Resolutsiooni ettepanek - B7-0222/2013Resolutsiooni ettepanek
B7-0222/2013

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Süüria pagulaste olukord Süüria naaberriikides

20.5.2013 - (2013/2611(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Maria Eleni Koppa, Richard Howitt, David Martin, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0199/2013

Menetlus : 2013/2611(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0222/2013
Esitatud tekstid :
B7-0222/2013
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0222/2013

Euroopa Parlamendi resolutsioon Süüria pagulaste olukorra kohta Süüria naaberriikides

(2013/2611(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Süüria kohta, eelkõige 16. veebruari 2012. aasta resolutsiooni olukorra kohta Süürias[1] ja 13. septembri 2012. aasta resolutsiooni[2],

–   võttes arvesse välisasjade nõukogu 23. märtsi, 23. aprilli, 14. mai, 25. juuni, 23. juuli, 15. oktoobri, 19. novembri ja 10. detsembri 2012. aasta ning 23. jaanuari, 18. veebruari, 11. märtsi ja 22. aprilli 2013. aasta järeldusi Süüria kohta, võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 2. märtsi, 29. juuni ja 14. detsembri 2012. aasta ning 8. veebruari 2013. aasta järeldusi Süüria kohta,

–   võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Catherine Ashtoni arvukaid avaldusi Süüria kohta, eelkõige 22. oktoobri 2012. aasta avaldust ja 13. märtsi 2013. aasta avaldust pagulaste kohta,

–   võttes arvesse Euroopa Komisjoni voliniku Kristalina Georgieva 17. juuli, 31. juuli ja 29. augusti 2012. aasta avaldusi Süüria olukorra kohta ning 23. aprilli 2013. aasta avaldust pealkirjaga „Süüria – aeg on lõppemas”,

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 20. juuli 2012. aasta resolutsiooni 2059, 21. aprilli 2012. aasta resolutsiooni 2043 ja 14. aprilli 2012. aasta resolutsiooni 2042 ning ÜRO sõltumatu rahvusvahelise uurimiskomisjoni 11. märtsi 2013. aasta uuendatud aruannet,

–   võttes arvesse 1948. aastal vastu võetud inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–   võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, 1966. aasta majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelist pakti, 1984. aasta piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastast konventsiooni, 1989. aasta lapse õiguste konventsiooni ja selle 2000. aasta fakultatiivprotokolli, mis käsitleb laste kaasamise kohta relvastatud konfliktidesse ja võttes arvesse, et Süüria on kõigi nende lepingutega ühinenud,

–   võttes arvesse Süüria heaks korraldatud esimest kõrgetasemelist rahvusvahelist rahastajate konverentsi, mis toimus 30. jaanuaril 2013. aastal Kuveidis,

–   võttes arvesse Süüria Rahva Sõprade Rühma kohtumist Marrakeshis ja 28. jaanuaril 2013. aastal Pariisis toimunud rahvusvahelist konverentsi,

–   võttes arvesse rahvuslikku pakti ja ühist poliitilist visiooni Süüria ülemineku kohta, mis avaldati pärast 2.–3. juulil 2012. aastal Kairos Araabia Riikide Liiga egiidi all toimunud Süüria opositsiooni konverentsi,

–   võttes arvesse 2012. aasta augustis avaldatud järeldusi ja soovitusi pealkirjaga „Järgmise päeva ülesanded. Demokraatliku ülemineku toetamine Süürias”,

–   võttes arvesse 19. detsembril 2012. aastal avaldatud Süüria humanitaarabi kava (SHARP),

–   võttes arvesse Süüria valitsuse 19. detsembril 2012. aastal avaldatud abikava,

