Предложение за резолюция - B7-0224/2013/REV1Предложение за резолюция
B7-0224/2013/REV1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно условията на труд и стандартите за здраве и безопасност след неотдавнашните пожари във фабрики и срутването на сграда в Бангладеш

20/05/2013 - (2013/2638(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Комисията
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника на дейността

Томас Ман, Марейд Макгинес, Елмар Брок, Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Роберта Анджелили, Токиа Саифи, Филип Булан, Иво Белет от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0223/2013

Процедура : 2013/2638(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0224/2013
Внесени текстове :
B7-0224/2013
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0224/2013/REV

Резолюция на Европейския парламент относно условията на труд и стандартите за здраве и безопасност след неотдавнашните пожари във фабрики и срутването на сграда в Бангладеш

(2013/2638(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Бангладеш, по-специално резолюциите си от 17 януари 2013 г.[1], 6 септември 2007 г.[2] и 10 юли 2008 г.[3],

–   като взе предвид своите резолюции от 25 ноември 2010 г. относно правата на човека и социалните и екологичните стандарти в международните търговски споразумения[4] и относно корпоративната социална отговорност в международните търговски споразумения[5],

–   като взе предвид Споразумението за сътрудничество между Европейската общност и Народна Република Бангладеш за партньорство и развитие[6],

–   като взе предвид съвместното изявление от 30 април 2013 г. на заместник-председателя на Комисията/върховния представител Катрин Аштън и на Карел Де Гухт, член на Европейската комисия, отговарящ за търговията,

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Обновена стратегия на ЕС за периода 2011—14 г. за корпоративната социална отговорност“ (COM(2011)0681),

–   като взе предвид Рамката за насърчаване на здравословни и безопасни условия на труд на МОТ (2006 г., C-187) и Конвенцията относно безопасността на труда и здравето на работниците (1981 г., C-155), които не са ратифицирани от Бангладеш, както и съответните им препоръки (R-197); като взе предвид също така Конвенцията относно инспекцията по труда (1947 г., C-081), по която Бангладеш е страна и нейните препоръки (R-164),

–   като взе предвид Конвенцията относно инспекцията по труда (1947 г., C-081), по която Бангладеш и Пакистан са страни, и нейните препоръки (R-164),

–   като взе предвид Ръководните принципи на ООН за бизнес и права на човека,

–   като взе предвид Ръководните насоки на ОИСР за многонационалните предприятия,

–   като взе предвид заключенията на мисията на високо равнище на МОТ в Бангладеш от 1-4 май 2013 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че ЕС има добри, дългосрочни отношения с Бангладеш, в това число чрез Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие и като има предвид, че ЕС е водещият търговски партньор на Бангладеш;

Б.  като има предвид, че Националният тристранен план за действие от март 2013 г. относно противопожарната безопасност в сектора на конфекцията в Бангладеш предвижда платформа за координация на заинтересованите страни, които желаят да предприемат допълнителни действия за насърчаване на противопожарната безопасност;

В.  като има предвид, че износът на облекло е един от най-важните източници на приходи за икономиката на Бангладеш, като годишно стойността му възлиза на около 15,3 милиарда евро;

Г.  като има предвид, че в Бангладеш има над 5000 текстилни фабрики, в които са заети приблизително 3,5 милиона души;

Д. като има предвид, че на 24 април 2013 г., се срути Рана Плаза, сграда в Савар, предградие на Дака, в която са се помещавали няколко фабрики за облекло, което причини смъртта на 1127 души и доведе до раняването на повече от 2500;

Е.  като има предвид, че срутената сграда е била построена незаконно и не е отговаряла на изискванията за безопасност;

Ж. като има предвид факта, че собствениците на фабриките са изпратили работниците обратно в сградата след като в деня преди срутването по сградата са се появили пукнатини, което също така значително увеличи броя на загиналите;

З.  като има предвид, че няколко дни по-късно, на 8 май, пожар във фабриката за облекла „Тунг Хай“ в района Мирпур на Дака, доведе до смъртта на осем души;

И. като има предвид, че на 24 ноември 2012 г. пожар във фабриката „Тазрин“ за производство на облекло в индустриалната зона Ашулия край Дака предизвика смъртта на най-малко 112 души, а 200 други бяха ранени по време на инцидента;

Й. като има предвид, че въпреки че официалното разследване заключи, че пожарът в „Тазрин“ е предизвикан от саботаж, големият брой на загиналите се дължи на неадекватните мерки за безопасност, включително прекалено голямата концентрация на хора в помещенията, липсата на аварийни изходи и заключените врати на съществуващите изходи, както и на погрешната реакция по време на аварията от страна на ръководните кадри;

