Resolutsiooni ettepanek - B7-0224/2013/REV1Resolutsiooni ettepanek
B7-0224/2013/REV1

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Töötingimused ning tervisekaitse- ja ohutusnõuded, pidades silmas hiljutisi vabrikupõlenguid ja hoonevaringut Bangladeshis

20.5.2013 - (2013/2638(RSP))

komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Thomas Mann, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Philippe Boulland, Ivo Belet fraktsiooni PPE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0223/2013

Menetlus : 2013/2638(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0224/2013
Esitatud tekstid :
B7-0224/2013
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0224/2013/REV

Euroopa Parlamendi resolutsioon töötingimuste ning tervisekaitse- ja ohutusnõuete kohta, pidades silmas hiljutisi vabrikupõlenguid ja hoonevaringut Bangladeshis

(2013/2638(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Bangladeshi kohta, eriti 17. jaanuari 2013. aasta[1], 6. septembri 2007. aasta[2] ja 10. juuli 2008. aasta[3] resolutsioone,

–   võttes arvesse oma 25. novembri 2010. aasta resolutsioone inimõiguste ning sotsiaalsete ja keskkonnastandardite kohta rahvusvahelistes kaubanduslepingutes[4] ning ettevõtete sotsiaalse vastutuse kohta rahvusvahelistes kaubanduskokkulepetes[5],

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Bangladeshi Rahvavabariigi vahel sõlmitud partnerlus- ja arengualase koostöö lepingut[6],

–   võttes arvesse kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Catherine Ashtoni ja ELi kaubandusvoliniku Karel de Guchti 30. aprilli 2013. aasta ühisavaldust,

–   võttes arvesse komisjoni teatist „ELi uuendatud strateegia aastateks 2011–2014 ettevõtja sotsiaalse vastutuse valdkonnas” (COM(2011)0681),

–   võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 2006. aastal vastu võetud tööohutust ja töötervishoidu arendavat raamistikku (C-187) ning 1981. aastal vastu võetud tööohutuse ja töötervishoiu konventsiooni (C-155), mida Bangladesh ei ole ratifitseerinud, ning neile lisatud soovitusi (R-197); võttes arvesse ka 1947. aasta konventsiooni tööinspektsioonide kohta (C-081), mille Bangladesh on allkirjastanud, ning selle soovitusi (R-164),

–   võttes arvesse 1947. aastal vastu võetud konventsiooni tööinspektsioonide kohta (C-081), mille Bangladesh ja Pakistan on allkirjastanud, ning selle soovitusi (R-164),

–   võttes arvesse ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid,

–   võttes arvesse OECD suuniseid rahvusvahelistele ettevõtetele,

–   võttes arvesse 1.–4. mail 2013 Bangladeshi külastanud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) kõrgetasemelise missiooni järeldusi,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et ELil on Bangladeshiga head, pikaajalised suhted, sealhulgas partnerlus- ja arengualase koostöölepingu kaudu, ning arvestades, et EL on Bangladeshi peamine kaubanduspartner;

B.  arvestades, et 2013. aasta märtsis valminud Bangladeshi kolmepoolne valmisriiete valdkonna tuleohutuse tegevuskava loob aluse nende sidusrühmade tegevuse kooskõlastamiseks, kes soovivad algatada lisameetmeid tuleohutuse parandamiseks;

C. arvestades, et rõivatoodete eksport on üks Bangladeshi majanduse tähtsamaid tuluallikaid, mis toob igal aastal sisse ligikaudu 15,3 miljardit eurot;

D. arvestades, et Bangladeshis on üle 5 000 tekstiilitoodete vabriku, kus töötab ligikaudu 3,5 miljonit inimest;

E.  arvestades, et 24. aprillil 2013 varises Dhaka lähedal Savari linnas kokku hoone Rana Plaza, kus asus mitu rõivavabrikut, ja seal hukkus 1 127 ja sai vigastada üle 2500 inimese;

F.  arvestades, et kokkuvarisenud hoone oli püstitatud ebaseaduslikult ja ei vastanud ohutusnõuetele;

G. arvestades, et hukkunute arv oli nii suur ka seetõttu, et kuigi eelmisel päeval enne varingut olid hoone konstruktsioonidesse tekkinud praod, saatsid vabrikuomanikud töötajad hoonesse tagasi;

H. arvestades, et mõni päev hiljem, 8. mail hukkus Dhaka Mirpuri linnajaos asuvas Tung Hai rõivavabrikus toimunud tulekahjus kaheksa inimest;

I.   arvestades, et 24. novembril 2012 Dhaka tööstuspiirkonnas Ashulias asuvas Tazreeni rõivavabrikus puhkenud tulekahjus hukkus vähemalt 112 ja sai viga 200 inimest;

J.   arvestades, et kuigi ametlikus uurimises järeldati, et Tazreeni tulekahju põhjuseks oli sabotaaž, põhjustasid suure hukkunute arvu ebapiisavad ohutusmeetmed, sealhulgas ülerahvastatus, avariiväljapääsude puudumine ning olemasolevate väljapääsude lukusolek, samuti juhtkonna puudulik reageering hädaolukorrale;