–   võttes arvesse 2012. aasta kevadel moodustatud Süüria humanitaarfoorumit ja selle viimast kohtumist 19. veebruaril 2013. aastal,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et 6. mai 2013. aasta seisuga oli UNHCR registreerinud 1 440 228 Süüria pagulast; arvestades, et 455 665 pagulast on saabunud Liibanoni, 448 370 Jordaaniasse, 322 407 Türgisse ja 141 702 Iraaki; arvestades, ÜRO hinnangul võib pagulaste koguarv küündida 2013. aasta lõpuks 3,5 miljonini; arvestades, et 4,25 miljonit süürlast on sisepagulased ja vajavad hädasti humanitaarabi ning 1,5 miljonit süürlast ohustab toiduga kindlustamatus;

B.  arvestades, et sedamööda, kuidas riigi poliitiline ja humanitaarolukord kodusõja jätkudes päev-päevalt halveneb, tõuseb kiiresti Süüria pagulaste arv; arvestades, et Süüria kodusõda ohustab tõsiselt kogu piirkonna habrast julgeolekut ja tasakaalu; arvestades, et sõja ülekanduv mõju ähvardab muutuda juhuslikust pidevaks;

C. arvestades, et lisaks tsiviilisikutele on naaberriikidesse ja kaugemale pagenud ka mitmed endised juhtivad poliitikud ja sõjaväelased, samuti suursaadikud; arvestades, et Süüria konflikti käigus on rünnatud ja röövitud mitmeid tähtsaid isikuid, näiteks piiskopid Boulos Yazigi ja Yohanna Ibrahim; arvestades, et usulahkudevaheline vägivald, nagu Bayda külas toimunu, võib sõda veelgi hoogustada;

D. arvestades, et pagulasi vastu võtvad riigid on kogu sõja kestel oma piirid lahti hoidnud, kuid on valinud erinevad vastuvõtumeetodid; arvestades, et nende riikide võime aina suurenevat pagulastevoolu vastu võtta ja neile varjupaika pakkuda on ammendumas, samal ajal kui piiridel on hakanud korrapäraselt toimuma nn vahejuhtumeid; arvestades, et Liibanon on otsustanud laagreid mitte rajada ja on pagulased paigutanud peamiselt kohalikesse kogukondadesse; arvestades, et piirkonna elanikud on Süüria pagulastele üldiselt heasoovlikult ja külalislahkelt oma kodudes peavarju pakkunud;

E.  arvestades, et 22. aprilliks oli EL võtnud endale abikohustusi peaaegu 473 miljoni euro ulatuses, sealhulgas 200 miljonit eurot liidu humanitaareelarvest ja 273 miljonit eurot liikmesriikidelt;

F.  arvestades, et eri valitsusväliste abiorganisatsioonide teatel on tegelikult üle kantud ainult 30–40% rahvusvahelise üldsuse lubatud rahast;

G. arvestades, et kriis puudutab umbes 400 000 Süürias elavat Palestiina pagulast; arvestades, et palestiinlased on konflikti kestel enamasti erapooletuks jäänud; arvestades, et ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsioon Lähis-Idas (UNRWA) on Liibanonis registreerinud ligi 50 000 ja Jordaanias peaaegu 5000 Palestiina pagulast; arvestades, et Jordaania on Süüria konflikti eest põgenevate palestiinlaste ees piirid sulgenud ja arvestades, et Liibanonis enamasti ei anta palestiinlastele tööd; arvestades, et palestiina pagulased, kes olid juba enne sõda kindlusetus olukorras ja ebaproportsionaalselt vaesed, sõltuvad täielikult UNRWAst mitte ainult hariduse, tervishoiu ja humanitaarabi, vaid ka toidu, sularaha jagamise ja arstiabi vallas;

H. arvestades, et Jordaanias Zaataris asuva pagulaslaagri turvalisus ja julgeolek on vähenenud ning vargused ja tulekahjud, nagu 21. aprillil 2013. aastal toimunu, on muutunud tavaliseks; arvestades, et Zaatari laagris elab üle 130 000 inimese ja seega on tegemist Jordaania suuruselt neljanda linnaga; arvestades, et julgeoleku puudumine ohustab endiselt laagriasukate elu ja puudutab ka humanitaar- ja abitöötajaid ning ajakirjanikke;

