на споделени ключови ценности и зачитане на основни, универсални и неподлежащи на преговори права на човека като правото на справедлив процес и забраната на произволните задържания; приветства близкото трансатлантическо сътрудничество по широка гама от международни въпроси, свързани с правата на човека;

2.  призовава органите на САЩ да се отнасят със задържаните с дължимото уважение към присъщото им човешко достойнство и да зачитат техните права на човека и основни свободи;

3.  изразява загриженост за благосъстоянието на задържаните, участващи в гладната стачка, и на онези, които биват хранени принудително, и призовава САЩ да зачитат техните права и решения;

4.  настоятелно призовава САЩ да преразгледа закриването на единствения граждански полет до залива Гуантанамо, което ще ограничи достъпа на пресата и на представители на гражданското общество;

5.  настоятелно призовава САЩ да упражнява надзор над правилното третиране на религиозните материали и демонстрирането на уважение към тях при извършването на задължителните процедури по претърсване;

6.  подчертава, че затворниците, които все още са задържани, следва да имат правото на редовен преглед на законността на тяхното задържане в съответствие с член 9 от Международния пакт за граждански и политически права, в който се заявява, че „Всяко арестувано или задържано лице има право да обжалва законността на своето задържане в съда, който е задължен да се произнесе в кратък срок, и в случай че задържането е неправомерно, съдът е длъжен да нареди незабавното освобождаване на задържаното лице“;

7.  отново изразява възмущението и негодуванието си от всички масови терористични нападения, солидарността си с жертвите на подобни нападения и съчувствието си към болката и страданието на техните семейства, приятели и роднини; въпреки това заявява отново, че борбата срещу тероризма не може да се води за сметка на установените основополагащи споделени ценности като зачитането на правата на човека и принципите на правовата държава;

8.  изразява своето съжаление за това, че ангажиментът на президента на САЩ за закриване на центъра за задържане Гуантанамо до януари 2010 г. все още не е изпълнен; отново отправя призива си към органите на САЩ да направят преглед на системата на военните комисии с оглед гарантиране на справедлив процес, да закрият центъра за задържане Гуантанамо и да забранят използването на изтезания, малтретиране и задържане за неопределен срок при всички обстоятелства;

9.  изразява съжаление за решението на американския президент от 7 март 2011 г. да подпише изпълнителната заповед за задържане и за отмяната на забраната върху военните съдилища; изразява убеждението си, че обикновените наказателни процеси под гражданска юрисдикция са най-добрият начин за решаване въпроса със статута на затворниците от Гуантанамо; настоятелно призовава на задържаните в американски затвори лица да бъдат отправени своевременно обвинения и те да бъдат съдени съгласно международните стандарти на правовата държава или да бъдат освободени; във връзка с това подчертава, че за всички следва да се прилагат едни и същи стандарти за справедлив процес без дискриминация;

10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Органа по свикването на военните комисии, на държавния секретар на САЩ, на президента на САЩ, на Конгреса и Сената на САЩ, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки на ЕС, на генералния секретар на ООН, на председателя на Общото събрание на ООН, както и на правителствата на държавите членки на ООН.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2012)0126.

Правна информация - Политика за поверителност