Предложение за резолюция - B7-0223/2013Предложение за резолюция
B7-0223/2013

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно условията на труд и стандартите за здраве и безопасност след неотдавнашните пожари във фабрики и срутването на сграда в Бангладеш

  20.5.2013 - (2013/2638(RSP))

  за приключване на разисквания по изявление на Комисията
  съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

  Вероник Дьо Кайзьор, Стивън Хюз, Бернд Ланге, Витал Мурейра, Ричард Хауит, Юта Щайнрук, Алехандро Серкас, Перванш Берес, Дейвид Мартин, Марк Тарабела от името на групата S&D

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0223/2013

  Процедура : 2013/2638(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B7-0223/2013
  Внесени текстове :
  B7-0223/2013
  Разисквания :
  Приети текстове :

  B7‑0223/2013

  Резолюция на Европейския парламент относно условията на труд и стандартите за здраве и безопасност след неотдавнашните пожари във фабрики и срутването на сграда в Бангладеш

  (2013/2638(RSP))

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид Споразумението за сътрудничество между ЕС и Бангладеш от 2001 г.,

  –   като взе предвид предишните си резолюции относно Бангладеш, по-специално тази от 17 януари 2013 г. относно неотдавнашните жертви на пожарите в текстилни фабрики, по-специално в Бангладеш[1],

  –   като припомня своите резолюции от 25 ноември 2010 г. относно правата на човека и социалните и екологичните стандарти в международните търговски споразумения[2] и относно корпоративната социална отговорност в международните търговски споразумения[3],

  –   като взе предвид доклада на Международната организация на труда (МОТ), озаглавен „Глобализиране на социалните права: Международната организация на труда и отвъд нея“,

  –   като взе предвид доклада на МОТ, озаглавен „Трудът в глобализирания Юг: предизвикателства и алтернативи пред работниците“,

  –   като взе предвид доклада на МОТ, озаглавен „Глобализация, придаване на по-голяма гъвкавост и условия на труд в Азия и Тихоокеанския регион“,

  –   като взе предвид заключенията на мисията на високо равнище на МОТ в Бангладеш от 1–4 май 2013 г.,

  –   като взе предвид своята резолюция от 9 март 2011 г. относно промишлената политика в ерата на глобализацията[4],

  –   като взе предвид актуализираните Насоки на ОИСР за многонационалните предприятия от 2011 г.,

  –   като взе предвид Рамката за насърчаване на здравословни и безопасни условия на труд на МОТ (2006 г., C-187) и Конвенцията относно безопасността на труда и здравето на работниците (1981 г., C-155), които не са ратифицирани от Бангладеш и Пакистан, както и съответните им препоръки (R-197); като взе предвид също така Конвенцията относно инспекцията по труда (1947 г., C-081), по която Бангладеш и Пакистан са страни, и нейните препоръки (R-164),

  –   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Обновена стратегия на ЕС за периода 2011—2014 г. за корпоративната социална отговорност“ (COM(2011)0681),

  –   като взе предвид ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека,

  –   – като взе предвид съвместното изявление от 30 април 2013 г. на върховния представител/заместник-председател на Комисията Катрин Аштън и на Карел де Гухт, член на Комисията, отговарящ за търговията, след неотдавнашното срутване на сграда в Бангладеш,

  –   като взе предвид подписаното на 13 май 2013 г. Споразумение за противопожарна безопасност и безопасност на сградите в Бангладеш на сектора на конфекцията в Бангладеш,

  –   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

  A. като има предвид, че на 24 април 2013 г. 1 127 души загинаха при срутване на фабрика за облекло в сградата „Рана Плаза“ в Дака, Бангладеш, превръщайки това в най-голямата трагедия в историята на световната промишленост за производство на облекла; като има предвид, че най-малко осем души загинаха и при пожар във фабрика в Дака на 9 май 2013 година;

  Б.  като има предвид, че собственикът на „Рана Плаза“ и други осем души бяха задържани на основание, че сградата е била незаконно построена и е претърпяла мащабни структурни проблеми, но работниците са били принудени да продължат да работят въпреки страховете си във връзка с безопасността;

  В.  като има предвид, че условията в тези текстилни фабрики често са незадоволителни, че се обръща недостатъчно внимание на трудовите права като признатите в основните конвенции на МОТ и често на безопасността се обръща малко или въобще не се обръща внимание; като има предвид, че в много случаи собствениците на такива фабрики не са понесли наказания и поради това не са положили достатъчно усилия, за да подобрят условията на труд;