K. arvestades, et kuigi valitsuse uurimiskomisjon, mille moodustasid siseministeerium ja parlamendi alaline komisjon tööministeeriumi juures, jõudis järeldusele, et Tazreeni vabriku omanik tuleks andestamatu hooletuse tõttu võtta kriminaalvastutusele, ei ole teda vahistatud; arvestades, et 28. aprillil 2013 esitati Bangladesh kõrgemale kohtule avaldus, milles süüdistati ametivõime tegevusetuses ja nõuti vabrikuomaniku vahistamist;

L.  arvestades, et Tazreeni tulekahjule järgnenud nelja nädala jooksul toimus Bangladeshi tekstiili- ja rõivavabrikutes veel 17 põlengut;

M. arvestades, et väga tihti on Bangladeshi vabrikutes halvad töötingimused, ohutusnõudeid ei täideta üldse või täidetakse puudulikult, vabrikud on ülerahvastatud, neis rakendatakse väga vähe tule- ja tööõnnetuste vastaseid kaitsemeetmeid, piiratakse töötajate ühinemisvabadust ja makstakse neile ebainimlikult madalat palka;

N. arvestades, et sarnastes õnnetustes hukkub kogu Bangladeshis ja Lõuna-Aasias igal aastal sadu töötajaid;

1.  väljendab sügavat kurbust hiljuti toimunud varingus ja vabrikupõlengutes kaotatud elude pärast; avaldab kaastunnet vigastatuile ja leinavatele peredele;

2.  nõuab tungivalt, et Bangladeshi valitsus koostaks viivitamata tõhusad, ILO normidele vastavad tule- ja ehitusohutuse eeskirjad ning seejärel tagaks nende range ja tulemusliku jõustamise kohalike tootjate poolt;

3.  peab tervitatavaks mitmete ametiühingute, valitsusväliste organisatsioonide ja tekstiilitoodete rahvusvaheliste jaemüüjate vahel sõlmitud Bangladeshi tule- ja ehitusohutusalast kokkulepet, mille siduvate ja läbipaistvate sätete eesmärk on parandada tootmishoonete ohutusnõudeid ning mis sisaldab kokkulepet maksta selliste meetmete eest, kusjuures eelkõige luuakse sõltumatu kontrollisüsteem ja toetatakse aktiivselt kõigis vabrikutes töötajate esindajaid kaasavate tervishoiu- ja ohutuskomisjonide loomist, mis on küll seaduse järgi kohustuslikud, ent tegutsevad väga harva; kutsub kõiki asjaomaseid tekstiilitööstuse kaubamärgiettevõtteid seda jõupingutust toetama;

4.  kutsub kõiki ettevõtteid ja eeskätt kaubamärgiga rõivaste tootjaid Bangladeshis ja teistes riikides töövõtu- või alltöövõtulepinguid sõlmides täiel määral järgima selliseid rahvusvaheliselt tunnustatud ettevõtete sotsiaalse vastutuse tavasid nagu ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtted, ning vaatama kriitilise pilguga üle oma tarneahelad, tagamaks oma kaupade tootmise üksnes neis vabrikutes, kus täielikult järgitakse ohutusnõudeid ja töötajate õigusi;

5.  kutsub suuri rahvusvahelisi kaubamärgiettevõtteid üles koostööle oma alltöövõtjatega töötervishoiu, ohutuse ja töötingimuste alaste nõuete karmistamisel; kutsub jaemüüjaid, valitsusväliseid organisatsioone ja kõiki teisi asjaosalisi, sealhulgas vajaduse korral ka komisjoni üles tegema koostööd, et töötada välja vabatahtlik märgistamise standard, mis tõendab, et toode on valmistatud ILO tööõiguse põhireegleid järgides;

6.  ootab Rana Plaza varingu, Tazreeni vabrikupõlengu ja kõigi teiste põlengutega seoses kuritegelikus hooletuses või muudes kuritegudes süüdistatavate isikute kohtu alla andmist; eeldab, et kohalikud ametivõimud ja vabrikute juhid teevad koostööd, et tagada kõigile kannatanutele täielik juurdepääsu kohtusüsteemile, et nad saaksid hüvitust nõuda; eeldab kõnealustes vabrikutes toodetud rõivaste rahvusvahelistelt jaemüüjatelt osalemist rahalise hüvitamise kavades; peab tervitatavaks Bangladeshi valitsuse seniseid samme kannatanute ja nende perekondade toetamiseks;

7.  palub komisjonil kaaluda kaubanduspoliitika vahendite, sealhulgas üldise soodustuste süsteemi kasutamist rahvusvaheliste ohutusnõuete ja ILO tööõiguse põhireeglite jõustamise soodustamiseks ning Bangladeshi kõnealuses sektoris inimväärsete miinimumpalkade kehtestamiseks;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, ELi inimõiguste eriesindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO Inimõiguste Nõukogule, Bangladeshi valitsusele ja parlamendile ning ILO peadirektorile.