К. като има предвид, че въпреки че правителствена анкетна комисия, сформирана от Министерството на вътрешните работи и постоянната парламентарна комисия към Министерството на труда, стигна до заключението, че следва да бъде повдигнато обвинение за непростима небрежност срещу собственика на фабриката „Тазрин“, той никога не беше задържан; като има предвид, че на 28 април 2013 г. беше внесена жалба до Върховния съд на Бангладеш, която обвинява органите в бездействие и настоява за неговото задържане;

Л. като има предвид, че през четирите седмици, последвали пожара във фабриката „Тазрин“, в Бангладеш е имало 17 нови пожара във фабрики за текстил и облекло;

М. като има предвид, че условията на труд във фабриките в Бангладеш много често са лоши, като законодателството в областта на безопасността се прилага слабо или не се прилага, налице е прекомерна концентрация на хора в помещенията и минимални мерки за пожарна безопасност и промишлени аварии, както и ограничаване на свободата на сдружения и нехуманни равнища на заплащане;

Н. като има предвид, че стотици работници загиват всяка година при подобни инциденти на територията на Бангладеш и в Южна Азия;

1.  изразява своята дълбока скръб във връзка със загубата на човешки живот вследствие на настъпилите неотдавна пожари във фабрики и срутването на сграда; изразява своето съболезнование на ранените, както и на семействата на загиналите;

2.  настоятелно призовава правителството на Бангладеш незабавно да разработи ефективни правила за противопожарна безопасност и безопасност на сградите в съответствие със стандартите на МОТ и впоследствие да гарантира, че те се прилагат строго и ефективно от местните производители;

3.  приветства Споразумението за противопожарна безопасност и безопасност на сградите, сключено в Бангладеш между няколко профсъюза, НПО и многонационални търговци на текстилни изделия на дребно, което съдържа обвързващи и прозрачни разпоредби, целящи подобряване на стандартите за безопасност на местата за производство и съгласие да се заплати за такива мерки, по-специално чрез създаване на независима система за инспекции и активна подкрепа за създаването на комитети по здравето и безопасността, включващи представители на работниците, във всяка фабрика, които са задължителни по закон, но рядко действително функционират; призовава всички съответни текстилни търговски марки да се присъединят към това усилие;

4.  призовава бизнеса и по-специално търговските марки за облекло, които имат преки договорни отношения или сключват договори за подизпълнение с фабрики в Бангладеш и други държави изцяло да се придържат към международно признатите практики за корпоративна социална отговорност, като Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, и строго да проучват веригите си на доставка, за да гарантират, че стоките им се произвеждат изключително във фабрики, които спазват изцяло стандартите за безопасност и трудовите права;

5.  призовава големите международни търговски марки за облекло да сътрудничат със своите подизпълнители, за да се подобрят здравословните условия на труд и стандартите в областта на безопасността и труда; призовава търговците на дребно, НПО и всички други участници, включително – по целесъобразност – Комисията, да работят заедно с цел разработване на незадължителен стандарт за социално етикетиране, удостоверяващо, че даден продукт е произведен съобразно основните трудови стандарти на МОТ;

6.  очаква да бъдат изправени пред правосъдието лицата, отговорни за престъпната небрежност и наказателно отговорни по друг начин във връзка със срутването на Рана Плаза, пожара във фабриката „Тазрин“ и всички други пожари; очаква местните органи и ръководството на фабриките да сътрудничат с цел гарантиране на пълен достъп до съдебната система за всички жертви, така че да им се даде възможност да потърсят обезщетение; очаква многонационалните търговци на текстилни изделия на дребно, за които се е осъществявало производство в тези фабрики, да участват в създаването на план за финансово обезщетяване; приветства мерките, които вече бяха предприети от правителството на Бангладеш за подкрепа на жертвите и техните семейства;

7.  призовава Комисията да разгледа използването на своите инструменти на търговската политика, включително общата система за преференции, за да насърчи прилагането на международните стандарти за безопасност и основните трудови стандарти на МОТ, както и за да поощри разработването на достойно минимално трудово възнаграждение за сектора в Бангладеш;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейската служба за външна дейност, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Европейската комисия, специалния представител на ЕС за правата на човека, правителствата и парламентите на държавите членки, Съвета на ООН по правата на човека, правителството и парламента на Бангладеш и генералния директор на МОТ.