I.   arvestades, et rahvusvaheliste organisatsioonide andmeil langevad põgenikelaagrites viibivad naised ja tüdrukud aina sagedamini seksuaalvägivalla ohvriks ning vägistamist kasutatakse sõjarelvana; arvestades, et seksuaalvägivallast eluga pääsenud Süüria pagulaste jaoks puudub arvestatav arstiabi; arvestades, et mitme allika teatel vohavad Süüria põgenikelaagrites nn lõbuabielud (muta ehk ajutine abielu islamimaades);

J.   arvestades, et ainus tee vaba ja demokraatliku Süüria poole on Süüria enda algatatud kaasav poliitiline üleminek, mis on kooskõlas Süüria rahva õiguspäraste demokraatiapüüdlustega; arvestades, et konflikti edasine kontrollimatu militariseerimine võib tuua Süüria rahvale ja kogu piirkonnale üksnes uusi kannatusi; arvestades, et ÜRO sõltumatu rahvusvahelise Süüria uurimiskomisjoni tähelepanekute kohaselt on mõlemad konfliktipooled viimastel kuudel rakendanud veelgi jõhkramat taktikat ja uusi sõjalisi jõude; arvestades, et mitmesuguste kanalite kaudu jätkub relvade sissevedu Süüriasse;

K. arvestades, et tuhanded Süüria pagulased on relvajõududest deserteerunud, et mitte osaleda sõjakuritegudes ja inimsusvastastes kuritegudes, või hoiduvad samadel põhjustel sõjaväeteenistusest;

L.  arvestades, et president Bashar al-Assadil ja tema autoritaarsel valitsusel ei ole Süüria tulevikus kohta; arvestades, et presidendi tagasiastumine on ainus viis vältida sõja edasist ägenemist ja aidata pagulaste olukorda rahumeelse ja demokraatliku ülemineku teel lahendada;

M. arvestades, et praeguse režiimi alternatiiv peaks olema kaasav ja esindama Süüria ühiskonda selle mitmekesisuses ning täielikult austama demokraatia, õigusriigi, inimõiguste ja põhivabaduste üldisi väärtusi, võttes eriti arvesse etniliste, kultuuriliste ja usuliste vähemuste ning naiste õigusi; arvestades, et seda eesmärki võiks toetada kaasava ja esindava ajutise valitsuse moodustamine opositsioonijõudude poolt;

N. arvestades, et on moodustatud Süüria Rahva Sõprade Rühm, mis on pidanud mitu välisministrite tasandil konverentsi juhtivate rahvusvaheliste organisatsioonide osavõtul, sh ÜRO, Araabia Riikide Liiga, EL, Islami Koostöö Organisatsioon, Pärsia lahe koostöönõukogu, Araabia Magribi Liit ja Aafrika Liit;

O. arvestades, et Süüria opositsiooni esindajad on viimastel kuudel pidanud mitmeid kohtumisi, et ületada sisemised vastuolud ja luua ühisrinne, ning avaldanud rahvusliku pakti ja ühise poliitilise visiooni Süüria ülemineku kohta, samuti järeldused ja soovitused dokumendis „Järgmise päeva ülesanded. Demokraatliku ülemineku toetamine Süürias”; arvestades, et opositsiooni sisemised lahkhelid ja pinged püsivad kõigist püüdlustest hoolimata;

P.  arvestades, et Venemaa ja Hiina veto tõttu ei ole ÜRO Julgeolekunõukogu saanud Süüria kriisile siiani asjakohaselt reageerida; arvestades, et ÜRO Peaassamblee 3. augusti 2012. aasta resolutsioonis avaldatakse kahetsust selle üle, et Julgeolekunõukogu ei ole suutnud kokku leppida meetmetes, millega tagada Süüria allumine nõukogu otsustele; arvestades, et ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide alusel on Süüriasse lähetatud ÜRO relvastamata sõjalised vaatlejad;

Q. arvestades, et EL on kehtestanud Süüria suhtes mitmeid sanktsioone, kaasa arvatud reisikeeld, varade külmutamine ja luksuskaupade ning kahese kasutusega kaupade Süüriasse eksportimise keeld, ning on tugevdanud Süüria-vastast relvaembargot;

