Návrh usnesení - B7-0224/2013/REV1Návrh usnesení
B7-0224/2013/REV1

NÁVRH USNESENÍ o pracovních podmínkách a zdravotních a bezpečnostních normách v návaznosti na nedávné požáry v továrnách a na zřícení budovy v Bangladéši

20. 5. 2013 - (2013/2638(RSP))

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Thomas Mann, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Philippe Boulland, Ivo Belet za skupinu PPE

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0223/2013

Postup : 2013/2638(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0224/2013
Předložené texty :
B7-0224/2013
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0224/2013/REV

Usnesení Evropského parlamentu o pracovních podmínkách a zdravotních a bezpečnostních normách v návaznosti na nedávné požáry v továrnách a na zřícení budovy v Bangladéši

(2013/2638(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Bangladéši, zejména na usnesení ze dne 17. ledna 2013[1], 6. září 2007[2] a 10. července 2008[3],

–   s ohledem na svá usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o lidských právech a sociálních a environmentálních normách v mezinárodních obchodních dohodách[4] a o sociální odpovědnosti podniků v mezinárodních obchodních dohodách[5],

–   s ohledem na Dohodu o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Bangladéšskou lidovou republikou o partnerství a rozvoji[6],

–   s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Catherine Ashtonové a komisaře EU pro obchod Karla De Guchta ze dne 30. dubna 2013,

–   s ohledem na sdělení Komise nazvané „Obnovená strategie EU pro sociální odpovědnost podniků na období 2011–2014“ (COM(2011)0681),

–   s ohledem na Úmluvu MOP o podpůrném rámci pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (2006, C-187) a na Úmluvu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (1981, C-155), které Bangladéš neratifikoval, a na jejich příslušná doporučení (R-197); s ohledem na Úmluvu o inspekci práce (1947, C-081), jíž je Bangladéš smluvní stranou, a na její doporučení (R-164),

–   s ohledem na Úmluvu o inspekci práce (1947, C-081), jejíž smluvní stranou je jak Bangladéš, tak i Pákistán, a na doporučení (R-164) obsažená v této úmluvě,

–   s ohledem na hlavní zásady OSN týkající se podnikání a lidských práv,

–   s ohledem na směrnici OECD pro nadnárodní společnosti,

–   s ohledem na závěry mise Mezinárodní organizace práce na vysoké úrovni do Bangladéše, která se uskutečnila ve dnech 1. až 4. května 2013,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že EU má s Bangladéšem dobré, dlouhodobé vztahy založené mimo jiné i na dohodě o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje, a vzhledem k tomu, že EU je hlavním obchodním partnerem Bangladéše;

B.  vzhledem k tomu, že vnitrostátní akční plán tripartity o požární bezpečnosti pro odvětví konfekčních oděvů v Bangladéši z března roku 2013 tvoří platformu pro koordinaci zúčastněných stran, které mají v úmyslu zahájit kroky na podporu dalších činností k zajištění požární bezpečnosti;

C. vzhledem k tomu, že vývoz oděvních výrobků je pro bangladéšskou ekonomiku jedním z nejdůležitějších zdrojů příjmů ve výši kolem 15,3 miliardy EUR ročně;

D. vzhledem k tomu, že v Bangladéši existuje přibližně 5 000 textilních továren, které zaměstnávají více než 3,5 milionu osob;

E.  vzhledem k tomu, že dne 24. dubna 2013 se v Savaru na předměstí Dháky zřítila budova Rana Plaza, v níž se nacházelo několik oděvních továren, a vzhledem k tomu, že neštěstí si vyžádalo více než 1 127 mrtvých více než 2 500 zraněných;

F.  vzhledem k tomu, že zřícená budova byla postavena nelegálně a nesplňovala bezpečnostní normy;

G. vzhledem ke skutečnosti, že den před tím, kdy na zdech budovy byly objeveny praskliny trvali majitelé továren na tom, aby se zaměstnanci vrátili zpátky do práce, což rovněž významně přispělo k velkým ztrátám na životech;

H. vzhledem k tomu, že o několik dní později, dne 8. května, zahynulo osm lidí při požáru v oděvní továrně Tung Hai v dhácké čtvrti Mirpur;

I.   vzhledem k tomu, že při požáru oděvní továrny společnosti Tazreen v Ašulii na průmyslovém předměstí Dháky zahynulo dne 24. listopadu 2012 nejméně 112 osob a dalších 200 lidí bylo při neštěstí zraněno;

J.   vzhledem k tomu, že oficiální vyšetřování sice došlo k závěru, že důvodem požáru v továrně Tazreen byla sabotáž, k velkým ztrátám na životech však došlo v důsledku nedostatečných bezpečnostních opatření, včetně přelidněných prostor, chybějících nouzových východů a uzavřených výstupních bran, a také v důsledku chybné reakce manažerů na tuto kritickou situaci;