  Г.  като има предвид, че Европа е най-големият пазар за износа от Бангладеш на облекло и текстилни изделия, като водещи западни предприятия признават, че са имали договори за доставка на облекло с фабрики в „Рана Плаза“;

  Д. като има предвид, че в Бангладеш има повече от 5 000 текстилни фабрики, в които работят приблизително 3,5 милиона души, и че Бангладеш е вторият по големина износител на готово облекло в света, надминат единствено от Китай;

  Е.  като има предвид, че увеличаването на цената на труда в други части на света е довело до прехвърлянето на нискоквалифицираните работни места в производствения сектор към Индия, Пакистан, Камбоджа, Виетнам и по-специално в Бангладеш, където понастоящем облеклото съставлява 75 % от износа;

  Ж. като има предвид, че износът на облекло от Бангладеш възлиза на 18 милиарда евро годишно; като има предвид, че работещите в „Рана Плаза“ са получавали по едва 29 евро на месец;

  З.  като има предвид, че според кампанията „Чисти дрехи“ разходите за труд в този сектор възлизат на едва 1–3% от крайната цена на продукта;

  И. като има предвид, че някои водещи западни марки са спрели производството на стоки в Бангладеш в отговор на поредицата от смъртоносни инциденти във фабрики, с оглед подобряване на стандартите за безопасност в тяхната верига на доставки;

  Й. като има предвид, че няколко големи западни предприятия вече са подписали правно обвързващо споразумение, договорено от местните организации на труда, чиято цел е да се гарантират основните стандарти за безопасност на работното място в 5 000 или повече фабрики за облекло в Бангладеш след множеството критики към международните предприятия, работещи с местни производители на облекло;

  1.  изразява своята скръб във връзка със загубата на човешки живот вследствие на неотдавнашните пожари и срутване във фабрики; изразява своите съболезнования на опечалените семейства и своето състрадание към ранените; отново посочва общата неприемливост на големия брой смъртни случаи с работници в текстилни фабрики през последните години в Бангладеш и в Южна Азия като цяло;

  2.  призовава органите в Бангладеш да действат незабавно, за да гарантират, че фабриките в страната съответстват на международните трудови стандарти и на конвенциите на МОТ;

  3.  припомня, че Бангладеш се ползва от безмитен достъп без квоти до пазара на ЕС по схемата „Всичко освен оръжие“ (ВОО) на Общата система за преференции (ОСП), в рамките на стимулирането на отговорно управление на веригите на доставки, включващи развиващи се страни; подчертава следователно, че Бангладеш е длъжен да осигури ефективното прилагане на редица основни конвенции на ООН/МОТ, свързани с правата на човека и трудовите права по схемата ВОО;

  4.  призовава Комисията да разследва спазването на тези конвенции от страна на Бангладеш; счита, че тарифните преференции не следва да се отпускат, ако условията на труд не се подобрят;

  5.  призовава правителството на Бангладеш да продължи с пълно разследване на неотдавнашните събития и да приложи мерки за предотвратяване на подобни трагедии, включително чрез пълно спазване от страна на всички производители на законодателството в областта на здравеопазването и безопасността (по-конкретно на Закона за труда на Бангладеш от 2006 г.) и установяване на ефективна и независима система на инспекции по труда и инспекции на промишлени сгради;

  6.  очаква да бъдат изправени пред правосъдието лицата, отговорни за престъпната небрежност или наказателно отговорни по друг начин във връзка с неотдавнашната трагедия; очаква също така местните органи и ръководството на фабриките да сътрудничат с цел гарантиране на пълен достъп до съдебната система за всички жертви, така че да им се даде възможност да потърсят обезщетение;

  7.  приветства действията на онези европейски търговци на дребно, които вече са допринесли за схемите за обезщетение и са подписали правно обвързващото споразумение за противопожарна безопасност и безопасност на сградите в Бангладеш, с цел да се подпомогне финансирането на пожарната безопасност и подобренията по сградите в използваните от тях фабрики; изразява дълбоко съжаление от факта, че водещи западни търговци на дребно, включително групата „Уолмарт“, „Гап“, „НКД“, „Метро“ и „Ърнстингс“, са предпочели да не подпишат споразумението;