1.  mõistab veel kord kõige teravamalt hukka Süüria režiimi jõhkra vägivalla oma rahva vastu; avaldab Süüria rahvale tunnustust julguse eest; väljendab solidaarsust demokraatia, väärikuse, inimõiguste ja põhivabaduste eest võitlevate süürlastega ja avaldab neile toetust; kordab oma nõudmist, et president Bashar al-Assad ja tema valitsus astuksid viivitamatult tagasi, et Süüria saaks rahumeelselt ja kaasaval moel demokraatiale üle minna;

2.  kutsub kõiki Süüria relvakonflikti osalisi vägivalda viivitamata lõpetama; rõhutab veel kord, et kõik kriisiosalised peavad täielikult austama rahvusvahelist humanitaarõigust, mille peamine eesmärk on tsiviilisikute kaitsmine; rõhutab, et viimase 24 kuu jooksul Süürias ulatuslikke, süsteemseid ja jõhkraid inimõiguste rikkumisi toime pannud isikud tuleb vastutusele võtta; sellega seoses toetab kindlalt ÜRO inimõiguste ülemvoliniku üleskutseid pöörduda Süüria olukorra asjus Rahvusvahelise Kriminaalkohtu poole;

3.  on seisukohal, et konflikti lahendamiseks tuleb edendada Süüria juhitavat poliitilist protsessi, et saavutada kindel ja tulemuslik poliitiline lahendus, milles osalevad kõik need, kellele muutus on tõepoolest oluline; kordab, et esmajärjekorras on vaja humanitaar- ja poliitiline tegevus lahus hoida, et pääs abivajajate juurde oleks hõlpsam; kutsub ELi ja Euroopa välisteenistust koostama vabastatud piirkondade jaoks poliitilise valitsemise tegevuskava, mis hõlmaks ka sanktsioonide lõpetamise võimalust;

4.  märgib, et kõigil Süüria desertööridel on õigus täiendavale kaitsele, sest nad on ohus teistsugustel põhjustel kui need, mis on toodud UNHCRi suuniste punktis 26, nimelt ähvardab neid ülemäärane või mõõdutult julm karistus, mis võib endast kujutada piinamist või ebainimlikku või alandavat kohtlemist või isegi meelevaldset hukkamist;

5.  kutsub rahastajaid üles Süürias ja naaberriikides elavate Palestiina pagulaste järjest suurenevaid vajadusi arvestades igati toetama UNRWA pidevaid jõupingutusi, mille eesmärk on suurendada pagulaste vastupanuvõimet ning vähendada nende kannatusi ja pagulusest tingitud probleeme;

6.  kordab oma üleskutset, et ÜRO Julgeolekunõukogu liikmed, eriti Venemaa ja Hiina, aga ka Ameerika Ühendriigid, täidaksid oma kohustust peatada vägivald ja repressioonid Süüria rahva vastu; toetab jätkuvalt ELi ja liikmesriikide sellealaseid jõupingutusi;

7.  nõuab viivitamatut humanitaarabi kõigile, kes seda Süürias vajavad, pöörates eelkõige tähelepanu haavatutele, pagulastele, sisepagulastele, naistele ja lastele; tunnustab sellega seoses Rahvusvahelise Punase Risti ja UNRWA jõupingutusi; nõuab, et Süüria valitsus võimaldaks humanitaarorganisatsioonide täielikku juurdepääsu riigile; tõstab esile vajadust tihendada koostööd mitmesuguste piirkonnas tegutsejate vahel, nagu kohalikud ametiasutused, rahvusvahelised organisatsioonid ja vabaühendused, sealhulgas parandada tegevuse koordineerimist piiril; on seisukohal, et abiprotokollid ja seire piiril annaksid lisaväärtust;