K. vzhledem k tomu, že ačkoli státní vyšetřovací komise tvořená pracovníky ministerstva vnitra a členy parlamentního stálého výboru pro otázky související s ministerstvem práce došla k závěru, že proti majiteli továrny společnosti Tazreen by mělo být zahájeno trestní stíhání za hrubou nedbalost, nebyla dotčená osoba dosud zadržena; vzhledem k tomu, že u bangladéšského vrchního soudu byla dne 28. dubna 2013 podána petice, v níž jsou úřady obviněny z nečinnosti a v níž se požaduje zatčení majitele továrny;

L.  vzhledem k tomu, že během čtyř týdnů od požáru v továrně Tazreen vypuklo v bangladéšských textilních a oděvních závodech dalších 17 požárů;

M. vzhledem k tomu, že pracovní podmínky v bangladéšských továrnách jsou velmi často špatné, kontrola bezpečnostních předpisů je nedostatečná nebo nulová, prostory přeplněné, zabezpečení proti požáru a průmyslovým haváriím minimální a dochází k omezování svobody sdružování a výše příjmů je z lidského hlediska nepřijatelná;

N. vzhledem k tomu, že na následky podobných neštěstí zahynou každý rok po celém Bangladéši a jižní Asii stovky pracovníků;

1.  vyjadřuje svůj hluboký zármutek nad ztrátami životů, k nimž došlo v důsledku nedávného zřícení budovy a požárů v továrnách; projevuje svou soustrast zraněným a rodinám obětí;

2.  naléhavě žádá bangladéšskou vládu, aby okamžitě vypracovala účinná pravidla týkající se požární ochrany a bezpečnosti budov v souladu s normami Mezinárodní organizace práce a následně zajistila, aby byly místními výrobci přísně a účinně uplatňovány;

3.  vítá bangladéšskou dohodu týkající se požární ochrany a bezpečnosti budov, která byla uzavřena mezi některými odbory, nevládními organizacemi a nadnárodními maloobchodními prodejci textilu a která obsahuje závazná a transparentní ustanovení, jejichž cílem je zlepšit bezpečnostní normy v místě výroby, a obsahuje ustanovení o úhradě těchto opatření, zejména vytvořením nezávislého systému inspekcí a aktivní podporou zřizování „výborů pro bezpečnost a ochranu zdraví“, mezi jejichž členy by patřili zástupci pracovníků v každém závodě a které jsou ze zákona povinné, ale fungují jen ve výjimečných případech; vyzývá všechny příslušné značkové oděvní firmy, aby toto úsilí podpořily;

4.  vyzývá podniky, zejména oděvní značky, které uzavírají dodavatelské nebo subdodavatelské smlouvy s továrnami v Bangladéši a v jiných zemích, aby se plně řídily mezinárodně uznávanými zásadami sociální odpovědnosti podniků, jakými jsou např. obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv, a kriticky kontrolovaly dodavatelské řetězce, aby zajistily, že jejich zboží se vyrábí výlučně v továrnách, které stoprocentně dodržují bezpečnostní normy a pracovní práva;

5.  vyzývá významné mezinárodní značkové oděvní firmy, aby spolupracovaly se svými subdodavateli na zlepšení norem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pracovních norem; vyzývá maloobchodní firmy, nevládní organizace a všechny zúčastněné subjekty, případně i Komisi, ke spolupráci na vytvoření normy pro sociální označování výrobků, které by potvrzovalo, že výrobek byl vyroben v souladu se základními pracovními normami Mezinárodní organizace práce;

6.  očekává, že osoby odpovědné za zločinnou nedbalost a jinak trestně odpovědné v souvislosti se zřícením budovy Rana Plaza, požárem továrny společnosti Tazreen a se všemi ostatními požáry budou postaveny před soud; očekává, že místní úřady a vedení továren budou spolupracovat, aby všem obětem zajistily neomezený přístup k justičnímu systému, aby mohly požádat o odškodnění; očekává, že se nadnárodní maloobchodní prodejci textilu, jenž byl vyroben v příslušných továrnách, budou podílet na vytváření finančního plánu odškodnění; vítá kroky, které učinila bangladéšská vláda na podporu obětí a jejich rodin;

7.  vyzývá Komisi, aby zvážila využívání svých nástrojů obchodní politiky, například prostřednictvím všeobecného systému preferencí, s cílem prosazovat uplatňování mezinárodních bezpečnostních norem a základních pracovních norem Mezinárodní organizace práce a přispět ke stanovení důstojných minimálních mezd v jednotlivých odvětvích v Bangladéši;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, Radě OSN pro lidská práva, vládě a parlamentu Bangladéše a generálnímu řediteli Mezinárodní organizace práce.