  8.  отново призовава големите международни марки за облекло внимателно да проучат веригите си на доставки и да сътрудничат на подизпълнителите си с цел подобряване на стандартите за здравословни и безопасни условия на труд; призовава търговците на дребно, НПО и всички други участници, включително – по целесъобразност – Комисията, да работят заедно с оглед разработване на незадължителен стандарт за етикетиране, удостоверяващо, че даден продукт е произвеждан съобразно основните трудови стандарти на МОТ по цялата верига на доставка;

  9.  призовава Бизнес Юръп, европейските търговци на дребно и предприятията, осъществяващи дейност в Бангладеш пряко или чрез подизпълнители, да подпишат доброволно споразумение за корпоративна социална отговорност (КСО) въз основа на насоките на ОИСР за многонационалните предприятия и да приложат съответните стандарти;

  10. приветства решението на правителството на Бангладеш да позволи на 4-те милиона работници в сектора за производство на облекло в страната да основават профсъюзи без предварително разрешение от собствениците на фабриките; отбелязва важната роля, която могат да играят работниците и профсъюзите, например чрез непрекъснатото развитие на ръководени от работниците комитети за безопасност във всички фабрики и чрез обучаване на работниците как да защитават техните права и безопасност, включително правото им да отказват небезопасен труд;

  11. призовава Комисията активно да насърчава сред дружествата от ЕС, извършващи дейност в чужбина, задължителното отговорно стопанско поведение с особено силен акцент върху гарантирането на стриктно спазване на всички техни правни задължения, по-специално на международните стандарти и правила в областта на правата на човека, труда и околната среда;

  12. призовава да бъде създадена система за транснационално правно сътрудничество между ЕС и трети държави, подписали двустранни търговски споразумения, за да се осигури ефективен достъп до правосъдие на засегнатите от нарушения на социалното законодателство или на законодателството в областта на околната среда, или от неспазване на принципите на КСО или практиките за справедлива търговия от страна на многонационални предприятия и техни непосредствени дъщерни дружества в държавата, в която е извършено нарушението, и за да се подкрепи създаването на международни съдебни процедури, които да гарантират, при необходимост, че нарушенията на правото от страна на дружествата се санкционират;

  13. приветства Бангладешкото споразумение за противопожарна безопасност и безопасност на сградите, сключено от редица профсъюзи, НПО и многонационални търговци на текстилни изделия на дребно, целящо подобряване на стандартите за безопасност на местата за производство и съгласие да се заплати за такива мерки, по-специално чрез създаване на независима система за инспекции и активна подкрепа за създаването на комитети по здравето и безопасността, включващи представители на работниците във всяка фабрика, които са задължителни по закон, но рядко действително функционират; призовава всички съответни текстилни търговски марки да подкрепят тези усилия;

  14. призовава всички заинтересовани страни да увеличат усилията си за борба с корупцията, която е очевидна по веригата на доставки в много от държавите от Южна Азия, включително тайните споразумения между инспектори по безопасността и собственици на фабрики; припомня необходимостта от последователно прилагане на осемте основни конвенции на МОТ; подчертава значението на надеждните разпоредби за здравословни и безопасни условия на труд за работниците, независимо в коя държава се намира работното им място;

  15. призовава за провеждането на всеобхватни и активни консултации с представителните организации, включително свободните и независими профсъюзи, и за тяхното пълноценно участие в разработването, функционирането и наблюдението на процесите и структурите за корпоративна социална отговорност на дружествата; призовава тези представителни организации да работят съвместно с работодателите, за да насърчават качествената заетост и достойните условия на труд;

  16. приветства понастоящем осъществяваните инициативи на Комисията, които целят предоставяне на подкрепа за подобряване на безопасността във фабриките в Бангладеш, например чрез проекта за насърчаване на трудовите стандарти в сектора на конфекцията, както и чрез съвместната работа с противопожарната служба на Бангладеш и дирекцията по гражданска защита; призовава за засилване на това сътрудничество и за неговото разширяване така, че то да включва по целесъобразност и други държави в региона;

  17. призовава Европейската служба за външна дейност да гарантира, че служителите на ЕС, които отговарят за търговските въпроси и работят в делегации на ЕС, получават редовно обучение по въпросите на корпоративната социална отговорност, по-специално по отношение на прилагането на рамката на ООН „Закрила, зачитане и обезщетяване“, и че делегациите на ЕС функционират като центрове за контакт на Съюза във връзка с жалби, засягащи дружества от ЕС и техни дъщерни предприятия;

  18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на правителствата и парламентите на Бангладеш и Пакистан и на генералния директор на МОТ.