8.  avaldab vastuvõtvatele kogukondadele ja Süüria naaberriikidele, eelkõige Jordaaniale, Liibanonile, Türgile ja Iraagile tunnustust märkimisväärse nõukuse eest, millega nad on suutnud Süüria sõja eest põgenevatele peredele varjupaika ja humanitaarabi anda, kuid tunneb tõsist muret selle pärast, et need riigid on küllastumispunktile ohtlikult lähedal;

9.  kutsub ELi üles Süüria pagulastele abi andmisel juhtrolli võtma ning palub ELil ja liikmesriikidel kiiresti koostada terviklik kava toetuse laiendamiseks kõigile naaberriikidele, kes pagulastele rahalist ja muud abi annavad, et hõlbustada pagulastele turvalise ja sobiva varjupaiga andmist, vaatamata kõigile takistustele ja raskustele;

10. võtab teadmiseks, et vaja on telke, sanitaarrajatisi, ravimeid, hariduse korraldamist, eelkõige aga kogukondade tugevdamist, stabiilsust, teenuseid ning taristuid, samuti programme kasvava pagulastevooga toimetuleku võime suurendamiseks; juhib tähelepanu sellele, et tuleb hinnata väljaspool laagreid elavate pagulaste elutingimusi; rõhutab, et pagulasi oleks vaja teistesse piirkondadesse ümber paigutada;

11. nõuab, et EL suurendaks materiaalset ja poliitilist toetust, et vähendada ohtu, mida Süüria pagulaste kasvav arv endast kujutab naaberriikide, eriti Liibanoni ühiskondlik-majanduslikule ja poliitilisele tasakaalule;

12. kutsub ELi ja rahvusvahelist üldsust üles looma aruandemehhanisme, mille abil tagada, et kogu lubatud raha jõuab nendeni, kellele see on mõeldud; tunnustab Euroopa riikide märkimisväärseid lubadusi 30. jaanuari 2013. aasta rahastajate konverentsil Kuveidis; kutsub ÜROd ja rahvusvahelist üldsust, eelkõige Pärsia lahe riike üles kasvavat vajadust silmas pidades oma abi suurendama; kutsub ELi liikmesriike üles rohkem pagulasi vastu võtma;

13. rõhutab, kui oluline on hoida rahvusvahelised piirid lahti, ning nõuab tungivalt, et rahvusvaheline üldsus pakuks Liibanonile ja Jordaaniale järjest suureneva pagulastevooga toimetulemiseks heldelt toetust; nõuab tungivalt, et Jordaania valitsus järgiks mittetagasisaatmise ja pagulaste võrdse kohtlemise põhimõtteid;

14. tunneb endiselt tõsist muret laialt levinud ja süstemaatilise inimõiguste rikkumise pärast; kutsub ELi ja rahvusvahelist üldsust üles tõhustama tsiviilisikute, sh humanitaarabi- ja tervishoiutöötajate kaitset; nõuab tungivalt, et rahvusvaheline üldsus leiaks lahenduse jätkuvale turvalisusepuudusele ja seadusetusele pagulaslaagrites, käivitades laagrites uue turvalisuskorralduse; nõuab tungivalt, et kõik konfliktiosalised austaksid rahvusvahelist humanitaarseadust ja võimaldaksid humanitaarabitöötajate juurdepääsu nii riigi piires kui väljaspool, et kasvavale abivajadusele vastata; toetab kõrge esindaja hukkamõistu mis tahes terrorirünnakute suhtes;

15. mõistab hukka Süüria kodusõjas asetleidva seksuaalvägivalla; nõuab tungivalt, et EL ja rahvusvaheline üldsus eraldaksid vahendeid konkreetselt seksuaalse vägivalla vähendamiseks; kutsub vastuvõtvaid kogukondi üles seksuaalvägivalla ohvritele vajalikku arstiabi andma;

16. ergutab ÜRO ja Araabia Riikide Liiga ühist Süüria eriesindajat ulatuslikule ennetavale tegevusele; õhutab rahvusvahelist üldsust, sealhulgas ELi ja selle liikmesriike, eriesindajale kindlat ja ühtset toetust pakkuma;

17. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele ning kõikidele Süüria konflikti osalistele.