Resolutsiooni ettepanek - B7-0223/2013Resolutsiooni ettepanek
B7-0223/2013

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Töötingimused ning tervishoiu- ja ohutusnormid, pidades silmas hiljutisi vabrikupõlenguid ja hoonevaringut Bangladeshis

  20.5.2013 - (2013/2638(RSP))

  komisjoni avalduse alusel
  vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

  Véronique De Keyser, Stephen Hughes, Bernd Lange, Vital Moreira, Richard Howitt, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, David Martin, Marc Tarabella fraktsiooni S&D nimel

  Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0223/2013

  Menetlus : 2013/2638(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B7-0223/2013
  Esitatud tekstid :
  B7-0223/2013
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  B7‑0223/2013

  Euroopa Parlamendi resolutsioon töötingimuste ning tervishoiu- ja ohutusnormide kohta, pidades silmas hiljutisi vabrikupõlenguid ning hoonevaringut Bangladeshis

  (2013/2638(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –   võttes arvesse 2001. aastal Euroopa Ühenduse ja Bangladeshi vahel sõlmitud koostöölepingut,

  –   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Bangladeshi kohta, eelkõige 17. jaanuari 2013. aasta resolutsiooni tekstiilivabrikute hiljutiste põlengute inimohvrite kohta, pidades eelkõige silmas Bangladeshi[1],

  –   võttes arvesse oma 25. novembri 2010. aasta resolutsioone inimõiguste ning sotsiaalsete ja keskkonnastandardite kohta rahvusvahelistes kaubanduslepingutes[2] ning ettevõtete sotsiaalse vastutuse kohta rahvusvahelistes kaubanduskokkulepetes[3],

  –   võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) aruannet „Sotsiaalõiguste globaliseerumine: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon ja laiem keskkond”,

  –   võttes arvesse ILO aruannet „Tööjõud lõunapoolkeral: töötajate probleemid ja alternatiivid”,

  –   võttes arvesse ILO aruannet „Üleilmastumine, paindlikustamine ja töötingimused Aasias ja Vaikse ookeani piirkonnas”,

  –   võttes arvesse 1.–4. mail 2013. aastal Bangladeshi külastanud ILO kõrgetasemelise missiooni järeldusi,

  –   võttes arvesse oma 9. märtsi 2011. aasta resolutsiooni üleilmastumise ajastu uue tööstuspoliitika kohta[4],

  –   võttes arvesse OECD ajakohastatud suuniseid rahvusvahelistele ettevõtetele (2011),

  –   võttes arvesse ILO 2006. aastal vastu võetud tööohutust ja töötervishoidu arendavat raamistikku (nr 187) ning 1981. aastal vastu võetud tööohutuse ja töötervishoiu konventsiooni (nr 155), mida Bangladesh ja Pakistan ei ole ratifitseerinud, ning nende vastavaid soovitusi (R-197); võttes arvesse ka 1947. aastal vastu võetud konventsiooni töötingimuste järelevalve kohta (nr 81), mille Bangladesh ja Pakistan on allkirjastanud, ning selle soovitusi (R-164),

  –   võttes arvesse komisjoni teatist „ELi uuendatud strateegia aastateks 2011–2014 ettevõtja sotsiaalse vastutuse valdkonnas” (COM(2011)0681),

  –   võttes arvesse ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid,

  –   võttes arvesse kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Catherine Ashtoni ning ELi kaubandusvoliniku Karel De Guchti 30. aprilli 2013. aasta ühisavaldust pärast hiljutist hoonevaringut Bangladeshis,

  –   võttes arvesse Bangladeshi valmisrõivaste tööstuse 13. mai 2013. aasta tule- ja ehitusohutuse kokkulepet,

  –   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

  A. arvestades, et 24. aprillil 2013. aastal hukkus 1127 inimest, kui Bangladeshis Dhakas kukkus kokku rõivavabrik Rana Plaza hoones, ning et see on ülemaailmse rõivatööstuse ajaloo kõige traagilisem õnnetus; arvestades, et lisaks sellele hukkus 9. mail 2013. aastal Dhakas puhkenud vabrikupõlengus vähemalt kaheksa inimest;

  B.  arvestades, et Rana Plaza omanik ja veel kaheksa isikut vahistati, kuna hoone oli ehitatud ebaseaduslikult ning sellel olid tekkinud suured konstruktsiooniprobleemid, kuid töötajaid sunniti tööd jätkama, hoolimata nende murest ohutuse pärast;

  C. arvestades, et tingimused sellistes tekstiilivabrikutes on tihti halvad, nendes ei järgita peamistes ILO konventsioonides tunnustatud töötajate õigusi, ning sageli eiratakse osaliselt või täielikult ohutuseeskirju; arvestades, et selliste vabrikute omanikud on paljudel juhtudel jäänud karistuseta ega ole seetõttu töötingimuste parandamiseks midagi ette võtnud;

  D. arvestades, et Euroopa turg on Bangladeshi rõivaste ja tekstiilitoodete suurim ekspordi sihtpunkt, ja et tuntud lääne äriühingud tunnistavad, et neil olid Rana Plaza vabrikutega sõlmitud lepingud rõivaste tarnimiseks;

  E.  arvestades, et Bangladeshis on enam 5000 tekstiilivabrikut, mis annavad tööd ligi 3,5 miljonile inimesele, ning arvestades, et Bangladesh on Hiina järel maailmas suuruselt teine valmisrõivaste eksportija;

  F.  arvestades, et muudes maailmajagudes tõusva tööjõukulu tõttu on madalat kvalifikatsiooni nõudvad tootmisvaldkonna töökohad koondunud Indiasse, Pakistani, Kambodžasse, Vietnami ja eelkõige Bangladeshi, kus rõivad moodustavad praegu juba 75% ekspordist;

  G. arvestades, et Bangladeshist eksporditakse rõivaid kokku 18 miljardi euro eest aastas; arvestades, et Rana Plaza töötajatele maksti kõigest 29 eurot kuus;

  H. arvestades, et „Puhaste riiete kampaania” andmetel moodustab tööjõukulu selle sektori toote lõpphinnast vaid 1–3%;

  I.   arvestades, et mõned tuntud lääne kaubamärgiettevõtted on lõpetanud tootmise Bangladeshis reaktsioonina saatuslike tehaseõnnetuste tulvale, et tugevdada ohutusstandardeid tarneahelas;

  J.   arvestades, et mitmed suured lääne äriühingud on nüüd allkirjastanud õiguslikult siduva kokkuleppe, millega on nõustunud kohalikud tööorganisatsioonid ning millega püütakse tagada peamiste tööohutusstandardite järgimine Bangladeshi enam kui 5000 rõivatehases, pärast ulatuslikku kriitikat kohalike rõivatootjatega koostööd tegevate rahvusvaheliste äriühingute aadressil;

  1.  väljendab kurbust hiljuti toimunud vabriku kokkuvarisemises ja põlengutes kaotatud elude pärast; avaldab kaastunnet leinavatele peredele ja vigastatuile; rõhutab taas, et viimastel aastatel Bangladeshi ja laiemalt Lõuna-Aasia tekstiilivabrikutes aset leidnud töötajate surmade suur arv on täiesti vastuvõetamatu;

  2.  palub Bangladeshi ametivõimudel võtta viivitamata meetmeid tagamaks, et vabrikud kõikjal riigis vastaksid rahvusvahelistele tööstandarditele, sh ILO konventsioonidele;

  3.  tuletab meelde, et Bangladeshil on üldise soodustuste süsteemi algatuse „Kõik peale relvade” alusel tollimaksu- ja kvoodivaba pääs ELi turule, mis on osa arenguriike hõlmavate tarneahelate vastutustundliku juhtimise stimuleerimisest; rõhutab seetõttu, et Bangladesh on kohustatud algatuse „Kõik peale relvade” alusel tagama mitme peamise ÜRO ja ILO inimõigusi ja tööõigusi käsitleva konventsiooni tõhusa rakendamise;

  4.  palub komisjonil uurida, kas Bangladesh järgib neid konventsioone; on seisukohal, et tariifseid soodustusi ei tohiks teha, kui töötingimused ei parane;

  5.  kutsub Bangladeshi valitsust üles jätkama hiljutiste sündmuste põhjalikku uurimist ja võtma meetmeid selliste tragöödiate kordumise ärahoidmiseks, muu hulgas tagama, et kõik ettevõtted järgiksid töötervishoiu- ja tööohutusalaseid õigusakte (eelkõige Bangladeshi 2006. aasta tööseadust), samuti looma tõhusat ja sõltumatut töötingimuste ja tööstusehitiste järelevalve süsteemi;

  6.  loodab, et viimase tragöödiaga seotud kuritegeliku hooletuse ja muude kuritegude eest vastutavad isikud võetakse kohtulikule vastutusele; loodab samuti, et kohalikud ametiasutused ja vabriku juhtkond teevad koostööd tagamaks kõikidele ohvritele täieliku juurdepääsu õigussüsteemile, et neil oleks võimalik nõuda hüvitist;

  7.  väljendab heameelt nende Euroopa jaemüüjate sammude üle, kes on juba panustanud hüvitamiskavadesse ning kirjutanud alla Bangladeshi tule- ja ehitusohutuse õiguslikult siduvale kokkuleppele, et aidata rahastada nende kasutatavate vabrikute tuleohutuse ja ehitusalast täiustamist; peab äärmiselt kahetsusväärseks, et mõned silmapaistvad lääne jaemüüjad, nt Wal-Marti kontsern, Gap, NKD, Metro ja Enstings, on otsustanud kokkulepet mitte allkirjastada;

  8.  kutsub taas kord rõivatööstuse suuri rahvusvahelisi kaubamärgiettevõtteid üles uurima tähelepanelikult oma tarneahelaid ja tegema koostööd alltöövõtjatega, et parandada töötervishoiu- ja ohutusstandardeid; kutsub jaemüüjaid, valitsusväliseid organisatsioone ja muid asjaosalisi, sh vajaduse korral ka komisjoni, üles tegema koostööd eesmärgiga töötada välja vabatahtlik märgistamise standard, mis tõendab toote tootmist kooskõlas ILO peamiste tööstandarditega kogu tarneahela ulatuses;

  9.  kutsub Business Europe’it ning Bangladeshis tegutsevaid Euroopa jaemüüjaid ja äriühinguid üles kas otse või allhankijate kaudu allkirjastama vabatahtlikku kokkulepet ettevõtja sotsiaalse vastutuse kohta, lähtudes OECD suunistest rahvusvaheliste ettevõtete kohta, ning rakendama asjaomaseid standardeid;

  10. väljendab heameelt Bangladeshi valitsuse otsuse üle lubada riigi neljal miljonil rõivatööstuse töötajal moodustada ametiühinguid selleks vabrikuomanikelt eelnevalt luba taotlemata; märgib olulist rolli, mida töötajad ja ametiühingud võivad mängida, näiteks töötajate juhitavate ohutuskomisjonide jätkuva arendamise abil kõikides vabrikutes ning töötajate teavitamise abil sellest, kuidas nad saavad oma õigusi ja ohutust kaitsta, sh õigusest keelduda ohtlikust tööst;

  11. kutsub komisjoni üles edendama aktiivselt kohustuslikku vastutustundlikku ärialast käitumist välismaal tegutsevate ELi äriühingute seas, pöörates erilist tähelepanu selle tagamisele, et nad järgiksid rangelt kõiki õiguslikke kohustusi, eelkõige inimõiguste-, töö- ja keskkonnaalaseid rahvusvahelisi standardeid ja eeskirju;

  12. nõuab piiriülese õigusalase koostöösüsteemi loomist ELi ja nende kolmandate riikide vahel, kellega liit on allkirjastanud kahepoolsed kaubanduslepingud, et tagada ohvritele – juhul kui rahvusvahelised ettevõtted ja nende vahetud tütarettevõtted ei järgi sotsiaalvaldkonda või keskkonda käsitlevaid õigusakte või ei austa ettevõtja sotsiaalse vastutuse põhimõtteid – tõhus juurdepääs õigussüsteemile riigis, kus asjaomane rikkumine toimus, ning toetada rahvusvaheliste kohtumenetluste kasutuselevõttu, et tagada vajaduse korral ettevõtete karistamine õigusrikkumiste eest;

  13. peab tervitatavaks mitmete ametiühingute, valitsusväliste organisatsioonide ja tekstiilitoodete rahvusvaheliste jaemüüjate vahel sõlmitud Bangladeshi tule- ja ehitusohutusalast kokkulepet, mille eesmärk on parandada tootmispaikades ohutusstandardeid, eelkõige luues sõltumatu kontrollisüsteemi ja toetades aktiivselt tervise- ja ohutuskomisjonide loomist, mis on küll seadusega ette nähtud, ent tegutsevad harva, kaasates nendesse igast vabrikust töötajate esindajaid; samuti peab tervitatavaks valmidust selliste meetmete eest maksta; kutsub kõiki asjaomaseid tekstiilitööstuse kaubamärgiettevõtteid neid jõupingutusi toetama;

  14. palub kõigil sidusrühmadel võidelda jõulisemalt tarneahela korrumpeerumise vastu, mis on ilmne paljudes Lõuna-Aasia riikides, samuti ohutusinspektorite ja vabrikuomanike vahel kuritahtlikult sõlmitud kokkulepete vastu; tuletab meelde, et ILO kaheksat peamist konventsiooni tuleb rakendada järjepidevalt; toonitab, kui olulised on kindlad tervist ja ohutust käsitlevad sätted töötajate jaoks, sõltumata sellest, millises riigis nende töökoht asub;

  15. nõuab täielikku ja aktiivset konsulteerimist esindusorganisatsioonide, sh vabade ja sõltumatute ametiühingutega, ning nende kaasamist ettevõtete sotsiaalse vastutuse protsesside ja struktuuri väljatöötamisse, toimimisse ja jälgimisse; kutsub selliseid esindusorganisatsioone üles tegema koostööd tööandjatega, et edendada kvaliteetseid töökohti ja inimväärseid töötingimusi;

  16. tunneb heameelt komisjoni praeguste algatuste üle, mille eesmärk on toetada vabrikute ohutuse suurendamist Bangladeshis, näiteks ELi valmisrõivaste sektori tööstandardite edendamise projekti kaudu ning koostöö abil Bangladeshi tuletõrjeteenistuse ja kodanikukaitse direktoraadiga; nõuab sellise koostöö tugevdamist ja vajaduse korral selle laiendamist ka piirkonna teistesse riikidesse;

  17. palub Euroopa välisteenistusel tagada, et ELi delegatsioonides töötavad kaubandusametnikud saavad korrapäraselt ettevõtja sotsiaalset vastutust käsitlevat koolitust – eelkõige seoses ÜRO kaitsmise, austamise ja heastamise raamistiku rakendamisega – ning et ELi delegatsioonid toimivad ELi ettevõtete ja nende filiaalidega seonduvate kaebuste puhul liidu kontaktpunktidena;

  18. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, ELi inimõiguste eriesindajale, Bangladeshi ja Pakistani valitsustele ja parlamentidele ning ILO peadirektorile.